top of page
  • Quiasinon

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION

(Nederlandse vertaling uit 1933)

Onthulling van een complottheorie, volgens welke de beruchte antisemitische 'Protocollen van de wijzen van Sion' in de negentiende eeuw zijn geschreven door de Geheime Orde der Illuminati, die zou streven naar de wereldheerschappij.


Voorwoord

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien kan worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Adam Weishaupt. De Illuminatie vormen de geheime kracht achter de Protocollen en zijn daarmee tevens de leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij. Wie enig inzicht heeft in de samenzwering-kunst van de Illuminatie, zal in staat zijn de Protocollen in het licht van vandaag te beoordelen. Lees de protocollen en stel door hun inhoud de echtheid vast!

Boek van Robin de Ruiter ISBN: 9789080162372, Aantal Pagina's: 316 Genre: Geschiedenis Jaar: 2007

Schijnbaar is de aaneenschakeling van paragrafen droge literatuur. In werkelijkheid zijn ze de boeiendste en tevens de meest ontstellende geschriften die denkbaar zijn. Lees de Protocollen langzaam en laat elke paragraaf goed tot u doordringen. Vergelijk de richtlijnen met het verleden en het heden. Vergeet ook niet dat wanneer men in de Protocollen over God spreekt, dit niet de God van de Joden of de Christenen is, maar niemand minder dan lucifer, oftewel satan zelf.


De Protocollen van de wijzen (of Ouderen) van Sion (soms geschreven als Zion) is geen antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof de Protocollen van de Wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het verkrijgen van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen die er wel achter zitten.


En dat zijn de Illuminatie... wie anders?


(tussen haakjes achter het protocol nummers is toegevoegd ter verduidelijking, dit staat niet in het originele document)


PROTOCOL 1 (De hoofd doctrine)


1. Laten we elk gepraat vermijden, maar iedere gedachte afzonderlijk onderzoeken en detoestand door vergelijkingen en de gevolgtrekkingen onder de loep te nemen. Ik zal ons systeem zowel volgens ons gezichtspunt uiteenzetten als volgens de opvatting van hen die niet tot onze gelederen behoren.


2. Het staat vast, dat de mensen met slechte instincten veel groter in aantal zijn dan die met goede. Daarom bereikt men betere resultaten, als men de mensen met geweld en bangmakerij regeert dan met geleerde uiteenzettingen.


3. leder mens streeft naar de heerschappij; iedereen zou graag dictator worden, als hij er de kans toe zag en slechts weinigen zijn bereid hun eigen belang aan het gemeenschappelijk welzijn op te offeren.


4. Wie heeft de roofdieren, die men mensen noemt, in toom gehouden? Wie heeft hen tot nog toe geleid? Vanaf het begin van de sociale orde hebben zij zich onderworpene aan het ruwe en blinde geweld; later aan de wet, dat niets anders is dan datzelfde geweld, alleen in anderen vorm. Ik trek hieruit de conclusie, dat volgens de natuurwet het recht in het geweld ligt.


5. De politieke vrijheid is geen feit, alleen maar een idee. Men moet dit idee kunnen verwerkelijken, zodra men de volksmassa door het lokaas van een denkbeeld op zijn hand moet brengen, indien zij de bedoeling hebben om de heersend partij omver te werpen. Dit vraagstuk is gemakkelijk op te lossen, als de tegenpartij haar macht put uit het idee van vrijheid - het zogenaamd liberalisme - en ter wille van dit idee iets van haar macht prijsgeeft. Op dat ogenblik zal onze leer triomferen zodra de teugels van het bewind zijn los geraakt, dan worden ze krachtens de natuurwet direct door andere handen gegrepen, omdat het blinde geweld van de massa geen dag zonder leider kan; de nieuwe macht treedt dan eenvoudig in de plaats van de vroegere macht, die door het liberalisme van zijn kracht werd beroofd. In onzen tijd is de macht van het goud in de plaats gekomen van de heerschappij der liberale regeringen. Er was echter een tijd, dat men aan God geloofde.


6. Het vrijheid-idee is niet te verwerkelijken, want niemand is in staat om er het juiste gebruik van te maken. Men behoeft het volk slechts korte tijd zichzelf te laten regeren en het zelfbestuur verandert al heel gauw in teugelloosheid. Van dit ogenblik af ontstaan er twisten, die spoedig tot sociale oorlogen leidden; de staten gaan in vlammen op en hun hele grootheid valt tot as ineen.


7. Of een staat zich nu al uitput onder de werking van zijn eigen schokken of dat zijn binnenlandse twisten hem aan vreemde vijanden overleveren, in ieder geval kan hij als reddeloos verloren worden beschouwd: hij is in onze macht. De heerschappij van het kapitaal, dat geheel in onze handen is, komt hem dan voor als een reddingsboei, waaraan hij zich goedschiks of kwaadschiks moet vastklampen, wil hij niet ten onder gaan.


8. Wanneer iemand volgens liberaal standpunt zulke overwegingen voor immoreel zou houden, dan vraag ik hem: Als iedere staat twee vijanden heeft een in zijn eigen boezem en een vreemde, en wanneer het hem veroorloofd is om zonder enige morele consideratie tegen een vreemde vijand alle strijdmiddelen te gebruiken, b.v. door hem de aanval- en verdediging plannen niet bekend te maken of hem 's nachts of met overmachtige strijdkrachten aan te pakken, waarom zo - vraag ik – zouden we zulke middelen, tegenover de veel gevaarlijker vijand die de sociale orde en de welstand verstoort, immoreel zijn?


9. Kan iemand met gezond verstand hopen om de volksmassa's met succes te leidde door vermaning of overreding, wanneer aan het volk, dat slechts oppervlakkig denkt, de vrijheid tot tegenspraak is gegeven, die - ofschoon zij zinloos is - het volk verleidelijk voorkomt?


10. Deze mensen laten zich uitsluitend leidde door hun bekrompen verlangens, hun bijgelovige beschouwingen, hun gebruiken en overleveringen en hun intuïtieve principes; zij zijn de speelbal van de strijdende partijen, die zich zelfs tegen de verstandigste. Overeenkomst zouden verzetten.


11. Iedere beslissing van de massa hangt van toevalligheden af, ze heeft geen flauw begrip van de geheime kunst der politiek, neemt daardoor heel dwaze beslissingen en legt zodoende de kiem van de anarchie in de regering.


