top of page
  • Quiasinon

De Doodstraf

Bijgewerkt op: 9 sep. 2022

Is de herinvoering van de doodstraf wenselijk? Veel mensen zullen negatief op deze vraag antwoorden; immers; je mag niet het leven nemen van een ander. Wij kunnen niet op de stoel van God gaan zitten en beschikken over leven en dood. Ieder mens is op aarde om te ervaren en lessen te leren en als we iemand het leven benemen ontneem je ook die kansen. Wat als je iemand tot de dood veroordeelt en later blijkt deze persoon onschuldig te zijn! Je kunt het niet herstellen.

Van 1811 tot 1820 spraken rechters 81 keer het doodvonnis uit. Op 31 oktober 1860 werd in Maastricht Johannes Nathan terechtgesteld. Hij was de laatste in Nederland die onder het gewone strafrecht de doodstraf had gekregen.

Begrijpelijkerwijze en gelukkig zijn wij, mensen van goede wil, tegen een onherroepelijke doodstraf. Echter, wat weten wij feitelijk van wat er gaande is op onze planeet; hoeveel verschrikkingen vinden er plaats, of hebben er plaats gevonden, waar we geen weet van hebben? Wat is de geheime agenda achter de Covid spuiten? Wat is er waar van de vrouwen-kinder-orgaan-adrenochrome handel en wie zijn daar bij betrokken? Hoe goed zijn wij geïnformeerd en hoe zou onze beslissing zijn over een kwestie als de doodstraf als we zouden weten wat er werkelijk gebeurt?


Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. Als iedereen op aarde zich aan deze regel zou houden, dan zou het snel gedaan zijn met veel leed op de wereld. Hoe komt het dat we dit niet doen? Waarom is het zo moeilijk om te leven dat; 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet?' We zijn toch mensen van goede wil!? We toch elkaars gelijken en doen elkaar toch geen kwaad!? Hoe komt het dat we er al eeuwenlang niet in slagen om oorlogen voor eens en altijd te beëindigen, hongersnoden en armoede uit te bannen en vrede op aarde te stichten en een paradijselijke planeet te creëren? Wat houdt ons tegen?


Duistere Agenda

Is het mogelijk dat we negatief beïnvloed worden? Zijn er wezens/entiteiten die ons influisteren kwaad te doen; die ons op het verkeerde pad willen brengen? Is het mogelijk je ziel aan de duivel te verkopen? Maken media, banken, politiek, pharma/ziekteindustrie deel uit van dit duistere netwerk? Wat weten we, als ziel, van de zogeheten boven- en onderwereld; de etherische en astrale werelden? Weten we überhaupt dat we 'Ziel Zijn'? Bestaan God en de duivel? Wat weten we eigenlijk, hoe goed zijn we geïnformeerd!? Zou het kunnen zijn dat er een (duivels geniaal) plan bestaat om het Goddelijke Werk te dwarsbomen en te torpederen?


Kennis wijst de weg

Om tot een standpunt in te nemen over een zo zwaar wegend onderwerp als de doodstraf ontkomen we er niet aan kennis te hebben over wat er gaande is, en is geweest op deze planeet. We zijn echter als mens zo druk doende met overleven, dat we er amper of niet aan toe komen om de 'blik naar boven te richten'. We worden door kerk en staat al eeuwenlang bang, dom en arm gehouden met als doel ons in onwetendheid te houden over onze Goddelijke afkomst; onze ziele-essentie en de ware geschiedenis van de wereld en de mensheid. Is die informatie er? O ja zeker; het is te vinden voor degene die vragen begint te stellen en de reis aanvaardt op weg naar de ontdekking van de gnosis en de enorme, meer dan fascinerende geschiedenis van deze planeet en haar bewoners. 'Zoekt en gij zult vinden'. Zonder kennis van onze geschiedenis zijn we gedoemd haar te blijven herhalen en zonder doel weten we niet waar we naartoe gaan! Zonder doel zijn we doelloos! Ontdek, ontdek en richt die blik omhoog.


