top of page
  • Kubus

De oogst der mensenzielen II

Bijgewerkt op: 18 okt. 2022

Dit artikel geeft een nadere toelichting op een hier eerder verschenen versie met deze titel. Het schetst een somber toekomstbeeld enerzijds en een hoopvolle toekomst anderzijds. Niemand anders dan de mens zelf bevestigt door zijn gedraging in het leven in welk beeld van de toekomst hij zich geplaatst ziet.


Lessen uit het verleden

De globalistische wereldelite is de “gesel van gerechtigheid” die neerkomt op het godvergeten, huichelachtige volk. Het Woord uit de Bijbel richt zich tot de nakomelingen van het volk Israël, die zich vnl. verspreidden over het Europese vasteland en het Noord Amerikaanse continent.

Zij (behoren te) weten dat hun voorouders gebukt gingen onder de slavernij van de Egyptische farao, en Jahweh hen onder leiding van Mozes verloste. Laten wij lezen hoe het met het volk verliep in Hebreeën hfdst 3 vs 17: “Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn?” En elders, o.a. in 1 Korinthiërs 10 vs 5: “Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn”. Slechts 2 van de oude generatie bereikten uiteindelijk het beloofde land Kanaän!


Ruwweg 1.600 jaar later, na een periode van 4.000 jaren onder het regime van de god van de duisternis en de dood, Jahweh, geleefd te hebben, daalde Jezus Christus uit het Universum van Licht en Liefde neer op aarde. het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan” lezen we in Mattheus hfdst.4 vs 16.

In Johannes 9 vs 5 zegt Jezus: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld” en daarmee geeft Hij impliciet aan, dat Jahweh niet het Licht vertegenwoordigt. En ook deze keer liet het overgrote deel van het volk het toen afweten door, in navolging van de geestelijke leiders in die tijd, zich van Hem af te keren om massaal de farizese geloofsleer te blijven omarmen. In de tegenwoordige tijd, zo’n 2.000 jaar na Christus’ opstanding en hemelvaart, blijkt dat het overgrote deel van Israëls nakomelingen niet geleerd heeft van de Bijbelse geschiedenis van hun voorouders. De gesel der gerechtigheid zal hen treffen op een klein restantje uit de mensheid na; dit is het groepje mensen dat hun christelijke vrijheden verdedigde!


De arrogantie van de machthebbers keert zich tegen hen

Het grote plan van Jahweh en zijn archonten behelst om de mensheid gevangen te houden om als werkslaaf en energetische voedselbron te dienen. Wij zien hoe de demonische machten erop uit zijn om zoveel mogelijk mensen te vergiftigen, waardoor de mens in zijn verdoving zichZelf verliest om t.z.t. als een zombie zijn globalistische meesters te gehoorzamen.

Allen, die Jahweh als hun enige god bezingen en aanbidden, zullen er achter komen wie hij werkelijk is naarmate zij meer met hem te maken gaan krijgen. De terreur tegen de mensheid, die in Jesaja de “gesel der gerechtigheid” genoemd wordt, duurt totdat “de gramschap voorbij is en zal Mijn toorn zich richten op hún vernietiging”. Daarover straks meer.


Een rest wordt behouden Wij beleven in onze dagen de gelijkenis, die Jezus gaf in Mattheus hfdst 13 over de christenen in deze wereld: “Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng het koren bijeen in mijn schuur”.


De wereldwijde kloof is de onoverbrugbare polarisatie onder de bevolking, die zich tot voorbij de zichtbare- en niet-zichtbare wereld doorzet; het scheidt de christen en de verdedigers van hun christelijke grondrecht van het gehypnotiseerde, in angst gehouden volk. De christen behoort niet toe aan Jahweh, want hij heeft de Lichtvonk levend in zich, zoals in de Romeinenbrief hfdst. 8 geschreven staat: “Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” en: “als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont”.


