top of page
  • Kubus

De dagen van Noach

De tijd waarin wij leven worden “de laatste dagen” genoemd of ook wel met “de eindtijd” aangeduid. Om aan te geven hoe ernstig wij, mensen, deze periode dienen op te nemen valt te lezen in de waarschuwing van Jezus waar Hij de tijd, waar wij nu in leven, vergeleek met de dagen van Noach.

Dit artikel vertelt over de situatie in die dagen, die steeds meer vergelijkingen vertoont met de onze.


Aanwijzing van Jezus Christus In Zijn rede over de laatste dingen gaf Jezus een aanwijzing over de tijd vlak voor Zijn Wederkomst. Deze lezen we in Mattheus 24 vs 37: “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt”.


De dagen van Noach De dagen van Noach besloeg een tijdsperiode van bijna 1000 jaren; hijzelf werd maar liefst 930 jaar oud. In dat tijdsbestek vallen twee bijzondere gebeurtenissen op, die wij kunnen lezen in het Bijbelboek Genesis hfdst 6: “Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden”.


De tweede bijzonderheid gedurende het tijdsbestek, waar Noach mee te maken kreeg was de slechtheid van de mensen. We lezen verder in vs 5: “De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst”. Merk op, dat de demiurg Jahweh met dezelfde eigenschappen en emoties behept is als zijn maaksel, de mens; Jahweh kreeg spijt.


Waaruit bestond hun slechtheid? De “zonen van de goden” waren archonten engelen, die hun astrale (=voor menselijke ogen niet zichtbare) wereld hebben verlaten en zich tot mens hebben gematerialiseerd om seksuele gemeenschap te hebben met de vrouwen van de mens. Archonten zijn parasitaire wezens, die kinderen hadden verwekt naar hun aard. We lezen verder in vanaf vs 11: “De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven”.


Maar ook het nageslacht van Kain, die zijn broer Abel doodde, droeg bij aan de verdorvenheid van de aarde. De slechtheid van dit nageslacht was dat zij geen rekening meer hielden met hun schepper. Toen zei God tot Noach: Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol geweldenarij. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij”.


Het plan verijdeld Het universum van de demiurg, de matrix, is bedoeld om een leerschool te zijn voor de kinderen van de hemelse Vader om door de levenservaringen heen het onderscheid te leren kennen tussen waan en Waarheid; de schaduw wereld van de demiurg en de Werkelijkheid van God.

Maar Noach vond genade in de ogen des Heren”. Noach was de enige, die “een oor had om te horen” zoals we dit lezen in Hebreeën hfdst 11 vs 7: “Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden”. En zo bleef de aarde een algehele vernietiging bespaard.


Lessen uit de geschiedenis De geschiedenis van de mensheid heeft aangetoond dat de overgrote meerderheid van de mensen geneigd is naar het kwade. Wijze mensen vertegenwoordigden altijd een minderheid binnen de massa; zo is het altijd geweest en dit kwaad is het wezenlijke in de mens, die gevormd is naar het beeld en gelijkenis van zijn schepper. De arrogantie, dat de mens zijn eigen god is en geen macht boven hem duldt, kenmerkt ook Jahweh de demiurg, die de hemelse Vader niet erkent als de ware, enige God. De waarschuwing van Jezus Christus betreft vnl. de mensen, die zelf wel uitmaken hoe zij willen leven en doen waar zij zelf voor kiezen. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden.”


De christelijke Galaten werden gemaand om zich te laten leiden door de Christusgeest in hun hart in plaats van voor zichzelf te leven. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.” zegt de apostel tegen hen in hfdst 5 vs 17. Dit is de regel, geldend voor alle (ware) christenen.


Wie de verhalen uit het Oude Testament leest over het telkens weer terugvallen van de Israëlieten in goddeloosheid, valt ook de even zovele straffen van Jahweh tegen het volk op. Deze verhalen zijn tekenend voor de gehele mensheid en bedoeld om lering te trekken uit die gebeurtenissen.


Meerdere waarschuwingen De apostel Paulus waarschuwde bijv. ook de Korinthiërs in zijn eerste brief hfdst 10 om lering te trekken uit de geschiedenis: “Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij.” En even verderop in vs 11: “Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen”.


Waarschuwingen voor ons, die nu leven Het goddelijke Lam, dat Zich toen vrijwillig liet slachten, zal dan terugkeren om alle ongehoorzaamheid te straffen; d.w.z. goddelozen en ongelovigen straffen zichzelf door Hem, als de Zoon van de hemelse Vader, niet te erkennen. Jahweh heeft de mensen eeuwenlang in de waan laten geloven dat er maar één god is en dat is hijzelf. De valse christussen is de verkondiging van valse profeten dat Christus de Zoon is van de demiurg. De geboorte en dood van Christus veroorzaakte dan ook een ware aardbeving in het bewustzijn van de wereld, die tot heden toe nadreunt. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd”. Mattheus 24.


Tenslotte Tot slot een citaat uit de tweede brief van Petrus hfdst 2 v.a. vers 4: “Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten.

Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten. Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard; alleen Noach, de boodschapper van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol zondaars liet komen. Ook Sodom en Gomorra heeft hij tot de vernietiging veroordeeld, hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:302 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

1 Comment


morgdoor
Mar 25, 2022

Bedankt❤

Like

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page