top of page
  • Kubus

De nabije toekomst

Bijgewerkt op: 9 nov. 2020

Inleiding

Deze keer wil ik meer de aandacht vestigen op het doorslaggevende aspect achter de gebeurtenissen, die tegenwoordig het nieuws bepalen. De bekende psychiater C.G. Jung zei het al dat de mens een spiritueel, of geestelijk, wezen is. Met die uitspraak bevestigt de psychiater de woorden van Jezus dat “de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat”.

Hiermee geeft Hij aan, dat de mens een tweevoudig wezen is die zich zal moeten bekommeren om twee dingen: het dagelijkse brood voor zijn lichaam en het hemelse brood voor zijn geest. In het ziels- of ziele aspect van de mens, als drager van bewustzijn, vindt de bezieling tussen beide plaats.

Het goddelijke Plan

Om de goddelijke krachten “op hun deugdelijkheid” te beproeven moest een omstandigheid geschapen worden om deze test uit te kunnen voeren. De creatie van een scheppingsveld of universum, afgescheiden van het Universum, met daarin de plaatsing van een Wereldbouwer of scheppende god zou de geschikte omstandigheid zijn voor deze proef. Deze Wereldbouwer, ook demiurg genoemd, kreeg de taak om een voertuig te creëren met alle voorzieningen van leven.

Dit gecreëerde voertuig nu is de mens, geplaatst in zijn door de demiurg geschapen wereld, de aarde. Dit Plan heeft Jezus Christus verwoord in de gelijkenis van de verloren Zoon.

Op zeker “moment” in de tijd was het formeren van het voertuig zodanig geschikt geworden om de test, het beproeven van de goddelijke krachten, uit te voeren. Dit gebeurde door de indaling van de goddelijke Geest in de mens: sindsdien is de mens niet langer een eenvoudig, maar tweevoudig wezen geworden. In die tijd van Genesis vond ook de scheiding tussen de geslachten – man en vrouw – plaats.

Spirituele ontwikkeling van de mensheid

Gedurende die tijd ontpopte de demiurg zich gaandeweg als een arrogante godheid, die bovendien kwaadaardig en wreed was. Hij maakte zich aan zijn schepsel, de mens, kenbaar als een wraakzuchtige en jaloerse god, die geen andere god naast zich duldt. Onder zijn heerschappij kwam de aarde in steeds diepere duisternis terecht doordat het Licht, het BewustZijn in de mens, in slaap werd gebracht.


Na zo’n 4000 jaar, toen de aarde in de diepste duisternis verkeerde, kwam Jezus Christus om de ingeslapen Oer herinnering in de mens te wekken. Na deze opleving van het Licht, aan het begin van onze jaartelling, lieten velen zich redden door de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk aan te nemen. Zij bekeerden zich, wat wil zeggen dat zij zich omkeerden van de god, hun schepper, die zij generaties lang tot dan toe hebben gediend.

Het plaatsvervangende evangelie

De ontmaskering van de demiurg als “vader der leugen, een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid” was een gevoelige klap, die Jezus hem toebracht. De ongekende woede van de demiurg kwam tot uiting tijdens de Concilies in de 4e eeuw waar werd gesteld dat de mens slechts door tussenkomst van de Kerk zalig, of te wel behouden kon worden. De mens zelf bestond sindsdien slechts uit lichaam en ziel.

De ware christenen werden vogelvrij verklaard en kwamen op de brandstapel terecht. Slechts de kerkelijke leer werd als gezaghebbend verklaard en in staat geacht om de mens te redden en te behouden voor de verdoemenis, zo luidde de boodschap. De, in bloed van de martelaren gedrenkte, geschiedenis is m.n. de laatste decennia uit het lessenpakket van het onderwijssysteem verwijderd; de herinnering aan deze kwalijke zaken moeten, net als met zoveel andere, zo zorgvuldig mogelijk uit het collectieve geheugen worden weggewist. Denk bijv. aan de twijfelachtige reputatie en hun rol van de Rothschilds tijdens de Wereldoorlogen, die uit de geschiedenisboeken werden gelaten en de linkse invloed op het lesmateriaal om het menselijk denken te sturen.

