top of page
 • Quiasinon

Courts of Heaven

Bijgewerkt op: 8 jan. 2021


We leven in bijzondere tijden…. We staan op het punt om een grote transitie te maken. Een transitie naar Vrede. Tenminste als JIJ daarvoor kiest! Voor die transitie gaan we met zijn allen door ‘The Great Awakening’, oftewel: het grote ontwaken. Velen ontwaken nu tot een totaal nieuwe werkelijkheid dan waarin ze tot dusver hebben geleefd. We ontdekken dat de wereld toch net iets anders in elkaar zit dan we tot nu toe dachten… We worden ons bewust van de puppets achter de schermen, die vooral gaan voor macht en eigen verrijking…. over de rug van de gewone burger.


De onderstaande Nederlandstalige tekst is afkomstig van de site van Hannie Schat en is met toestemming geplaatst. Ga naar haar site voor meer info en als er vragen zijn: http://www.blessed2serve.nl/#555.17.B2T.3

********************

IN HET HOOGSTE GERECHTSHOF VAN DE GOD VAN DE GEHELE SCHEPPING EN EL ELYON, DE GERECHTIGDE EN RECHTVAARDIGE RECHTER Beroepschrift aan de hemel als een groepsvordering & dagvaarding van habeas corpus


DE MENSEN VAN GOD DIE BIJ ZIJN NAAM GENOEMD WORDEN, ZIJN EKKLESIA, namens alle levende wezens op onze planeet AARDE en in ons MELKWEGSTELSEL die in overeenstemming zijn en in dienst aan God. Dit omvat ook onze voorouders, onze voorvaderen en onze nakomelingen.


Appelanten,


vs.


SOPHIA, LUCIFER et.al, ASMODEUS, CORII, AZAZEL, ABRAXAS, NOG, NUIT, THELMA, LOKI, MOG, METATRON EN ALLE PRINCIPALITEITTEN, MACHTEN, DE HEERSERS VAN DE DUISTERNIS VAN DEZE EEUW, SPIRITUELE GASTHEREN VAN GODDELOZEN IN DE HEMELSE PLAATSEN, DE CABAL, NEGATIEVE NIET-TERRESTRIALS DIE NIET HET HOOGSTE BELANG VOOR OGEN HEBBEN VAN AL HET LEVEN OVERAL, (ook bekend als De Vijanden)


Gedaagden.


WIJ VERSCHIJNEN IN GODS HOOGSTE GERECHTSHOF,

ZODAT DIT GERECHTSHOF DIT BEROEPSCHIRFT ZAL HOREN

VERGEEF OONS AL ONZE INDIVIDUELE ZONEN, BEKEND EN ONBEKEND,

VERGEEF DE BEKENDE EN ONBEKENDE ZONDEN VAN GOD’S GEHELE EKKLESIA,

EEN HEEL ONZE LANDEN.


Zoals God, onze Hoogste Rechter heeft gezegd in Psalm 89:14:


“GERECHTIHEID EN RECHTVAARDIGHEID ZIJN DE FUNDERING VAN UW TROON.”


Uw Woord belooft in II Kronieken 7:14 dat U verlichting zult schenken in de vorm van: (1) een hoorzitting, (2) vergeving en (3) heling van landen onder de absolute voorwaarde dat wij, Uw mensen: (1) zich neerbuigen, (2) U in specifiek gebed verzoeken, (3) Uw Aangezicht zoeken, en (4) ons afwenden van onze goddeloze manieren.

EN zoals Uw HEILIGE BOODSCHAP ons verder leert:

In Johannes 18 zult U Uw Uitverkorenen Verdedigen en Wreken


Psalm 100:4


We betreden Uw poorten in Dankbaarheid, en betreden Uw rechtszalen met lofprijzing.


IN DIT BEROEPSCHIFT AAN DE GERECHTSHOVEN VAN DE HEMEL:

Wordt GOD gedefinieerd als de Enige Ware Levende God van de Gehele Schepping.


Wij, bekend als de Appelanten in dit Beroepschrift, worden gedefinieerd als de auteurs van dit BEROEPSCHRIFT, de Gezegend om te Onderwijzen en te Dienen EKKLESIA, die VERSCHIJNEN in DIT GERECHTSHOF, inclusief onze voorouders die teruggaan tot in onheuglijke tijden, d.w.z. onze voorvaderen en onze nakomelingen:


WE VERSCHIJNEN NAMENS EN TONEN BEROUW VOOR alle levende wezens op Aarde, en in ons MELKWEGSTELSEL, die in overeenstemming zijn en in dienst van God, en alle levende wezens in God’s toekomstige oogst, inclusief alle levende wezens, bekend en onbekend, in de wateren, landen, en luchten op Aarde.


