• Quiasinon

Courts of Heaven

Bijgewerkt op: 8 jan. 2021


We leven in bijzondere tijden…. We staan op het punt om een grote transitie te maken. Een transitie naar Vrede. Tenminste als JIJ daarvoor kiest! Voor die transitie gaan we met zijn allen door ‘The Great Awakening’, oftewel: het grote ontwaken. Velen ontwaken nu tot een totaal nieuwe werkelijkheid dan waarin ze tot dusver hebben geleefd. We ontdekken dat de wereld toch net iets anders in elkaar zit dan we tot nu toe dachten… We worden ons bewust van de puppets achter de schermen, die vooral gaan voor macht en eigen verrijking…. over de rug van de gewone burger.


De onderstaande Nederlandstalige tekst is afkomstig van de site van Hannie Schat en is met toestemming geplaatst. Ga naar haar site voor meer info en als er vragen zijn: http://www.blessed2serve.nl/#555.17.B2T.3

********************

IN HET HOOGSTE GERECHTSHOF VAN DE GOD VAN DE GEHELE SCHEPPING EN EL ELYON, DE GERECHTIGDE EN RECHTVAARDIGE RECHTER Beroepschrift aan de hemel als een groepsvordering & dagvaarding van habeas corpus


DE MENSEN VAN GOD DIE BIJ ZIJN NAAM GENOEMD WORDEN, ZIJN EKKLESIA, namens alle levende wezens op onze planeet AARDE en in ons MELKWEGSTELSEL die in overeenstemming zijn en in dienst aan God. Dit omvat ook onze voorouders, onze voorvaderen en onze nakomelingen.


Appelanten,


vs.


SOPHIA, LUCIFER et.al, ASMODEUS, CORII, AZAZEL, ABRAXAS, NOG, NUIT, THELMA, LOKI, MOG, METATRON EN ALLE PRINCIPALITEITTEN, MACHTEN, DE HEERSERS VAN DE DUISTERNIS VAN DEZE EEUW, SPIRITUELE GASTHEREN VAN GODDELOZEN IN DE HEMELSE PLAATSEN, DE CABAL, NEGATIEVE NIET-TERRESTRIALS DIE NIET HET HOOGSTE BELANG VOOR OGEN HEBBEN VAN AL HET LEVEN OVERAL, (ook bekend als De Vijanden)


Gedaagden.


WIJ VERSCHIJNEN IN GODS HOOGSTE GERECHTSHOF,

ZODAT DIT GERECHTSHOF DIT BEROEPSCHIRFT ZAL HOREN

VERGEEF OONS AL ONZE INDIVIDUELE ZONEN, BEKEND EN ONBEKEND,

VERGEEF DE BEKENDE EN ONBEKENDE ZONDEN VAN GOD’S GEHELE EKKLESIA,

EEN HEEL ONZE LANDEN.


Zoals God, onze Hoogste Rechter heeft gezegd in Psalm 89:14:


“GERECHTIHEID EN RECHTVAARDIGHEID ZIJN DE FUNDERING VAN UW TROON.”


Uw Woord belooft in II Kronieken 7:14 dat U verlichting zult schenken in de vorm van: (1) een hoorzitting, (2) vergeving en (3) heling van landen onder de absolute voorwaarde dat wij, Uw mensen: (1) zich neerbuigen, (2) U in specifiek gebed verzoeken, (3) Uw Aangezicht zoeken, en (4) ons afwenden van onze goddeloze manieren.

EN zoals Uw HEILIGE BOODSCHAP ons verder leert:

In Johannes 18 zult U Uw Uitverkorenen Verdedigen en Wreken


Psalm 100:4


We betreden Uw poorten in Dankbaarheid, en betreden Uw rechtszalen met lofprijzing.


IN DIT BEROEPSCHIFT AAN DE GERECHTSHOVEN VAN DE HEMEL:

Wordt GOD gedefinieerd als de Enige Ware Levende God van de Gehele Schepping.


Wij, bekend als de Appelanten in dit Beroepschrift, worden gedefinieerd als de auteurs van dit BEROEPSCHRIFT, de Gezegend om te Onderwijzen en te Dienen EKKLESIA, die VERSCHIJNEN in DIT GERECHTSHOF, inclusief onze voorouders die teruggaan tot in onheuglijke tijden, d.w.z. onze voorvaderen en onze nakomelingen:


WE VERSCHIJNEN NAMENS EN TONEN BEROUW VOOR alle levende wezens op Aarde, en in ons MELKWEGSTELSEL, die in overeenstemming zijn en in dienst van God, en alle levende wezens in God’s toekomstige oogst, inclusief alle levende wezens, bekend en onbekend, in de wateren, landen, en luchten op Aarde.