12. Politiek heeft met moraal niets gemeen, Een heerser, die zich door de moraal laat leidden, handelt niet politiek en zijn gezag berust op zwakke grondslagen. Wie heersen wil moet gebruik maken van list en huichelarij. Hoogstaande eigenschappen van een volk, zoals oprechtheid en rechtschapenheid, zijn in de politiek alleen maar een zonde, want zij stoten de koningen gemakkelijker van hun troon dan zelfs de machtigste vijand. Zulke eigenschappen mogen dan al kenmerken van het volk zijn, wij echter mogen ze in geen geval tot richtsnoer nemen


13. Ons recht ligt in het geweld. Het woord recht is een leeg, ondefinieerbaar begrip. Het zegt alleen maar : Geef mij, wat ik wil, opdat ik daardoor kan bewijzen dat ik de sterkere ben,


14. Waar begint het recht, waar eindigt het? In een staat, waar de macht slecht georganiseerd is, waar de wetten en de regering ten gevolge van de talloze rechten, die het liberalisme in het leven heeft geroepen, onmachtig zijn geworden, vind ik een nieuw recht: namelijk door mij volgens het recht van de sterkere op de hele bestaande rechtsorde te storten en ze omver te werpen, de hand op de wetten te leggen, alle instellingen om te vormen en de baas te worden over hen, die aan ons hun rechten - die zij zich door geweld hadden verschaft - hebben overgedragen en van hun macht vrijwillig - uit liberalisme - afstand hebben gedaan.


15 Terwijl tegenwoordig alle machten wankelen zal onze macht sterker zijn dan elke andere, omdat zij zolang onzichtbaar zal blijven totdat zij door geen enkele list meer kan worden ondermijnd.


16. Uit het voorbijgaande kwaad, dat wij nu moeten stichten, zal het goede te voorschijn komen van een onwankelbare regering, die de regelmatige loop van het nationale leven, wiens raderwerk door het liberalisme werd verstoord, zal herstellen. Het doel heiligt de middelen. Laten wij bij onze plannen minder aandacht besteden aan het goede en het zedelijk hoogstaande dan aan het noodzakelijke en het nuttige.


17. Voor ons ligt een plan, waarop - zoals bij een krijgsplan - de weg is aangegeven dien wij niet mogen verlaten zonder gevaar te lopen het werk van eeuwen in de war te sturen


18. Om tot ons doel te geraken moeten wij de gemeenheid de veranderlijkheid en de wankelmoedigheid van de massa begrijpen en haar onbekwaamheid om de voorwaarde van haar eigen bestaan en haar eigen welvaart in te zien en te waarderen. Men moet inzien, dat het volk niet oordelen kan en dan weer naar rechts, dan weer naar links luistert. Een blinde kan een blinde niet leidde zonder hem in de afgrond te storten. Daarom kunnen de uit het volk omhoog geklommen afstammelingen van het gepeupel, al zijn ze ook nog zo begaafd, door hun gebrek aan inzicht en gevoel voor de hoge politiek, de menigte niet leidde zonder de hele natie in het verderf te storten.


19. Alleen een persoonlijkheid, die van jongs af aan voor de alleenheerschappij is opgevoed, kan de woorden begrijpen die uit het politieke alfabet worden gevormd


20. Een volk, dat aan zichzelf, dat wil zeggen aan de parvenu's uit zijn midden, is overgelaten, stort zich, door de twist van naar de macht hongerende partijen en de daaruit voortkomende wanorde, in het verderf. Is het de massa mogelijk, om rustig en zonder kleingeestige jaloezie te oordelen of de landszaken te behartigen, die niet met persoonlijke belangen verward moeten worden? Kan zij zich weren tegenover vreemde vijanden? Dat is onmogelijk. Een plan, dat in even zoveel stukken wordt gescheurd als de massa koppen telt, verliest zijn uniformiteit; het wordt onbegrijpelijk en onuitvoerbaar.


21. Alleen een onafhankelijk heerser kan zijn breed opgezette plannen volvoeren en invloed uitoefenen op het raderwerk van de staatsmachine. Daaruit volgt, dat de regering van een land, wil zij nuttig en succesvol zijn, alleen in de handen van één enkele verantwoordelijke man mag berusten. Zonder absoluut despotisme is er geen beschaving, zij is niet het werk van de massa, maar alleen van haar leider, wie deze ook mag zijn


22. De massa is barbaars en zij bewijst dit bij iedere gelegenheid. zodra de massa de vrijheid tot zich trekt, verandert deze al heel gauw in anarchie, die de hoogste trap van het barbarendom is.


23. Zie deze door de alcohol versufte en door het wijn genot stompzinnig geworden dieren, die het recht hebben verworven om onbeperkt te zuipen gelijktijdig met de vrijheid, wij niet mogen dulden, dat diegenen onder ons tot dit lage niveau afdalen.


24. De volkeren zijn door de alcohol versuft, versuft is hun jeugd door de studie van de klassieken en door vroegtijdige uitspattingen, waartoe ze door onze handlangers in de rijke huizen, zoals b.v. huisonderwijzers, dienstbode, opvoedsters, door onze handelsbedienden en ook door onze vrouwen in de orde van vermaak worden verleid. Tot de laatsten reken ik ook de dames van gezelschap, die de liederlijkheid en de luxe van die vrouwen vrijwillig nabootsen.


25 Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld zegeviert in de politiek, in het bijzonder dan, als zij verborgen is in het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis zijn, list en huichelarij regel voor de regeringen, die niet geneigd zijn haar kroon aan de vertegenwoordigers van de een of andere nieuwe macht te verliezen.


26. Dit euvel is het enige middel om tot het doel, tot het goede te geraken. Daarom mogen wij ons niet laten afhouden van omkoping, bedrog en verraad, zodra dit voor ons doel dienstig kan zijn. In de politiek moet men de ander zijn eigendom zonder dralen afnemen, als men dit door middel van onderwerping en macht kan bereiken. Onze staat, die de weg van de vreedzame, verovering volgt, zal bewerkstelligen, dat de verschrikkingen van de oorlog worden vervangen door de minder opvallende, maar met de veel meer afdoende terechtstellingen, die voor de instandhouding van de terreur, als middel om tot het doel van de blinde gehoorzaamheid te geraken, noodzakelijk zal zijn. Rechtvaardige, maar onbuigzame gestrengheid is het belangrijkste machtsmiddel van een staat.


27. Niet alleen ter wille van ons eigen voordeel, maar ter wille van onzen plicht om de overwinning weg te dragen, moeten wij aan het principe van geweld en arglist vasthouden. Deze op berekening berustende leerstelling is net zoo krachtig als de middelen waarvan zij zich bedient. Niet alleen door deze middelen, maar ook door de niets ontziende gestrengheid van onze leer zullen wij zegevieren en alle regeringen aan onze opperheerschappij onderwerpen. Het besef, dat het onbuigzaam zal zijn, is voldoende om iedere weerspannigheid te doen ophouden.


