top of page
  • Kubus

De NWO ontmaskerd

Bijgewerkt op: 11 jul. 2021

Om te bloeien moet de lotus zich eerst een weg banen door het troebele water om diep te wortelen in de modder op de bodem van de vijver. Na verloop van tijd komt zij tevoorschijn en koestert zij zich in de warmte van de zon. Wie nu zijn vijand niet ziet, heeft de strijd bij voorbaat al verloren. Hij is kansloos; immers hoe kun je winnen als je hem ook niet eens kent??

Inleiding In de Oosterse filosofie staat de lotusbloem symbool voor het transformatie proces van de mens. Als een lotusknop, goed gesloten en diep begraven in het modderige donker begint onze geest haar eigen spirituele reizen.


In de spirituele, of geestelijke, wereld gaat het niet om een gecultiveerd, verbeterd, of beschaafd mens te zijn. Beschaafde mensen willen niets weten van de onderaardse, lugubere praktijken in de wereld van menselijke offers, het folteren, mishandelen en

opeten van jonge kinderen en het drinken van hun bloed. Zij willen niets weten van bewuste lucht- en bodemvergiftiging, die de mensen binnenkrijgen en kwellen, terwijl wetenschappelijke vindingen en technieken ruim aanwezig waren om deze ongemakken te voorkomen en/of tenminste te verlichten. Beschaafde mensen zijn doorgaans nette burgers, die bij alles alleen het positieve van het leven willen zien. Al het andere is negatief, valt onder doemdenken en complot theorieën; gewoon wegkijken en negeren is hun levensmotto.

Beschaving blijkt vaak slechts een vernislaagje om de ware aard van de mens te camoufleren en voor de mensen zelf om zich voor elkaar beter voor te doen dan men in werkelijkheid is. Transformatie echter is een wordingsproces waar het gaat om een veranderd mens te zijn. Dit proces speelt zich in, en toch buiten de mens om, af. Wie zijn ogen sluit voor zijn bestaansgrond is te vergelijken met een ontwortelde lotusbloem; hij sterft op den duur af.


De schepper heeft vele gezichten In vroegere tijden werd de demiurg door de Grieken, en in enigszins aangepaste vorm ook door de Romeinen, vereerd als de god Janus. Janus werd afgebeeld

met twee gezichten, die de andere kant opkijken. Hij was de god van het begin en daarmee was hij ook god van alle poorten en ingangen. De maand januari is naar Janus vernoemd omdat het een begin is van het nieuwe jaar. In die maand wordt daarom ook terug gekeken naar het vorige jaar en tegelijkertijd ook vooruit gekeken.

De demiurg, die door Jezus Christus “vader der leugen” wordt genoemd, heeft vele gezichten, zoals ik enkele van die gezichten in de eerste hoofdstukken van mijn boekje “Twee Goden” heb genoemd.


De overheid heeft ook vele gezichten Zoals de demiurg als Hoofd Archont is, zo zijn ook zijn helpers, de archonten. Zij zijn de wereldbeheersers die, met behulp van onze overheden, de mensheid leiden naar de ondergang van de wereld en haar mensheid. De satanische machten doen dit o.a. door het collectieve wereldbewustzijn in verwarring te brengen en te vertroebelen door een stroom van manipulatieve (des)informatie en leugens over de mensheid te storten. Tegelijkertijd binden de overheden, met de reguliere media in hun kielzog, de strijd aan met alle verspreiders van waarheid, die zich tegen de genocide plannen van de Cabal verzetten. De debatten in de Tweede Kamer laten op overtuigende manier zien hoe enkele Kamerleden de leugens van onze bewindslieden steeds duidelijker aan de kaak weten te stellen.

Een falende geestelijkheid Theologie (hoge)scholen en andere Bijbelvorsers hadden, met een geringe studie van de Bijbelse geschiedenis over o.a. de vervolging van christenen uit de begintijd, er gemakkelijk achter kunnen komen dat het huidige christendom een verlengstuk is geworden van het farizese geloof. Dit farizese geloof van de naamchristenen, dat zijn zij, die de demiurg als de enige god vereren, zal de mens mogelijk tot de hoogste toppen van moraliteit en beschaving kunnen leiden, maar niet tot de noodzakelijke weder geboorte om in het Koninkrijk van de hemelse Vader binnen te komen. Zij blijven gevangen binnen het domein van hun schepper: de matrix.

