top of page
  • Kubus

Brandbrief uit de scholen

Beste collega’s uit het onderwijs, Middels deze brandbrief willen wij graag onze ernstige bezorgdheid uiten en jullie aandacht vestigen op de gang van zaken rondom de maatregelen die zijn genomen in de afgelopen maanden op scholen in Nederland.

Wij, een groep docenten binnen PO en VO, stellen dat de maatregelen en de sluiting van de scholen en nu het weer willen openen van de scholen onder strenge voorwaarden om het coronavirus onder controle te krijgen, buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen.


Middels dit schrijven willen wij onze bezorgdheid tonen en de gevolgen van de maatregelen onder de aandacht brengen. Kinderen en jongeren betalen namelijk een hoge prijs voor disproportionele angst. Onze jeugd krijgt op dit moment direct en indirect de boodschap vanuit school, het kabinet en de media dat er voortdurend gevaar is, dat andere mensen een gevaar vormen en dat zij zelf een gevaar vormen voor anderen.

Kinderen en jongeren zijn niet verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Zeker niet als we praten over een zeer klein percentage mensen wat hier ernstig ziek van wordt of aan zal overlijden, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wij pleiten er daarom voor dat alle scholen per direct open zullen gaan, weliswaar zonder maatregelen. Wij maken ons namelijk ook ernstige zorgen om de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen en docenten omtrent het verplicht dragen van niet-werkende mondkapjes, de 1,5-meter doctrine, het testbeleid en wellicht in de toekomst ook het vaccinatiebeleid. Sluiting scholen De schoolsluitingen wegen op de eerste plek niet op tegen de maatschappelijke gevolgen van deze maatregelen en zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. De beslissing om scholen te sluiten is in december 2020 alleen ingezet om ouders te dwingen thuis te werken. Door de sluiting van de scholen staat het algemeen welzijn van kinderen en jongeren sterk onder druk. Scholen zijn geen brandhaarden en kinderen lijken niet significant bij te dragen aan de verspreiding van het coronavirus (Folkhalsomyndighete, 2020; Munro & Faust, 2020; Nogrady, 2020; RIVM, 2020).

Tevens blijkt uit Zweeds onderzoek dat er niet meer leerkrachten en docenten ziek zijn geworden waar scholen open zijn gebleven (Ludvigsson, Engerström, Nordenhäll, & Larsson, 2021). Het sluiten van scholen heeft voor het merendeel van de kinderen en jongeren negatieve gevolgen (Leeb, 2020). Deze doelgroep kampt met toenemende emotionele problemen, gedragsproblemen en depressiviteit. De (kwetsbare) jongeren hebben het mentaal zwaar en zoeken hulp via de hulplijn en komen op de spoedeisende hulp terecht. Doordat kinderen en jongeren niet naar school kunnen ontstaat er meer eenzaamheid, hebben ze minder sociale contacten, minder afleiding en meer verveling.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren onvoldoende leren van afstandsonderwijs (Engzell, Frey, & Verhagen, 2020). Afstandsonderwijs is rampzalig voor leerlingen met leerproblemen, leerachterstanden en/of een moeilijke thuissituatie. Vanuit de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat leerlingen tijdens de eerste lockdown achterstand hebben opgelopen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2020). Nu de scholen voor een tweede keer gesloten zijn is het risico dat leerlingen een nog grotere achterstand oplopen zeer groot. Wij vinden het belangrijk dat scholen, weliswaar onder normale omstandigheden, opengaan.

Mondkapjes

Per 1 december is de mondkapjesplicht ingevoerd op middelbare scholen. Niet alleen is deze verplichting in strijd met artikel 10 van de Nederlandse grondwet maar leidt het ook tot een onveilige en harde sfeer op scholen.


Daarnaast is er geen bewijs voor de effectiviteit van de mondkapjes en beschermen deze maar zeer beperkt bij het voorkomen van besmetting van anderen (Aggarwal, Dwarakanathan, Gautam, & Ray, 2020; Bundgaard & Bundgaard, 2020; Gómez-Ochoaab & Mukac, 2020; Jefferson & Heneghan, 2020; Vainshelboim, 2020).


De toegevoegde waarde van het dragen van stigmatiserende mondkapjes is gering en het kan schadelijke effecten hebben voor de gezondheid van de drager doordat het mondkapje een infectiebron kan vormen door onhygiënisch en verkeerd gebruik. Mondkapjes zijn een vorm van schijnveiligheid en een onderdeel van een gedragsexperiment. Experimenten met kinderen en jongeren zijn moreel onaanvaardbaar. Op de scholen worden de leerkrachten geadviseerd en docenten verplicht een mondkapje te dragen in de gangen en openbare ruimtes. Tevens wanneer ze door het lokaal bewegen.


Expressie in het gezicht kunnen lezen is voor (jonge) kinderen een belangrijke factor om zich veilig te kunnen voelen en goed te kunnen ontwikkelen. Dat wordt ernstig bemoeilijkt op deze manier (Peeters, Desmet, & Berghe, 2020). Bovendien worden de jongste leerlingen op deze manier al vroeg blootgesteld aan indirecte hersenspoeling. Er zijn veel leerkrachten die zich bezwaard voelen een mondkapje te dragen, aangezien zij dit niet pedagogisch verantwoord vinden. Wij zijn tevens bang dat kinderen hierdoor een taalachterstand zullen ontwikkelen.

