top of page
  • Kubus

Bewustwording en Bewustzijn

Waarom is het noodzakelijk en van levensbelang dat de wereld het onderscheid weet te maken tussen bewustwording en bewustzijn? Omdat deze kennis, maar vooral het ontbreken van deze kennis, jouw (spirituele) toekomst bepaalt!

Vanwege de ernst van de situatie waar ons volk in terecht is gekomen wil ik daar in deze inleiding eerst een korte schets geven over geven, voordat ik met het eigenlijke onderwerp begin.

Zoals tevoren te verwachten was hebben de VVD en D66 zich als de grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen in gefraudeerd. Het was eigenlijk de bedoeling geweest dat D66 de grootste partij zou worden zodat Sigrid Kaag als premier het stokje van Mark Rutte zou kunnen overnemen. Ondanks de intensieve campagnes en de ruime aandacht, die de media daaraan besteedden bleek al snel dat D66 niet de gewenste meerderheid kon halen.


Wie de verwikkelingen rond het “lekken” van de notitie en de debatten hieromheen heeft gevolgd kan gemakkelijk zien dat het bijna voor de hand ligt dat Sigrid Kaag de aankomende Minister-president zal gaan worden ten koste van Mark Rutte. Mark Rutte heeft in zijn loopbaan als pathologisch leugenaar ons gehele land tot aan de poort van het World Economic Forum (WEF) geleid. Het WEF is het instituut dat middels The Great Reset op weg is om aan de mensvijandige Agenda 2030 handen en voeten te geven.

Gezien haar indrukwekkend CV is Sigrid Kaag de aangewezen vrouw bij uitstek om deze klus in alle voortvarendheid te klaren. Aan het einde van de formatie poppenkast zullen VVD en D66 samengaan en tezamen met nog enkele kleinere partijen het linkse blok gaan vormen om de WEF doelstellingen verder uit te rollen. De grote verandering een reuzenstap dichterbij

Dankzij de Covid “pandemie” is men beter in staat om de genocide plannen, als één van de belangrijkste Agenda-doelen, te halen. De Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) eist dat er meer en sneller gevaccineerd dient te worden zodat de “besmettingscijfers” op peil kunnen blijven om de lockdown geloofwaardig te houden. Verleden jaar heeft de Europese Commissie het aantal migranten uit Afrikaanse landen voor Nederland becijferd op 8 miljoen. Het zal niet nodig hoeven zijn, en bovendien praktisch onhaalbaar, om ze allemaal vooraf te vaccineren en in ons land te huisvesten.

Intussen zwijgen ook de media over het oplopende aantal slachtoffers en doden als gevolg van de toegediende vaccinaties. Ondanks de wetenschappelijke vaststelling dat het AstraZeneca vaccin potentieel dodelijk kan zijn heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het vaccin toch vrijgegeven.

Wie gelooft trouwens nog de plotselinge corona virusuitbraak op Curaçao? Al langere tijd lijden de mensen daar aan klachten over duizeligheid, misselijkheid, e.d. ten gevolge van de 5G zendmasten in de buurt.


Het is al lange tijd bekend dat er een duidelijk verband bestaat tussen 5G en corona. De corrupte media wijt dit aan de ongezonde levenswijze van de mensen en aan de grote hoeveelheid lijders aan obesitas en hartkwalen. En of het uitmoorden van de bevolking niet snel genoeg gaat, bevatten de meeste mondkapjes en PCR-test staafjes wormachtige parasieten om het menselijk lichaam, dat toch al heel wat te verduren heeft vanwege de vergiftigingen in onze voedselketen en ons drinkwater, nog verder te belasten.


Wat is bewustwording? Het gros van de mensen heeft de onhebbelijke neiging om zowel voor zichzelf als voor de mensen in zijn sociale omgeving, zoals bijv. zijn gezin, een zo veilig mogelijke bescherming te scheppen. Op zich is daar niks mis mee. Het wordt kwalijker wanneer die mens zich verder nauwelijks bekommert om de dagelijkse werkelijkheid, die zich aan hem voordoet, waarmee hij te maken heeft en waarin hij zich bevindt. Wat is er aan de hand, wat gebeurt hier allemaal, waar gaat dit heen? Al dit soort vragen, die hem om nader onderzoek nodigen om beantwoord te worden. Stel jezelf deze vragen eens m.b.t. het feit, dat mensen zich iedere week van het Museumplein weg laten spuiten door de ME.