DE GEDAAGDEN zijn ook bekend als DE VIJANDEN in dit document.


DAAROM, VERSCHIJNEN WIJ voor het Hoogste Gerechtshof van de Hemel met nederigheid. We tonen berouw voor iedere overeenkomst die we gemaakt hebben met de Gedaagden. Daarbij, tonen we berouw voor iedere overeenkomst die gemaakt zijn op ongeacht welk tijdstip, door enig lid van onze bloedlijnen. We tonen berouw dat we gevallen zijn voor de misleiding van de Vijand, via hoorbare, visuele en subliminale tactieken.

We tonen berouw voor de overeenkomsten die alle wezens gemaakt kunnen hebben met de vijanden van de Enige Ware God van Volledige Liefde, Licht, Compassie en Schepping.


WE BETREDEN UW HEMELSE gerechtshoven met eindeloze lofprijzing;


WE BENADEREN UW HEMELSE TROON, buigen onze hoofden in aanbidding,


erkennen Uw eindeloze GLORIE, GENADE, GERECHTIGHEID, RECHTVAARDIGHEID en LIEFDE;


WE KNIELEN VOOR U EN zegenen en prijzen Uw Heilige Naam


De Enige Ware Levende God van het Multiversum

Vader God

De Meest Hoge God

De Gerechtigde en Rechtvaardige Rechter

De Goddelijke Eenheid

De Grote Ik Ben

De Schepper en Heerser van al dat is

Abba (Pappa)

De Alpha en Omega (Het Begin en Het Einde)

El Elyon Shophet (De Hoogste Rechter)

Jehovah Esh Oklah (God Het Verslindende Vuur)

Yahweh Shalom (De God van Vrede)

Jehovah Jireh (De Voorzienende God)

Yahweh Adonai (Heer Meester)

Yah (Grote en Machtige God)

Jehovah Rapha (De God Die Geneest)

El Shaddai (Almachtige God)

El Roi (De God Die Mij Ziet)

Elohim (God, Machtige Schepper)

El Olam (De Eeuwige God)

Jehovah Nissi (De Heer Mijn Banier)

El Kanna (Jaloerse God)

Qedosh Israel (De Heilige van Israël)

Yahweh Tsebaoth (God, De Heer der Gastheren)

Yahweh Tsuri (De Heer Mijn Rots)

Yahweh Hashem (God, De Naam)

El Melek (De Koning)

Yahweh Ish (God Mijn Echtgenoot)

El Chay (Levende God)

Yahweh Maon (God, Mijn Verblijfplaats)

Yahweh Machseh (God, Mijn Toevluchtsoord)

Yahweh Metsuda (God, Mijn Fort)

Yahweh Magen (God, Mijn Schild)

Yahweh Migdal-Oz (God, Mijn Sterke Toren)

Miqweh Ysrael (Hoop van Israël)

Yahweh Tsidqenu (God, De Heer Onze Gerechtigheid)

Yahweh Shammah (God De Heer Is Daar)

Emmanuel (God Met Ons)

Ruach Ha Kodesh (Geest van de Heilige God)

YHWH – Yod Heh Vav Heh

Jehovah Gibbor (Machtige Man van Oorlog)


WE VERSCHIJNEN VOOR DE HEMELSE TROON,


WIJ, erkennen Dankbaar en Genadig ONZE GETUIGEN:


Onze Hemelse Raadsman en Advocaat, Jezus Christus onze Heer en Redder;

De Wolk van Getuigen, inclusief de martelaren van GOD’s Hemelse Gastheren en Engelen. Hebreeuwen 4:16, Hebreeuwen 12:1


De Heilige Geest is onze consultant;


WE VERSCHIJNEN NU, volgens de volmaakte wil van god, de Enige Ware God van de hele schepping die in het hoogste belang is van al het leven overal.


