top of page
  • Kubus

De Antichrist

Inleiding

Hoewel de Bijbel duidelijke aanwijzingen geeft over het begrip “Antichrist”, wie of wat wij daaronder dienen te verstaan, is het de Tegenstander, zoals de Antichrist ook wordt genoemd, toch gelukt om bij velen een waas van verwarring en onbegrip over het gezonde verstand te leggen. Het is voor de demiurg, als god van deze wereld, van het grootste belang dat het gezonde verstand van de mensen verduisterd wordt om zijn plan met de mensheid uit te kunnen voeren.


Misvatting over de antichrist Velen denken/geloven dat de antichrist één persoon vertegenwoordigt. Van vele dictators en zelfs van de paus hebben velen verondersteld dat zij deze weinig eervolle titel verdienden. De laatste tijd zijn vooral de WEF-voorzitter Klaus Schwab en de Russische president Putin volgens velen de aangewezen personen, die de antichrist zouden kunnen vertegenwoordigen.

Het is dan ook de hoogste tijd dat het kleed van onwetendheid, dat sinds de geboorte van Jezus Christus over het verduisterde verstand van de volkeren gelegd is, onbarmhartig verwijderd gaat worden. Wij zijn het cruciale moment binnengekomen dat de vertegenwoordigers van de leugengod ontmaskerd worden en de mensen te zien krijgen in wie zij hebben geloofd.


Wie of wat is de antichrist De geest van de antichrist is de ontkenning dat Jezus Christus de Zoon is van de hemelse Vader. De antichrist is niet een persoon, het is een denkbeeld. Het betekent, dat ieder, die zich dit denkbeeld toegeëigend heeft of deze mening is toegedaan, behept is met de geest van de antichrist.


De geest van de antichrist is ontstaan rond het geboortemoment van Jezus Christus. In de eeuwen daarvoor heerste Jahweh, de god van de duisternis en de (geestelijke) dood. Over Jahweh, de oudtestamentische god en schepper van dit universum, lezen we m.n. in het eerste deel van de Bijbel.

In de eerste brief van de apostel Johannes hfdst 4 lezen we het volgende: “Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld”. Wie het Nieuwe Testament van de Bijbel leest zal de herhaaldelijke confrontaties van Jezus met de geestelijkheid, de Wetgeleerden en Farizeeën, vast opgevallen zijn; Hij noemt hen huichelaars. Ondanks alle overtuigende bewijzen dat Jezus voor hun ogen deed, weigerden zij te erkennen dat Hij het Licht van de wereld was, de Zoon van de hemelse Vader. De god Jahweh, die zij dienden, wees Hij aan als de vader van de leugen. Toch bleven zij hem zien als een gewoon mens, als de timmermanszoon van Jozef. Zij beschuldigden Hem zelfs van godslastering!


Beschuldigd van godslastering Mattheus schrijft in hfdst 26 v.a. vers 63 hoe Jezus tot op de laatste dag van Zijn berechting de Farizeeën probeerde te overtuigen, dat Hij de Zoon was van God, Zijn Vader.

De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar Ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en Hem zien komen op de wolken van de hemel.’ Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’


En lees nu eens de volgende verzen, hoe gemakkelijk de massa met de geuite beschuldiging van godslastering instemt, onmiddellijk gevolgd door spotters. Waar is dan toch de grote schare gebleven, die in Hem geloofden en die Hij eens voorzag van brood??

“Daarop spuwden ze Hem in het gezicht en sloegen Hem. Anderen stompten Hem en zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, Messias, wie is het die je geslagen heeft?’”


Ontdek zelf de antichrist Het hardnekkig ontkennen en het weigeren van de waarheid, die zich als feit voor de ogen van iemand voordoet, is een zeer kwalijke eigenschap, die de demiurg in zijn maaksel, de mens, heeft gelegd; zoals de vader is, zo is namelijk ook de zoon. Ook Jahweh ontkent de hogere Macht boven hem.

De tegenwoordige geestelijkheid, als verlengstuk van de Schriftgeleerden en Farizeeën in de dagen van Jezus op aarde, dragen nog steeds de demiurg Jahweh als enige god uit.


Vanwege deze ongemakkelijke waarheid proberen leden van de kerkelijke wereld en christelijke sekten hun geweten – hun ge-Weten Oerweten – te sussen met zoveel mogelijk liefdadigheid aan de medemens.

Laten we verder lezen in vers 4 van ditzelfde hoofdstuk van Johannes: “U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen”.


Misleid jezelf niet! Verwijder de geest van de antichrist, dat is het zuurdesem van de Farizeeën, uit je systeem en maak jouw lichaam tot een bedehuis; een tempel van de hemelse Vader met de Christusgeest in jouw hart!

Lees in de tweede brief aan de Thessalonicenzen hfdst 2 wat de geest van de antichrist met jou doet en jou naar toe leidt: “Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld”.


Nog een waarschuwing In Mattheus hfdst 7 vers 15 waarschuwt Jezus: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven”. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in Mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER”.


Richtlijnen om in het reine te komen met de Vader De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs hfdst 4 vanaf vs 17: “Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid”.

Het hier omschreven proces leidt tot wedergeboorte; de geboorte van de nieuwe mens. Deze Mens keert, met een schat aan opgedane ervaringen uit de matrix, terug in de armen van zijn Vader.


Bronvermelding en aanverwante artikelen De gezonde leer is verstand: https://www.levensreis.nl/index.php/de-gezonde-leer/
De nieuwe mens komt Thuis:

279 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page