top of page
  • Kubus

De Cabal ontmaskerd!

Inleiding

Tot nu toe heeft de mensheid elke strijd tegen hun regering verloren. Hoe kan het ook anders: zolang een volk zijn vijand niet kent en zelfs geen notie heeft wie zijn vijand is en al helemaal geen weet heeft wat zijn plan is met het volk, hoe kan men ooit de gedachte koesteren om zo’n gewiekste vijand te verslaan?? En toch is dit het tragische lot wat de mensheid getroffen heeft en nog steeds treft totdat het Inzicht doorbreekt met wie men al die tijd te maken heeft gehad.

Onzinnige wapens Met het negeren, ontkennen en wegkijken in een oorlog is nog nooit een oorlog gewonnen. En uitgerekend deze uiterst kwalijke eigenschappen worden nog steeds als de belangrijkste wapens gebruikt door het overgrote deel van de mensen. En tijdens het gebruik van deze wapens verschuilen deze mensen zich achter hun schild om zich te verdedigen: “Onze regering heeft het beste met ons voor” en “Alles komt goed als je maar bij jezelf blijft” en “Blijf het positieve in elkaar en in de toekomst zien.” En mogelijk nog meer mensen geloven dat Jezus hen wel zal komen redden terwijl zij met beide benen vastgeklonken zitten in de farizese overleveringen van hun kerk. De verdeeldheid onder de lappendeken aan geloofsgemeenschappen is dermate groot dat zij geen enkele dreiging vormen voor de satanische wereldglobalisten, de cabal.


De onzichtbare vijand

De grote zwakte van de mensen is dat zij totaal geen notie hebben van het feit, dat de gehele mensheid belaagd wordt door kwaadaardige, demonische machten die zeer vijandig tegenover de mensheid staan. Deze machten hebben hun verderfelijke invloed geleidelijk aan gedurende vele tientallen jaren weten uit te breiden in alle lagen van de overheid en maatschappij. De handlangers van deze machten hebben zich georganiseerd in diverse occulte genootschappen, loges en elite kringen. Aan het hoofd van deze demonische machten, ook wel Archonten genoemd, staat de hoofd Archont, de demiurg.


De demiurg is de Wereldbouwer, die in het Oude Testament – het eerste deel van de Bijbel – Jahweh, de schepper van hemel en aarde wordt genoemd. Onder aanvoering van deze Jahweh, of YHWH, wordt de gehele tegenwoordige wereld en haar mensheid naar een nieuwe Wereldorde van vrede gevoerd, de NWO. Onder het regime van YHWH is geen plaats voor de ware christen, in wiens hart de Lichtvonk, de Christus-in-u, leeft.


Goed en kwaad komen uit dezelfde bron De schepper YHWH kent geen angst voor zijn eigen maaksel, de mens, die zich verzet tegen zijn plannen om zijn “Rijk van (afgedwongen)vrede” op aarde te stichten. Alle menselijke pogingen van verzet tegen de tot standkoming van zijn regime zijn bij voorbaat kansloos; een feit, waar steeds meer mensen achter komen. De mensheid heeft m.n. de laatste jaren steeds nadrukkelijker te maken gekregen met de aantasting en ondermijning van de christelijke grondrechten van individuele vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. En het is zaak om zich hiertegen te verzetten! “Alle overheid is door god ingesteld” schreef de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen, hfdst 13: “gehoorzaamt haar dan ook.”

In Mattheus 22 lezen we dat Jezus zich niet verzette tegen de Romeinse belastingdienst, integendeel! “Betaal aan ieder het verschuldigde. Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.”


Het voorbereidende werk

Net als in onze dagen heeft ook Christus in Zijn dagen Zijn grondrecht van vrijheid en meningsuiting niet af laten pakken waardoor Hij in de clinch raakte met de godsdienstige leiders, zoals we dit bijv. lezen in Matth. 12, en “zij probeerden Hem om te brengen”.


