top of page
  • Kubus

Alle mensen zijn gelijkwaardig

Bijgewerkt op: 24 aug. 2022

Alle economische verschillen tussen arm en rijk, alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling, enz. zullen eerst verwijderd moeten worden om die maatschappij van vrede gerealiseerd te krijgen, die de globalistische wereldelite, bij monde van het WEF/Klaus Schwab, voor ogen hebben. Vele tientallen jaren van voorbereiding, die grotendeels zorgvuldig geheim werden gehouden, beginnen hun vruchten af te werpen. Dankzij de hoofdzakelijk linkse indoctrinatie in het Onderwijssysteem is nagenoeg alle oppositie tegen de regering afgebroken. Waren het vroeger vooral de studenten, die op de barricaden stonden tegen alle onrecht, tegenwoordig lopen zij als makke lammetjes braaf door de gangen van hun school met een mondkapje op.

Alle oppositie tegen het regeringsbeleid moet verdwijnen Onder een worldwide web van leugens, bedrog en manipulatie is vrijwel de gehele wereld en haar mensheid gevangen gezet en ondergedompeld in angst en geestelijke duisternis. Waarschuwingen van de meest vooraanstaande medici tegen de schadelijke experimenten, die niets met de gezondheid van de bevolking te maken hebben, worden tot op heden steevast geschaard onder complot denken en als hoogst gevaarlijk bestempeld. Allen, die zich tegen het wereldwijde coronabeleid verzetten, worden steeds meer als een gevaar voor de volksgezondheid gezien. Wij zien dat onze regering de mensen voorschotelt dat men het liefst afziet van de vaccinatieplicht, maar dat velen onder het volk en vooral uit het bedrijfsleven onze regeerders “onder druk zetten” om een standpunt in te nemen t.o.v. het vaccinatie beleid.

De roep om duidelijkheid klinkt luider in de straten, want er is bovendien een acuut klimaatprobleem gerapporteerd door een duizendtal klimatologen, allemaal aangesteld en betaald door de globalistische Verenigde Naties. Dus moet er zo snel mogelijk een kabinet geformeerd worden met een belangrijke rol weggelegd voor de twee hoofdrolspelers, die de bevolkingsreductie Agenda van het WEF/Klaus Schwab promoten.

Dat de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer voor de laatste verkiezingen door de regering met frauduleuze praktijken en leugens misleid is geweest, mag niet langer een reden zijn om verder te gaan met dezelfde ministersploeg. Maar ook binnen de volksvertegenwoordiging zelf worden zeer terechte, kritische geluiden door de meerderheid van de leden in de kiem gesmoord. En het overgrote deel van het Nederlandse volk laat dit zonder enige protest gebeuren; afstraffing door het massaal opzeggen van hun lidmaatschap op deze partijen bleef uit! Deze lamlendigheid zal funest blijken te zijn voor het gehele volk.

Verandering van de mens naar de mens 2.0

Om naar behoren te kunnen functioneren in de op handen zijnde maatschappij van vrede onder de Antichrist moeten de wetten van de mens veranderd worden. D.w.z. dat de wetten, die het wezen van de mens bepalen, zodanig gewijzigd dienen te worden dat hij past in de nieuwe een-wereldregering. Wij spreken hier over een dermate geleidelijke verandering, die al tientallen jaren geleden plaatsvond, dat het slechts door een kleine groep mensen opgemerkt wordt.


Zij, die de tijd voor maart 2020 gekend hebben, leefden in betrekkelijke vrijheid; zij konden vrijwel alle plaatsen op aarde bezoeken die zij maar wensten voor zover hun financiën dit toelaten natuurlijk. Hun basis grondrechten van individuele vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht was voor de meesten onder ons vanzelfsprekend; die tijd wordt in de volksmond “het oude normaal” genoemd. Na maart 2020, kwam de ommezwaai. Deze was reeds lang van te voren gepland totdat de tijd rijp geacht werd om serieus werk te maken om de Nieuwe Wereldorde (NWO) op aarde te kunnen vestigen. Alle wereldleiders zijn in mei 2020 door het Vaticaan bijeen geroepen en door de Paus aangesproken om de mensheid “op te voeden” voor dat doel.