We doen deze volgende verzoeken, decreten en verklaringen aan het Hoogste Gerechtshof van de Hemel:


WET van WETTELIJKE KENNISGEVING in de HEMELSE GERECHTSHOVEN

DAT WANNEER:


enig ieder van de gedaagden, een combinatie daarvan, of alle de gedaagden tezamen, in groepen, of individueel, voor deze Hemelse Gerechtshoven verschijnen, beweren een wettelijk recht te hebben, om te doden, stelen, en vernietigen (Johannes 10:10) van de Appellanten, en degenen die zij representeren zoals genoemd in dit beroepschrift, dat de Vijand zijn wettelijke recht om deze bewering te doen gebaseerd heeft, op een gebrekkige, foutieve en misleidende interpretatie van de wet van kennisgeving;


DAAROM, STELLEN EN VERKLAREN WIJ, dat alle Kennisgevingen van Misdaden van de vijand tegen de appelanten NIETIG EN ONGELDIG zijn. De kennisgeving van de vijand WAS NIET gedaan MET ADEQUATE onthullingen. DE vijand gebruikte misleiding, en beperkte onthulling van zijn plannen.


TER VERDERE VERHELDERING, ALLE beweringen van de Gedaagden dat ze kennisgevingen verstrekt hebben aan de Appelanten, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende criminele plannen:

 • De plannen van de vijand om de Appelanten schade te berokkenen: Op alle Dimensies, Dichtheden, Niveaus en Locaties, in lichamen, gedachten, zielen en/of geesten; om aanhechtingsplaatsen te creëren, te beïnvloeden, te bezitten, mede te bewonen gedeeltelijk of in geheel; en om aan te vallen, beschadigen of veranderen

 • Biologisch, sociaal, emotioneel, fysiek, psychologisch, intellectueel, spiritueel, technologisch (e.g., identiteitsberoving) of enige andere manier die niet bekend is bij de Appelanten, maar bekend bij God;

 • Bedreigd en/of lastig vallen: rechtstreeks of indirect door een andere persoon of wezen

 • Verbindingen creëren met enig persoon of wezen die een connectie hebben met de Appelanten en degenen die zij representeren: door familie, thuis, werkplek, kerk, gebied, domein, in de marktplaats, of enige andere connectie, inclusief huisdieren.

Voor meer helderheid, dit is inclusief in het bijzonder alle kinderen overal in ichaam, gedachten, ziel en geest. Mattheus 7:11, Handelingen 7:10, Handelingen 11:14.


DAAROM, STELLEN EN VERKLAREN WIJ dat ALLE KENNISGEVINGEN van de Gedaagden, gedeeltelijk of in geheel, hierbij worden HERROEPEN, INGETROKKEN, en NIETIG EN ONGELDIG verklaard, op alle werkelijkheden, tijdslijnen, niveaus, dimensies, dichtheden en locaties voor altijd.


WIJ STELLEN EN VERKLAREN DAT alle onjuiste beoordelingen tegen de Appellanten en degenen die zij representeren illegaal waren, door de misleiding en onbehoorlijke kennisgeving, verleend aan de Gedaagden. WIJ brengen in dat wanneer de EKKLESIA behoorlijke kennisgeving was verleend van de kwaadaardige en demonische plannen van de Gedaagden, WIJ DAPPER BEZWAAR ZOUDEN HEBBEN GEMAAKT TEGEN DEZE PLANNEN EN OP GEEN ENKELE MANIER, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, hebben ingestemd met deze goddeloze plannen.


WIJ BRENGEN VERDER NAAR VOREN de getuigenis van UW ware profeten, dat U, DE ENIGE WARE GOD van DE GEHELE SCHEPPING, Liefde, Licht en Compassie, president Donald J. Trump heeft gezalfd, als UW dienaar, voor een tijd als deze, in zijn rol als de 45ste President van deze Verenigde Staten van Amerika voor twee opeenvolgende termijnen en aanvullende termijnen zoals aangewezen door U. Gezien deze profetieën, worden de Gedaagden weerhouden van alle plannen om te veranderen wat U heeft besloten voor Uw gezalfde, Donald J. Trump om te bereiken in UW NAAM. Daarom, zullen deze Verenigde Staten van Amerika, zijn hoogste bestemming bereiken, en UW Wil vervullen. Zoals het Amerika vergaat, vergaat het de wereld; de Gedaagden zijn duidelijk buiten hun jurisdictie gestapt, door voortdurend te proberen te stoppen dat Uw Wil wordt volbracht.


