top of page
  • Quiasinon

De geschiedenis van de ‘moderne’ slavernij.

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021

Wil je in een gevangenis zitten waarvan we de tralies niet kunnen zien of wil je vrij zijn? We worden geregeerd door de leugen (voedsel, geld, politiek, recht, etc.) ... dat accepteren betekent dat je eigenlijk geen recht van spreken hebt op het moment dat iets niet gaat zoals jij wilt of als er tegen je gelogen wordt op een lager niveau in 'de piramide' - en buiten al het andere, het is gewoon ons aller recht.

Wat ben ik niet? Je bent geen woord, geen naam. Je bent niet je baan, noch je functie. Je bent niet de zoon of dochter van, ook al heb je een biologisch lijf dat steeds meer op pappa of mamma gaat lijken. Je bent niets van dat alles. Je bent zeker niet de schulden die je hebt, of je keurige financiële gedrag dat voorkomt dat je in de schulden komt. Je bent ook niet je voorkeuren, je politieke ideologie of je gebrek daaraan. Je bent geen getal, hebt geen leeftijd, geen salaris, geen IQ. Je bent ook niet je muzikale voorkeur, ook al laat je je daar misschien graag op voorstaan. Alles waarmee je jou zou kunnen identificeren, is je Matrix personage.


In den beginne was er een verlicht wezentje dat uit de hemel neerdaalde op de dag dat het een naam kreeg en door de omgeving als een persoon met een naam gezien werd, en iets later zichzelf als een persoon met een naam ging beschouwen. 'Persoon' komt zoals je misschien wel weet van het woord 'Persona', wat zoveel als 'masker' betekent. Vanaf het moment dat je woorden ging leren en jezelf als naam ging zien, zo rond je derde levensjaar, werd je een masker. Een personage in een film die op de werkelijkheid werd geprojecteerd. Die rol die je werd in jouw film was zo levensecht, omdat je als een onbeschreven blad op deze wereld kwam.


Wat betekent het om Soeverein Mens te worden?

We zijn als baby 'aangegeven' (Van Dale: aan-ge-ven: bekendmaken aan de overheid: een diefstal aangeven; een geboorte aangeven) als maritiem product via moeders vruchtwater aan de Staat der Nederlanden. Een juridische constructie waarvan de Staat der Nederlanden eigenaar is geworden van de ‘natuurlijke persoon’ door middel van de geboorteakte. De Staat (dat is niemand) behandelt je dus niet als mens van vlees en bloed, maar als natuurlijk persoon en combineert deze twee omdat wij daar stilzwijgend mee instemmen. Het is een papieren overeenkomst die je nooit hebt ondertekend, omdat je nog wils-ombekwaam was.


De Nederlandse Bank krijgt het contract als onderpand (waarde gemiddeld € 630.000, - per mens) om leningen aan te gaan met financiële markten. Bedenk dat ieder land op deze manier is ingericht en je begint je af te vragen wat de natuur is van het mondiale systeem. Door je soevereiniteit op te eisen en je eigen waarheid te leven (en de matrix te doorzien) ontstaat een uitweg uit de patstelling die we in Nederland en de wereld kennen. Stemmen op volksvertegenwoordigers is niet meer nodig en politieke landsgrenzen komen te vervallen, omdat we weten dat we als mens van vorm verschillen, maar in de kern gelijkwaardig en in Spirit één zijn. Wij zijn een uiting van dezelfde Geest: alles is één, dat ene zit in alles.


De mens van vlees en bloed krijgt een soort BV constructie waaronder zijn natuurlijke persoon valt. De identificatie met de natuurlijke persoon komt te vervallen en de mens van vlees en bloed is weer eigenaar van zijn naam, die hij of zij niet is. Als je wil dat de Staat eigenaar blijft (en je je dus als mens van vlees en bloed identificeert met je natuurlijke persoon / masker), dan moet je niet zeuren over draconische wetten (bv ESM/Codex A.) die nu zijn en nog worden doorgevoerd. Neem je het heft in handen, dan staat daar tegenover dat je de verantwoordelijkheid neemt voor het Leven, voor alles dat beweegt en ademt.


Er ontstaat een nieuwe en gelijkwaardige verhouding met het Staatshoofd, de Koningin der Nederlanden. Je valt niet meer onder haar als onderdaan (het staat zo in de Nederlandse Grondwet) naar wie je dient te gehoorzamen volgens de Nederlandse wet. Je komt naast haar te staan. 'Wij... bij de gratie Gods...'