28. Wij waren de eersten, die het volk eenmaal de woorden vrijheid gelijkheid en broederschap toewierpen, woorden, die sindsdien zoo dikwijls door onwetende papegaaien werden nagebrabbeld, die, door deze lokstem van overal vandaan werden aangetrokken als de welvaart van de wereld, de ware persoonlijke vrijheid, die eens zo goed tegen de druk van het gepeupel beschermd was, alleen maar verstoorden. Mensen, die zichzelf voor verstandig, hielde, beseften de verborgen zin van deze woorden niet, voelde niet de tegenstrijdigheid daarin. Zij zagen niet, dat er in de natuur geen gelijkheid is, dat de natuur de ongelijkheid van het verstand, van het karakter, van het vernuft in afhankelijkheid van haar wetten heeft geschapen. Deze mensen hebben niet begrepen, dat de massa een blinde macht is, dat de door haar gekozen parvenu's in de politiek net zoo blind zijn als de massa zelf, dat de ingewijde, ook als hij een domkop is, regeren kan, terwijl de niet ingewijde, al is hij een genie, van de politiek niets begrijpt. Dit alles is de niet-ingewijde ontgaan.


29. Op deze grondslagen berustten intussen de dynastieke regeringen. De vader droeg de geheimen van de politiek aan zijn zoon over en zo dat zij zelfs aan de andere leden van de regerende familie niet bekend werden, opdat niemand het geheim zou verraden. In de loop der tijde ging de betekenis van de mondelinge overdracht der staatskunst verloren en dit verlies droeg tot het succes van onze zaak bij.


30. Onze slagwoorden vrijheid, gelijkheid en broederschap brachten met behulp van onze geheime agenten hele legioenen in onze rijen, die onze slagen met geestdrift droegen. Intussen waren deze woorden de wormen, die aan de welvaart knaagde, terwijl zij overal de vrede, de rust en de eensgezindheid verstoorde en de grondslagen van de staten ondermijnde. Wij zullen later zien, dat dit tot onze zegepraal heeft geleid. Onder andere maakte dit het ons mogelijk de belangrijkste troef uit te spelen, namelijk de privileges te vernietigen, die een levensvoorwaarde zijn van de niet-ingewijde adel en die de enige bescherming vormen, die de naties tegenover ons hebben.


31. Op de puinhopen van de bloed- en geslacht-adel hebben wij de adel van het vernuft en het geld opgericht. Tot het voornaamste kenteken van deze nieuwe aristocratie verklaarde wij de rijkdom, die van ons afhankelijk is en de wetenschap, met onze wijzen die de richting bepalen.


32. Onze zegepraal werd overigens nog gemakkelijker gemaakt door de omstandigheid, dat wij in de omgang met de mensen, die ons onontbeerlijk toeschenen, en altijd de gevoeligste kanten van de menselijke geest beroerden, zoals bijvoorbeeld de ontvankelijkheid voor weldaden, berekening, begeerte en onverzadigbaarheid in de materiële behoeften; elk van deze menselijke zwakheden is geschikt om de energie te verstikken, terwijl hierdoor de wil van de mensen dienstbaar wordt gemaakt aan hen, die hen van hun energie beroven.


33. Het begrip vrijheid maakte het mogelijk om de massa's er van te overtuigen dat de regering alleen maar de rentmeester is van de eigenaar van het land, dus van het volk zelf en dat men dezen bestuurder even gemakkelijk kan verwisselen als een paar afgedragen handschoenen. De afzetbaarheid van de volksvertegenwoordigers bracht deze in onze macht; hun verkiezing hangt van ons af.


PROTOCOL 2 (Economische oorlogen)

1. Voor onze doeleinde moet het tot elke prijs vermeden worden, dat door oorlogen land wordt gewonnen; iedere oorlog wordt dus op het economisch terrein overgebracht en de volkeren zullen de macht van onze overheersing erkennen. Deze stand van zaken levert de tegenstanders uit aan onze internationale vertegenwoordigers, die over miljoenen ogen beschikken, welke door geen landsgrenzen worden tegengehouden. Dan zal ons internationaal recht het nationale recht terzijde stellen en de volkeren net zo beheersen als het burgerlijk recht in de verschillende staten de betrekkingen tussen de onderdanen onderling regelt.


2. De ambtenaren, die wij met inachtneming van hun geschiktheid tot slaafse gehoorzaamheid - zullen uitzoeken, moeten van de hogere staatskunst niets begrijpen. Op deze wijze zullen ze gemakkelijk tot pionnen in ons schaakspel kunnen worden gemaakt en zullen ze geheel afhankelijk zijn van onze wijze en geniale raadgevers, die van jongs af aan werden opgevoed om de hele wereld te regeren. zoals U inmiddels weet, hebben deze vakmensen van ons de kennis van de regeerkunst geput uit onze politieke plannen, uit de lessen van de geschiedenis en uit de studie van alle opmerkenswaardige gebeurtenissen.

De volkeren trekken uit de historie geen praktisch nut, maar zij laten zich leiden door de zuivere theoretische kennis, die zij zich eigen hebben gemaakt en die niet werkelijk tot resultaten kan leiden. Wij behoeven ons om degenen die niet tot onze gelederen behoren niet te bekommeren. Laten zij nog maar een tijdje voortleven in de hoop op een nieuwe toekomst of in de herinnering aan de vergane glorie. Laten zij zichzelf maar wijs maken, dat het geloof aan de theoretische wetten, dat wij hun ingepompt hebben, van de grootste betekenis is.

Tot dit doel versterken wij ononderbroken door middel van onze pers het blinde vertrouwen in deze wetten. De intellectuelen zullen trots op hun kennis zijn en haar net zoo toepassen als onze vertegenwoordigers hun wijs maken, met de bedoeling hun geest te leiden in de richting. Die voor ons noodzakelijk is.


3. Gelooft U maar niet, dat onze beweringen slechts holle frasen zijn. Kijkt U maar eens naar het succes, die Darwin, Marx en Nietzsche ons opgeleverd hebben. De ontbindende invloed van deze leerstellingen moeten ons tenminste duidelijk zijn.


4. Het is voor ons noodzakelijk om met de ideeën. karakters en de moderne geestesrichtingen van de volkeren rekening te houden teneinde noch in de politiek noch in de regering fouten te begaan. Ons systeem, zal aangepast moeten worden aan de geaardheid van de verschillende volkeren, waarmee wij in aanraking komen, dan alleen zal het succes hebben, als de praktische toepassing uitgaat van de resultaten, die uit het verleden en tevens uit het heden voortkomen.


5. In de hedendaagse staten is de pers een grote macht waarmee men de openbare mening beheerst. Haar taak is het, te wijzen op de zogenaamde noodzakelijke eisen, en bekendheid te geven aan de klachten van het volk, om ontevredenheid op te wekken en tot uitdrukking te brengen.


6. De pers belichaamt de zogenaamde vrijheid. Maar de staten hebben er geen kans toe gezien zich deze macht ten nutte te maken en dus is zij in onze handen gevallen. Door de pers verwierven wij onzen invloed. maar bleven daarbij toch op de achtergrond.