De (eerste) dood is niet de dood

Op het moment dat je jouw lichaam verlaat, een happening die we de dood noemen, zul je ontdekken dat je nog steeds kunt denken en in staat bent om te horen en te zien. Alleen... het lichaam is ermee gestopt. Maar niet jouw ziel en geest; die leven door en je bent na het moment van de overgang (de zogenaamde dood) naar die andere toestand nog precies dezelfde als dat je daarvoor was. Feitelijk is er niets, maar dan ook helemaal niets veranderd; je hebt alleen geen fysiek lichaam meer! Dat is 'even' wennen! Bewijs hiervoor wordt geleverd uit de vele verslagen over bijna-dood-ervaringen, BDE' s, waar mensen melden, die dit proces hebben ervaren, dat ze konden denken en in staat waren te horen en te zien wat er gebeurde in de omgeving waar hun reeds doodverklaarde lichaam lag. Lees de site en de boeken van Dr. Pim van Lommel.


Je bent niet je lichaam

Voor mensen die een BDE hebben meegemaakt is het zonneklaar dat ze geen lichaam zijn, maar een lichaam hebben. Wij zijn niet ons lichaam maar we wonen hierin; tijdelijk. Tot dit lijf het opgeeft en wij, ziel, de reis voortzetten in de Afterlife/Hiernamaals, op weg naar een mogelijke volgende incarnatie*. Dit simpele gegeven en deze kennis is de mens eeuwenlang onthouden en onze voorouders zijn overgegaan in onwetendheid, en vaak angst, over wat hen na de fysieke dood te wachten stond! Onze 'zielenherders' predikten vrolijk hel en verdoemenis; meestal zelf niet beter wetend en in het duister gehouden door hun kerkelijke superieuren. Om maar niet al te ellendig te eindigen gaven zij, die sterven gingen, maar al te graag geld en goederen aan de kerk, de zogenaamde aflaten, ten einde te voorkomen dat ze al te diep in het hellevuur zouden belanden. Kerk en priestergilde voeren er wel bij; hun leven was best!


Ons eigenlijke thuis

Dat er veel diverse bewustzijns niveaus zijn op de planeet is eenvoudig vast te stellen. Observeer zonder te oordelen om te ontdekken hoe mensen verschillend kunnen zijn.

Je gaat dus niet 'dood'; je gaat naar een andere toestand die we op aarde het hiernamaals noemen. We arriveren in de etherische lichtwereld of in de duistere astrale lagen; afhankelijk van onze karmische bagage en het niveau van onze bewustzijnsinhoud. De wereld van het 'hiernamaals' is ons eigenlijke thuis. Hier komen we vandaan als we op aarde aan de ervaringsreis en leerschool beginnen en we keren daarnaar terug als de pelgrimage is afgerond. Na de thuiskomst evalueren we met onze liefdevolle begeleiders en de Raad van Karma, onze activiteiten op aarde en tijdens deze life review ontdekken we wat onze goede werken waren en dat wat minder liefhebbend is geweest. De Raad van Karma bepaalt wie zal incarneren, waar en wanneer. Zij wijzen zielen toe aan families en gemeenschappen en bepalen de zwaarte van karma die in evenwicht moet worden gebracht. De Karmic Board is een college van acht Opgevaren Meesters.


De tweede dood, het laatste oordeel

Er zijn drieëndertig niveaus in de hemelwereld in een oplopende schaal en er zijn drieëndertig niveaus van het astrale vlak in een dalende schaal. Geen van deze niveaus bevinden zich in de lucht of onder de grond. Atomen en moleculen bestaan voor het grootste deel uit lege ruimte en andere niveaus bestaan in dezelfde ruimte die wij op dit moment innemen. Wanneer we deze geheimen ontsluieren, hebben we ook de geheimen van hemel en hel ontsluierd.

De tweede dood komt voor die zielen wier karma zo zwaar is dat het in evenwicht brengen van hun schuld aan het Leven te groot wordt geacht.


In het proces van de tweede dood trekt de Schepper de energieën terug die Hij in de individualisering van de ziel heeft geïnvesteerd.

Uiteindelijk zullen de energieën vrijkomen in de vorm van een nieuw geschapen ziel. De eerste dood is de dood van het fysieke lichaam; de tweede dood is de dood van de ziel en haar Individualiteit wordt niet meer herinnerd. De uitdrukking 'Het laatste oordeel' heeft derhalve betrekking op de tweede dood, de desintegratie van de ziel.


De doodstraf als vonnis

Richard Coudenhove-Kalergi. De belangrijkste initiatiefnemer van het proces van Europese integratie is ook de man was die het genocideplan van de Volkeren van Europa ontwierp. Het is een duister persoon, wiens bestaan onbekend is bij de massa; de elite beschouwt hem als de grondlegger van de Europese Unie.

