top of page
  • Quiasinon

De Baby en het Badwater — De Kerk en de Tempel van Baal.

Meer en meer bewijs is er dat de leiding van de rooms katholieke kerk afschuwelijke zonden heeft toegestaan om de kerk van binnenuit te vervalsen, mogelijk al vanaf het concilie van Nicea uit het jaar 325 N.C. Het zogenaamde “Crimen Sollicitationas” is niet meer of minder dan een beleid om criminelen te beschermen en leden van de kerk te bevelen om stil te blijven. Het structurele bewijs bestaat dat het bureau van de paus de kerk gebruikte als een etalage om misdaden van onvoorstelbare proporties te verbergen en ging zelfs zo ver om kerkleden te bevelen om er over te blijven zwijgen op straffe van Excommunicatie.


Dit zijn niet de daden van oprechte Katholieken maar de handelingen van Satanisten — zogenaamde aanbidders van Baal, die zich binnen de Kerk genesteld hebben. Leden van de katholieke geestelijkheid uit vele landen hebben een standpunt ingenomen en gebroken met de Code van Stilzwijgen die hen door de “Crimen Sollicitationas” is opgelegd.   Bij het lezen van deze verklaring is het goed om te denken aan de vele goede en eerlijke gelovigen die lid zijn van de rooms katholieke kerk. Zij zien zich geconfronteerd met een enorm dilemma in deze Strijd van de Geest. Het onderstaande dossier is overhandigd aan de aanklagers van het ITCCS,  The International Tribunal into Crimes of Church and State.


Niet uit naam van ons.


Zondag 23 september 2018


Wij zijn een groep geestelijken binnen de rooms katholieke kerk die in goed geweten niet in staat is om zich nog langer te vereenzelvigen met de criminele, antichristelijke activiteiten van het vaticaan en het pausdom. Wij verwijzen naar de indrukwekkende verdoezeling van gewelddadige misdaden tegen kinderen die nu, als een kwestie van beleid, door de kerkelijke hiërarchie begaan worden: misdaden waarin van iedere katholiek verwacht wordt samen te spannen.


De toenemende onthulling in de media van de wereld van een enorm netwerk binnen onze kerk van kinderhandel, verkrachting, mishandeling en moord en de directe betrokkenheid van de paus en de hoogste kardinalen en bisschoppen in dit netwerk, dwingt ieder van ons om een keuze te maken. Vanwege onze dagelijkse verbinding met de kerk van Rome, zijn wij medeplichtigen in deze misdaden, zowel voor de wetten van God alsook voor die van de mens. Geen enkele pauselijke wet of bevel kan zo’n criminele en zondige samenwerking rechtvaardigen of vergeven. Of paus of priester, wij allemaal moeten ons voor God verantwoorden voor onze daden of voor datgene wat we hebben nagelaten om te doen en we moeten ons allemaal aan de wet houden.


Onder de wet, kan iedereen – inclusief gewijde geestelijken – worden berecht en schuldig bevonden worden voor het kwaad berokkenen aan kinderen of voor het toestaan of geheimhouden van degenen die dat doen. Volgens ons eigen kerkelijk beleid, dat bekend staat als crimen sollicitationas (1929), dat vereist dat we bewijs van misbruik van kinderen binnen de kerk achterhouden, dergelijke misbruik niet melden bij de politie en de slachtoffers het zwijgen opleggen, zijn we derhalve als katholieken allemaal schuldig en onderworpen aan vervolging. Dit beleid zinspeelt op het verkrachten van kinderen als “een pauselijk geheim” en dat het, wanneer dit onthuld wordt, zal resulteren in de excommunicatie van iedere eerlijke katholiek die een misdaad meldt! Dergelijk bizar en inhumaan bevel vormt een indrukwekkend complot waarvoor wij allemaal het risico lopen om te worden gearresteerd en vervolgd.


Om deze reden kunnen wij ons, als volgelingen van Jezus Christus, niet langer meer houden aan de samenzwering en het zwijgen dat ons door een crimineel kerk regime is opgelegd, dat haar eigen geld en macht boven de levens en de veiligheid van kinderen plaatst. Want vertelde onze Heer ons niet: ”Wat jullie ook doen voor de minsten van deze mijn mensen, doen jullie voor mij?” en: ”Wie ook een van deze kleintjes doet ten onder gaan, het zou beter zijn dat een molensteen om zijn nek wordt gebonden en hij in zee geworpen wordt?”


Het oordeel van Christus over hen die kinderen kwaad doen is hetzelfde als dat van ons. Dienovereenkomstig nemen wij, per heden, publiekelijk afstand van iedere loyaliteit aan de leiders van de kerk van Rome en van onze eed van gehoorzaamheid aan onze bisschoppen en aan de paus. Wij zijn niet langer meer onderworpen aan ‘crimen sollicitationas’ en haar eisen van samenzwering met de verkrachting van en moord op kinderen. Onder de wet van God en mens zijn we verplicht om kinderen altijd te beschermen en hun kwelgeesten te vervolgen, niet alleen maar wanneer het goed uitkomt.

Als gevolg hiervan verbinden wij ons plechtig aan de volgende manier van handelen:

  1. Wij zullen iedere vorm van geweld of andere misdaden tegen kinderen binnen onze parochies, bisdommen en gemeenschappen, ongeacht het beleid van de kerk, onthullen en melden bij onze congregaties, aan de politie en aan de media.


2. Wij zullen ook onthullen en melden bij onze congregaties, aan de politie en de media de namen van iedereen binnen de kerk die een kind kwaad doet of die zo’n kwaad steunt en opruit en die het achterhoudt, ongeacht hun rang of positie binnen de kerk.


3. Als gewijde geestelijken zullen we iedereen die met dergelijke misdaden omgaat de heilige communie of ieder ander sacrament van de kerk weigeren. Ook zullen we financiële schenkingen of tienden van dergelijke personen weigeren.


4. Wanneer door onze naamwoordelijke meerderen wordt bevolen om samen te spannen met dergelijke misdaden, of indien we voor het handelen naar onze gewetens en naar de wet geconfronteerd worden met tucht of strafmaatregelen, zullen we ons van deze officials afscheiden en doorgaan met onze pastorale en sacramentale bureaus te leiden, los van de kerkelijke hiërarchie, binnen aparte congraties, slechts onder de autoriteit van Christus zelf.


5. Wij zullen onze broeders geestelijken en alle rooms katholieken in onze gemeenschappen de hand reiken en hen aansporen om zich bij ons aan te sluiten en dezelfde belofte doen van niet samenwerken en te getuigen tegen het antichrist regime dat onze kerk bestuurt. Ons geloof is in God en niet in de mens. zoals God wil, zo geschiede.


Getekend en gepubliceerd op deze 23ste dag in september in het jaar 2018 door gewijde geestelijken van de rooms katholieke kerk in Amerika, Canada, Ierland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje en Italië. U kunt contact opnemen met ons op: congregationalcovenant@gmail.com


Het originele Engelstalige artikel is hier te lezen: The Baby and the Bath Water – The Curch and the Temple of Ba’al. Dit artikel is deels overgenomen met aanpassingen van de website: wakkeremensen.

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page