Met “de Geest, die Jezus uit de doden heeft opgewekt” wordt de hemelse Vader bedoeld en zeker niet Jahweh, de god van de duisternis en de dood! Deze nep-god en zijn handlangers, de archonten, dienen af te blijven van degenen, die hem niet toebehoren, zoals de apostel over de christen schrijft in 1 Korinthiërs 3 vs 16: “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u”.


De christen is zich bewust wie hij is en straalt zijn Licht uit in deze en in de astrale, niet-zichtbare wereld. De doorbraak van dit Licht versnelt de afbraak van deze schepping en haar systemen.

De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn . . . ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt” lezen we in Romeinen hfdst.8. De verlossing van de gehele schepping zal plaatsvinden na de instorting van het “NWO-vrederijk” van de nep-god onder de Build Back Better-formule, die elk mens "gelukkig maakt" in zijn totale afhankelijkheid van de Staat. Dan breekt het werkelijke Vrederijk van Christus aan!


De barensweeën van de tijd De periode voor de Opname wordt in de Bijbel “barensweeën” genoemd. Zodra de Opname van de heiligen heeft plaatsgevonden “dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” zei Jezus in Mattheus 24, refererend naar de profeet Daniël hfdst.12: “In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek”.

De barensweeën luiden de geboorte van een nieuw tijdperk: het 1000-jarig Vrederijk van Christus aan. Het overgrote deel van de misleide mensen zullen de Antichrist voor de verwachte Messias houden, die een einde zal maken aan de totale chaos, die ontstond nadat alle regeringen zijn afgezet. Want dat staat binnen afzienbare tijd te gebeuren. Het volk zal opstaan en de "gesel der gerechtigheid" zal zich tegen de handlangers van Jahweh zelf keren.

De afbraak van het imitatie vrederijk, de Nieuwe Wereldorde (NWO), zal eerst geheel moeten plaatsvinden. De schepper van de imitatie 3D-schepping zal in het komende Vrederijk op de aarde, waar Jezus Christus de heerschappij voert, 1000 jaren gebonden zijn!


Kwaad vernietigt zichzelf Zoals een artiest zijn fans nodig heeft die zijn beroemdheid in stand houden, zo heeft Jahweh mensen nodig, die hij binnen zijn matrix gevangen houdt, om zijn 3D illusiewereld in stand te houden.

Doordat overheden, als verlengstuk van de demiurg, de mensheid in een constante angstpsychose houden zinkt de gehele aarde en mensheid weg in een steeds lagere 3D frequentie of -trilling. De grootste tegenstand ondervinden wij niet zozeer van de WEF-samenzweerders zelf, maar van de miljoenen ruggengraatloze, onwetende, goedgelovige, volgzame collaborateurs, die ons land rijk is.


Zij zijn uiteindelijk degenen, die de matrix juist in stand houden!

De wereld is voor haar redding dan ook afhankelijk van degenen, die standhouden in het behouden van hun individuele soevereiniteit. Het kleinste licht van iemands bewustZijn wordt helderder zichtbaar naarmate de (geestelijke) duisternis toeneemt. Het is dus niet een strijd van het Licht tegen duisternis, zoals door velen beweerd wordt. Het Licht hoeft slechts helderder te schijnen, dan verdwijnt de duisternis vanzelf. “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest” zegt de HEERE van de legermachten” staat in Zacharias hfdst 4 vs 6.


Wees onthecht Alle heiligen, apostelen en profeten, maar niet in de laatste plaats, ook Jezus Christus getuigden dat deze aarde slechts een tijdelijk oord is om als “opleidingsinstituut” te dienen. Ons lichaam dient slechts als een arena waarin Waarheid en waan strijden om de macht.

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige” vertelt de schrijver van de Hebreeënbrief in hfdst. 13.