Jezus Christus sprak een veelvuldig wee tegen de kerkelijke leiders uit: “Wee jullie, Schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien . . . enz.”

Het farizese geloof in de demiurg, de Janus van de Grieken en Romeinen, “verspert de mensen de toegang tot het Koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe”.

Janus, de god van alle poorten en ingangen, is de hoofd bewaker, die alle chakra poorten van de pelgrim door zijn archonten laat bewaken om te voorkomen dat hij tijdens zijn leven tot Inzicht zal komen. De pelgrim, die tijdens zijn leven niet tot Inzicht is gekomen, zal na zijn overlijden zijn schepper, de Hoofd Archont, ontmoeten, die hem (zijn ziel) de doorgang naar de Vader, zijn ware Thuis, zal beletten.


De meerderheid van de massa is onwetend De demiurg wordt de god met de twee gezichten genoemd, maar ook de god met de vele gezichten. Hij is de maker van de mens. Janus heeft zijn schepsel geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis. De twee gezichten, die elk een andere kant opkijken, staan ook symbool voor wegkijken en negeren; een karaktertrek, die de doorsnee mens typeert.

In de politiek herken je deze karaktertrek als een onderdeel van manipulatie o.a. door het ene te zeggen en het anders te doen, geen actieve herinnering aan iets hebben, ontkenning van feiten, enz. Deze onhebbelijke karaktertrek maakt de betrokkene als individu tamelijk onverschillig over de dingen en gebeurtenissen, die zich in de wereld afspelen zolang het hem niet persoonlijk raakt. Deze “Janus-trek” is er grotendeels ook verantwoordelijk voor dat deze mens zich op zijn gemak voelt in zijn “comfort zone”.


De overgrote meerderheid van de mensen blijkt uiteindelijk toch de voorkeur te geven aan de “veiligheid”, die de overheid hen biedt, ook al zijn de gevolgen rampzalig. Zij hebben liever de veiligheid onder een slavenbestaan waarin zij de verantwoordelijkheid over hun leven uit handen kunnen geven dan de persoonlijke vrijheid, waarbij zij zelf op onderzoek dienen uit te gaan om er achter te komen wat goed is voor hun lichaam en geest.

De actualiteit nader bekeken Door de eeuwen heen heeft het gros van de mensen het laten gebeuren dat het kwaad vrijwel ongestoord kon doorwoekeren en grote schade heeft kunnen (lees: mogen) aanrichten. De wetenschap heeft, ten gevolge van de snel ontwikkelende industriële revoluties, grote vorderingen gemaakt tot welzijn van de mensen, zowel op technologisch gebied maar zeker ook medisch! Denk maar eens aan het gemak van de techniek (wasmachine, koelkast, e.d.), de komst van moderne communicatie (radio, TV, gsm), de verbeterde mobiliteit (auto, trein, vliegtuig), enz.


Maar de wetenschap, die bedoeld was als een zegen om de mensheid te dienen, zodat de mensen meer tijd vrij zouden hebben om zich als mens te kunnen ontplooien door zich bezig te houden met spirituele zaken, werd geleidelijk aan gekaapt. Niet alleen de wetenschap, maar ook de wereld in haar totaliteit en haar spiritualiteit is gegapt en vervangen. Alle wetenschappers en uitvinders, die zich tot welzijn van de mensen hebben ingezet, zijn door de handlangers (de Illuminati, Jezuïetenorde en Cabal genoemd) van deze kwaadaardige machten, vervolgd, monddood gemaakt, van hun specialiteit beroofd of grofweg vermoord.


Alle onderzoek naar herstel van vrijwel alle ziekten, zoals kanker, en vele chronische aandoeningen en naar het ontwikkelen van duurzame uitvindingen, zoals bijv. om de auto op water te laten rijden om de luchtkwaliteit te verbeteren, werd gefrustreerd en gestaakt. Alle verdere wetenschappelijke onderzoeksresultaten werden voortaan vervangen door gepatenteerde en onder overheidstoezicht geplaatst; alleen die worden door de overheid erkend!