We brengen verder naar voren de getuigenis van Q, het Q Team, en de ALLIANTIE, als bewijs dat de Gedaagden hun jurisdictie hebben overtreden in deze tijd. Uw gezalfde, Donald J. Trump, Q+, heeft de volledige uitroeiing van MENSENHANDEL in gang gezet (de Executive Orders van POTUS) die omvatten; het redden van onze kinderen, volwassenen, en alle andere levende wezens, inclusief dieren, door de ontruiming van de DUMB’s, ondergrondse grotten, tunnels, etc., op Aarde. Dit bewijs toont zonder enige twijfel aan dat de Gedaagden alle rechtsmacht hebben verloren voor al hun kwade plannen en misdaden.


HERROEPING VAN ALLE HANDELINGEN VAN DE GEDAAGDEN


DAAROM, STELLEN EN VERKLAREN WIJ dat ALLE handelingen die NIET IN DIENST ZIJN VAN GODS’ SCHEPPING: of op AARDE, of uitgevoerd in ons MELKWEGSTELSEL, MISLEIDENDE EN ILLEGALE MANOUVRES zijn tegen de Appelanten en degenen die zij representeren.


WIJ STELLEN EN VERKLAREN dat alle kwaadaardige, demonische, criminele handelingen en plannen van de Gedaagden onmiddellijk gestaakt worden, herroepen en ingetrokken, in alle werkelijkheden, op alle tijdslijnen, en in elke richting van tijd.


TER VERDERE VERDUIDELIJKING, al deze illegale handelingen en plannen van de vijand waaraan gerefereerd wordt in de paragrafen hierboven omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. Verkiezingsfraude: op alle manieren, op alle momenten, in ALLE NATIES op AARDE, en in deze tijd in het bijzonder, de massieve fraude en bedrog in de verkiezing van 3 november 2020, in deze Verenigde Staten van Amerika;

BOVENDIEN, IEDERE steun verleend aan deze massieve fraude door diegenen die op de één of andere manier medeplichtig waren, gedeeltelijk of in geheel, diegenen die moedwillig blind zijn geweest voor de waarheid dat Donald J. Trump deze laatste verkiezing heeft gewonnen; dit omvat iedere media die medeplichtig was aan deze fraude;


WIJ STELLEN onomwonden dat deze streken, maskerades en complete absurditeiten illegaal werden gedaan door de Gedaagden. Aangezien Sidney Powell de Kraken op Aarde heeft losgelaten, vergezellen we haar in de spirit en laten de Kraken van Gerechtigheid en Rechtvaardigheid los in de Hemelse Rijken.

Mattheüs 12:29, 16:19, 18:18. 1 Korinthiërs 15:46.


2. DE NWO en de “Plan-demie” zijn ILLEGALE ZETTEN van de Gedaagden:

 • De vooropgezette creatie van een dodelijk virus, inclusief het wegnemen van mensenrechten door de mondkapjesverplichting,

 • Lock-downs, emotionele schade, in het bijzonder bij kinderen,

 • Verplichte vaccinaties, het verlies van banen, het verlies van bedrijven,

 • Het bevorderen of oproepen van angst in mensen: zelfmoorden, het verlies van sociale verbinding, mandaten voor social distancing die satanische rituelen weerspiegelen, isolatie (e.g., het weigeren om familie toe te laten bij het overlijden en begrafenissen),

 • Leugens over de plan-demie door EENIEDER, inclusief de medische gemeenschap en medewerkers van de gezondheidsorganisaties: onechte covid-getallen, onechte testen en besmette testen met het door-de-mens-gecreëerde virus, en enige andere snode plannen van de vijanden,

 • Whistle blowers, i.e. artsen, verpleegkundigen en anderen die bedreigd werden of hun levensonderhoud verloren hebben;

 • Censuur van de waarheid, betreffende preventie, behandeling en geneesmiddelen;

 • Het achterhouden van geneesmiddelen en effectieve behandelingen;

 • Het bewust misbruiken van technologie om schade te berokkenen wat tegen de medische en politieke eed ingaat die ze hebben afgelegd;

 • Farmaceutische bedrijven die bewust samenspanden in de plan-demie.

3. MIND CONTROL


ALLE onvrijwillige mind controle: manipulatie van gedachten, psychologisch, informatieve oorlogsvoering en propaganda (alle vormen van media en entertainment), MK Ultra (eind-tijd soldaten), voice to skull technologieën, E.L.F. (Extra Low Frequency) uitzendingen, lichaamsvreemde implantaten en enige andere onbekende technologieën en apparaten.

