top of page
  • Quiasinon

De maatschappij onder de NWO

De doelstellingen van de Agenda 21/2030 ontwikkelen zich stapsgewijs voor onze ogen. Ondanks dat vele gebeurtenissen zich voor onze ogen afspelen, en dus voor iedereen zichtbaar zijn, blijven de meeste mensen deze ontwikkelingen ontkennen en bagatelliseren. Wie enige zelfkennis bezit zal tot de ontdekking komen dat hun afwijzing en ontkenning voornamelijk gestoeld is op angst.

Angst ligt aan de basis van onbewustheid Onze regeringen zijn tientallen jaren geleden al gegijzeld zijn door een misdadige, mensvijandige organisatie die haar EU-vestigingen heeft in Brussel en Frankfurt. Onze reguliere media publiceren de leugens van onze gegijzelde politici, die door de grote massa vrijwel kritiekloos als zoete koek worden geslikt. Dankzij deze onbewustheid kan het in angst gehouden volk naar de maatschappij geleid worden die ik hier voor jullie uit de doeken ga doen.


De maatschappij van de nabije toekomst Hetgeen wij nu reeds waarnemen en in de toekomst zich uitdrukkelijker zal doen gelden is dat de mensheid gedreven wordt naar een:

– Eén Wereldregering, waar alle besluiten worden genomen die schadelijk zijn voor mens en milieu, zoals het sproeien van gifstoffen over onze hoofden; de z.g. chemtrails, de leugen van de klimaat verandering, de uitrol van 5G, enz. – Eén cash loze, digitale wereldmunt die uitgegeven wordt door Eén Wereld Centrale Bank. Eén Wereld militaire defensie macht, die “in noodgevallen” ingezet kan worden tegen de opstandige burgers, die het niet eens zijn met het alle leven bedreigende overheidsbeleid. Het einde van alle nationale soevereiniteit, wat al in gang is gezet: alle nationale vlaggen zijn uit het Europese Parlement verwijderd.

– Het einde van gezins- en familieverbanden. Kinderen worden al op jonge leeftijd geleerd en aangemoedigd om tegen hun eigen ouders op te staan; denk eens aan de klimaatgekte waarbij kinderen dwingend optreden tegen de regering en deze acties zelfs door de paus worden toegejuicht. Controle van geleidelijke depopulatie oftewel het doen afnemen van de wereldbevolking door het verplicht stellen van samengestelde vaccins. Algehele versobering van de welstand dankzij een gemicrochipte samenleving m.b.t. het aanschaffen van luxe goederen, het reizen, kortweg de implementatie van een Wereld Sociaal Systeem zoals wij dat heden in China zien gebeuren waar tientallen miljarden apparaten op het 5G bewakingssysteem zijn aangesloten. De Staat zal de opvoeding van de kinderen op zich nemen. De paus zal binnenkort, op a.s. donderdag de 14e mei, de wereldleiders toespreken en oproepen dat de mensen zo vroeg mogelijk opgevoed moeten worden om te passen in de maatschappij onder de a.s. nieuwe Wereldorde.

Alle scholen, colleges, universiteiten, kortom het gehele onderwijssysteem wordt door de Staat beheerd en gecontroleerd. Deze ontwikkeling was direct na de laatste wereldoorlog al in gang gezet en is m.n. de laatste tijd steeds duidelijker zichtbaar is geworden. Het einde van privé vervoer en verbod op eigen autobezit. Mensen dienen te werken in hun woonomgeving.  Het einde van vrije ondernemerschap; alle bedrijven zijn staatseigendom. Verregaande inperking van “onnodige” vliegreizen. Deze drastische afname van de toeristen- en reizigersbranche maken wij nu al mee.  De instorting van die branche is vooraf gepland en valt binnen het Agendaplan om het vrij reizen te verbieden. Mensen hopen op een “bescheiden” terugkeer naar de situatie van voor de corona-uitbraak. Maar de politiek weet allang dat die terugkeer niet gaat gebeuren. Het beleid wordt bewust vaag gehouden; mensen worden zo lang mogelijk aan het lijntje gehouden zodat zij die toch een reisje geboekt hebben kunnen fluiten naar hun geld.

Het is afgelopen met het eigen boerenbedrijf. Onze boeren zijn m.n. de laatste jaren zeer tegengewerkt door het opleggen van allerlei onzinnige en meest idiote maatregelen van onze overheid. Trouwens, niet alleen onze boeren, maar in alle sectoren van de samenleving als wij kijken naar het onderwijs, de zorgsector, de administratieve sector, het midden- en kleinbedrijf, enz. komen we de regelzieke bemoeienis van onze overheid tegen. Ik heb daar meerdere artikelen aan gewijd. Het grondgebruik wordt beperkt tot de noodzakelijke behoefte van de gemeenschap. Het einde van homeopathische medicijnen en natuurgeneeswijzen. Mensen, die daadwerkelijk baat hebben bij extracten uit wiet planten worden nu nog gedoogd hoewel vrij algemeen bekend is, dat er ook mensen zijn, die direct uit huis gezet werden zodra zij betrapt werden met wietplantjes in hun tuin, ook al waren die als medicijn voor eigen gebruik bedoeld. Het einde van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas, bruinkool en steenkool. Binnen het kader van de klimaatverandering als gevolg van de luchtvervuiling op wereldschaal moeten wij voor onze energie behoefte overgaan op wind- en zon energie. Dat dit voor grote problemen en praktisch ongemak zal leiden maakt de overheid niet uit. Zij beschikt over een goed toegeruste politiemacht met 5G bewapening.