Sindsdien is een toename waar te nemen van het afbrokkelen van morele normen en waarden: het gezinsleven als hoeksteen van de samenleving viel uiteen in talloze samenlevingsvormen, het gemanipuleer door medici met embryo’s om de grens van het geslacht tussen jongen en meisje te doen vervagen (de transgender), het steeds corrupter wordende rechtssysteem, het zal steeds meer verboden worden om typisch menselijke eigenschappen, zoals empathie, liefde en genegenheid voor elkaar te tonen. Elkaar omhelzen, zoenen, knuffelen, zelfs aanraken of een hand geven in het openbaar wordt nu nog getolereerd maar t.z.t. verboden vanwege de overdracht van levensgevaarlijke, besmettelijke virusvarianten uit Verweggistan.


De vaccinatieplicht, die de regering enkele maanden geleden nog ten stelligste ontkend heeft dat die ooit zou komen, zal er toch wel komen. Dat het kabinet streeft naar afschaffing van alle corona maatregelen en volledige terugkeer naar het oude normaal mits iedereen zich laat vaccineren is de zoveelste leugen, wat het onnozele volk onlangs werd voorgehouden en waar wonderwel hele bevolkingsgroepen in geloven.


Achter de schermen is men intussen koortsachtig bezig om het coronapaspoort dermate waterdicht te maken, dat niemand meer in staat zal zijn om aan de vaccinaties te ontkomen door allerlei vormen van fraude. De allermeeste mensen weten niet eens dat de coronapandemie slechts een verzinsel was om het mRNA “vaccin” in het lichaam gespoten te krijgen. Afgelopen vrijdag, de 13e augustus hebben zowel Mark Rutte als Hugo de Jonge gehamerd op het belang van vaccinatie voor iedereen als enige mogelijkheid om het virus te bedwingen en terug te keren naar “het oude normaal”. Beide bewindslieden verzuimden niet om even terloops aan te stippen dat het de schuld is van de ongevaccineerden dat die terugkeer op zich laat wachten. Men weet allang dat juist de gevaccineerden de oorzaak en de verspreiders zijn van besmettelijke varianten en dat gevaccineerden juist de ongevaccineerden besmetten.


De mens 2.0 maatschappij in de praktijk Velen geloven niet dat die maatschappij er aan zit te komen. Velen geloven nog steeds in het “licht aan het einde van de tunnel” dat wij, tegen beter weten in overigens, ooit terug zullen keren naar het oude normaal mits iedereen zich maar laat vaccineren. Het CDC, de Amerikaanse RIVM, heeft een plan klaarliggen om in elke stad Covid-interneringskampen op te zetten. Het CDC bouwt in het geheim een database op van Amerikaanse huishoudens met niet-gevaccineerde kinderen. Aan de hand van allerlei slimme “enquête” trucjes worden huishoudens in heel Amerika gebeld met de vraag of er kinderen van zes maanden tot 17 jaar in huis zijn en over hun vaccinatie toestand.


In ons land staan de Covid-interneringskampen bekend als FEMA-kampen om t.z.t. niet-gevaccineerde mensen te isoleren en op te sluiten in het kader van de volksgezondheid en de staatsveiligheid. Hun niet-gevaccineerde status is voldoende om zowel de kinderen als de ouders om gezondheidsredenen van elkaar te scheiden en medisch te ontvoeren. Alle grootspraak zoals: “Dat zal mij nooit gebeuren” en “Van mijn kinderen blijven ze af” zal als sneeuw voor de zon verdwenen zijn zodra deze realiteit zich aandient. Alle mensen zijn namelijk Staatsbezit vanwege de chip, die zij ingespoten hebben gekregen. Iedereen, die vaccinatie weigert, zal worden vervolgd. Veel volledig gevaccineerden vinden nu al dat niet-gevaccineerden schuld hebben aan het uitblijven van “het oude normaal”.


Uit diverse enquêtes bleek dat volledig gevaccineerden de grootste groep voorstanders vormt van de vaccinatieplicht. Niet alleen de individuele mens wordt gedwongen om zich te houden aan het (wereld)regeringsbeleid. Ook grote naties worden op de knieën gedwongen door grote natuurrampen op hen af te sturen, zoals wij de laatste tijd vele van hebben gezien. En iedere keer opnieuw wijzen regering en media de mens aan als de grote boosdoener van alle rampspoed die de aarde teistert.


