top of page
  • Kubus

Adviserende experts van het kabinet

Bijgewerkt op: 3 sep. 2022

Afgelopen maand, augustus 2022, is een complot van de overheid tegen het eigen volk in openbaarheid gebracht! Uit het resultaat van dit onderzoek blijkt, dat het kabinet 11 maanden voor de corona uitbraak een Denktank Desinformatie in het leven heeft geroepen met de bedoeling om het volk te misleiden. Het kabinet heeft, ondersteund door het kartel in het parlement, haar relatie met de buitenlandse organisatie, het World Economic Forum, vele jaren voor het volk verzwegen en buiten het zicht van de oppositie in het parlement weten te houden. Kamervragen over het bestaan van deze relatie werd al die tijd ontkend en consequent afgedaan als complot theorie.

Wat zijn de gevolgen van deze relatie? Het World Economic Forum, dat wordt voorgezeten door ene Klaus Schwab heeft een plan bedacht om de gecreëerde wereldproblemen op te lossen. Bij één van de “oplossingen” komt het er in het kort op neer dat er een wereldwijde crisis nodig zou zijn om de wereldbevolking zonder al te veel problemen te reduceren tot een controleerbaar aantal tot zombies geïnjecteerde cyborgs; de mens 2.0, die geen menselijke eigenschappen meer bezit. Zowel ons koningshuis als onze regering hebben hun steun en medewerking voor deze plannen jaren geleden reeds toegezegd.


Om te voorkomen dat het gehele volk, bij kennisname van het bestaan van deze plannen, in opstand zou kunnen komen werd besloten om hier geen ruchtbaarheid aan te geven. Om deze Agenda, waar de plannen in uitgewerkt staan, bij het publiek te laten slagen en geaccepteerd te krijgen, zou hun perceptie van de werkelijkheid massaal gewijzigd moeten worden. Welnu, daarvoor is de Denktank Desinformatie opgericht, om het gezonde verstand van de massa met behulp van hypnotische toepassingen te “bewerken”.


Toegepaste massa hypnose Toen een jaar later, in maart 2020, het “levensgevaarlijke” Covid19 virus uitbrak, liet het kabinet zich adviseren door de “experts” van deze Denktank. Wie herinnert zich de talrijke persconferenties van Rutte en De Jonge voor onze media niet met hun dringende advies aan het Nederlandse volk om zich vooral te laten vaccineren? Er was maar één mogelijkheid om van het virus af te komen: Vaccinatie!


Alle kritische geluiden, w.o. die van professionele wetenschappers, virologen, enz. werden grofweg genegeerd. Velen van hen zijn vanwege hun terecht kritische publicaties op een zijspoor gezet, op non-actief gesteld, hun licenties afgenomen en anderszins maatschappelijk en economisch geruïneerd geraakt. Alleen zij, die het officiële verhaal van het Rijk uitdragen worden in de media het meest gehoord terwijl kritische geluiden tegengesproken en zelfs werden weggeknipt.


Logica van het gezonde verstand ontbreekt

Sinds de toetreding van Nederland, met de gelijktijdige invoering van de euro, tot de Europese Unie en zelfs daar voor, viel het de meeste mensen al op dat de logica van de politiek in het gevoerde beleid om zich toch aan te sluiten bij de EU ontbreekt. Het bestaan van een “Deep State”, die het landsbeleid al decennia lang bepaald heeft, werd steevast ontkend en naar de complot theorie hoek verwezen.


De laatste keer werd zelfs de hele wereldbevolking met zeer strenge maatregelen geconfronteerd, zoals lockdown, avondklok, mondmaskers, enz., die vrijwel geen van alle – incl. de krachtig gepushte vaccinaties – de gewenste bescherming hebben gegeven! Achteraf is zelfs gebleken dat de schade van de afgedwongen maatregelen in geen verhouding stond tot de voorgespiegelde gezondheidseffecten ervan tegen het virus. Tijdens deze zomer zijn de teugels van de maatregelen even losgelaten en kunnen de mensen nog even genieten van het leven, dat hun gegund is.


Ingelaste pauze toegestaan Toegestaan?? Ja, wat dachten jullie dan? Hebben jullie nog steeds niet door, dat de hele wereld betrokken wordt bij een luguber spel van een globalistische wereldelite, die de mensheid naar een zeer ongewenste situatie duwt: onder leiding van het World Economic Forum naar de Nieuwe Wereldorde? De voortdurend veranderende en vaak tegenstrijdige maatregelen tijdens de corona “pandemie”, waar elke logica van ontbrak, waren afkomstig van deze zelfde bron: het WEF. De Denktank Desinformatie is door het kabinet opgericht om de plannen van deze misdaad organisatie te promoten ten koste van prominente wetenschappers en medici.


Genocide plannen worden onverminderd uitgevoerd Je zou logischerwijze mogen verwachten, dat het gehele kabinet onmiddellijk afgezet dient te worden, nu het voor allen openbaar is geworden dat, volgens de grondwet, sprake is van landverraad, dat gepleegd werd door leden van onze regering met medeweten van sommige parlementsleden. Mooi niet! Het gehele kabinet mag rustig blijven zitten en hoeft zich over hun zetel geen enkele zorg te maken. Sterker nog: het heeft plannen klaarliggen voor een nieuwe lockdown om binnen afzienbare tijd uitgevoerd te worden.


