top of page
  • Quiasinon

De Corona-Paniek - Een Valkuil

Hoe kan het dat -niet-medisch geschoolde- overheden weten te melden dat het Covid-19 virus 'heel lang in ons midden zal zijn en voorlopig niet weg zal gaan'? Hoe komt het dat 'medische' regeringsadviesorganen -w.o. het RIVM, dat sinds de zogeheten corona-uitbraak keer op keer blundert- weten te melden hetgeen de overheden aan ons, de burgers, doorgeeft in de vorm van allerhande restricties omdat 'het allemaal veel langer zal gaan duren dan we denken'? Simpel. Omdat zij iets weten dat de gemiddelde -niet-medisch geschoolde dan wel minder-geïnformeerde- burger niet weet.


In een notendop:

Virussen zijn niets anders dan af/uitscheidingen van zieke cellen. Met andere woorden, het is niet het 'virus' (wat dus geen virus is) dat ons ziek maakt, de aanwezigheid van wat wij 'virus' noemen geeft aan dat er iets (anders) aan de hand is en dat bepaalde cellen ziek zijn en dus een 'virus' uitscheiden. Het lichaam gaat in de verdediging om zichzelf te genezen van hetgeen dat het 'ziek' maakt. Wat er dus gebeurt is een volkomen normale reactie van het immuunsysteem, het uitscheiden van zogenoemde exosomen, wat (nu) wordt weergegeven als een, al dan niet (levens)gevaarlijk, virus. Wanneer een cel wordt 'vergiftigd' door het één of ander, scheidt het iets uit dat exosomen wordt genoemd.


Exosomen zijn een soort van blaasjes die worden uitgescheiden door de aangetaste cellen. Ze ontstaan in de cellen zelf middels het afweermechanisme, waarbij de 'negatieve' cel-inhoud door de blaasjes wordt ingekapseld en uitgestoten om de cel en het lichaam via de natuurlijke 'afvoersystemen' te verlaten. Een 'virus' is dus intern van oorsprong, niet extern, d.w.z., dat wat we virus noemen is een interne (afweer)reactie op een, over het algemeen, externe actie, c.q., een gevolg van een oorzaak - dus niet andersom, wat blijkbaar wordt gedacht dan wel wordt verteld. Het virus is dus niet het probleem, het is de natuurlijke oplossing voor een oorzaak waar het 'virus' een gevolg van is. Een exosoom voor een virus aanzien, wat het dus niet is, of het zo noemen, is dus of een misvatting of opzettelijk.


Zo weten blunderende overheden en evenzo blunderende regeringsadviesorganen dat "Covid-19" niet meer weggaat. Ja, duh! Exosomen zijn er altijd al geweest, zullen er altijd zijn en zullen er altijd blijven en zullen altijd doen wat ze doen zolang de biologische mens op de aardkloot rondloopt.


Wat is dan de 'werkelijke'; de onderliggende, oorzaak die een 'virus' tot gevolg heeft?

Vooralsnog heeft het er alle schijn van dat het begrip 'virus' herzien moet worden als zijnde de alleen boosdoener. Het begrip 'virus' lijkt onderhevig aan het causaliteitsprobleem, d.w.z., dat het gezien wordt als oorzaak terwijl het 't gevolg is van een andere oorzaak: elektrificatie ('straling') en stress. Bij onderzoek in deze, om het even welke insteek wordt gehanteerd, komen we steeds op hetzelfde punt uit. Het begrip 'virus' en 'elektrificatie' van de maatschappij zijn relatief nieuw en deden beide hun intrede bij de aanvang van en tijdens de industriële revolutie. Dat is opmerkelijk te noemen.


Bij elk onderzoek naar de oorsprong/oorzaak van iets is het zaak de gemeenschappelijke factor(en) te vinden; is er een 'niet te missen' patroon te ontdekken waardoor 'toeval' uitgesloten kan worden? In deze wijzen alle sporen naar het voorgenoemde: 'elektrificatie'.