Zo ondertekent Willem Alexander alle wetten. Maar hij kan niet aantonen dat hij die gratie heeft gekregen. Niemand staat boven een ander, alleen het Universum/God/Het Al/Allah/Brahma/... staat boven ons. Zodra die rolverdeling begint te schuiven en het collectief ontdekt dat daar de opening zit naar het creëren van een nieuwe wereld, kan het snel gaan. Het zijn drie simpele stappen om soeverein te worden. Je leeft volgens de rechtsorde die Liefde heet en houdt je o.a. aan het Europese en Universele Verdrag voor de Rechten van de Mens dat boven Staten uitstijgt, het Handvest voor de Compassie en het Handvest van de Aarde. Hoef je niet uit te zoeken, het staat namelijk al in je hart.


Je respecteert de wetten van de Staat der Nederlanden, maar zodra in strijd zijn met bovengenoemde Verdragen, hoef je je daar niet aan te houden. Je bent op papier immers niet meer eigendom, wel onderhoud je een relatie met dit instituut op dezelfde manier waarmee je dat met je medemens doet: met respect. Deze stap maakt duidelijk dat je op je eigen benen wil staan en verantwoordelijkheid neemt voor alle keuzes die je maakt. Zelfstandig loop je de vrijheid tegemoet, met in je achterhoofd wetend dat je pas echt vrij bent als iedere ziel op aarde bevrijd is van de illusie die dit systeem/deze matrix (en massahypnose) in het leven heeft geroepen, door niemand minder dan wijzelf.


Waarom u misschien wel minder vrij bent dan u dacht


None are more hopelessly enslaved

than those who falsely believe they are free.

- Johann Wolfgang von Goethe


In onze westerse samenleving hoor je regelmatig statements als “we leven in een vrij land” en “je bent een vrij mens omdat je kunt kiezen hoe je je leven inricht.” In eerste instantie lijken dit soort statements behoorlijk valide maar dat geldt slechts zolang je niet dieper de materie induikt. Dan blijkt vrijheid namelijk een gefabriceerde illusie met als enig doel een verhoging van de productiviteit van een individu.


Op deze wereld gelden grofweg twee typen wetgeving, te weten de “Civil Law” (bij ons ook bekend als ‘Code Civil’ of ‘Code Napoléon’ genoemd) en de zogenaamde “Admiralty Law” (Maritieme wetgeving). De eerste wordt soms ook wel “de wet van het land” genoemd en de tweede, niet verrassend, “de wet van het water”. Admiralty law is de wet van de “private entiteiten” of wat simpeler en veralgemeniseerd gezegd, de wet van de bedrijven. Het wordt ook wel eens de “wet van de bankiers” genoemd, wat ik later nog zal toelichten. Nu zou u misschien denken dat u als mens onder de Civil Law zou vallen aangezien u zich toch echt met beide voeten op het land bevindt maar hier stappen de eerste rare zaken in het voetlicht.


De Admiralty law stelt namelijk dat u onder die wetgeving, die van het water dus, valt. De hiernavolgende informatie zal menigeen waanzinnig in de oren klinken maar toch is het de gedachtegang die al vele eeuwen gehanteerd wordt, zonder dat veel mensen daarvan op de hoogte zijn. Volgens de Admiralty law bent u namelijk een “maritiem product”. U bent aangevoerd via het geboortekanaal van uw moeder, en doordat u uit uw moeders “water” voortgekomen bent, bent u dus een maritiem product. Een product waarvoor door de havenmeester een document getekend zal moeten worden waarmee kenbaar gemaakt wordt dat er een nieuw waardevol product aan de economie is toegevoegd. In iets minder krankzinnig klinkend Nederlands hebben we het dan over het geboortecertificaat.


Zodra uw ouders u aangeven, geven zij u niet aan als mens, maar geven zij slechts aan dat er een nieuw product gearriveerd is en waaraan door de overheid van het desbetreffende land (veel) waarde toegekend wordt. Het woord “aangeven” zou trouwens al een klein belletje moeten doen rinkelen. Zie de vertaling van de van Dale: Aangeven: bekendmaken aan de overheid: een diefstal ~; een geboorte ~ Dus aangeven betreft het aangeven van een diefstal - wat duidelijk wijst naar een product - en het aangeven van een geboorte.


