top of page
  • Quiasinon

De laatste voorbereidingen om de Antichrist te ontvangen

Inleiding

Zolang het gros van de mensen het bestaan van een mensvijandige, pedofiele groep psychopaten, die zich verenigd hebben onder verschillende namen, w.o. de globalistische Cabal, afdoet als complot denken c.q. -theorie, zullen zij de komende tijd beleven als het verzeild raken in een nachtmerrie. Zelfs bij de meest wakkere mensen komen mijn schrijfsels over als “te onbevattelijk” vanwege het feit dat men zich niet kan indenken of invoelen dat mensen tot zulke verschrikkelijke dingen in staat kunnen zijn! De denkfout die deze mensen maken is, dat wij niet met mensen zoals jij en ik te maken hebben, maar met zeer kwalijke mensvijandige wezens in de atmosfeer, die wij met onze ogen niet (altijd) waar kunnen nemen. Deze demonische machten hebben de beschikking weten te krijgen over een steeds groter aantal lichamen, die zich al dan niet vrijwillig hebben overgegeven in ruil voor macht, aanzien, rijkdom en eer van de wereld.


Boze geesten in de mens

“Toen Hij aan land stapte, kwam Hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk.”


Ontkenning en negeren zijn geen reële opties meer

Demonen zijn engelen in dienst van hun heer. Wanneer we spreken van demonen, dan staan zij ten dienste van hun heer, in dit geval de demiurg. Hij staat als Hoofd Archont boven zijn archonten en dezen voeren zijn boosaardige plannen met de wereld en haar mensheid uit met behulp van zijn handlangers, de satanisten op aarde: de Cabal globalisten. Dankzij het in slaap gehouden volk konden deze meesters in het maskeren en camoufleren de gehele aarde in het boze dompelen. Tot vandaag de dag gelooft nog steeds het merendeel van de mensen dat wij in een democratie leven. Zij zijn er nog steeds van overtuigd, dat zij via het corrupte kiesstelsel enige invloed kunnen uitoefenen op het regeringsbeleid. Mijn schrijfsels zijn een regelrechte aanklacht tegen deze mensen, die met “open eyes wide shut” of te wel: met wijd gesloten ogen waarnemen dat de niet-gekozen leden van de Europese Commissie al jaren het landelijke beleid bepaalt en onze regering niets in te brengen heeft op dit beleid.


Eyes are useless when the mind is blind

Dat het collectief bewustzijn van het volk, als natie, nog steeds in slaap verkeert is redelijk af te meten aan het vertrouwen dat velen in onze politici houden en aan het belang dat velen hechten in het voorbestaan van onze monarchie. Dankzij het verraad van onze politici is ons land m.i.v. januari 2020 opgehouden een soevereine staat te zijn en wordt door het wegvallen van onze grenzen de toestroom van vnl. islamitische culturen geen strobreed meer in de weg gelegd. Willem Alexander lijkt zich in zijn uiterlijk zelfs meer als leider van een moslimland te manifesteren dan als de koning van Nederland. Intussen worden de plannen, zoals die uitgewerkt worden volgens de Agenda 21/2030, in alle voortvarendheid uitgevoerd.

Zoals ik vaker heb aangehaald is onze nep-god een meester in het camoufleren en maskeren van zijn plannen. Jezus Christus heeft hem niet voor niets als “vader der leugen” ontmaskerd. Als de god van deze wereld verblindt de demiurg de ongelovigen zodat zij het Licht van de Waarheid niet kunnen ontdekken. Zij laten zich misleiden door de opgevoerde maskerades van de politiek, hun kerkelijke voorgangers, de paus, milieu instanties, enz. en zijn niet in staat om daarachter te schouwen. Zij zien bijv. de opgevoerde leugen van de klimaathype als hun realiteit vanwege de aannemelijkheid van het klimaatbeleid om zogenaamd het milieu te redden. 


