top of page
  • Kubus

15 minuten steden

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over het ambitieuze plan van het WEF/Klaus Schwab m.b.t. de bouw en het inrichten van 15 minuten steden.

Dit artikel vertelt wat dit avontuurlijke plan inhoudt, over de haalbaarheid ervan en waarom het veel mensen zal aanspreken.

Onwetendheid van het volk

Dat de mensheid in steeds diepere ellende terecht kon komen heeft alles te maken met het lage collectieve bewustzijn van de mensheid. Een steeds groter deel verwijst het bestaan van demonische machten, die de gehele wereld hebben gekaapt en in hun macht hebben, naar fabeltjesland. Velen geloven dat wij in een maakbare maatschappij leven als er maar genoeg mensen “wakker worden” en in opstand komen tegen de onderdrukkende overheid. Zij weten niet dat de overheden zelf gebonden zijn en zichzelf overgeleverd hebben aan deze archontische machten.


Rookgordijnen van leugens en manipulatie

Het Babylonische bouwwerk rust op het fundament van de onwetendheid der mensen. Onze wereldregeerders hebben de gehele mensheid verraden en overgeleverd aan zeer mensvijandige, buitenaardse entiteiten, die volleerd zijn in het kwaad. Van deze dracons en greys, om enkele van hen te noemen, ontvangt de wereldelite hun bevelen om de bevolking onder te dompelen in misleidende informatie van allerlei aard zodat de mensen, in opperste verwarring geraakt van wat juist is en wat niet, in een vorm van apathie terecht zijn gekomen.


Utopische voorstelling van de Eén-wereld regering

De bewust gecreëerde verwarring en de ontbrekende geestelijke leiding, die de mensen door de woeste golven van mis informatie heen behoorde te leiden, heeft de mens collectief naar de ideale, energieloze bewustzijnsstaat geleid.

Een zeer goed werkende formule, die haar bestaansrecht ruimschoots bewezen heeft is, dat elke valstrik, die voor de mens gelegd wordt, vooraf gaat aan een schone voorstelling van zaken. Dit geldt ook voor de “15-minuten steden” valstrik.


De 15-minuten stad allegorisch voorgesteld

Vergelijk de 15 minuten stad met een kippenhok met daarin, pakweg, 100 of 120 kippen. De boer zorgt goed voor zijn kippen. Zij krijgen op tijd hun voer, hun drinken, zij mogen gaan, staan, hangen en liggen waar en hoe ze maar willen. Zodra ze ziek worden ontvangen ze daar direct de benodigde behandeling voor; kortom, het ontbreekt hen aan niets, behalve dat ze niet naar buiten kunnen.


De 15-minuten stad in voorbereiding

De overheden zetten, m.n. achter de schermen, volop in om het WEF-plan te realiseren. Allereerst moet de wereld bevolking gereduceerd worden tot

een acceptabel, controleerbaar aantal van zo’n 500 miljoen. Daar werd kort geleden voortvarend al aan gewerkt. Het komende vaccinatie programma zal een enorme boost geven om de reductie te bewerkstelligen dankzij t.z.t. de inzet van een enorme angstcampagne, direct gevolgd door een lock down.


Een belangrijke, zeer welkome bijverschijnsel van de mRNA injecties is dat zij de pijnappelklier in het hoofd, waar zich de zetel van het derde oog bevindt, verdoven. Nu reeds is bij velen een zekere onverschilligheid waar te nemen over hetgeen zich aan het ontvouwen is binnen de matrix, de 3D waarneembare werkelijkheid om ons heen. De realisatie van 15-minuten steden zou in één klap alle (voorgelogen) crises op wereldschaal oplossen; klimaat-, energie-, overbevolkings-, gezondheidscrises, enz. allemaal opgelost.


De 15-minuten stad zoals het is

Steeds meer mensen sluiten zich af voor de waardevolle inzichten, die veelal buiten de reguliere media circuleren. De farizese verkondiging binnen de christelijke kerken en sekten blijken niet opgewassen tegen het satanische geweld dat de wereld en haar mensheid teistert: Waar is nog waarheid te bespeuren??

De overgrote meerderheid van de mensen onderzoekt niet zelf maar zij ontlenen hun wereld- en godsbeeld aan wat de nieuwsmedia hen voorschotelen. Deze schetsen doorgaans een rooskleuriger beeld van de uiteindelijke werkelijkheid.

Welk bezwaar kleeft er aan de doelstellingen van een (nieuwe) wereldorde, die de eenheid en vrede van en met alle mensen voorstaat; die opheffing van alle nationale grenzen en de gelijkwaardigheid van allen erkent?


Binnen de 15-minuten stad is eigen bezit niet langer nodig; de Staat zorgt voor jou mocht je iets nodig hebben om jouw werk te kunnen doen. Je ontvangt een basisloon om in jouw levensonderhoud te voorzien en je mag gaan en staan waar je maar wilt, mits je binnen de grens van je stad blijft. Een auto heb je dan ook niet (meer) nodig, je hoeft alleen maar gelukkig te zijn. Ideaal voor mensen, die niet gewend zijn om zelf na te denken en hun individuele zelfstandigheid en onafhankelijkheid reeds lang hebben overgedragen aan de Kerk en Staat.