Voor ons levenden blijft de vraag of wij mensen ter dood mogen veroordelen die daden begaan hebben tegen het leven. Mag een jury of rechter de doodstraf geven als vonnis aan bijvoorbeeld artsen die geld belangrijker vinden dan het leven en welzijn van hun patiënten? Mogen we het leven beëindigen van hen die kinderen hebben gemarteld en gedood om adrenaline/adrenochrome of hun organen te oogsten? Kunnen we personen berechten: media, politiek, wetenschappers, die aantoonbaar gelogen en bedrogen hebben waardoor ze er aan bijgedragen hebben dat miljoenen mensen (gaan) sterven aan de gevolgen van dodelijke injecties? Is het toegestaan eugenetici te veroordelen en te straffen waarvan bewezen kan worden dat ze actief zijn geweest met depopulatie programma's?


Zijn wij te lief? (of zijn we gedegenereerd?)

Kan het zijn dat wij, liefhebbende mensen, ons niet kunnen voorstellen dat er mensen zijn wier doel het is de ander uit te roeien en die de massa zien als 'useless eaters'? Is het dat wij niet willen/kunnen/durven optreden tegen hen die uit zijn op het bloed van de medemens? Is het dat we het 'normaal' zijn gaan vinden dat er amper of niet opgetreden wordt tegen misdadigers? Dat we blijven accepteren hoe langzaam maar zeker onze bestaanszekerheid wordt vernietigd en wij niet of nauwelijks in actie komen of ons verdedigen? Is het zo dat we ons liever verstoppen achter de televisie omdat we dan niet hoeven na te denken of in actie hoeven te komen?

Dr. John Coleman: 4 Miljard "nutteloze eters" die tegen 2050 uitgeroeid moeten worden... geschreven in 1993

Waarom is het dat we een injectie accepteren, tegen een denkbeeldige pandemie, waarvan onbekend is wat er in zit? Is de metafoor van de herder en schapen voor ons van toepassing? Hebben we leiders nodig omdat wij weigeren zelfverantwoordelijkheid te nemen en na te denken?


We worden wakker

Veel mensen, de massa, zullen binnenkort ontwaken en dit wakker worden zal niet prettig ze zijn. Het zal een verschrikking voor ze zijn om te ontdekken hoe ze zijn belazerd en bestolen zijn en dat ze op de dodenlijst staan. Er zal een razende woede over de wereld golven als de mensheid de waarheid gaat begrijpen. Velen zullen eisen dat de schuldigen gestraft moeten worden; net zoals na de tweede wereldoorlog vele daders tijdens de Neurenberg verhoren ter dood veroordeeld werden.

Een foto toont artsen en leden van de media die werden opgehangen in de nasleep van de processen van Neurenberg.

We zullen er niet aan ontkomen de monsters te straffen die de huidige gesel over de planeet hebben afgeroepen. De misdaden van de nazi's zullen 'spielerei' lijken en verbleken als we gaan horen waartoe medemensen in staat bleken te zijn. Hoe een en ander zich gaat ontwikkelen hangt van ons allemaal af. Hoe wij ons opstellen en meewerken aan de berechting van de duivels die de wereld en mensheid wilden vernietigen en uitroeien en daarmee het Goddelijke Plan wilden torpederen. Laten we afpreken dat we niet het recht in eigen hand nemen en dat iedere verdachte correct veroordeeld wordt en berecht. Laten wij het voorbeeld zijn van zuiverheid en oprechtheid en vragen om een juist inzicht en zorgvuldig beoordelingsvermogen.


We moeten naast elkaar gaan staan, schouder aan schouder en elkaar helpen door de tijd te komen die aanstaande is. Het zal niet prettig zijn maar we moeten er doorheen; of we willen of niet. Sterkte.
Bronnen:

Afterlife, What Really Happens in the Hereafter; Elisabeth Claire Prophet, chapter two. ISBN: 9781609883164

Afterlife, page 48. Devachan, realm of illusion

*Het is mogelijk dat we ons quotum/energie verbruikt hebben en niet meer (kunnen) incarneren. Dit onderwerp valt buiten de context van dit artikel.

"Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen" (1905) https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Santayana
Meer info bij de Tribute Telegram groep: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Kommentare


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page