De doortraptheid van het Plan

De werkelijkheid achter het groene masker is echter dat alle overheidsinstanties, particuliere initiatieven, milieu organisaties, Greta Thunberg, universiteiten, planningsbureaus, actiegroepen, enz. die een bijdrage weten te leveren aan het implementeren van de Agenda rijkelijk subsidie ontvangen. Om draagvlak onder de mensen te creëren moest het duivelse plan op een aannemelijke manier opgediend worden door aansprekende termen te gebruiken, zoals “milieu bewust” en “duurzaamheid”, zodat de misleide mensen het idee hebben goed en positief bezig te zijn. Kijk eens hoe de media de mensen stimuleren op welke wijze zij hun steentje bij zouden kunnen dragen om het milieu te verduurzamen. Natuurlijk is elke bijdrage aan milieubewustzijn goed en zelfs prijzenswaardig te noemen, maar het buitenproportionele Plan achter het groene masker is ronduit demonisch van aard . . .


De prijs van onWetendheid

In vorige artikelen heb ik aandacht besteed wat de verborgen gehouden Agenda inhoudt: een wereldwijde overname door een kleine groep “mensen” , die letterlijk alles in ons leven reguleert. En dit alles gebeurt steeds openlijker in het volle zicht en toch in het geniep. Men ziet niet totdat men zelf aan de beurt is, dan gaan de ogen pas echt open voor de leegstand in de winkelstraten, de verarming van steeds grotere groepen mensen, de zgn. stille armoede, de steeds kleinere behuizing, de woningnood, de toenemende dakloosheid, de grotere afhankelijkheid van toeslagen, voedselbanken, enz. enz.


De mondiale oproep van de paus

De oproep van de paus komt neer op een einde aan armoede door het verlagen van de levensstandaard van de rijke, westerse landen tot het niveau van de Derde Wereldlanden in Afrika. Er zal geen honger meer zijn omdat, vanwege het wegvallen van de Europese grenzen, er vrije toegang wordt verleend aan de voedsel- en drinkwatervoorziening van de Europese bevolking. Er zal een gelijke verdeling van welvaart mogelijk gemaakt worden door alle mensen mee te laten delen in vrijwel al onze verworvenheden op het gebied van gezondheid, individuele vrijheden, welzijn, onderwijs, energie, waterhuishouding, veiligheid, enz. Wie wil dit nu niet, zou je zeggen. Tot deze mondiale maatschappij moeten alle mensen opgevoed worden, te beginnen vanaf de geboorte. Vaccinaties worden verplicht gesteld. De saamhorigheid binnen het traditionele gezin moet verder worden afgebroken door de kinderen met linkse indoctrinatie op de scholen op te zetten tegen hun ouders met Greta als hun grote voorbeeld. Tegelijkertijd wordt onder de jonge kinderen verwarring gecreëerd over hun seksuele identiteit en wordt genderverandering aangemoedigd.


Door het geknoei van de wetenschap met het menselijke DNA in vaccinaties en gepatenteerde medicijnen van de farmaceutische industrie ontstaan allerlei vormingen en misvormingen waar ik eerder artikelen over Cyborg en Transhumanisme geschreven heb. Alles en iedereen wordt onder het allesomvattende actieplan van duurzame ontwikkeling geschaard. Het betekent, dat alle land, al het water, alle planten, alle dieren, alle grondstoffen, alle bouw, alle productiemiddelen, alle energie, alle educatie, alle informatie en alle mensen in de wereld geïnventariseerd en gecontroleerd dient te worden en aan strenge regels onderworpen. Het zal een totalitaire, wereldwijde bestuursvorm zijn waarbij elk mens zijn volledige vrijheid verliest. Alle financiële middelen zullen ingezet worden in het niet te financieren plan van “duurzame ontwikkeling” om een schoner leefklimaat te bereiken.

Een Russische boer onder het communistische systeem in vroegere tijden omschreef zijn situatie als volgt: “De radio zegt, dat wij genoeg te eten hebben. Maar ik kijk elke dag in een lege koelkast”.