7. Dank zij de pers hebben wij in onze handen het goud opgehoopt, ofschoon ons dit stromen van bloed en tranen in onze gelederen kostte. Ieder offer van onzen kant weegt voor god (satan) echter even zwaar als duizenden offers van de overige mensheid.


PROTOCOL 3 (Overwinningsmethode)

1. Ik kan U verzekeren, dat wij thans nog maar weinige schreden van ons doel zijn verwijderd. Nog maar een korte tijd en de cirkel van de symbolische slang, die het zinnebeeld van ons volk is, zal gesloten zijn. En zodra de cirkel zich sluit, zullen alle staten van Europa daarin als in een bankschroef geklemd zijn.


2. Spoedig zal de weegschaal van de grondwettelijke instellingen uit haar evenwicht geraken want wij zullen haar ononderbroken uit haar evenwicht brengen, net zoo lang tot de balans van de weegschaal versleten is. De overheden dachten, dat ze die stevig genoeg hadden geconstrueerd en wachtten altijd tot de weegschaal weer in evenwicht zal komen. Maar de draagbalken van de steiger, deze regerende personen, worden door hun ambtenaren gehinderd, terwijl dezen zich door hun onbeperkte en onverantwoordelijke macht tot domheden laten meeslepen. Deze macht hebben zij te danken aan de terreur, die in de paleizen heerste. Daar de vorsten niet meer onmiddellijk met hun volk in verbinding staan; kunnen zij het ook geen opheldering meer geven of zich beschermen tegenover hen, die naar de macht hongeren. Zodra wij de scherpzinnige macht van de vorsten en de blinde macht van het volk van elkaar gescheiden hebben, hebben zij iedere betekenis verloren, want eenmaal gescheiden, zijn zij even machteloos als de blinde zonder stok.


3. Om de eerzuchtigen tot misbruik van hun macht te verleiden, hebben wij alle krachten tegen elkaar opgezet, terwijl wij hun liberaal streven in de richting van de onafhankelijkheid voerde. Tot dit doel hebben wij tot iedere onderneming aangespoord, hebben wij alle partijen van wapens voorzien, hebben wij de heersende macht tot mikpunt van alle eerzucht gemaakt. Wij hebben van de staten arena's voor hun partijstrijd gemaakt. Nog korten tijd slechts en wanorde en ineenstorting zullen overal haar intrede doen.


4. Onvermoeibare kletsers hebben zitting in de volksvertegenwoordigingen en die in toernooienv an redenaars veranderd. Brutale journalisten en onbeschaamde schrijvers van smaadschriften vallen doorlopend de regeringsambtenaren aan. Het misbruik van macht leidt tenslotte tot ineenstorting van de grondwettelijke instellingen en onder de slagen van de razend geworden massa stort alles tot puinhopen ineen.


5. De volkeren zijn door de armoede veel vaster aan de harde arbeid geketend dan eens door slavernij en lijfeigenschap. Hiervan konden zij zich op de een of andere manier van bevrijden, maar van de ellende kan men zich niet losmaken. De rechten; die wij in de staatsregelingen hebben opgenomen, zijn voor de massa slechts schijnbare rechten, geen reële. Alle zogenaamde rechten van het volk leven slechts in het rijk van de fantasie; in de praktijk worden zij nooit verwerkelijkt. Wat kan het de over zijn werk gebogen, door zijn lot neergedrukte proletariër baten, als kletsers het recht hebben te spreken, als journalisten het recht hebben om naast ernstige dingen ook allen mogelijke onzin neer te schrijven?

Wat betekent voor het volk een grondwet, waarvan het geen andere voordelen heeft dan de kruimels die wij hen over de tafel toewerpen opdat men op onze vertegenwoordigers stemt? De republikeinse rechten zijn voor de arbeider een bittere hoon, daar de dwang van de dagelijkse arbeid hem verhindert, om er van te genieten en ze beroven hem alleen maar van de zekerheid op een vast loon, afhankelijk als dit is van de werkstakingen van de ondernemers en de kameraden.


6. Onder onze leiding werd de adel verwoest, die de natuurlijke beschermer en de voedster van het volk was en wiens belangen onafscheidelijk met de welvaart van het volk waren verbonden. Nadat tegenwoordig de voorrechten van de adel te niet zijn gedaan, is het volk onder het juk van rijk geworden woekeraars en parvenu's gekomen, die hen onbarmhartig onderdrukken.


7. Wij zullen de arbeider lijken als de bevrijders uit zijn onderdrukking, terwijl wij hem uitnodigen, toe te trede tot onze legers van socialisten, anarchisten en communisten. Deze groepen helpen wij steeds voort, waarbij wij de schijn aannemen dat wij hen willen helpen uit een gevoel van broederschap en humaniteit, met deze door onze socialistische vrijmetselarij verkondigde principes.


8. De adel, die volgens wettelijk recht de arbeidskracht van de arbeiders opeiste, had er belang bij dat de arbeiders goed gevoed, gezond en krachtig waren. Ons belang vergt daarentegen de verslechtering van de toestand der arbeiders.


9. Onze macht berust op de voortdurende honger en zwakte van de arbeider, omdat hij daardoor aan onzen wil wordt onderworpen en noch kracht noch energie zal hebben om zich tegen onzen wil te verzetten. De honger verleent aan het kapitaal meer rechten over de arbeider dan destijds de wettelijke macht van de koningen aan de adel kon verlenen. Door nood, afgunst en haat zullen wij de massa's leiden en ons van haar handen bedienen om alles te vermorzelen wat zich tegen onze plannen verweert.


10. Zodra het ogenblik van de kroning van onzen wereldvorst (antichrist?) gekomen zal zijn, zullen diezelfde handen alles wegvagen wat ons nog in de weg staat.


11. De volkeren hebben het verleerd, zonder onze wetenschappelijke raadgevingen te denken. Daarom zien zij de betekenis niet in van bepaalde dingen, die wij, ons voorbehouden tot het ogenblik, waarop ons uur gekomen zal zijn: dat namelijk al op de lagere scholen de enige ware wetenschap moet worden onderwezen, de wetenschap van de socialen opbouw van de staat en van de plaats van de mens in de maatschappij, welke wetenschap de arbeidsverdeling en bijgevolg de onderscheiding van de mensen naar stand en beroep bevordert. Iedereen moet onvoorwaardelijk weten, dat er ingevolge de veelsoortige werkzaamheid van de mensen, er geen gelijkheid is, dat de mensen voor de wet niet in gelijke mate verantwoordelijk kunnen zijn, dat de verantwoordelijkheid van hem, die door zijn handelingen een hele klasse benadeelt, niet dezelfde kan zijn als de verantwoordelijkheid van hem, die door een misdaad alleen zijn eigen eer kwetst.