De verkondiging van het verkeerde evangelie en haar gevolgen

Doordat de allermeeste mensen nog steeds niet kunnen of willen geloven dat de mensheid met demonische machten te maken heeft, maken zij zichzelf vatbaar voor deze destructieve wezens, ook wel Archonten genoemd. Alle menselijke pogingen voor een betere wereld, m.n. in de laatste tijd, zijn stuk gelopen vanwege deze ontkenning en onwetendheid.

Er zal veel moeten veranderen in de manier waarop mensen denken, voelen en hun wil gebruiken. Met betrekking tot ons diepste wezen zullen oude, geërfde en verworven gewoontes moeten verdwijnen en een nieuwe manier van denken en voelen ontstaan, zo luidt de strekking van de apostolische boodschap. Demonische machten zullen erop uit zijn om onderlinge relaties te verbreken en de mensen onderling tegen elkaar op te zetten. Kortom, er zal geen einde komen aan de chaos.

De mensheid lijdt onder de talloze illusies die hun oorsprong hebben in het verleden, hun oude manier van denken. Het is heel redelijk om te veronderstellen dat de meesten nog in diepe slaap zijn, en veel van de geweldige veranderingen, die nu plaatsvinden nauwelijks opmerken. De algemeen geaccepteerde verkondiging van het verkeerde evangelie heeft de Christusgeest buiten spel gezet en vervangen voor een valse Christus met een wereldwijde degeneratie als gevolg.

Nog meer kwalijke gevolgen van het verkeerde evangelie

Er is niet veel fantasie nodig om te ontdekken dat de aarde en haar mensheid aan het vergaan is. De schuld wordt in de media vooral gelegd op de verkwistende mensheid terwijl de werkelijke veroorzakers buiten beeld worden gehouden en onzichtbaar blijven.

De conclusie is dat de inzichten, die de mensen in het algemeen acceptabel vinden zijn niet langer toereikend om de komende tijd door te komen. Het overgrote deel van de mensen is vandaag nog te oppervlakkig als gevolg van de diepe slaap waar zij zich in bevinden. Hun innerlijke gesteldheid is van dien aard dat ze hun eigen innerlijke wezen niet kunnen bereiken. Ze ontvangen niet de kracht om zichzelf te kennen, want men moet zichzelf kennen om God te kennen.


Omdat de hoofden en harten steeds leger worden, konden demonische machten het lichaam overnemen. Deze machten hebben in de hemelen gestreden tegen de aartsengel Michaël en de strijd verloren, lezen wij in het Boek Openbaringen. Deze kwaadaardige wezens hebben op aarde gewillige lichamen gevonden om de aarde en haar mensheid naar de totale ondergang te leiden. Kijk eens hoeveel mensen er vandaag de dag zijn die het als hun taak zien om vooroordelen, onwetendheid en angst voor de spirituele krachten te verspreiden. Onwetendheid wordt heden actief bevorderd en dit geeft een enorme impuls aan de demonische machten.


Medische specialisten krijgen de opdracht om een “antivirus” vaccin te ontwikkelen, die in werkelijkheid iets doet met het DNA van de mens, zodat met behulp van dit vaccin het de onwetende mens gemakkelijker wordt gemaakt om de Christusgeest in hem uit te doven. Door het geknoei met het DNA bij vaccinaties ontstaat een generatie, die niet meer weet tot welk geslacht het behoort.

Doordat steeds meer mensen - tijdens hun slaap qua bewustzijn - hun lichamen beschikbaar blijven stellen voor de verkeerde god en zijn engelen zien degenen die wakker zijn - qua bewustzijn - de idioterie, die vandaag de dag aan de mensen wordt opgedrongen; deze gekte gaat alle gezond verstand te buiten! En intussen blijven demonische machten hun destructieve invloed uitbreiden dankzij de mensen, die steeds meer tot lege hulzen worden gemaakt.