1889 - De Aziatische of Russische griep. Die viel samen met de introductie van het elektrisch licht - denk aan de gloeilamp.

1918 - De Spaanse griep. Die viel samen met de introductie van het radioverkeer.

(Tijdens en na de tweede wereldoorlog gebeurde iets dergelijks weer door de introductie van radarsystemen.)

1957 - De Aziatische griep. Die viel samen met de introductie van de tv - denk aan de antennes op ieder dak.

1968 - De Hongkong griep. Die viel samen met de introductie van satellietcommunicatie - radioactieve straling).


Zo zijn er meer voorbeelden te vinden, w.o. 'uitzonderlijke' griepgolven ten tijde van de introductie van de magnetron en niet in de laatste plaats de hevige griepgolven van 2016/2017 en 2017/2018 die toevalligerwijs samenvallen met de verdere introductie en toepassing van zowel 4G als 5G, wederom een vorm van verdere elektrificatie. Elektrificatie (vervuiling van het lichaam door straling) en ernstige griepgolven gaan dus hand in hand en dat is niet toevallig, het één is het genezende gevolg van de ziekmakende oorzaak.


Tuurlijk, correlatie infereert geenszins causatie, die stelregel echter, geldt voor afzonderlijke, op zichzelf staande, gevallen van het één of ander, daar is hier geen sprake van en geldt er een axioma:


Wanneer iets 1 keer gebeurt, dan is het uitzonderlijk. Wanneer iets 2 keer gebeurt, dan is het toevallig. Wanneer iets 3 keer gebeurt, dan is het een patroon. Wanneer iets 4 keer of vaker gebeurt, dan is het structureel. Met de verifieerbare voorbeelden gegeven bevinden we ons dus in de 4de categorie. Het is daarom begrijpelijk dat het begin deze maand (april 2020) gepubliceerde en nu al beruchte interview met David Icke, door google, facebook, whatsapp, YouTube zoveel mogelijk gebanned wordt onder het mom van 'samenzweringstheorie' en 'nepniews'. Daarin wordt namelijk bovenstaande uitgebreid uit de doeken gedaan. (!) Icke baseert zich overwegend op wat Dr. Andrew Kaufman meldt over bovenstaande. Kaufman is daar niet de enige in, anderen komen eveneens met hetzelfde verhaal naar buiten w.o. Dr. Thomas Cowan, holistisch arts en antroposoof en leunt sterk op werk van Rudolf Steiner.


En daarmee hebben we de cirkel rond want Steiner zag het levenslicht aan het begin van de 2de industriële revolutie en dus de introductie van het elektrisch licht. Toen Steiner werd gevraagd wat zijn visie op de Spaanse griep was, herhaalde hij in grote lijnen wat hij ook al 'vermoedde' bij de introductie van de elektriciteit en wat nu de 'elektrificatie van de maatschappij' wordt genoemd en komt grofweg neer op het volgende:


“Virussen hebben er niets mee te maken. Virussen zijn reacties van de vergiftigde cel die als verdediging tegen het gif zelf de virussen uitscheidt om de cel te laten overleven. Virussen zijn dus afvalproducten van de menselijke cellen en doen dus zelf niks.” Verder commentaar overbodig, behoudens op dat laatste. Voortschrijdend inzicht heeft inmiddels geleerd dat exosomen niet alleen doen als reeds omschreven, ze hebben ook een communicatieve functie.

Onze vrienden de exosomen zenden signalen uit naar omliggende cellen; ze dienen eveneens als 'waarschuwingsbakens', ze 'vertellen' de omliggende cellen dat er gevaar dreigt waarop die omliggende cellen 'bedankt voor de tip' roepen en hun maatregelen nemen met het gevolg dat het 'virus' de onvermijdelijke dood tegemoet gaat, wat effectief betekent dat de cellen zich harder wapenen tegen 'vervuiling' door het één of ander, in deze stralingsinvloeden van buitenaf, de natuurlijke reactie van het immuunsysteem. Simpel eigenlijk. Blijven er nog twee punten van belang: stress en de foutieve behandeling die 'corona-patiënten' krijgen.