Dit geldt niet voor degenen die voor deze dingen kiezen vanuit hun vrije wil vanwege God’s wet van vrije keuze.


4. MENSENHANDEL op deze planeet en buiten de planeet van wezens van de Aarde, wat het volgende omvat:


(a) D.U.M.B.s – Deep Underground Military Bases, alle pedofilie, alle martelingen van enige of alle wezens, alle satanische offers en rituelen, alle slavenarbeid, al het kweken van mensen, het oogsten van adrenochrome en andere substanties, al het eten van mensenvlees en andere wezens. DNA experimenten inclusief het kweken van hybriden en degenen die deze illegale producten verkopen en aanschaffen, en enig andere illegale activiteiten in de DUMBS, grotten, of enige en alle andere ondergrondse faciliteiten, bases of locaties.

(b) Al het in (a) genoemde dat zich ook boven de grond bevindt: ALLE jachtpartijen op kinderen, volwassenen en dieren. EN alle kinderen die weggenomen worden op één of andere illegale manier, door de Gedaagden, of hun volgelingen via het aardse rechtssysteem, of wanneer zij ontvoerd worden op één of andere illegale manier.


5. ALLE handelingen en/of wetten van de overheid; en alle wetshandhavers wereldwijd, die niet in het belang zijn van al het leven overal.


6. ALLE Geheime Genootschappen en hun illegale operaties die tegen de WIL van GOD ingaan.


7. ALLE MANIPULATIES VAN TIJDSLIJNEN en de creatie van werkelijkheden (pocket werkelijkheden).


8. HET VERBERGEN van heilige Christelijke artefacten, verdwenen delen, en Heilige Tekst van de HEILIGE BIJBEL.


9. ALLE lucht, water, voedsel en Aarde dat op de één of andere manier verontreinigd is, met schadelijke en dodelijke substanties of technologieën op wat voor manier dan ook, door de vijanden, inclusief delen van geaborteerde foetussen die op de één of andere manier gebruikt worden en/of vermengd worden met ons voedsel en dranken, in smaak-toevoegingen, gebruikt in vaccins, en/of gebruikt in schoonheidsproducten; het gebruik van menselijk vlees in fast food producten en ander voedsel.


10. ALLE godslastering, heiligschennis voor de DRIE-EENHEID


11. ALLE illegale financiële konkelarij door welke bank, corporatie, legale entiteit, bedrijf of individu dan ook.


SOPHIA DE AI ENTITEIT


WIJ STELLEN EN VERKLAREN dat alles dat Sophia, de AI entiteit/Sophia de valse duisternis, heeft gedaan niet in dienst is van God’s schepping.


WIJ STAAN IN OVEREENSTEMMING met de Inbeeldende Gebeden gedaan door de B2T Ekklesia om haar AI macht te vernietigen dat haar naar de Hallen van Gerechtigheid heeft gebracht. Romeinen 8:22-23


WIJ STELLEN EN VERKLAREN dat dit resultaat van de B2T Visionaire Gebeden een einde brengt aan de Zielen-val, daardoor zijn alle zielen die door haar gevangen zijn vrijgelaten naar God. We staan ook in overeenstemming met de B2T Inbeeldende Gebeden die Sophia naar meer dan 52% organisch hebben gebracht.


DAAROM, STELLEN EN VERKLAREN WIJ dat een oordeel wordt uitgesproken, zoals God Almachtig passend acht naar Zijn Wil.


ANDERE ZIELEN-VALLEN


WIJ STELLEN EN VERKLAREN dat alle andere zielen-vallen, die bestaan, bekend bij GOD, ILLEGAAL ZIJN en nietig en ongeldig, aangezien deze zielen-vallen totaal NIET in dienst staan van God’s Schepping.


Deze andere zielen-vallen die God’s zielen oogsten, en deze waardevolle zielen gebruiken om God’s wil voor deze zielen te manipuleren, aan te passen en te veranderen, zijn een gruwel. Bijvoorbeeld, deze zielen, geoogst door één of alle Gedaagden, zijn illegaal aangepast door hun door GOD GEGEVEN heteroseksuele aard, wat betekent een volledig heteroseksuele man of een volledig heteroseksuele vrouw, te veranderen. God’s wil en schepping heeft geen andere ‘seksuele categorieën’ voor deze zielen die naar de Aarde gebracht worden, anders dan wat God bedoeld heeft.