Ondanks de bewezen schade voor de volksgezondheid, zoals de uitgaans- en contactverboden tijdens de lockdown, het dragen van mondmaskers, het omstreden corona injectie programma, met daar bovenop de desastreuze nevenschade aan de economie, dienen de maatregelen in het kader van de “volksgezondheid” toch genomen te worden. Tijdens de periode van gedwongen isolatie zullen zoveel mogelijk mensen zich uit angst laten injecteren, niet wetende dat juist de inhoud van de “vaccins” de oorzaak is van ziekte en dood.


Tegelijkertijd wordt de mensheid vanwege de toediening van injecties geleidelijk aan omgevormd tot de cyborg mens 2.0. dat de gehele wereld zal doen veranderen in een dystopie; een maatschappij onder een totalitaire staat, waarbij geen individuele vrijheid of persoonlijke levenssfeer wordt toegestaan, oftewel de realisatie van het Build Back Better-ideaal van het WEF. Met name de afgelopen twee jaren heeft het kabinet, bijgestaan door de leden van de Denktank Desinformatie, volop ingezet om het volk te indoctrineren dat een levensgevaarlijk virus rondwaart dat slechts door vaccinatie succesvol bestreden kan worden.


Een geslaagde methode Al eeuwenlang hebben machtswellustige leiders, zoals bijv. Adolf Hitler, van massapsychose gebruik gemaakt op hun weg naar een totalitaire staat. Het kwalijke van onze regering is dat zij het vertrouwen van het overgrote deel van de bevolking doelbewust hebben misbruikt door het stug overeind houden van de corona leugen. De term “psychose” verwijst naar ernstige psychische stoornissen waarbij de getroffenen het contact met de werkelijkheid verliezen. Omdat deze symptomen zich voordoen bij een hele groep mensen, spreekt men van een “massapsychose”.


De regelmatige intensief gehouden persconferenties en de media, die daar veelvuldig op inspeelden en over uitweidden tijdens de eerste uitbraken van corona, hebben deze angststoornis bij het overgrote deel van de bevolking gecreëerd en aangewakkerd. Daardoor kon zich al snel een diep gapende kloof ontwikkelen tussen voor- en tegenstanders van de afgedwongen vaccinatie. Want alleen in de ban van een, door angst gecreëerd waanbeeld zijn mensen bereid om hun grondrechten op te geven!


Oorlog tegen de mensheid in een stroomversnelling

Nu de bewustwording onder het volk in ras tempo groter aan het worden is, wordt bij een groter deel van het volk tegelijkertijd de Licht- of godsvonk in de mens gewekt. Het is dit laatste, het ontwaakte Christus bewustzijn in de mens, wat de demonische, archontische macht doet sidderen van angst! Daarover straks meer.


Intussen werken de psychopaten, die de wereld regeren en besturen, naarstig aan de tot standkoming van de mens 2.0. Daartoe zal de mens, zoals wij die nu kennen, eerst zodanig veranderd moeten worden dat hij afgericht kan worden als een dier.

De gebruikte methode gaat van de fase van “indoctrinatie en hersenspoeling” naar de volgende fase “gedachten controle” met “menticide” als laatste fase, waar het uiteindelijk om te doen was. “Menticide” is een psychologisch begrip en betekent: geestelijke moord; het doden van de geest. Het houdt de vernietiging van iemands geestelijke persoonlijkheid of gesteldheid in. De strijd van de machten concentreert zich om het bezit van zoveel mogelijk mensen, door hen te binden en gevangen te houden binnen de matrix, waar de demiurg en zijn archonten de scepter zwaaien.


Corona injecties zijn bedoeld om de pijnappelklier te verdoven; het orgaan waar het innerlijke oog zetelt. Wanneer dit oog verduisterd raakt zal de drager zijn Thuis niet meer kunnen vinden. Bij wie dit gebeurt mag als “verloren” worden beschouwd. Daarom dienen alle mensen, bijna vanaf hun geboorte, geprikt te worden. Wie hier weigert om aan mee te werken zal uit de ouderlijke macht ontzet worden. In één van de volgende artikelen zal ik hier meer over meedelen met verwijzing naar citaten uit de Bijbel.


Algehele opstand zal uitblijven “Hersenspoelen” is een methode waarbij bij een persoon de oude gedachten- en ideeënpatronen, inclusief zijn normen- en waardenstelsel, worden uitgewist en vervangen door nieuwe. Voor dit laatste moet de mens heropgevoed worden, wat nu al van jongs af op de scholen aan het gebeuren is.

Wij zijn er tegenwoordig al getuige van hoe gemakkelijk mensen, die door overheid en media onder hypnose zijn gebracht, hun principes en grondrechtelijke vrijheden(!) vrijwillig uit handen geven of, in ruil voor privileges, zoals vrij reizen, winkelen, theaterbezoek, enz.