Zoals bekend veroorzaakt stress allerhande ziekteverschijnselen; wanneer iemand onderhevig is aan mentale spanningen uit zich dat in lichamelijke klachten; ziekteverschijnselen. Paniek veroorzaakt stress, stress veroorzaakt ziekteverschijnselen en ziekteverschijnselen maakt onze vrienden de exosomen actief, die aangezien worden voor een 'virus', dat 'bestreden' moet worden. Dus, stress ten gevolge van de corona-paniek versterkt de werkelijke oorzaak: elektrificatie. Een vicieuze cirkel.


Effectief gebeuren er twee dingen, enerzijds wordt de werkelijke oorzaak niet onderkend, wordt dus niets tegen ondernemen, en blijft de ziekmaker vrijelijk zijn gang gaan, anderzijds wordt de genezer als ziekmaker gezien en als zodanig bestreden. Gevolg: we worden ziek gemaakt door zowel straling als stress en ziek gehouden -en zelfs gemaakt- door averechtse behandelmethoden. Onze exosoompjes draaien dus overuren; double-time, tegen twee ziekmakers tegelijkertijd, maar dan wel effectief; het afweersysteem in actie, de exosomen doen hun werk, worden echter met man en macht bestreden als ware ze de oorzaak; het 'virus', de vijand, terwijl ze in werkelijkheid een gevolg zijn; de oplossing, onze redders. Dat brengt ons bij het volgende punt, de foutieve behandeling van 'corona-patiënten'


De zogenoemde corona-patiënten/slachtoffers krijgen zuurstof toegediend vanwege ademhalingsklachten. Echter, de ademhalingsklachten is 'slechts' een (bij)verschijnsel ten gevolge van de werkelijke oorzaak; 'elektrificatie', die vooral de weke delen van het lichaam aantast w.o. de longen. Een 'corona-patiënt' lijdt dus aan een soort van hyperventilatie, immers, de beleving van een tekort aan zuurstof geeft de neiging versneld adem te halen, wat dus leidt tot hyperventilatie, effectief een teveel aan O2 en te kort aan CO2. (We ademen Zuurstof (O2) in en ademen Koolstofdioxide (CO2) uit.) Daarom wordt hen die hyperventileren, meestal ten gevolge van een angstaanval; stress dus, gesommeerd in een zakje te ademen waarmee de eigen uitgeademde CO2 wordt ingeademd en de O2/CO2 balans wordt hersteld en daarmee de natuurlijke ademhaling.


Door onnodig extra zuurstof de longen in te jagen worden de longen extra belast waardoor longschade kan ontstaan en zijn we verder van huis. Belangrijker echter, is dat door het onnodig toevoegen van zuurstof de O2/CO2 verhouding uit balans raakt en wel in die zin dat er een zuurstofvergiftiging optreedt ten gevolge waarvan iemand overlijdt, wat in deze dan aan 'corona' wordt toegeschreven. Wat er werkelijk zou moeten gebeuren is patiënten/slachtoffers, tijdelijk, een andere ademhalingstechniek laten toepassen/aanleren, noem het een anti-hyperventileren ademhaling.


Overigens, mensen overlijden niet aan een griep. Mensen overlijden aan complicaties die optreden ten gevolge van onderliggende oorzaken; het is cumulatief, een optelsom.

Een terminale kankerpatiënt die thuis van de trap valt, daarbij ernstige interne verwondingen oploopt, met spoed in het ziekenhuis wordt opgenomen, daar aankomen ook nog 's 'corona' blijkt te hebben opgelopen en twee dagen later overlijdt, waar is hij/zij dan aan gestorven? De kanker? Het ernstige interne letsel? Corona?


Wanneer de mainstream iets nepnieuws noemt, dan weten we het wel weer. Stel je voor dat mensen massaal kennis krijgen van en begrijpen wat in het interview wordt geduid. Onderdrukken dus. Te laat, 'the word is out', daarnaast zullen zelfstandige internetkanalen het niet laten de video te plaatsen. Het enige dat dan nog rest is het internet zelf te censureren. Echter, verregaande (internet)censuur maakt mensen wakker, precies niet de bedoeling. De klassieke Catch 22, damned if you do, damned if you don't.