Jullie, hardnekkigen, die deze verzen lezen, geloven jullie nog steeds dat Jezus Christus de Zoon is van deze wrede, afgunstige god?? Kunnen/willen jullie nog steeds niet erkennen, dat de godsdienstige leiders van die dagen de christelijke leiders in onze tijd vertegenwoordigen?


Het voorbereidende werk van deze nep-god was gericht om d.m.v. de Covid-19 injecties de Lichtvonk in de mens te doven. Na de moord op Jezus Christus, zo’n 2000 jaar geleden, richtte YHWH zich op de bevrijdende boodschap van Christus’ Evangelie, door deze te vervangen door een surrogaat. Vervolgens richtte hij zich op de vernietiging van alle christenen, die het ware geloof in Christus aanhingen. Het surrogaat heeft de mensen doen geloven dat zij alleen door tussenkomst van een priester of geestelijke leider zalig (=verlost) kunnen worden. Die verkondiging heeft het grootste deel van de mensheid opnieuw in gevangenschap, de matrix, gebracht in de veronderstelling dat zij na hun overlijden in de armen van Jezus gesloten zouden worden.


Bevrijding door BewustZijn In hetzelfde hoofdstuk 12 legt Jezus de Satandienders, zoals Hij de Farizeeërs noemde, nog eens duidelijker uit dat Hij, de vertegenwoordiger van het Licht, sterker was dan de god, die zij dienden. En meteen er achteraan gaf Hij de toehoorders ook de waarschuwing mee dat ieder bij zichzelf zijn/haar relatie tot Hem onderzoekt: “Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven”.

Met “de sterkere” doelde Hij op Jahweh, de god van de leugen en de duisternis.


Vervolgens zegt Jezus tot hen: “Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende”. De heilige Geest spreekt de mens aan in zijn innerlijk; Hij wordt ook wel de Stem van het geWeten, het Oer Weten in de mens, genoemd.


Velen herinneren zich vast nog wel dat de Amerikaanse “christelijke” president Bush de uit de Bijbel aangehaalde tekst: “Wie niet met ons is, is tegen ons” toepaste om zijn “War on Terror” te rechtvaardigen. Die toespraak was op 20 sep 2001, vlak na de aanval op de Twin Towers, daarbij suggererend dat de landen, die hem in die oorlog steunen, aan de “goede” kant staan in de strijd.


Inkijk in de ziel van de cabal

Omdat de wereld en haar mensheid door zeer kwaadaardige wezens, die eruit zien als reptielen, beheerst wordt zijn wij daardoor eerder in een psychologische oorlogvoering terecht gekomen dan een fysieke, daadwerkelijke oorlog. Vooral in de laatste twee jaar is het duidelijk zichtbaar geworden dat de overheden zich laten adviseren door gespecialiseerde psychologen en deskundigen, die op criminele wijze de wetenschap misbruiken.


Al vele decennia hebben ontlichaamde, hoog intelligente wezens in het kwaad, ook wel Archonten genoemd, uiteindelijk een heel onderwijs-, amusements-, wetenschaps-, economisch-, politiek- en sociaal systeem gecreëerd dat speciaal erop gericht is om ons, die nog het gezonde verstand bezitten, de mond te snoeren. De medische wetenschap is intussen zo ver gevorderd dat deze reptielachtige wezens onder begeleiding van satanistische rituelen in menselijke lichamen kunnen komen. Vanuit deze hoedanigheid als “mens” zijn zij nog beter in staat om hun verderfelijke invloed direct te laten gelden in de wereld. Zie voor meer info hierover in onderstaande bronvermelding.


Spirituele kijk op de gebeurtenissen Om het lichaam gezond te krijgen moet men eerst het kwaadaardige gezwel naar de oppervlakte drukken, zodat het duidelijk zichtbaar wordt gemaakt, om het vervolgens te kunnen verwijderen. De hoogfrequente straling van de Aquariuszon brengt het kwaadaardige gezwel steeds duidelijker zichtbaar naar de oppervlakte. En het zijn de vrijheidsstrijders over de gehele wereld, die met de kosmische zon meewerken aan de immuniteit van onze planeet, de Aarde.