Spirituele kijk op de gebeurtenissen Maart 2020 is een duidelijk markeerpunt waar geen plaats is voor de mens zoals wij die kenden. De overheden in de wereld hebben een totalitaire sfeer van angst gecreëerd voor een situatie, die volgens hen niet onder controle te krijgen is. Gevangen in die angstsfeer verdwijnt het intermenselijke contact, zoals elkaar knuffelen, aanraken, empathie, genegenheid enz. kortom alle emoties en gevoelens, die een mens kenmerken, naar de achtergrond.

Het vaccinatie programma draagt in belangrijke mate bij om de mensheid te transformeren naar de mens 2.0 status, waarbij hij niets bezit en alleen maar gelukkig hoeft te zijn. De Staat zorgt verder voor hen. Alles en iedereen is namelijk staatseigendom vanwege de chip in zijn lichaam en weigeraars zullen worden vervolgd. Dit is de periode, die in de heilige Boeken, w.o. de Bijbel, beschreven staat als het regime van de Antichrist, die de “mens der wetteloosheid” wordt genoemd.

Jezus Christus waarschuwde in Zijn dagen hoe vele mensen dan zullen zijn: “En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen”. Hij zegt er meteen achteraan: “Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered”.


Eerdere poging was mislukt Janus, de demiurg, heeft al eerder een poging gedaan om de gehele mensheid te vernietigen door het water. De hemelse Vader greep toen in zodat d.m.v. Noach het mensengeslacht voortgezet zal kunnen worden. Het menselijke lichaam is noodzakelijk; het is immers de arena waar de Geest (de Lichtvonk in de mens) overgeleverd wordt aan de demonische machten (demiurg en zijn Archonten) om beproefd te worden.


Tegenwoordig onderneemt Janus een tweede poging om het (bewustzijns)vuur in de mens te doven. Jezus was de Eerste om het vuur te ontsteken. Zijn volgelingen dragen dit vuur uit over de gehele aarde dat een tweedeling tot gevolg heeft, zoals wij dit vandaag de dag meemaken.


“Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou Ik graag willen dat het al brandde! . . . . Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg Ik jullie, Ik kom verdeeldheid brengen”.


En deze verdeling scheidt familie, vrienden en zelfs gezinsleden van elkaar. Tijdens het regime van de Antichrist, het “Vrederijk van het Beest”, krijgt de mensheid te zien en mogen zij ervaren wie de god, die zij vereerden, in werkelijkheid is naarmate zijn geschapen wereld in het volle licht wordt geplaatst, steeds duidelijker zichtbaar ten toon gesteld voor alle mensen!


De enige deur naar bevrijding Het citaat uit de Hebreeënbrief luidt: “ . . . maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken”. De tegenwoordige christenheid heeft geen idee van het bestaan van de hemelse Vader. Het gros van de “christenen” gelooft in de demiurg, de schepper van deze wereld, als hun enige god. Ook de moslim gelooft in die ene god, Allah, en buiten Allah is er geen andere god.


Degenen, die zelf de Schrift onderzoeken i.p.v. te horen naar wat anderen beweren te weten, zien hun zoektocht beloond worden door de Kennis van Jezus, de Bevrijder uit hun gevangenschap in de matrix van de demiurg. Jezus Christus is de Zoon van de hemelse Vader; niet van de demiurg en ook niet van Allah.

Waarachtig, Ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover”.


Een eindje verder, in hetzelfde hoofdstuk van de apostel Johannes’ evangelie verduidelijkt Hij Zijn uitspraak nog eens: “Waarachtig, Ik verzeker u: Ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden”.

Dit is de beloning voor wie Hem ernstig zoeken . . . .


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Schrikbarend aantal sterfgevallen na vaccinatie in Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=B3bWQUWdTTE

Overheid en media liegen ons het “vrederijk” in: https://www.levensreis.nl/index.php/nadere-mededelingen-over-de-nwo/

Stapsgewijs naar het oude normaal: https://www.youtube.com/watch?v=QcOXqTFxEzM

Het huidige coronabeleid is gebaseerd op leugens: https://doezelfnormaal.nl/leugens-van-rutte/

Het doel is dat iedereen de chip ingespoten krijgt: https://www.youtube.com/watch?v=od7Wn1x4qyY

Schokkende feiten aan het licht gebracht: https://www.kla.tv/Coronavirus-nl/18759&autoplay=true

Aankondiging van wereldwijde cyberaanval: https://fb.watch/6-nGeqPryS/

De enige deur naar bevrijding:


Ga naar de Telegram groep van Tribute: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P

170 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page