Het zal niet helpen om op hen in te praten omdat hun perceptie van de werkelijkheid door massa hypnose is veranderd, waardoor zij in een andere werkelijkheid leven; een psychotische toestand waarin onze overheid optreedt als “hypnotiseur”. Van hen hoeft de overheid niet bang te zijn dat zij ooit in opstand zullen komen, op mogelijk enkele uitzonderingen na.


Spirituele duiding van het bovenstaande Jezus zei in Mattheüs 5 vs. 13: “Jullie zijn het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden”. De farizese geloofsleer heeft de christelijke boodschap reeds in de begintijd vervangen. Daardoor is het evangelie krachteloos gemaakt tegen de demonische machten in de lucht. Kijk alleen eens naar de zogenaamde christelijke partijen, de Judas onder het politieke systeem.


De geestelijke leiders, die ons land zo rijk is, zouden het voortouw hebben moeten nemen in het verdedigen van de christelijke waarden, die in onze grondwet verankerd liggen en waar tienduizenden soldaten in oorlogen hun leven voor gegeven hebben om deze afgepakte waarden terug te winnen. En die vrijheden worden door de overgrote meerderheid zomaar weggegeven aan een misdaad organisatie, wiens bestaan door de politiek domweg werd ontkend. De “valse profeet”, de Bijbelse benaming voor de blinde wegwijzers van de mensen, is zelf deelnemer en instandhouder van de matrix.


Jullie versperren de mensen de toegang tot het Koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe” zegt Jezus over de tegenwoordige geestelijke leiders en hun toehoorders in hoofdstuk 23. Het tegenwoordige christendom is een product van de Antichrist en heeft er voor gezorgd dat de gehele wereld in handen van het Kwaad terecht is gekomen. Doordat bijna het gehele volk geestelijke leiding mist hebben de archontische machten vrij spel gekregen om de mensheid te vormen naar een voor hen geschikt model: een robotachtig organisme, de mens 2.0 of cyborg genoemd om t.z.t. als slaven te dienen voor de globalistische elite.


Verzetshelden worden beloond, mits zij stand houden. Over al degenen, die het gezonde verstand hebben weten te behouden en zich verzetten tegen het manipulatieve bedrog, dat over de mensheid uitgestort wordt, staat het volgende geschreven: “Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;” De bewust gecreëerde chaos zal tot een climax komen en resulteren in de realisatie van de Eén Wereldregering, door mij in deze site meermaals “het vrederijk van het Beest” genoemd. Deze periode onder de Antichrist omschreef Jezus in Mattheüs 24 als volgt: “Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen”.

En inderdaad, zal een volkomen nieuwe tijd aanbreken van “vrede, waar iedereen, niets bezittend, alleen maar gelukkig hoeft te zijn; kortom een slavenleven leidt. De mensheid, zoals wij nu beleven en meemaken, zal ophouden te bestaan en vervangen worden door cyborgs, op een naar verhouding slechts klein aantal mensen na: degenen, die hun grondrechtelijke vrijheid wisten te behouden.


Op hen doelde Jezus in vs 34: “Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren”. M.a.w. zal deze groep mensen, die het gezonde verstand hebben weten te behouden, de cyborgmens meemaken. Tijdens deze verschrikkingen, die “de grote verdrukking” wordt genoemd, zal dit aantal mensen zeer veel last ondervinden van de tot zombie gevaccineerde robot mensen. “En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.” zegt Hij in vs 22.


Het Licht breekt door De wereld en haar schepper Jahweh zijn bezig om met veel geweld ten onder te gaan vanwege het bedrog en de leugen, die de aarde bedekte. Er was geen gezondheidscrisis, geen klimaatcrisis, geen voedselcrisis, geen CO2 crisis, geen energiecrisis, noch enig andere crisis op de aarde. Alle crises zijn door de machthebbers gecreëerd. Maar onder het kleine aantal verzetsstrijders bevinden zich mensen, die door hun geloof, dat gestoeld is op het juiste Inzicht, de Lichtvonk in zich tot leven hebben gebracht. Dit Licht van het Bewustzijn zal toenemen en de wederkomst van Christus met alle heiligen versnellen. Volgende artikelen zullen hier meer over meedelen.

Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.” zegt Jezus in Johannes 16.


Bronvermelding en aanverwante artikelen: Bron van desinformatie: onze overheid! https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-denktank-desinformatie


Dit was de politieke agenda van onze kabinetten: https://www.levensreis.nl/index.php/het-convenant-van-de-illuminati/
De Nieuwe Wereldorde nadert met rasse schreden: https://www.youtube.com/watch?v=VtfBxM7vYPQ


Dr. Judy Mikovits over de onzin van de Covid-19 maatregelen: https://www.levensreis.nl/index.php/2020/05/13/het-opzienbarende-gesprek/Kritische geluiden worden door de politiek gesmoord: https://docsfair.nl/full-movie-gideon


Veel meer info krijg je bij de Telegram groep van Tribute: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


morgdoor
Sep 02, 2022

Wat een helder prachtig geschreven stuk weer! Bedankt


❤🌹

Like

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page