12. De ware wetenschap van de maatschappelijke opbouw, in welke geheimen wij anderen niet zullen inwijden, zal bewijzen, dat de verschillende werkzaamheden tot een bepaalde kring beperkt moeten blijven opdat uit de wanverhouding tussen opvoeding en arbeid geen onverdraaglijke onbillijkheid zal ontstaat. In de erkenning van deze leer zullen de volkeren zich vrijwillig onderwerpen aan de regerende macht en de door haar ingestelde sociale staatsorde. Bij de huidige stand der wetenschap en bij de richting, die wij haar gegeven hebben, gelooft het volk blindelings in alles wat gedrukt is en vertrouwt men de volk-misleiders, waarmee wij hen dankzij hun onwetendheid opgescheept hebben en staat het vijandig tegenover die klassen, die het voor hoger aanziet, terwijl het de betekenis van de afzonderlijke roeping niet begrijpt.


13. Deze haat zal nog toenemen door de economische crisis, waardoor het beurshandel, de industrie en het bedrijf ten slotte lam gelegd wordt. Met behulp van het goud, dat geheel in onze handen is, zullen wij met alle verborgen middelen een algemene economische crisis in het leven roepen en hele legers arbeiders in alle landen van Europa gelijktijdig op de straat gooien. Deze massa's zullen zich dan bloeddorstig storten op hen, die ze in hun eenvoud van jongs af aan benijden en die ze dan eindelijk van hun eigendom kunnen beroven.


14. Ons zal men geen kwaad doen, omdat ons het ogenblik van de aanval bekend zal zijn en wij maatregelen getroffen zullen hebben om de onzen te beschermen.


15. We hebben bewezen dat de vooruitgang alle volkeren aan het rijk van het verstand zal onderwerpen. Zo zal onze heerschappij zijn: zij zal met rechtvaardige gestrengheid alle oproer onderdrukken en alle liberale opvattingen uit de regelingen van het staatkundig leven verdringen.


16. Toen het volk zag, dat men het in naam van de vrijheid de meest verschillende rechten en concessies gaf, verbeeldde het zich de baas te zijn en trok de macht tot zich. Natuurlijk stootte het, zoals iedere blinde, op onoverkomelijke hindernissen. Het ging op zoek naar een leider en daar het niet meer tot het vroegere bewind wilde terugkeren, legde het zijn macht voor onze voeten neer. Herinnert U zich maar de Franse Revolutie, welke wij de naam van 'de grote' gegeven hebben. De geheimen van haar voorbereiding zijn ons welbekend, want zij was het werk van onze handen. Sinds dat ogenblik hebben wij de volkeren van de ene ontgoocheling in de andere geleid, opdat zij zich van ons zouden afwenden en hun toevlucht zouden zoeken bij de koning die wij voor de wereld gereed houden.


17. Tegenwoordig zijn wij als internationale macht onkwetsbaar, want zodra men ons in een staat aanpakt, ondersteunen de andere staten ons.


18. De onuitputtelijke gemeenheid van de volkeren werkt onze onafhankelijkheid in de hand, zij het dan ook, dat de volkeren voor het geweld op de knieën kruipen maar bij zwakheden en fouten onverbiddelijk en bij misdaden toegeeflijk zijn, zij het dan ook, dat zij de tegenstrijdigheden van de vrijheid niet willen aannemen, zij het dan ook, dat zij tegenover de gewelddadigheid van een onverschrokken despoot gedwee zijn tot het martelaarschap toe. Zij verdragen van hun tegenwoordige vorsten en ministers alle misbruiken, voor de kleinste waarvan zij twintig koningen onthoofd zouden hebben.


19. Hoe kan men dit verschijnsel verklaren, deze inconsequente gedragslijn van de massa's tegenover schijnbaar gelijksoortige gebeurtenissen? Het kan verklaard worden uit het feit, dat deze dictators het volk door hun vertegenwoordigers laten influisteren, dat, indien zij

niettegenstaande de staat schade toebrengen, dit geschiedt om een hoger doel na te jagen, namelijk voor het welzijn van het volk, ten gunste van de broederschap, eensgezindheid en gelijkheid. Het spreekt vanzelf, dat, men het volk niet vertelt. dat deze samenvoeging tot één grote eenheid zich pas onder onze heerschappij zal voltrekken. En zo zien we hoe het volk de rechtvaardige veroordeelt en de schuldige vrijspreekt, terwijl het zich inpraat, dat het alles mag doen wat het belieft. Onder zulke omstandigheden verwoest het volk iedere stabiliteit en verwekt het bij iedere stap een wanorde.


20. Het woord vrijheid brengt de menselijke samenleving in strijd met alle machten, zelfs met de natuur en met God. Daarom zullen wij, als wij de heerschappij veroverd hebben, dit woord in het woordenboek van de mensheid doorhalen, omdat dit het symbool is van het dierlijke geweld, dat de mensen in wilde beesten verandert. Maar in ieder geval: deze dieren slapen in, zodra zij door het bloed verzadigd zijn en dan laten ze zich gemakkelijk boeien. Wanneer men hun echter geen bloed geeft, slapen ze niet in en zullen ze vechten.


PROTOCOL 4 (Materialisme vervangt Religie)

1. Iedere republiek doorloopt verschillende ontwikkelingsfasen. De eerste komt overeen met de eerste dagen van razernij van een met blindheid geslagen mens, die naar rechts en links waggelt. De tweede fase is die van de demagogie, waaruit de anarchie ontstaat; deze leidt tot het despotisme en niet naar een wettig, door verantwoordelijkheid gebonden despotisme, doch naar een despotisme, dat verborgen en onzichtbaar, maar toch voelbaar is. Het staat in het algemeen onder leiding van een geheime organisatie, die des te gewetenlozer handel, als zij in het verborgen werkt met verschillende agenten, wier veelvuldige wisseling niet alleen onschadelijk, maar bovendien ook voordelig is, omdat dit de organisatie ontheft van de besteding van haar geldmiddelen ter beloning van langjarige diensten.


2. Wie en wat zou een onzichtbare macht ten val kunnen brengen? Juist hierin ligt de kracht van onze heerschappij. De zichtbare vrijmetselarij heeft slechts ten doel, onze bedoelingen te verbergen. Het krijgsplan van onze onzichtbare macht, ja zelfs haar zetel zullen voor de wereld altijd onbekend blijven.


3. De vrijheid zou onschadelijk kunnen zijn en in de staten, zonder gevaar voor de welvaart der volkeren, kunnen worden toegepast, indien zij zou berusten op het geloof aan God en de broederschap van de mensen en indien zij zich verre zou houden van het denkbeeld van de gelijkheid, welke in strijd is met de wetten der schepping, waarin het principe van de ondergeschiktheid is vastgelegd. Door zulk een geloof beheerst, zou het volk onder toezicht van de geestelijkheid vreedzaam en bescheiden aan de hand van zijn zielenherders verder gaan en zich onderwerpen aan de door de Goddelijke voorzienigheid getroffen verdeling van de aardse goederen. Om deze reden moeten wij onvoorwaardelijk het geloof verwoesten, het fundamentele bewustzijn van God en de Heiligen Geest uit de ziel van de Christenen rukken en het geloof vervangen door materiële overwegingen en behoeften.