De laatste voorbereidingen om de Antichrist te ontvangen

Het is duidelijk, dat het de Cabal globalisten vooral te doen is om de mensheid in alle opzichten afhankelijk van hen te maken. Alleen door volledige afhankelijkheid is volledige controle mogelijk. Bij velen is het voldoende doorgedrongen dat de economische en financiële instorting inmiddels een feit is! Zodra men met de nodige voorbereidingen klaar is zal de systeemcrash  ingeluid worden met de nodige false flags om de aandacht weg te leiden van dreigende gebeurtenissen en om de nodige angst en verwarring onder de burgers te bewerkstelligen. In hun angst zullen zij roepen om overheidsingrijpen en de overheid zal maar wat graag met een oplossing komen aandragen: de openbaring van de Antichrist!


Deze tijd als vervulling van profetieën uit het verleden

Het Boek Genesis vertelt over het begin, de oorsprong, van de schepping door de goden, die tegen elkaar zeiden: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt”. Genesis vertelt over het begin van de schepping door goden, die zelf ook ontstaan zijn. En alles wat ontstaan is kent een begin en een eind, evenals de materie waaruit de gehele schepping bestaat. Echter is het ware begin niet beschreven in het Boek Genesis, maar dit staat in het eerste hoofdstuk van het Boek Johannes: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen”. We spreken hier niet over de geschapen demiurg, maar over de God van Licht en Liefde. Dit leven, dat in het Woord is opgesloten, van Licht en Liefde bracht Jezus Christus mee naar de in duisternis gedompelde wereld onder het regime van de bloeddorstige schepper. De neerdaling vanuit het Pleroma, de Gebieden van

Licht en Leven, naar de donkerte van de aarde, waar de mensen leden onder het opgelegde juk van met bloed doordrenkte Wetten, uitgevaardigd door Jehova, deed Hij uit Liefde voor de geknechte mensheid. Wij weten allen wat er met Hem is gebeurd, hoe Hij door de toen heersende geestelijkheid is mishandeld en uiteindelijk zonder reden is vermoord. In allerijl is daarop een plaatsvervangend evangelie voor Jezus’ verkondiging als gezaghebbend voor de wereld aangenomen. Wat de demiurg en zijn archonten niet konden vermoeden is dat met het brengen van het hoogste offer van een smetteloos leven door Jezus de machthebber van de dood, de duivel, daarmee onttroond is. De duivel of satan is de schepper van de mens. De duivel is één van de vele maskers van de demiurg om de gelovigen te misleiden.


Solidariteit bij gevoerde acties tegen de Staat

Helaas treffen wij bij vele gelovigen ook het kuddedier bewustzijn aan. Actievoerders zouden de hoop kunnen koesteren dat juist vanuit de christelijke hoek de nodige krachten gemobiliseerd zouden kunnen worden uit solidariteit tegen het desastreuze vernietigingsbeleid van de globalisten. De reden waarom dit gemeenschapsgevoel uitblijft heb ik in vorige schrijfsels al uitgelegd. Velen hebben hun soevereiniteit als zelf onderzoekende christen opgegeven en hebben hun geestelijk heil uit “nederigheid” (lees: luie gemakzucht) in handen gelegd van een autoriteit buiten hen, een voorganger, pater of dominee van een of andere kerk of sekte.


Liefde overwint!

Eén van de vele eigenschappen van Liefde is dat zij niet blij is met ongerechtigheid maar met Waarheid. In het menselijke leven draait het slechts om twee dingen: Waarheid en waan. En strikt genomen gaat het slechts om Eén, want de god van de waan is geen god, maar een ontstane wezen dat door een vergissing tot aanzijn is gekomen. De profetieën spreken hun duidelijke taal. Van de christenen, die de Naam niet waardig zijn wordt deze van hen afgenomen. De mensenzielen zullen geoogst worden. De engelen zijn de maaiers. De eerstelingen worden weldra binnengehaald. Zodra de systeemcrash plaatsvindt zal het “Vrederijk” van de Antichrist, de nieuwe Wereldorde, een aanvang nemen. Tijdens die periode zal de nalezing van de zielenoogst plaatsvinden waar de mensen, die de Zoon van de Vader erkennen, alsnog behouden kunnen worden . . . .


Artikel komt van: Levensreis, Albert Groeneberg. Universele oriëntatie voor de zoekende mens. Met toestemming geplaatst.20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page