Het actuele nu Zoals ik in vorige artikelen uiteen heb gezet worden wij langzaam maar zeker in een communistisch systeem gedrukt. De televisie zegt dat wij zullen volhouden en samen staan wij sterk. Maar de werkelijkheid laat zien dat mensen letterlijk aan het creperen zijn. De discrepantie tussen hetgeen voorgesteld wordt en de werkelijkheid wordt onder het zich ontwikkelende communistische regime steeds voelbaarder. De westerse wereld, waartoe ons land gerekend wordt, wordt voorgesteld als een rijk land terwijl in werkelijkheid stille armoe wordt geleden onder een steeds groter deel van de bevolking.


De welzijnsstaat wordt geleidelijk aan onder onze ogen afgebroken. Het gros van de massa accepteert dit alles in hun blinde vertrouwen dat onze regering, met onze premier voorop, het beste met haar burgers voor heeft en druk doende is om tot goede oplossingen te komen. Onze premier laat zich hierbij adviseren door de woordvoerder van het RIVM, die zelf een twijfelachtige reputatie geniet. De zieners onder het volk roepen de massa op om wakker te worden en op te staan tegen dit mensonterend quarantaine beleid, maar de oproepen zijn aan dovemans oren gericht. Het echte, grote ontwaken laat namelijk nog even op zich wachten.


Hoe heeft het zover kunnen komen? Allerlei psychologische strategieën worden door onze overheid en de haar ten dienste staande media uit de kast gehaald om de mensen in hun angstpsychose te houden bij het bestrijden van het corona virus. Onze premier roept ons allen op om samen deze gemeenschappelijke vijand aan te vallen, want alleen samen staan we sterk en alleen samen kunnen we het virus de baas worden. En het gewillige volk gaat hier in alle positiviteit uiteraard in mee.

Wie het gemene spel achter de lock down van onze premier doorziet en zich daartegen verzet, wordt door de angstige menigte gecorrigeerd; er is intussen een ware kliklijn geopend om deze angsthazen de mogelijkheid te geven om anoniem hun naasten te verraden. De macht van de globalistische Cabal is namelijk gefundeerd op de onwetendheid c.q. de onbewustheid van de massa. Bouwend op dit fundament is het mogelijk geworden om het angstige volk in elke gewenste richting te liegen en te manipuleren tot en met de realisatie van de felbegeerde maatschappij onder het regime van het Beest, de NWO.


Christenvervolging over de wereld Zolang het gros van de mensen niet door hebben dat de mensheid te maken heeft met duivelse machten, die erop uit zijn om alle leven op aarde te gronde te richten kan het vernietigingsproces ongehinderd voortgang vinden. Het christendom is vrijwel direct na haar beginjaren door de demiurg en zijn handlangers op aarde op een zijspoor gezet en hierdoor krachteloos gemaakt tot de dag van vandaag.  De vuurvlammen van de Heilige Geest, die op de apostelen neerdaalden na Jezus’ hemelvaart, werden spoedig gedoofd en de dragers van het Licht vervolgd en vermoord. Het Bijbelse onderwijs op de lagere en middelbare scholen, waarin deze vervolgingen opgetekend stonden, werd uit het lessenpakket verwijderd zodat alle herinnering aan de man, die op aarde kwam om de mensen te verlossen uit de demiurgische wurggreep, uit ieders herinnering weggewist kon worden.


Velen hebben hun christelijke geloof vaarwel gezegd, bekeerden zich tot de islam of andere godsdiensten en er gaan steeds meer stemmen op die de religie de schuld geven van alle ellende in de wereld en er zijn geluiden waar te nemen die zelfs het bestaan van Jezus in twijfel trekken.

En dit alles kon mogelijk worden omdat wij in een land leven waar vrijheid van godsdienst in onze grondwet verankerd is. In de meeste andere landen, vnl. waar de islam de hoofdgodsdienst is, worden christenen vervolgd en vermoord en hun heiligdommen verwoest. Vervolgde christenen die naar ons land vluchten worden aan de grens tegengehouden en niet toegelaten.