4. Om de volkeren geen tijd te laten tot nadenken en beschouwingen moeten wij hun gedachten afwentelen op handel en bedrijf. Dan zullen zij slechts op hun eigen voordeel bedacht zijn en daarbij de gemeenschappelijke vijand niet opmerken.


5. Maar om de vrijheid van de volkeren volledig te kunnen ontbinden en vernietigen, moet men de speculatie tot fundament van de nijverheid maken; zodoende zullen de schatten, die de nijverheid aan de bodem onttrekt, niet in handen van de industriëlen blijven, maar door speculatie in onze zakken vloeien.


6. De verbitterde strijd om de macht in het economisch leven zal een ontgoochelde, koude en harteloze samenleving in het leven roepen. Deze samenleving zal absoluut afkerig zijn van de hogere staatskunst en van de godsdienst. De zucht naar het goud zal haar enige leidraad zijn. Met het goud zal ze een waren eredienst uitoefenen wegens de materiële voordelen, die het verschaffen kan. Dan zullen de onderste klassen van de samenleving in onzen strijd tegen de intellectuele klassen - onze concurrenten in de strijd om de macht - ons volgen, niet om goed te doen, zelfs niet om rijkdommen te veroveren, maar uitsluitend en alleen uit haat tegen de bevoorrechten.


PROTOCOL 5 (Despotisme & Moderne vooruitgang)

1, Welken regeringsvorm kan men geven aan een maatschappij waarin de omkoopbaarheid overal doorgedrongen is, waarin men slechts met handige streken en bedrieglijke middelen vermogen verwerft, waarin de tuchteloosheid heerst, waarin de moraal slechts wordt beschermd door bestraffing en strenge wetten, maar niet door vrijwillig aangenomen principes, waarin de gevoelens voor vaderland en godsdienst door wereld-burgerlijke beschouwingen worden verstikt? Welken anderen regeringsvorm kan men aan zulke samenlevingen geven als die van het despotisme, welke ik u later zal beschrijven?


2. We zullen een stevige centralisatie van de regering in het leven roepen om alle sociale krachten bij ons te verenigen. Door nieuwe wetten zullen we het politieke leven van onze onderdanen regelen als het raderwerk van een machine. Deze wetten zullen langzamerhand alle vrijheden en concessies, die door de volkeren werden aangehouden weer terugnemen. Op deze wijze zal onze heerschappij zich ontwikkelen tot een oppermachtig despotisme, dat te allen tijde en op alle plaatsen in staat zal zijn de mensen, die zich verzetten of ontevreden zijn, het zwijgen op te leggen.


3. Men zal ons tegenwerpen, dat zulk een despotisme niet in overeenstemming is met de huidige ontwikkeling van de beschaving. Ik zal het tegendeel bewijzen


4. Zolang de volkeren in de vorsten de zuivere uitvloeiing van de 'Goddelijken' wil zien, onderwerpen ze zich zonder morren aan het absolutisme, maar sedert het ogenblik, dat wij hun de gedachte aan hun eigen rechten ingoten, beschouwden zij de vorsten slechts als eenvoudige stervelingen. De goddelijke genade viel van de hoofde der koningen af en toen wij de volkeren het geloof in God hadden ontnomen, werd de vorstelijke macht op straat gegooid, zij werd als het ware publiek eigendom, waarvan wij ons meester maakten.


5. Verder: De kunst om zowel de massa's als de mensen afzonderlijk te regeren met voorgewende theorieën en frasen, met sociale maatregelen en andere vernuftige middelen, waarvan zij niets begrijpen, vormt eveneens een deel van ons regeringswijsheid en berust op de juiste ontleding van de begrippen, op een nauwkeurige beschouwing en op zo'n fijn bevattingsvermogen, dat wij op dit gebied geen gelijkwaardige tegenstanders hebben; evenmin kunnen zij zich niet met ons meten op het gebied van de politieke plannen of met betrekking tot onze eensgezindheid.

Alleen de Jezuïeten zouden ons op deze punten kunnen evenaren, maar het gelukte ons hen in de ogen van de gedachteloze menigte in waarde te doen dalen, omdat zij een zichtbare organisatie vormen, terwijl wij met onze geheime organisatie op de achtergrond blijven. Wat betekent overigens de vorst voor de wereld? Is het haar niet hetzelfde of hij nu het hoofd van de Katholieken is of de vorst uit het geslacht van Sion? Maar ons laat deze vraag niet onverschillig.


6. Korten tijd zou een wereldomvattende vereniging van alle volkeren ons onder haar macht kunnen brengen; maar in dit opzicht lopen we geen gevaar, want wij zijn beschermd door hun diepgaande onenigheid, wiens wortels niet meer uitgetrokken kunnen worden.

Gedurende twintig eeuwen hebben we de persoonlijke en nationale belangen van de niet ingewijde met elkaar in strijd gebracht en geloof- en rassenhaat gekweekt. Daarom zal geen regering ergens hulp vinden, omdat iedereen geloven zal, dat een verbond tegen ons haar eigen belangen zou kunnen schade. Wij zijn reeds te sterk; met ons moet men rekening houden. De regeringen kunnen tegenwoordig nog niet de onbetekenendste overeenkomst sluiten zonder dat wij niet heimelijk in het spel zijn.


7. Per me reges regnant, door mij regeren de koningen. Onze profeten hebben verkondigd, dat wij door God zijn uitverkoren om over de hele wereld te heersen. God zelf heeft ons de gave geschonken om dit werk te volbrengen. Wanneer het vijandelijke kamp vernuftig was, dan zou het met ons kunnen vechten. De strijd zou onbarmhartig zijn, zoals de wereld er nog nooit een aanschouwd heeft. De genialiteit van de volkeren is echter achtergebleven.


8. Het hele raderwerk van de regeringsmachine hangt af van een motor, die in onze hand is en deze motor is het goud. De wetenschap van de staathuishoudkunde, door onze wijzen uitgevonden, toont sinds lang de macht van het goud over de tronen aan.


9. Om de vrije hand te hebben, moet het kapitaal het monopolie van handel en industrie bezitten: dit wordt ook al door een onzichtbare hand in alle lande van de wereld verwerkelijkt. Dit voorrecht zal de industriëlen een politieke macht geven, maar het volk onderdrukken.


10. Op het ogenblik is het van meer belang het volk te ontwapenen dan het in de oorlog te voeren; het is van meer belang, de opgezweepte hartstochten tot ons voordeel uit te buiten dan ze tot bedaren te brengen, van meer belang, zich meester te maken van de gedachten van anderen en er zich van te bedienen dan ze ter zijde te stellen.