Het overgrote deel van de mensen beperkt zichzelf door hun informatie slechts te ontlenen wat de reguliere media hen te bieden heeft. Deze mensen doen zichzelf door de eenzijdige berichtenstroom te kort. Zij weten niet eens, dat de reguliere berichtgeving afkomstig is van onzuivere bronnen, die in handen zijn van kwaadaardige organisaties. Die weigering om zich, om welke reden dan ook, beter te laten informeren door op zoek te gaan naar andere informatiebronnen, die op het internet ruimschoots aanwezig zijn, zal uiterst funest blijken te zijn. Men zal tot een speelbal van alle ongure elementen geslachtofferd worden.


Noodzakelijkheid van bewustwording

Deze groep mensen zijn tot een zeker onderscheid gekomen tussen fake en werkelijkheid; fake nieuws en feiten nieuws. Zij laten zich niet langer misleiden en proberen zoveel mogelijk mensen van de slapende massa wakker te krijgen.

Hoeveel mensen beschouwen de mededelingen over onze tijd, wat ik hierboven even aangestipt heb en onder de wakkeren vrij algemeen bekend zijn geworden, nog steeds als complot denken??

Op velen van hen is de slogan van toepassing: Wie slaapt tijdens de democratie wordt wakker in een dictatuur.Wat is bewustzijn? Er is bewustzijn en bewustZijn. Het menselijke bewustzijn beweegt zich binnen de kaders van het mens-zijn. Dit bewustzijn bevindt zich in het brein en het lichaam wordt door dit brein bestuurd. De schepper van de mens is de oudtestamentische god, zoals wij hem leren kennen in ons ontstaans- geschiedenis boek Genesis. Deze god wordt in oude Geschriften de demiurg, ook: Wereldbouwer genoemd. Daarin wordt hij vanwege zijn arrogantie als “blinde god” of “god der blinden” gekwalificeerd.

De naam “god der blinden” heeft echter niets met de lichamelijke slechtziendheid of blindheid te maken. De demiurg houdt de mensen, die hij geformeerd heeft, blind voor de ware God, die Zijn Geest als onderpand in de mens gelegd heeft om ervaring op te doen in de geschapen wereld van de demiurg. Daarna zou hij met een schat aan opgedane ervaringen terugkeren naar Huis, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam.


Wat is BewustZijn of Bewustzijn? Het Bewustzijn of bewustZijn is de ingekapselde Gods- of Lichtvonk en zetelt niet in het brein, noch op enige andere plaats in het lichaam. Hoewel de Lichtvonk ook: de Christus-in-u wordt genoemd bevindt haar essentie zich niet in het brein, maar daarbuiten. Om tot Bewustzijn te komen zal de mens buiten de eigen kaders van zijn mens-zijn moeten treden. De mogelijkheid om dit te doen biedt het geloof in Christus.

Jezus is de weg en de waarheid om tot Christus, het Leven te komen.

Een citaat in de Hebreeënbrief vermeldt dat “zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”

Het betekent, dat ieder mens het aan zichzelf verplicht is om de nodige moeite te doen om buiten de eigen kaders van zijn ego (zijn mens-zijn) te treden om tot God te mogen komen. Geloven is niet vanzelfsprekend; geloof is een gave van God die aan ieder mens gegeven wordt, die Hem ernstig zoekt.


Vandaar dat een ieder, die zich in Christus laat dopen, de naam “christen” in bruikleen gekregen heeft. Hij zal deze naam onherroepelijk terug moeten geven als hij tijdens zijn leven niet de moeite heeft genomen om de Vader te kennen. Jezus zegt terecht: “Verwerf eerst de opstanding, dan pas kun je sterven”. Want hoe kan een mens sterven, als hij niet eerst is opgestaan? Wie deze opstanding in zijn leven niet kent of gekend heeft, terwijl hij zich op deze aarde begeeft zal deze in naaktheid verlaten.