In de praktijk betekent het dat alleen wetenschap en geestelijkheid als algemeen leidend wordt erkend die tot vernietiging (genocide) en verlorenheid (dwaling) van de mensheid leidt. Wie in dit verhaal meegaat is verzekerd van een goede baan en wie actie voeren om dit verhaal te promoten (milieu- en klimaat activisten) worden rijkelijk gesubsidieerd.

De actualiteit in Bijbels perspectief Jezus onderstreepte het belang van soevereiniteit en individuele vrijheid van elk mens! Deze door de eeuwen heen zwaar bevochten en tot Recht van de mens verheven Wet wordt ons in razendsnel tempo afgenomen. De nep-god Jahweh, heeft mensen nodig, die hem in angst dienen. Wereldleiders, die in zijn demonische macht zijn, hebben slaven nodig die hen gehoorzamen.

Jezus riep Zijn leerlingen bij Zich en zei tegen hen:


Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,. . .

Hier onderscheiden wij de polarisatie tussen de “naamchristen” van Janus met de vele gezichten (kerken, sekten), die kiest voor de veiligheid van de overheid tegenover de christen, en alle andere mensen, die opkomen voor hun vrijheid en individuele rechten van soevereiniteit en zelfbeschikking.


Gevangen in het worldwide web Naarmate de tijd vordert zullen meer mensen tot bezinning worden gedwongen. Internationale Rechtszaken tegen de Covid misdaad en -maatregelen worden door corrupte, internationale Rechtbanken in het ongelijk gesteld; ook Vrouwe Justitia is namelijk gekaapt. Vrijwel alle internationale wereldorganisaties als de VN, de WHO, de UNHCR, het Europese Hof voor de Rechten van de mens (EHRM) worden gefinancierd door grote “filantropen” als George Soros, Bill Gates e.v.a. Zelfs vele (inter)nationale liefdadigheidsinstellingen zijn niet vrij van corruptie en louche praktijken.


De apostel Petrus, de discipel die Jezus van dichtbij heeft meegemaakt, schrijft in zijn tweede brief dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen die, tegen beter weten in, de mensen af zullen leiden van hun spiritualiteit. Alleen spotters en ontkenners van feiten hebben van overheidswege bestaansrecht gekregen en mogen van de satanistische machthebbers genieten van hun “vrijheid, mits . . . “


Intussen is het voor de goede verstaander allang duidelijk, dat de negatief geteste en gevaccineerde genieters van de vrijheid, die terug zijn gekeerd uit het buitenland, tezamen met de niet-gevaccineerden, na de zomervakantie de schuld zullen krijgen van het binnenhalen van de “gevaarlijke delta variant” van het corona-virus uit India; het verkoudheidsgriepje waar ik eerder over schreef.

Over degenen, die de blinde wegwijzers van het farizese geloof, tegen beter weten in, bleven volgen, zei Jezus: “Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen”. Laat hen daarom los, allen, die hun overlevingskansen vrijwillig verkleinen door mee te doen aan het dodelijke vaccinatie programma; het doodt m.n. de spiritualiteit in de mens!


De apostel Petrus vervolgt verder in zijn brief: “Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, om te worden prijsgegeven aan het vuur tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen”. BewustZijn is vuur. “De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht”.


Redding door BewustZijn Bewustzijn is een vuur. En waar vuur is, is licht. Het menselijke bewustzijnsvuur is een demiurgisch vuur, afkomstig van Janus met zijn twee (lees: vele) gezichten. Onbewuste mensen volgen, vanwege hun onwetendheid, dit valse licht in de veronderstelling, dat dit valse licht hetzelfde Licht is van de wereld, die Jezus Christus uitstraalde. Het valse licht voor het ware te houden is het rechtstreekse gevolg van het feit dat het voorhoofd chakra, dat ook wel “derde oog” wordt genoemd, door het verkeerde inzicht wordt gevoed vanuit het hart.