Het vrederijk van het Beest Zij die de gnosis als de ware Kennis in hun hart hebben gesloten ontmaskeren de oudtestamentische schepper als een afgunstig en wreed wezen, die de naam god niet waardig is. Jezus Christus verweet degenen, die vasthielden aan de schepper als hun vader: “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar Mij gelooft u niet, want Ik spreek de waarheid”. Wanneer Jezus de Zijnen weghaalt dan neemt Hij slechts diegenen mee, die Hem toebehoren. Dat zijn zij, die zich afgekeerd hebben van de demiurg, en zich overgegeven hebben aan haar Bruidegom. Na de Opname “breekt de hel los”. Dit is de meest toepasselijke uitdrukking voor de dan ontstane situatie. Dan begint pas het grote ontwaken.


Maar eerst even dit Op dit moment wordt de mensen voorgehouden dat het corona virus zich aan het terugtrekken is en de lock down geleidelijk aan opgeheven kan worden mits men zich houdt aan de 1,5 meter afstand. Deze onmogelijke maatregel zal gehandhaafd blijven om te voorkomen dat de oude situatie van voor de corona crisis terugkeert. Mensen wordt toegestaan om meer “vrijheid”  te genieten mits onder deze beperkende maatregelen. De meeste mensen geven hun vrijheden graag op in ruil voor de veiligheid dat “alle maatregelen vinden wij goed als het virus maar niet opnieuw losbreekt”.


Dat de economie door deze quarantaine maatregelen, die achteraf volstrekt achterhaald en onnodig blijken, vrijwel tot stilstand is gekomen en zeer velen in diepe ellende heeft gestort nemen velen voor lief. Mensen zijn vol lof over de overheid en onze premier, die zo zorgvuldig te werk gaat en de beste oplossing lijkt te zoeken voor de burgers. Intussen wordt, buiten het zicht van het publiek, naarstig gewerkt om het 5G bewakingsnetwerk “waterdicht” te maken en alle controle systemen op elkaar aan te sluiten, zoals dat in China al het geval is. En als men zover is . . . . . dan slaat plotseling zomaar het corona virus weer toe. Goh, wat toevallig!


Dat de geplaatste 5G installaties bij diverse frequenties dezelfde symptomen als de griep veroorzaken, wordt zorgvuldig uit de reguliere media gehouden. Nee, de goedgelovige burgers wordt voorgehouden dat het corona virus opnieuw is losgebroken, met vele dodelijke slachtoffers als gevolg. Maar gelukkig is er ook het vaccin ertegen. Stom toevallig, zeg. Mensen zullen in de rij staan om zich te laten vaccineren en de Nano microchip, die met de injectie mee in hun lichaam gespoten wordt, in ontvangst te nemen. En dit kon gebeuren dankzij de inspanningen van de filantropische Bill en Melinda Gates Foundation, die belangrijke aandelen heeft in de Farmaceutische industrie en natuurlijk in de Wereld Gezondheidsorganisatie, de WHO. En zo glijdt men massaal met een sterk uitgedunde wereldpopulatie de hierboven geschetste maatschappij binnen.

De dwaze maagden ontwaken De grote zieners in de wereld konden niet verder komen dan de gevangen staat van de mensheid binnen het domein van de demiurg, de matrix, in alle toonaarden belichten. Jezus wijst de mensen echter naar de uitgang, hoe zij uit hun gevangenschap konden komen.

“Jezus zei dan nogmaals: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden”. In vorige artikelen verwees ik naar deze tijd als de tijd van de tien maagden uit het Matteüs-evangelie.


Allen, die vasthouden aan het geloof in hun schepper als de enige god, zoals de Joden in de tijd van Jezus dit deden, zullen aan de gesloten deur van hun hart staan en roepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Zij zullen te maken krijgen met de god, die zij als enige god houden en vereren. De Nieuwe Wereldorde is het, door de paus aangekondigde, “Vrederijk” waar de Antichrist alle macht naar zich toe zal trekken zodra de Opname is geweest. Dan breekt de tijd aan waar Jezus over sprak: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal”.


De apostel Paulus schreef in zijn eerste brief aan de Korinthiërs over het belang van de liefde als wapen tegen de duistere archontische machten:  “Als ik alles weten wat te weten is, wist, maar ik had de liefde niet, ik zou niets zijn”!  Men blijft gevangen in het demiurgische web. Wie het 13e hoofdstuk van de brief door leest zal opmerken dat de apostel hier de goddelijke liefde beschrijft. Alle geloof en hoop zijn tevergeefs als deze niet gebaseerd is op Liefde. Menselijke liefde is mooi en goed in allerlei intermenselijke verstandhouding en relaties, maar deze hebben geen enkele uitwerking op de demonische beïnvloeding op de wereld en haar bewoners, die daaronder te lijden hebben.

De enige ware revolutie is de evolutie van het bewustzijn; het bewustZijn, dat bestaat voorbij alle menselijke breinactiviteit, is de basis van het geloof dat haar hoop gevestigd heeft op de Liefde, die door gnosis in onze harten is uitgestort. Gnosis = Kennis; kennis van het hart.  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.


133 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page