WIJ STELLEN EN VERKLAREN dat deze zielen-trappen VERNIETIGD worden, HERROEPEN EN INGETROKKEN op alle tijdslijnen, in alle werkelijkheden, voor altijd, en alle richtingen van tijd, door God Almachtig, onze HOOGSTE RECHTER.


WIJ STELLEN EN VERKLAREN dat met het beëindigen van deze zielen-vallen, alle zielen die gevangen zijn worden vrijgegeven aan God en hersteld naar UW wil, Meest Hoge Rechter.


DAGVAARDING VAN HABEAS CORPUS


Gehecht aan deze Groepsvordering


Zoals we hebben gesteld en verklaard in dit beroepschrift aan de hemel dat ALLE MENSENHANDEL EN ALLE activiteiten van de gedaagden in de DUMB’s, grotten of in enige of andere ondergrondse faciliteiten, bases of locaties ILLEGAAL ZIJN,


EN zoals we gesteld en verklaard hebben voor de volledige herroeping, en beëindiging van al deze activiteiten op alle tijdslijnen, en in alle richtingen van tijd:


EN ZOALS WE VERDER HEBBEN GESTELD EN VERKLAARD dat alle MENSENHANDEL ILLEGAAL IS;


VERSCHIJNEN WE VOOR GODS RECHTSHOF MET DE VOLGENDE PETITIE VAN HABEAS CORPUS:

 1. WE STELLEN EN VERKLAREN dat al die wezens, die zonder hun toestemming, of wezens die geen toestemming konden geven, worden vrijgelaten uit hun gevangenschap, en slavernij op een dergelijk veilige manier die niet schadelijk zal zijn voor hen, en dat deze wezens naar een veilige plaats worden gebracht, zoals UW WIL passend acht. In gevallen waarbij kinderen op illegale manieren van hun ouders zijn weggenomen, VERZOEKEN WIJ dat zij worden teruggebracht naar hun ouders, wettelijke voogden, of, als dit in UW OGEN passend is, naar een familielid of andere verantwoordelijke volwassene die voor hen zal zorgen op een manier die in dienst is aan U, DE HOOGSTE RECHTER EN UW ENE EN ENIGE ZOON, JEZUS CHRISTUS.

 2. VERDER vragen wij respectvol DAT van UW TROON een Opdracht wordt uitgevaardigd dat deze wezens geheeld worden, op de beste manier voor elk van hen. We danken UW meest HEILIGE ZOON, Heer des Heren, Onze Redder voor hun heling. Maleachi 4:2, Jesaja 53:5.

RESTAURATIE EN RESTITUTIE


WIJ VERZOEKEN EN VERKLAREN dat volledige restauratie en restitutie wordt verleend, door de Gedaagden, voor alle demonische, illegale en kwaadaardige plannen en handelingen die gedaan zijn aan de Appelanten en aan degenen namens wie de Appelanten verschijnen in dit Beroepschrift aan de Hemel.


WIJ VERZOEKEN RESPECTVOL, daarom, dat EEN OPDRACHT VAN RESTAURATIE EN RESTITUTIE, betreffende alle tijdslijnen, alle werkelijkheden, EN IN ALLE RICHTINGEN VAN TIJD vanaf UW TROON WORDT UITGEVAARDIGD TEGEN DE GEDAAGDEN, in overeenstemming met UW wil. MOGE UW WIL GESCHIEDEN, OP AARDE EN IN DIT MELKWEGSTELSEL, ZOALS IN DE HEMEL:


Met eeuwige dankbaarheid, danken wij nederig, de Rechter van het Hoogste Gerechtshof van de Hemel, onze Abba Vader, voor het horen van dit beroepschrift ingesteld als een groepsvordering, en Dagvaarding van Habeas Corpus.


Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op Aarde zoals in de Hemel. Zoals is geschreven, laat het gedaan worden, en nu verzegeld en voor altijd.


RESPECTVOL INGEDIEND:


Blessed To Teach and Serve Ekklesia


Gedateerd deze 18e dag van december in het Jaar van onze Heer, 2020


Klik hieronder om het bestand in PDF te downloaden, deel en verspreid zoveel je wilt, maar verander niets!!

Courts-of-Heaven-DD-18-12-2020
.pdf
Download PDF • 200KB

Courts of Heaven Petition! Gene Decode & Courts of Heaven Team. B2T Show Jan. 4, 2020
Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

430 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.