Wanneer iemand zijn spiritualiteit ontleent aan een verkeerde bron in zijn hart, dan straalt hij een vals licht uit. Vals, niet in de zin van gemeen of slecht, maar bedoeld als: foutief of verkeerd, dat een mens doet dwalen. De Bijbel riep in vroegere tijden (de wijze Salomo) al herhaaldelijk op: “Bewaak jouw hart boven alles wat te bewaren is” en ook Jezus deed deze oproep in tal van gelijkenissen, want “van daaruit ontspringt de bron van jouw leven”.

Reeds tijdens de eerste dagen van het ontstaan van het christendom, bij het stichten van de Gemeenten als het Lichaam van Christus op aarde, waren de kwade machten al actief om het Bewustzijnsvuur (Pinksteren) zoveel mogelijk te doven; iets waar de apostelen toen al voorzagen en voor waarschuwden, dat het zou gaan gebeuren.


De NWO ontmaskerd Nu wij mondiaal de tijd genaderd zijn, waarin de archontische machten en hun leider geoordeeld zullen worden, zullen vele mensen steeds meer te zien krijgen “wie zij doorstoken hebben”. Zij hebben Degene, die hen wilde redden, in hun hart verloochend door zich vast te klampen aan de schijn-veiligheid en -geborgenheid van traditionele overleveringen in een nep-god. In hun huichelarij hebben zij een schijn christendom in stand gehouden waardoor de gehele wereld misleid werd en tot aan de rand van de vernietiging gebracht.


Jezus zei over deze laatste fase van de tijd waarin wij mondiaal terecht zijn gekomen: “Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat zou Ik graag willen dat het al brandde”! Dit vuur is echter van een heel andere kwaliteit. Dit vuur is een verterend vuur voor de demiurgische Janus en zijn archonten. Zij vrezen niet het vuur van de mens in zijn pogingen om de wereld te verbeteren door de machthebbers te verdrijven, dat is ondertussen toch wel gebleken.

Degenen, die hun hart (-chakra) gezuiverd hebben van farizese overleveringen ontvingen het ogenzalf om zuiver te zien; zij stralen het Licht van Christus uit over de wereld omdat hun hart verbonden is met de Bron, de Christus-in-hen; de Lichtvonk. Voor dit vuur siddert de helse macht van parasitaire wezens op de mens. Zij, die dit Vuur bezitten, zijn de wijze maagden, die zich gebonden hebben aan één Man.

De kwaadaardige machten weten dat hun einde nadert. Verwoede pogingen om de mensen naar de totale ondergang te duwen komen steeds duidelijker waarneembaar tevoorschijn in hun aanval om het BewustZijn in de mens te doven m.n. door het t.z.t. verplichte vaccinatie paspoort als bio-wapen in te zetten. De apostel Petrus vervolgt in zijn brief:


Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont”.

Bronvermelding en aanverwante artikelen: Demonische machten binnen de matrix: https://www.levensreis.nl/index.php/2016/08/29/29-augustus-2016/

De overheid censureert, dus niet YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FlPDoE7xRqs&t=70s

Het bewijs, dat vaccineren werkt, ontbreekt: https://www.youtube.com/watch?v=-U4zJAPmQGs

Grote bedrijven bereiden zich al voor om gevaccineerden te vervangen - hun levensverwachting is niet meer dan 3 jaar: https://www.frontnieuws.com/vrouw-beweert-dat-bedrijven-reeds-vervanging-plannen-van-gevaccineerde-werknemers-die-binnen-drie-jaar-zouden-sterven/

Al het verborgene komt aan het licht:


P.S. Ernstige waarschuwing. Deze video opname laat zien, waarom het genocide plan met de mensheid definitief voortgezet zal worden. De Tweede Kamer zal instemmen om Covid-19 op de A-lijst van infectie ziekten te zetten, waardoor het lot van het gehele Nederlandse volk in handen van de kwaadaardige overheden gelegd zal worden. Download deze video snel; verspreid en deel het voordat deze verwijderd wordt!!


Volg het vrije nieuws en wees geinformeerd over wat er ECHT gebeurt in de wereld! Ondersteun de vrijheidsstrijd, kom op voor jouw toekomst, van je kinderen, van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!449 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Σχόλια


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page