Inderdaad, de “geboorte” van een product. Waarom zou u nou precies als product aangegeven worden? Wat is daar de gedachte achter? Dat zit als volgt: zodra u aangegeven bent als product, bent u van grote waarde voor de overheid van het desbetreffende land. U bent dan namelijk een onderpand voor toekomstig te ontvangen inkomen in de vorm van onder andere belasting en accijnzen. Met dat onderpand kan die overheid vervolgens leningen verrichten. Hier komt de link naar “de wet van de bankiers” naar voren. Doordat overheden moeten lenen van die bankiers wordt u botweg gezegd het eigendom van de bankiers.


Waarschijnlijk is voorgaande nogal moeilijk te verteren en daarom zal ik het nog wat verder toelichten. De vergelijking met producten gaat namelijk nog wat dieper. Omdat u als product niet slechts een levenloos object bent maar acties kan ondernemen in een economie en daarmee zowel positieve als negatieve zaken voor deze economie kunt verrichten, is het wenselijk dat u niet slechts als product gezien wordt, maar ook als eerder genoemde “private entiteit”. Daaraan zijn namelijk rechten en plichten toe te kennen.


No one can put you into a prison, other than yourself. –

Yogi Tea leaflet


Om u als mens te verbinden aan deze “private entiteit” is er in de wetgeving het woord “persoon” uitgevonden. Dit betekent in algemeen gangbaar taalgebruik meestal iets als mens maar in juridische zin is het weldegelijk wat anders. Zie wederom de Van Dale:


Persoon: (jur) mens of organisatie met rechten en plichten: er zijn natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. Een persoon komt in twee vormen, een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. U ziet het, in de definitie van “persoon” wordt het woord “persoon” zelf gebruikt om tot de definitie te komen. Ook dat zou een belletje moeten doen rinkelen. Dat terzijde, “rechten en plichten” impliceren een door beide partijen aangegaan contract. En hoe kunt u op het moment dat uw ouders u aangaven zelf toestemming geven voor het aangaan van dit contract? Inderdaad, dat kunt u niet en daarom valt u niet onder het juridisch begrip “persoon”. U wordt onder valse voorwendselen voorgehouden dat u onder bepaalde wetgeving valt terwijl dit niet het geval is.


Om dit nog verder toe te lichten: uw entiteit, product, persoon of hoe u het ook wilt noemen, heeft een serienummer nodig. In Nederland heet dat het Burger Service Nummer - waarbij het woord service erg vreemd gekozen overkomt, maar dat terzijde - maar het komt in alle landen op onze wereld in een bepaalde vorm terug. Het Burger Service Nummer wordt gekoppeld aan uw persoon, niet aan u als mens waarna de registratie volledig is.


Vanaf dit moment valt u dus onder Admiralty Law.

Althans, dat wordt u de rest van uw leven voorgehouden. En u houdt dit ook voornamelijk zelf in stand door eraan mee te doen. U betaalt waarschijnlijk braaf belasting en zodra u een boete voor te hard rijden krijgt, betaalt u die zonder al teveel morren. Terwijl zowel die belastingaangifte en boete niet aan u als mens gericht zijn, maar aan uw persoon. Hierbij komt nog een ander interessant principe om de hoek kijken, namelijk hoe men ervoor kiest om uw naam te schrijven.


Bijna iedereen zal zijn of haar naam schrijven in de vorm van Voornaam Achternaam. Het lijkt misschien een nietszeggende nuance, maar zodra u met zaken als belasting of boetes te maken krijgt, zult u merken dat u aangesproken wordt in de vorm van VOORNAAM ACHTERNAAM of slechts uw voorletter en achternaam maar wel beide in hoofdlettervorm. Dit zal niet al teveel mensen opvallen maar het is wel iets om rekening mee te houden. Zodra u materiaal ontvangt dat aan uw naam in hoofdletters gericht is, dan is het wederom bedoeld voor uw persoon en niet voor u als mens. De hoofdlettervorm is voor het bedrijf, de entiteit, die uw naam in hoofdletters draagt en waarmee u zich onwetend uw hele leven al mee verbonden heeft.


Een interessant zijweggetje is de totstandkoming van die naam in hoofdletters. Dat gaat echt eeuwen terug en komt uiteindelijk uit bij, hoe verrassend, slavernij. Ik zal niet te ver afdwalen maar bij het schrijven van namen werden vroeger drie manieren gehanteerd. Dit vangt men onder de naam Capitis Diminutio, waarbij er dus drie varianten zijn, de Minor, Media en Maxima. Ik licht alleen de Capitis Diminutio Maxima toe, aangezien dit betekent dat een naam in hoofdletters geschreven wordt. Volgens Blacks Law dictionary betekent dit het volgende:


Capitis Diminutio Maxima (het maximale verlies van status door gebruik van hoofdletters): Het grootst mogelijke verlies van status. Dit kwam voor wanneer de status van een mens veranderd werd van vrijheid naar horigheid of knechtschap, waarbij de mens dus tot slaaf werd gemaakt. Hierbij werden alle burger- en familierechten van deze mens weggenomen.