Testbeleid De PCR-test is frauduleus. Deze test is geen diagnostisch instrument. Een coronabesmetting kan uitsluitend worden vastgesteld door een volledig diagnostisch onderzoek van een arts. De PCR-test is bovendien met een ander doel opgezet en geeft geen betrouwbaar testresultaat (O’Sullivan, 2020; Surkova, Nikolayevskyy & Drobniewski, 2020). De PCR-test geeft positieve resultaten waar zij er niet altijd zijn (WHO, 2021). Leerlingen en docenten gaan hierdoor onnodig in quarantaine. Door gezonde kinderen in quarantaine te houden, ontnemen we ze op wrede wijze de sociale interactie die cruciaal is voor hun ontwikkeling en emotioneel welzijn.


Door de testen is het ‘ziekteverzuim’ hoog. Zeker in het basisonderwijs heeft het een weerslag op de kinderen wanneer er geen tot zeer wisselende vervanging is. Dit is niet goed voor het pedagogisch klimaat en daardoor niet voor de leerresultaten van jonge kinderen. Van gelukkige leraren leren de kinderen het meest. Dit gevoel wordt hevig ondermijnd met dit beleid. Onderwijsminister Arie Slob wil experimenteren met (snel)testen op scholen voor leerlingen en leraren. Verplicht testen is een inbreuk op het grondwettelijke geborgde recht op privacy en lichamelijke integriteit. Wij als docenten en leerkrachten kunnen op geen enkele manier toezien dat er inbreuk wordt gemaakt op de integriteit van onze leerlingen! 1.5-meter maatregel Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de 1,5-meter maatregel helpt, maar kinderen en jongeren wordt wel aangeleerd om 1,5 meter afstand te houden van volwassenen. Docenten op het VO mogen niet door het klaslokaal lopen omdat de 1,5 meter maatregel hierdoor niet in acht wordt genomen. Dit betekent dat docenten de voortgang van leerlingen niet voldoende kunnen monitoren en hierdoor niet op tijd kunnen bijsturen. In het basisonderwijs is de aanraking bij tijd en wijle onmisbaar en draagt het bij aan het welbevinden van het jonge kind. Welbevinden en leerresultaten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vaccineren

‘Educate before you vaccinate’. We zien de vraag onder onderwijspersoneel om zich te laten vaccineren toenemen. Men denkt dat er zodoende geen anderen meer besmet kunnen worden en zij dus bijdragen aan de volksgezondheid en het voor de ander te doen, zij zelf voldoende beschermd zijn en dan sneller terug kunnen naar normaal. Echter is dit niet het geval, zo blijkt uit uitspraken van onder andere Marion Koopmans (OMT), Hugo de Jonge, Mark Rutte en de WHO. We wijzen u graag op de FACT CHECK, opgesteld door artsen. Zie bijgevoegd in deze brief. Wij maken ons zorgen over de gezondheid van onze collega’s indien zij zich laten injecteren met iets waarvan de (lange termijn) gevolgen niet bekend zijn. Wij willen u er, om bovenstaande redenen, dan ook op wijzen dat onderwijspersoneel zich volledig vrij moet voelen om een keuze te maken om wel of geen COVID-19-injectie te nemen en zij niet verplicht kunnen worden hiertoe. Wij hopen van harte dat er geen verdeeldheid zal ontstaan en dat u als school bovendien eerlijke informatie zal verschaffen. Wees bewust van de gevaren en consequenties voor uw personeel.

Conclusie Het sluiten van scholen zal de verspreiding niet verminderen, maar zal daarentegen wel schadelijke gevolgen hebben op de lange termijn voor het onderwijs en het welzijn van onze kinderen en jongeren. Het zal ook van invloed zijn op het vermogen van de samenleving om te functioneren en essentiële diensten te verlenen. De maatregelen zullen effect hebben op de toekomst van onze jeugd en de maatschappij. Het (langdurig) sluiten van scholen ontneemt de kansen van kinderen en jongeren die niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Wij, docenten in het PO en VO, vragen aandacht voor deze schrijnende situatie en roepen op tot een open discussie, waarbij eenieder die werkzaam is binnen het onderwijs zich kan en mag uitspreken, zonder angst voor repercussies. Wij spreken ons hierbij uit tegen de draconische maatregelen die ons onderwijs en het welzijn van leerlingen en docenten ernstig beschadigen. Ons streven is een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het oude normaal. Samengevat: – Mondkapjes bieden schijnveiligheid en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is niet bewezen dat mondkapjes virussen tegengaan. – Testen zijn niet betrouwbaar en quarantaine is daarom niet gegrond. – 1,5 meter afstand houden is niet menselijk, bovendien niet onderbouwd en niet wetenschappelijk bewezen effectief. – COVID-19-injecties zijn niet langdurig onderzocht en voldoen niet aan de eisen die normaliter aan vaccins/medicijnen worden gesteld. Bovendien zijn de (lange termijn) gevolgen niet bekend. Tevens draag je niet bij aan het beschermen van de ander door het nemen van een vaccin omdat de kans op besmetting nog steeds aanwezig is. – Er is geen pandemie. We zitten niet eens op een epidemie drempel (58 per 100.000 gevallen). Kortom: Wij horen onze kinderen te beschermen. Wij als opvoeders horen op te staan voor onze kinderen. Doen wij dit niet, dan doen wij mee aan een beleid wat nergens op is gebaseerd, maar onze kinderen wel zal schaden. Wij willen u daarom wijzen op uw rol. U kunt dit stoppen en ervoor kiezen NIET mee te doen. Wij zouden het op prijs stellen wanneer u dit bericht deelt met al uw collega’s. (reacties kunnen naar povobrandbrief@gmail.com)


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!


2.488 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page