Overweeg de implicaties wanneer we uitgaan van een overheid die een bevolking willens en wetens in een niet-bestaande probleemsituatie zet die wèl verregaande stress en dus ziektebeelden opleveren omdat een fictie als feit wordt gepresenteerd, door de bevolking als zodanig wordt geaccepteerd en ernaar gehandeld wordt. Immers, we handelen aan de hand van dat wat we geloven en -denken te- weten. Het klassieke PRO-Scenario, mede door Icke hernieuwd onder de aandacht van het grotere publiek gebracht: Hegeliaanse Dialectiek; These - Antithese - Synthese, her-verwoord als Probleem - Reactie - Oplossing.


De vraag die zich opdringt is, slaan Steiner, Cowan, Kaufman en anderen uit die hoek en zij die het eveneens verwoorden w.o. Icke de plank mis, zijn overheden en hun adviesorganen hopeloos incompetent of doen overheden en hun adviesorganen, in opdracht van derden, precies wat hen wordt opgedragen?


Eén ding is zeker, dat de situatie ongekende stresslevels teweegbrengt moge duidelijk zijn, een stresslevel dat adembenemend is, letterlijk, ten gevolge van een angstpsychose vanwege de rampspoed die gloort en het leven volledig op z'n kop zet; dreigt te zetten, door de stilstand van de economie wat leidt tot faillissementen en banenverlies, dus inkomstenverlies, dus geldnood,

dus have en goed verliezen, dus armoede, noem het rijtje maar op, het domino-effect. Als dat geen buitengewone stress oplevert, bevestigd door het idiote hamstergedrag en de andere effecten die de samenleving ontwrichten w.o. het panische ontwijkgedrag (de anderhalve meter), de ophokplicht en ga zo maar door.


Het is daarom of vreemd of veelzeggend dat overheden op de kansel kalmte prediken maar met hun dictaten precies het tegenoverstelde laten zien en ook nog even melden dat dit toch wel een uitzonderlijke situatie is, dat we dit sinds de tweede wereldoorlog niet meer hebben gezien. Leuk. Altijd fijn om te horen. En bedankt hè. Nee, daar worden mensen echt wel kalm van zeg maar.

De boodschap is duidelijk meneer de president, loud and clear.


Voor ondergetekende is 't wel helder welk spelletje hier gespeeld wordt en waarom. Toen, nadat de 'corona-uitbraak' in China goed en wel onderweg was, de mededeling kwam dat China bankbiljetten in de ban doet omdat bankbiljetten 'het virus' zouden verspreiden, werd in één klap duidelijk waar het werkelijk om te doen is. Hoe lang bestaat er al griep? Hoe lang bestaan er al bankbiljetten. Was die combinatie ooit een -aantoonbaar- probleem?


  1. De vraag stellen is 'm beantwoorden.

- een oplossing die ander -groter- probleem oplevert, is geen oplossing, dat is incompetentie of vooropgezet, meer opties zijn er niet - en in beide gevallen gaan overheden onderuit, hard, heel hard-


* Disclaimer:

Bovenstaande zijn samenvattingen: 'in een notendop' dus, ze geven hoofdpunten weer; de 'grove' lijnen, dan wel de essenties van iets en zijn geenszins bedoeld compleet te zijn, er spelen tig andere factoren die ook een rol spelen dan wel kunnen spelen w.o. bijkomende complicaties en verschilt per individu. Bovenstaande is dan ook niet bedoeld als medisch advies, het is bedoeld als informatie, als insteek, ter overweging m.b.t. het onderwerp, voor eigen onderzoek. Neem niet klakkeloos aan wat dit artikel oreert, doe eigen onderzoek. Vind je wat het artikel aanhaalt helemaal niks? Prima. Laat 't voor wat 't is. Vind je het interessant, doe je ding.


Bron: Janis Say

1.769 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page