Ongeveer sinds maart 2020 zijn wij in een ware stroomversnelling geraakt van onophoudelijke propaganda van onze overheid en haar volgzame spreekbuis, de reguliere media, om de “Ongevaccineerden” te demoniseren. “De Ongevaccineerden” zijn de nieuwe officiële “Untermenschen”, een onderklasse van egoïsten, terwijl op de massa van het “Nieuwe Normaal” dusdanig wordt ingepraat dat zij deze strijders gaan haten.

Ieder totalitair systeem in wording voert in een bepaalde fase van zijn machtsovername een zuivering door van politieke tegenstanders, waar de Bijbel ook voor waarschuwde. Want niet alleen regeringen en bedrijven voeren de zuiveringen van het Nieuwe Normaal uit, ook mensen onderling voeren deze uit; zelfs kinderen zuiveren hun ouders, daarbij aangemoedigd door “gezondheidsautoriteiten”, die hen persoonlijk benaderen, vaak buiten medeweten van de ouders om. Juist de kinderen kunnen gemakkelijk “opgevoed” worden om hen in overeenstemming te brengen met het Nieuwe Normaal.

En zomaar . . . . ontstaat een nieuwe, officiële realiteit voor onze ogen! De basis van elk totalitair systeem is totale controle van de samenleving met Angst als machtsbasis, waar iedereen, niets bezittend, alleen maar gelukkig hoeven te zijn. De lockdowns, die op dit moment van schrijven nog niet bekend zijn gemaakt, zijn een afdoend middel om dit “vrederijk” tot stand te brengen.


De overwinning op de Cabal Elk spel kan alleen gewonnen worden wanneer dit gespeeld wordt overeenkomstig de spelregels. Dit geldt ook voor het spel, dat de Cabal met de mensheid speelt. De apostel Paulus spreekt hierover in zijn tweede brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 10 vanaf vers 3: “We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld.

De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn krachtig om bolwerken te slechten voor God. Wij halen redeneringen en spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen en wij zullen op het moment dat u Hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen”.

Laat dus ieder die opkomt voor ieders individueel recht van soevereiniteit en zelfbeschikking zich mentaal en met trots voorbereiden op de vijandschap van de tot zombie geïnjecteerde mensen, waar alle Leven en Liefde is uitgedoofd.

Gepaste trots is op z’n plaats om mee te mogen werken aan het gezond maken van onze planeet tot de komst van Christus! In de Colossenzenbrief hfdst 2 vs 15 lezen wij hoe Jezus overwonnen heeft: “Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd”.


En zo, door alle verschrikkelijke, satanische praktijken in het volle licht te plaatsen, zullen ook wij de strijd winnen met deze woorden uit het Johannes evangelie, hfdst.16 vs 43 in ons meedragend: “Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:
De minister weet niet goed hoe hij de doofpot dicht moet houden: https://www.youtube.com/watch?v=M-ucTHuO8eMOveral controle, maar niet bij ons! Toch? https://www.facebook.com/nietoptv/videos/415663926853013/


De Kamer stemt in met tweedeling van de samenleving: https://www.youtube.com/watch?v=NZq9WfiiszIMassale angst voor Covid-19 leidt tot krankzinnigheid: https://www.frontnieuws.com/de-wereld-lijdt-aan-massale-waanpsychose/


Aangekondigde onheilstijdingen worden nu openbaar: https://www.levensreis.nl/index.php/het-grote-ontwaken/Europarlementariër Christine Anderson komt op voor haar recht: “Laten we over één ding duidelijk zijn: niemand gunt me vrijheid, want ik ben een vrij mens. Dus ik daag de Europese Commissie en de Duitse regering uit om mij in de gevangenis te gooien. Sluit me op en gooi de sleutel weg voor wat het mij kan schelen, maar je zult me nooit kunnen dwingen me te laten vaccineren als ik, de vrije burger die ik ben, ervoor kies om me niet te laten vaccineren”. https://freeworldnews.tv/watch?id=6181c7a6c1526b2b326f7b88

604 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page