11. Het wezenlijke probleem van onze regering is de publieke opinie door kritiek te verzwakken, de mensen het denken af te leren, omdat het weerleggen tegenstand uitlokt en de geest door holle frasen zonder zin en begrip op zijwegen te leiden.


12. Te allen tijde hebben de volkeren en de individuen woorden voor daden genomen want zij vergenoegen zich met de schijn en letten er zelden op of de beloften in het openbare leven ook vervuld worden. Daarom zullen onze regelingen een aantrekkelijk uiterlijk hebben, dat met welbespraaktheid en weldaden de vooruitgang zal aantonen.


13. We zullen ons de liberale beschouwingen van alle partijen en richtingen toe-eigenen en ze overbrengen op onze sprekers, die zo lang moeten spreken tot alle toehoorders afgemat zijn en afkeer voelen.


14. Om zich van de openbare mening meester te maken, moet men deze door alles geheel en al in de war brengen, terwijl men van alle kanten op de meest verschillende manieren onderlinge tegenstrijdige beschouwingen tot uitdrukking brengt, totdat men geen weg meer weet in de doolhof en ten slotte tot het inzicht komen, dat het, het beste is, in politieke kwesties er helemaal geen mening meer op na te houden. Op dit terrein heeft het volk niets te maken, het is voorbehouden voor hen, die de leiding hebben. Dat is het eerste geheim.


15. Het tweede geheim dat voor het succes van onze regering noodzakelijk is, bestaat daarin, om de fouten, gewoonten, hartstochten en regels van de dagelijkse omgang zodanig te vermenigvuldigen, dat niemand meer in de chaos thuis is en de mensen elkaar niet meer begrijpen. Deze politiek zal er ook toe bijdragen in alle partijen tweedracht te zaaien en alle gezamenlijke krachten, die zich niet aan ons willen onderwerpen, te ontbinden; zij zal iedere persoonlijke wilskracht ontmoedigen.


16. Er is niets gevaarlijker dan de persoonlijke energie; wanneer zij verstand achter zich heeft, dan is ze machtiger dan miljoenen mensen, onder wie we tweedracht hebben gezaaid. We moeten daarom de opvoeding van de mensen daarheen leiden, dat zij van iedere onderneming, die energie vereist, hun handen in hopeloze onmacht aftrekken.


17. De krachten, die zich onder de heerschappij van onbeperkte vrijheid ontwikkelen, verliezen haar sterkte zodra zij op de vrijheid van anderen stuiten; daaruit ontstaan morele schokken, ontgoochelingen en mislukkingen.


18. Met al deze middelen zullen wij de mensheid dermate ontmoedigen dat zij zich ten slottegedwongen gevoelen om ons om een internationale regering te verzoeken, die - zonder gebruik van geweld - in staat zal zijn alle regeringen van de wereld op te slokken en een opperste regering te vormen. In de plaats van de tegenwoordige regeringen zullen wij iets geweldigs neerzetten, dat zich de administrateur van de opperste regering zal noemen. Zijn handen zullen zich naar alle kanten als tangen uitstrekken en het zal zo'n kolossale instelling zijn, dat alle volkeren zich aan haar moeten onderwerpen.


PROTOCOL 6 (Overname techniek)

1. Zeer spoedig zullen we geweldige monopolies oprichten, vergaarbakken van reusachtige rijkdommen, waarvan zelfs de grote vermogens van de niet-ingewijde op de een of andere manier afhankelijk zullen zijn en wel zodanig, dat zij, alsmede het krediet van de staten, reeds de eerste dag na een politieke ineenstorting verdwijnen. Laten de hier aanwezige heren economen de betekenis van deze gedachte eens overwegen.


2. We moeten niet alle mogelijke middelen de betekenis van onze opperste regering tot aanzien brengen, terwijl wij haar doen voorkomen als de beschermer en weldoener van al diegenen, die zich aan haar onderwerpen.


3. De niet tot ons behorende adel is als politieke macht verdwenen daarmee behoeven we geen rekening meer te houden. Maar als grondbezitter is hij nog gevaarlijk voor ons, omdat hij door zijn natuurlijke hulpbronnen onafhankelijk is. Daarom moeten hem tot elke prijs zijn landerijen afnemen.


4. Het beste middel hiervoor is, de grondbelasting te verhogen om het grondbezit met schulden te bezwaren. Deze maatregelen het grondbezit in een toestand van onvoorwaardelijk afhankelijkheid brengen. De aristocraten die van oudsher niet in staat zijn, zich met weinig tevreden te stellen, zullen spoedig te gronde gericht zijn.


5. Tegelijkertijd moeten wij de handel en de industrie zoo goed mogelijk voorthelpen en in het bijzonder de speculatie. wier voornaamste taak het is, als tegenwicht tegenover de industrie te dienen. Zonder speculatie zou de industrie de particuliere vermogens vermeerderen en de toestand van de landbouw verbeteren, terwijl zij de landbouw zou bevrijden van de schulden, die door de leningen van banken zijn ontstaan. De industrie moet de landbouw zowel van de arbeidskrachten als van het kapitaal beroven en ons door de speculatie het geld van de hele wereld toevoeren. Hierdoor zullen de menigten tot proletariërs afdalen en zich voor ons buigen om ten minste nog het recht op het leven te behouden.


6. Om de industrie van onze rivalen te verwoesten zullen wij de speculatie en de zucht naar een alles verslindende luxe ontwikkelen.


7. Wij zullen het arbeidsloon verhogen zonder dat dit de arbeiders enige voordeel zal kunnen brengen, omdat we gelijktijdig een prijsstijging teweeg zullen brengen voor alle artikelen van dagelijks gebruik; als oorzaak zullen wij de achteruitgang van landbouw en veeteelt voorwenden.


8. We zullen verder de grondslagen van de productie ondermijnen, terwijl wij de arbeiders voor de anarchie en de alcohol ontvankelijk maken en met alle middelen de intellectuele klasse uit het land verdrijven.


9. Opdat men de ware stand van zaken niet te vroeg zullen inzien, zullen wij onze eigenlijke plannen verbergen achter het motief van de arbeidersklasse te helpen en onze hoogstaande economische principes tot aanzien te brengen.


PROTOCOL 7 (Wereldwijde oorlogen)

1. De vergroting van de militaire macht en van de politie is een noodzakelijke aanvulling van ons plan. We moeten bereiken, dat er buiten ons in alle staten alleen nog maar proletariërs-massa's, enige ons toegenegen miljonairs en politie en soldaten zijn.