Een wereldwijde crisis

De discipel Petrus, die Jezus persoonlijk heeft gekend en door Hem werd onderwezen, vertelt dat “de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden”.

Een wereldwijde crisis is nodig om de mensen te dwingen om de omstandigheden, die zich feitelijk voor hun ogen presenteren, onder ogen te zien. Zij kunnen dan niet langer ontkennen dat de tegenwoordige politieke, sociale en economische theorieën leugens blijken te zijn, waar ze vanuit een min of meer gemakzucht in geloofd hebben. Tot heden toe is bij het gros van de mensheid de weigering actueel om geïnspireerd te willen worden door mededelingen van spirituele aard, zoals op deze site het geval is. Dit heeft alles te maken met de bedekking, die over hun harten is gelegd, want “telkens als iemand zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen” staat in de Schrift te lezen.

De nabije toekomst

Wanneer de nieuwe Wereldorde van kracht is geworden zullen de bewustzijnsinhouden van de mensen aan het licht worden gebracht.

Allen, die niet bereid waren om impulsen op te nemen die uit spirituele kennis voortkomen, zullen hun lichamen gevuld zien met demonische machten.

De bovenvermelde leerling en apostel Petrus waarschuwt in dezelfde brief voor “onkundige en onstandvastige lieden die de Schrift tot hun eigen verderf verdraaien, evenals de overige Schriften.” Zij maken de mensen wijs dat de Schrift voor hen moeilijk te verstaan is en onbegrijpelijk, zodat ze een autoriteit van buiten, zoals een dominee, priester, of ander geestelijke leider of voorganger, nodig hebben om verlost te kunnen worden.

Verregaande maatregelen

De demiurg en zijn demonen, de Archonten, zijn erop uit om de Christusgeest, de Lichtvonk in de mens, uit te doven. De overheden, als handlangers van de demonische machten, nemen hier wereldwijd maatregelen voor door een totale, permanente lockdown af te roepen. Dit zal direct plaatsvinden zodra de NWO een feit is. De corona “pandemie” wordt, als noodzakelijke fase daartoe, aangewend om barrières tussen mensen op te werpen door steeds meer knellende maatregelen uit te vaardigen, zodat zij de rest van hun leven van elkaar gescheiden blijven.


De barrières die mensen van elkaar scheiden, zijn zodanig (en onzichtbaar) dat sommige van de belangrijkste dingen gewoon niet met vrienden worden besproken. Mensen praten nauwelijks meer met elkaar. “Als de crisis onder controle is, dan . . . . “ ja, wat dan? De waarheid is dat er helemaal geen crisis is, maar dat de mens al hopende op betere tijden, die telkens weer in het vooruitzicht wordt gesteld, massaal in de val lopen, die direct achter hen dichtslaat: de lockdown zal permanent blijken te zijn en de mensen zijn al hun vrijheden kwijt: Welkom in het Vrederijk van het Beest: de nieuwe Wereldorde.

Tenslotte een laatste lichtpuntje

De allermeeste mensen hebben geen idee dat de aardse atmosfeer geladen is met voor het oog niet-zichtbare wezens! Bedenk, dat degenen die weten, vele malen krachtiger zijn in vergelijking met mensen die geen idee hebben en niet willen weten. Het is een feit, dat mensen die vervuld zijn met het weten van het geloof een ware verschrikking en een verterend vuur zijn voor de demonische machten.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

De mens is een spiritueel wezen:

Het menselijk lichaam als voertuig:

De mens als maaksel van een verkeerde god:

De menselijke ziel is de arena:

Het plaatsvervangende evangelie wordt ingesteld:

Verspreiding van “Gezond Verstand” :

De aartsengel Michaël staat het volk bij:

en hier:

Verborgen oorlog tegen de mensheid:


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld!


Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

97 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Коментарі


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page