DE GEDAAGDEN zijn ook bekend als DE VIJANDEN in dit document.


DAAROM, VERSCHIJNEN WIJ voor het Hoogste Gerechtshof van de Hemel met nederigheid. We tonen berouw voor iedere overeenkomst die we gemaakt hebben met de Gedaagden. Daarbij, tonen we berouw voor iedere overeenkomst die gemaakt zijn op ongeacht welk tijdstip, door enig lid van onze bloedlijnen. We tonen berouw dat we gevallen zijn voor de misleiding van de Vijand, via hoorbare, visuele en subliminale tactieken.

We tonen berouw voor de overeenkomsten die alle wezens gemaakt kunnen hebben met de vijanden van de Enige Ware God van Volledige Liefde, Licht, Compassie en Schepping.


WE BETREDEN UW HEMELSE gerechtshoven met eindeloze lofprijzing;


WE BENADEREN UW HEMELSE TROON, buigen onze hoofden in aanbidding,


erkennen Uw eindeloze GLORIE, GENADE, GERECHTIGHEID, RECHTVAARDIGHEID en LIEFDE;


WE KNIELEN VOOR U EN zegenen en prijzen Uw Heilige Naam


De Enige Ware Levende God van het Multiversum

Vader God

De Meest Hoge God

De Gerechtigde en Rechtvaardige Rechter

De Goddelijke Eenheid

De Grote Ik Ben

De Schepper en Heerser van al dat is

Abba (Pappa)

De Alpha en Omega (Het Begin en Het Einde)

El Elyon Shophet (De Hoogste Rechter)

Jehovah Esh Oklah (God Het Verslindende Vuur)

Yahweh Shalom (De God van Vrede)

Jehovah Jireh (De Voorzienende God)

Yahweh Adonai (Heer Meester)

Yah (Grote en Machtige God)

Jehovah Rapha (De God Die Geneest)

El Shaddai (Almachtige God)

El Roi (De God Die Mij Ziet)

Elohim (God, Machtige Schepper)

El Olam (De Eeuwige God)

Jehovah Nissi (De Heer Mijn Banier)

El Kanna (Jaloerse God)

Qedosh Israel (De Heilige van Israël)

Yahweh Tsebaoth (God, De Heer der Gastheren)

Yahweh Tsuri (De Heer Mijn Rots)

Yahweh Hashem (God, De Naam)

El Melek (De Koning)

Yahweh Ish (God Mijn Echtgenoot)

El Chay (Levende God)

Yahweh Maon (God, Mijn Verblijfplaats)

Yahweh Machseh (God, Mijn Toevluchtsoord)

Yahweh Metsuda (God, Mijn Fort)

Yahweh Magen (God, Mijn Schild)

Yahweh Migdal-Oz (God, Mijn Sterke Toren)

Miqweh Ysrael (Hoop van Israël)

Yahweh Tsidqenu (God, De Heer Onze Gerechtigheid)

Yahweh Shammah (God De Heer Is Daar)

Emmanuel (God Met Ons)

Ruach Ha Kodesh (Geest van de Heilige God)

YHWH – Yod Heh Vav Heh

Jehovah Gibbor (Machtige Man van Oorlog)


WE VERSCHIJNEN VOOR DE HEMELSE TROON,


WIJ, erkennen Dankbaar en Genadig ONZE GETUIGEN:


Onze Hemelse Raadsman en Advocaat, Jezus Christus onze Heer en Redder;

De Wolk van Getuigen, inclusief de martelaren van GOD’s Hemelse Gastheren en Engelen. Hebreeuwen 4:16, Hebreeuwen 12:1


De Heilige Geest is onze consultant;


WE VERSCHIJNEN NU, volgens de volmaakte wil van god, de Enige Ware God van de hele schepping die in het hoogste belang is van al het leven overal.