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier” lezen we in Johannes 18 vs 36. Zij allen bevestigen dat de aarde slechts een tijdelijke verblijfplaats is, zoals een school dat is voor zijn leerlingen. Als zijn opleiding is afgerond keert de leerling niet meer terug naar school. “Laat los en u zult losgelaten worden” zegt Jezus in Lucas hfdst 6.


Dit bedoel ik, broeders,” schrijft de apostel in zijn eerste brief aan de Korinthiërs hfdst 7, “de tijd is kort! Want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen”. Hij wijst hier op de kortheid van een mensenleven om ernst te maken om Babel te ontvluchten. De hele schepping wordt door de hoge vibraties van het Licht naar een hoger plan getild. Het betekent, dat wie, door zijn gehechtheden en vrijwillige gevangenschap in de matrix, aan de steeds lagere vibraties van de 3D-illusiewereld vast blijft houden, de plagen ondergaat die beschreven staan in Openbaringen 16.


Het demiurgische systeem blijft overeind omdat teveel mensen alles blijven pikken en steunen ondanks de absurde maatregelen, uitgevaardigd door een stel ongekozen psychopathische idioten, die de hele wereld en haar mensheid dreigen te vernietigen. Verlaat daarom die stad! Voor de allermeeste mensen zal de oproep echter te laat zijn en zullen met de wereld mee vergaan.


Spirituele duiding van het bovenstaande

Het voorhangsel is het gordijn dat in de tempel “het heilige” scheidde van “het heilige der heiligen”.

In “het heilige” verrichtten de priesters, als vertegenwoordigers van het volk van Israël, hun dienst aan Jahweh. Alleen de hogepriester mocht eens in het jaar het “heilige der heiligen” betreden om er het zoenoffer te brengen voor de zonden van het volk. Op het moment dat Jezus stierf scheurde het voorhangsel in de tempel middendoor. “Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden” zegt Mattheus hfdst.27 vs 51.


Deze gebeurtenis is voor de christen van groot belang om te weten, dat hij sindsdien vrije toegang heeft om met zijn hemelse Vader in contact te komen met Jezus als zijn Hogepriester en middelaar. Hebreeën hfdst. 8: “De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit in de hemelen”.


Het farizeïsme maakt de mensen afhankelijk van gezagdragers van de kerk en de overheid. Wie vasthoudt aan de farizese overlevering bindt zichzelf aan de oudtestamentische god Jahweh en verliest daarmee zijn aanspraak op het Vaderhuis; zijn Thuis, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. “Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe” schrijft de apostel dan ook aan de Romeinen hfdst.8 vs 9.

Begrijpen jullie nu waarom wij ons niet moeten laten vangen in een bewust gecreëerde angstpsychose, die door psychopathische idioten aan het argeloze volk wordt opgelegd? Mensen dienen Jahweh uit angst! “Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen” werd het volk opgedragen en ingeprent. Angst heeft niets met Liefde te maken!


Angst maakt dat slachtoffers makkelijker gehoorzamen en hun vrijheden, hun energie, hun individuele rechten van soevereiniteit, hun kracht en zelfs hun lichaam, weggeven aan de Staat en hun Kerk. In de allermeeste gevallen geheel vrijwillig! Van deze boosdoeners zullen de mensen, die hun gezonde verstand weten te behouden en standvastig in hun verzet blijven, de meeste last ondervinden in de komende tijd.


Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars” zegt Jezus in Mattheus hfdst. 13 vs 49.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:


Groot deel van de oogst gaat verloren door gebrek aan arbeiders: https://www.levensreis.nl/index.php/2020/08/23/de-velden-zijn-wit-om-te-oogsten/De belangrijkste stemmen voor de mensheid spreken zich uit: https://stopworldcontrol.com/nl/

Het apathische volk laat zich gedwee naar de slachtbank leiden: https://www.youtube.com/watch?v=3rc6YWOWgpM


Het recept voor menselijke slavernij:


Meer info bij de Tribute Telegram groep: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P

462 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page