'They must find it difficult...

Those who have taken authority as the Truth,

Rather than Truth as the Authority.'

G. Massey, Egyptologist


Het verklaart waarom de overheid je naam in hoofdletters gebruikt bij onder andere belasting en boetes: je hebt niks te kiezen, je moet je slaafs en willoos opstellen en doen wat je gezegd wordt en je kunt je daarbij op geen enkel recht beroepen. En daar stem jij mee in door jezelf aan je persoon te koppelen.


Het voorgaande zou al genoeg moeten zijn om in zien dat vrijheid erg relatief is, omdat je de gevangenismuren niet kan zien. Om de opmerking “ik merk toch echt heel weinig van vrijheid beperkende zaken” voor te zijn: u wordt inderdaad in de waan gehouden dat u vrij bent maar het is een illusie. Draagt u gewoon maar een jaartje geen belasting of zorgverzekering af en u zult snel zien dat uw vrijheid ernstig beperkt wordt.


U betaalt aan eindeloos veel zaken belasting omdat u denkt dat dat zo hoort. Zo hoort het echter niet. Zoals ik reeds aangaf, een contract vereist de instemming van twee partijen. Dat contract heb ik nooit ondertekend en dat contract heeft u nooit ondertekend, maar als u handelt alsof er geen contract bestaat, dan kan dat zeer ernstige gevolgen voor uw gezondheid hebben. Daarbij kunt vluchten naar een ander land waar dit opgelegde contract u niet achtervolgt, om er daar helaas achter te komen dat er weer precies hetzelfde qua registratie gebeurt.


Landen zijn namelijk niets meer dan grote boerderijen waarbij het vee het zware werk verricht. En inderdaad, dat vee bent u. Met uw BSN nummer als oormerk mag u zich binnen de grenzen van uw boerderij begeven en zolang u dat doet, geniet u “bescherming” van uw boer. Ook wel de overheid genoemd. U produceert voor uw boer en in ruil daarvoor krijgt u wat zaken terug die u het idee van bescherming of veiligheid moeten geven. Maar zoals vee geen vrijheid heeft op een boerderij, zo heeft u geen echte vrijheid in het land waar u woont. Vlucht u naar een andere boerderij, dan zal niemand daar moeilijk over doen. De andere boer zet u daar gewoon weer aan het werk en we praten nergens meer over.

‘The greatest enemy of knowledge is not ignorance…

It is the illusion of knowledge.’

– Stephen Hawking, Britse natuurkundige en kosmoloog


Om terug te komen op de illusie van vrijheid en waarom wij allemaal denken dat we het zo goed hebben. De boeren willen namelijk heel graag dat hun vee tevreden is. Dat is simpel te demonstreren: sluit koeien op in veel te kleine hokken op en zorg ervoor dat ze de hele dag continu onder extreme stress staan en hun productiviteit neemt ernstig af. Zet ze in een omgeving waarin ze zich lekkerder voelen en hun productiviteit neemt zienderogen toe.


Trek dit door naar uw eigen situatie: als u in hokjes gestopt zou worden en allerlei andere beweging beperkende maatregelen opgelegd zou krijgen, dan zou uw productiviteit ook ernstig afnemen. Dus is het veel wenselijker om de illusie van vrijheid te ventileren: dat levert veel productiever vee op. Dus krijgt u zaken als “stemrecht” (wat natuurlijk hilarisch is gezien de context van de boerderij) en kunt u uw leven enigszins vrij inrichten. En daar hebt u het mee te doen.


Vrijheid is een flinterdunne illusie die bestaat bij het blijven ophouden van die illusie door de burgers van deze aardkloot. U bent niet vrij. U bent nog net niet de batterij die we uit de Matrix kennen maar heel ver ervandaan zit het helaas niet. En zolang we dat niet met zijn allen beseffen, zal echte vrijheid een illusie blijven.


Op de site van de Bossmaker vindt u veel meer informatie en vooral over welke stappen u nu kunt ondernemen om tot vrijheid te komen. Het is een fantastisch bevrijdend proces als je ontdekt dat je echt vrij bent en dat er al velen zijn die dezelfde weg bewandelen. Wij kunnen dit waanzinnige systeem stoppen en finaal beëindigen. In liefde en geweldloos.
Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN! Link naar telegram.

529 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page