We doen deze volgende verzoeken, decreten en verklaringen aan het Hoogste Gerechtshof van de Hemel:


WET van WETTELIJKE KENNISGEVING in de HEMELSE GERECHTSHOVEN

DAT WANNEER:


enig ieder van de gedaagden, een combinatie daarvan, of alle de gedaagden tezamen, in groepen, of individueel, voor deze Hemelse Gerechtshoven verschijnen, beweren een wettelijk recht te hebben, om te doden, stelen, en vernietigen (Johannes 10:10) van de Appellanten, en degenen die zij representeren zoals genoemd in dit beroepschrift, dat de Vijand zijn wettelijke recht om deze bewering te doen gebaseerd heeft, op een gebrekkige, foutieve en misleidende interpretatie van de wet van kennisgeving;


DAAROM, STELLEN EN VERKLAREN WIJ, dat alle Kennisgevingen van Misdaden van de vijand tegen de appelanten NIETIG EN ONGELDIG zijn. De kennisgeving van de vijand WAS NIET gedaan MET ADEQUATE onthullingen. DE vijand gebruikte misleiding, en beperkte onthulling van zijn plannen.


TER VERDERE VERHELDERING, ALLE beweringen van de Gedaagden dat ze kennisgevingen verstrekt hebben aan de Appelanten, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende criminele plannen:

  • De plannen van de vijand om de Appelanten schade te berokkenen: Op alle Dimensies, Dichtheden, Niveaus en Locaties, in lichamen, gedachten, zielen en/of geesten; om aanhechtingsplaatsen te creëren, te beïnvloeden, te bezitten, mede te bewonen gedeeltelijk of in geheel; en om aan te vallen, beschadigen of veranderen

  • Biologisch, sociaal, emotioneel, fysiek, psychologisch, intellectueel, spiritueel, technologisch (e.g., identiteitsberoving) of enige andere manier die niet bekend is bij de Appelanten, maar bekend bij God;

  • Bedreigd en/of lastig vallen: rechtstreeks of indirect door een andere persoon of wezen

  • Verbindingen creëren met enig persoon of wezen die een connectie hebben met de Appelanten en degenen die zij representeren: door familie, thuis, werkplek, kerk, gebied, domein, in de marktplaats, of enige andere connectie, inclusief huisdieren.

Voor meer helderheid, dit is inclusief in het bijzonder alle kinderen overal in ichaam, gedachten, ziel en geest. Mattheus 7:11, Handelingen 7:10, Handelingen 11:14.


DAAROM, STELLEN EN VERKLAREN WIJ dat ALLE KENNISGEVINGEN van de Gedaagden, gedeeltelijk of in geheel, hierbij worden HERROEPEN, INGETROKKEN, en NIETIG EN ONGELDIG verklaard, op alle werkelijkheden, tijdslijnen, niveaus, dimensies, dichtheden en locaties voor altijd.


WIJ STELLEN EN VERKLAREN DAT alle onjuiste beoordelingen tegen de Appellanten en degenen die zij representeren illegaal waren, door de misleiding en onbehoorlijke kennisgeving, verleend aan de Gedaagden. WIJ brengen in dat wanneer de EKKLESIA behoorlijke kennisgeving was verleend van de kwaadaardige en demonische plannen van de Gedaagden, WIJ DAPPER BEZWAAR ZOUDEN HEBBEN GEMAAKT TEGEN DEZE PLANNEN EN OP GEEN ENKELE MANIER, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, hebben ingestemd met deze goddeloze plannen.


WIJ BRENGEN VERDER NAAR VOREN de getuigenis van UW ware profeten, dat U, DE ENIGE WARE GOD van DE GEHELE SCHEPPING, Liefde, Licht en Compassie, president Donald J. Trump heeft gezalfd, als UW dienaar, voor een tijd als deze, in zijn rol als de 45ste President van deze Verenigde Staten van Amerika voor twee opeenvolgende termijnen en aanvullende termijnen zoals aangewezen door U. Gezien deze profetieën, worden de Gedaagden weerhouden van alle plannen om te veranderen wat U heeft besloten voor Uw gezalfde, Donald J. Trump om te bereiken in UW NAAM. Daarom, zullen deze Verenigde Staten van Amerika, zijn hoogste bestemming bereiken, en UW Wil vervullen. Zoals het Amerika vergaat, vergaat het de wereld; de Gedaagden zijn duidelijk buiten hun jurisdictie gestapt, door voortdurend te proberen te stoppen dat Uw Wil wordt volbracht.