Ruime ervaring met het 15-minuten fenomeen

Velen denken dat het 15 minuten steden plan nieuw is, maar deze is “zo oud als de weg naar Rome”. De wereldelite heeft ruime ervaring opgedaan in het grote land China, en wat te denken van Gaza? Op de wereldkaart is de Gazastrook maar met moeite te vinden. Het langwerpige stukje land ligt ingeklemd tussen Egypte, Israël en de Middellandse Zee: het meet 41 kilometer van noord tot zuid, en is 6 tot maximaal 12 kilometer breed. Met 365 vierkante kilometer is deze open lucht gevangenis half zo groot als Zeeuws-Vlaanderen en twee keer zo groot als het eiland Texel.


De grot van Plato

De Griekse filosoof Plato stelde in zijn allegorie van de grot een donker hol voor waar de bewoners in gevangen zitten en door ketenen beperkt zijn in hun bewegingen.

Is de grot niet eigenlijk een soort huis, zou je je kunnen afvragen, waar overzichtelijkheid, rust en veiligheid heersen? Zijn wij, als wij thuis tot rust komen met een biertje voor de buis, niet net als de grotbewoners?

Zou het kunnen zijn dat wij, willens en wetens, vaak de illusie boven de waarheid verkiezen, simpelweg omdat die plezieriger is en we er prima mee uit de voeten kunnen? En wat is daar mis mee? Wat moet een mens met de harde werkelijkheid als de illusie vaak veel vriendelijker is en onze dagelijkse beslommeringen niet in de weg staat? Trouwens, waarom zou je je verdiepen in wetenschap en filosofie als je vooraf toch niet weet wat je eraan hebt . . . .


Spirituele duiding van de actualiteit

Mensen dragen, bij teveel mensen nog onbewust, een Levensvonk in zich die Jahweh van aanvang af bij de mens heeft toegedekt. Deze Levensvonk is de Oer herinnering van de mens aan zijn Thuis. De diepe (hypnotische) slaap, die Jahweh over de mens bracht, heeft vele eeuwen geduurd en duurt nog steeds voort tot vandaag toe. Het 3D universum, het ons bekende heelal, waar Jahweh de scepter over zwaait, is voor de Mens bedoeld als leerschool om Waarheid en waan van elkaar te leren (onder)scheiden.


De hemelse Vader heeft Jahweh als tuchtmeester aangesteld om Zijn Kinderen dit onderscheid bij te brengen zodat zij, met een vracht aan opgedane kennis en ervaringen terug kunnen keren naar Huis. Net als op elke onderwijsinstelling komt aan het einde van de leerperiode een eindtoets, die bepaalt wie doorgaat en wie terug gezet wordt.


Een gapende kloof onder gelovigen

De gehele aarde en haar mensheid bevindt zich nu in de aanloop naar de “eindtoets”. De gehele aarde bevindt zich in de 4D-overgangsfase tussen de ons bekende 3D-werkelijkheid en de komende 5D-aarde onder Jezus Christus als regerend Vredesvorst. Het overgrote deel van de christelijke gelovigen hangen nog steeds Jahweh, de god van het oude verbond (Testament) aan als hun enige god en “buiten hem is geen ander”. Hij is de schepper van de matrix, het 3D-universum.


Jahweh, staat aan het hoofd van de demonische, archontische machten en zij zien er op toe dat de sluier, die het bewustZijn, de Levensvonk, in de mens bedekt, toegedekt blijft, zodat de mensen gevangen blijven binnen zijn universum, de matrix. Gelukkig zijn er duidelijke signalen waar te nemen van mensen, die tot Inzicht komen, de sluier van zich afwerpen, en zich met een onbedekt gezicht wenden tot de hemelse Vader.


Sta op en schitter!

Daarom is het uiterst belangrijk om je bewustZijn te ontdoen van die toedekkende sluiers en jouw individuele vrijheid en soevereiniteit als een christelijk recht te behouden en, eventueel zo nodig, terug te pakken.

Bevrijd jezelf van de wurggreep van angst, die Jahweh op jou uitoefent, om jou alleen bij hem te houden. Dan sta je in open contact met de verlossende 5D stralingen van het komende Vrederijk en hebben de archontische machten met hun steeds lagere 3D frequenties geen macht meer over jou.


Niet Jahweh, maar Christus

Laten we de 2e brief van de apostel Paulus aan de Korinthiërs hfdst 3 v.a. vers 12 eens opslaan en beoordeel zelf wat er staat geschreven. “Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluierdoek bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de luister zou verdwijnen. Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt.

Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. ‘Maar,’ staat er, ‘telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.’ Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegelen, zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd”.


Het levensdoel missen door verstarring van denken

Laten we vanaf vers 3 het vervolg lezen in het volgende hoofdstuk van dezelfde brief. “Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is”.


Luister naar niemand, maar onderzoek zelf de heilige Schrift en hang je harnas van opgelegde conditioneringen en aangeleerde dogma’s voor altijd aan de wilgen . . . . .


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Uitleg van een 15 minutenstad:


Aanprijzing door de media:


Schets over toekomstbeeld:


Wij bevinden ons in de overgangsfase van 3D naar 5D wereld:

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page