De noodzaak om te onderscheiden De tegenwoordige tijd dwingt de mensen om tot bewustzijn te komen zodat ieder vervolgens de bewuste keuze zal kunnen maken om tot Bewustzijn te komen of zich van Hem af te keren. Alle mensen zullen op zeker moment in hun leven tot de ontdekking komen dat alle pogingen om de negatieve, leven dodende ontwikkelingsspiraal af te wenden en om te zetten naar een positieve, menselijker manier van leven, vrijwel niets zullen uitrichten.


Zij, die door hun geloof tot een opstandingsleven zijn gekomen, zijn bewust van deze kwade krachten en hebben de macht gekregen om hun negatieve invloed te verwerpen. Want “allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn”.


Onbewustheid van deze kwade krachten maakt de mens tot een blad aan de boom. Zijn bewustzijn is slechts een spirituele cultivatie dat, als het blad van de boom, met hun winden meewaait en dat heeft niets te maken met de transformatie tot een veranderd mens, zoals de geciteerde tekst het bedoelt. Angst, gevoelens van hulpeloosheid, wanhoop en machteloosheid zijn precies de gevoelens, die bij de hedendaagse cultuur en materialisme horen. Deze emoties vervreemden de mens van de spirituele wereld en roepen juist de eerder genoemde vijandige krachten tegen hem op.

Met de diepe, wereldwijde angst en paniek over de huidige “pandemie” komen bij velen hun eigen spirituele ziekten aan het licht. Het overgrote deel onder hen zal zich tenslotte ook nog eens laten injecteren met vaccins, die hun spirituele aard weg roven. De hier eerder besproken Rudolf Steiner, die in het jaar 1917 een vaccin voorzag, dat “alle neigingen naar spiritualiteit uit de zielen van mensen zou verdrijven”, zegt in een van zijn andere lezingen: “. . . er zal eindelijk een manier worden gevonden om lichamen te vaccineren, zodat deze lichamen de neiging tot spirituele ideeën niet zullen laten ontwikkelen en mensen hun hele leven alleen zullen geloven in de fysieke wereld die ze met de zintuigen waarnemen”.


Steiner merkt op: “Ik heb je verteld dat de geesten van de duisternis hun menselijke gastheren, in wie ze zullen wonen, zullen inspireren om een ​​vaccin te vinden dat alle neigingen tot spiritualiteit uit de ziel van mensen zal verdrijven als ze nog erg jong zijn”.

Hoe duidelijk willen we het nog hebben, om te zien hoever wij in de tijd gevorderd zijn. De WHO/Bill Gates gaf eerder aan dat hij het liefst zag dat alle mensen zich laten vaccineren, tot en met baby’s aan toe.

Tegenwoordig worden lichamen tegen het een en ander ingeënt; in de toekomst zullen kinderen worden ingeënt met een stof die zeker mogelijk zal zijn om te produceren, en dit zal hen immuun maken, zodat ze geen dwaze neigingen ontwikkelen die verband houden met het spirituele leven” aldus Rudolf Steiner.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

In Nederland met Sigrid Kaag als premier beter af? https://www.briefjevanjan.nl/aan-sigrid-kaag-10/

Patholoog spreekt zich uit; "Dodencijfers RIVM kloppen niet!" https://www.youtube.com/watch?v=mqkWOBJS4xY

Brute onderdrukking op vreedzame demonstranten in Amsterdam: https://www.youtube.com/watch?v=2OalwNc4c1g

Boze burger spreekt zich uit over politiegeweld: https://www.facebook.com/watch/?v=768579997399741

De noodzaak om waan en werkelijkheid te (onder)scheiden: https://www.levensreis.nl/index.php/nadere-uitwerking-van-het-vernietigingsplan/

Parasieten op mondkapjes en PCR-test staafjes: https://www.youtube.com/watch?v=XOvgM46GhY8

Noodzaak om tot Bewustzijn te komen: https://www.levensreis.nl/index.php/het-echte-ontwaken/


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN! Link naar telegram.

474 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page