2. In heel Europa en evenzo in de andere werelddelen moeten we gisting, tweedracht en haat opwekken, daaruit ontstaan twee voordelen. Enerzijds zal dit tot gevolg hebben, dat alle landen respect voor ons hebben, daar ze wel weten, dat wij naar believen wanorde veroorzaken en de orde weer herstellen kunnen. Zodoende zullen alle landen er aan wennen ons als een noodzakelijk kwaad te beschouwen. In de tweede plaats zullen onze kuiperijen alle draden verwarren, die wij tussen de regeringen door middel van de politiek, door middel van economische verdragen of van financiële regelingen hebben gesponnen. Om tot ons doel te geraken. moeten we bij de onderhandelingen en transacties grote sluwheid gebruiken.

In de zogenaamde officiële taal echter zullen we precies omgekeerd handelen en ons eerbaar en tegemoetkomend voordoen. Op deze wijze zullen de volkeren en de regeringen, die we er aan gewend hebben de dingen zo te zien, zoals wij hun die afschilderen, ons nog als de weldoeners en redders van de mensheid beschouwen


3. Bij iedere tegenstand tegen ons moeten wij in staat zijn de oorlog te verklaren en door de nabuurstaat van de staat, die ons heeft durven tegenstreven; zouden de nabuurstaten zich echter verstouten zich tegen ons te verenigen dan moet er een algemene oorlog worden ontketend.


4. In de politiek is de zekerste weg tot succes de geheimhouding van de ondernemingen; de handelingen van een diplomaat moeten met zijn woorden niet overeenstemmen.


5. We moeten de regeringen dwingen te handelen volgens dit plan, dat wij in zijn gehele breedte hebben beraamd en dat zijn doel al nadert. Daarbij zullen we ondersteund worden door de openbare mening, waarvan wij ons door de grootmacht "pers" al hebben meester gemaakt. Op weinig uitzonderingen na, waarmee we geen rekening behoeven te houden, is de pers feitelijk al van ons afhankelijk.


6. Om ons systeem van de onderwerping van de regeringen in Europa in één zin samen te vatten: we zullen en van haar onze macht door aanslagen, - dat wil zeggen door terreur -, doen voelen en als de andere zich tegen ons verheffen dan zullen we haar met Amerikaans, Chinees of Japans geschut antwoorden.


PROTOCOL 8 Provisionele regering)

1. Wij moeten ons meester maken van alle strijdmiddelen. waarvan onze tegenstanders zich zouden kunnen bedienen. We moeten onze toevlucht nemen tot juridische spitsvondigheden en vernuftige interpretaties in alle gevallen, waarin we beslissingen zullen nemen, want het is van belang een besluit in zulke bewoordingen in te kleden, dat het zich voordoet als uiting van de verhevenste grondslagen van moraal en van het recht.


2. Onze regering moet zich omgeven met alle machtsmiddelen der beschaving in welker midden zij zal werken. Zij zal publicisten, ervaren rechtsgeleerde, regeringspersonen en diplomaten tot zich trekken en ten slotte mannen, die op onze vakscholen een afzonderlijk voorbereid hoger onderwijs hebben genoten.


3. Deze mannen zullen alle geheimen van het dagelijks leven kennen en de politieke zinswendingen van alle talen begrijpen en zij zullen vertrouwd zijn niet het diepere wezen van de menselijke natuur en haar gevoeligste snaren, die zij zullen moeten bespelen. Tot deze snaren behoren de geestesrichting van de mensen, hun goede en slechte eigenschappen, hun ijver en hun ondeugden en de bijzonderheden van de afzonderlijke standen en beroepen.


4. Het spreekt vanzelf, dat deze krachtige medewerkers van onze regering niet gehaald moet worden uit de niet-ingewijde kringen, die gewend zijn hun regering te verrichten zonder zich om het nut hiervan te bekommeren. De ambtenaren tekenen zonder te lezen; ze doen hun dienst ter wille van eigen voordeel of uit persoonlijke eerzucht.


5. We zullen onze regering met een hele wereld van economen omgeven. Dit is de reden, dat de economie het belangrijkste onderwijs binnen onze kringen is. We zullen verder omringd zijn door een zwerm vakmensen uit de bankwereld, industriëlen en kapitalisten, in het bijzonder echter door miljonairs omdat uiteindelijk alles door cijfers beslist wordt.


6. Zolang het nog gevaarlijk zou zijn om verantwoordelijk functies in onze staten aan onze geïllumineerde broeders toe te wijzen zullen wij deze toevertrouwen aan mensen, wier verleden en karakter zodanig zijn, dat tussen hen en het volk een afgrond gaapt; mensen, die in geval van overtreding van onze voorschriften hun veroordeling of verbanning tegemoet kunnen zien: dit om te bereiken, dat zij zich gedwongen voelen onze belangen tot aan de laatsten ademtocht te verdedigen.


PROTOCOL, 9 (Heropvoeding)

1. Bij de toepassing van onze beginselen moet U het karakter van het volk in aanmerking nemen, in wiens midden U zich bevindt en werkt. Een algemene, uniforme toepassing van deze beginselen kan geen succes hebben, zolang wij de volksopvoeding niet hebben omgevormd. Gaan we echter met haar toepassing voorzichtig te werk dan zult U zien, dat er geen tien jaar nodig zijn om zelfs het koppigste karakter te veranderen zullen dan één volk meer tellen onder hen, die zich al aan ons onderworpen hebben.


2. Zodra onze heerschappij tot stand gekomen zal zijn, zullen we onzen liberalen strijdkreet “vrijheid, gelijkheid en broederschap‚” door een anderen strijdkreet vervangen, maar door woorden, die alleen maar een idee uitdrukken. We zullen zeggen: “het recht op vrijheid het recht op gelijkheid en het recht op broederschap!” Daarmee zullen we de koe bij de horens pakken.


3. Feitelijk hebben wij alle regeringen al verwoest al zijn er vele wettelijk nog aanwezig. Wanneer tegenwoordig de een of andere staat, welke ook, tegen ons optreedt, dan gebeurt dit slechts op formele gronde, maar niet ons volle medeweten, ja zelfs met onze volle instemming.


4. Feitelijk zijn er voor ons geen hinderpalen meer. Onze opperste regering bevindt zich in

een buitenwettelijke positie, die men gevoeglijk met het machtige en energieke woord "dictatuur" bestempelen kan. Ik kan met een gerust geweten beweren, dat wij tegenwoordig reeds de wetgevers zijn, wij recht spreken, wij vellen doodvonnissen en begenadigen, wij zitten als legeraanvoerders hoog te paard.


5. Wij zullen met vaste hand regeren, want in onze handen bevinden zich de puinhopen van een eens zo machtige partij, die thans aan ons is onderworpen. We bezitten onbegrensde eerzucht, brandende hebzucht, onverbiddelijke wraakzucht en diepe haat: Van ons gaat een alles verslindende terreur uit.


6. In onzen dienst staan mannen van alle denkrichtingen en leerstellingen. Mannen, die de monarchie weer willen invoeren, demagogen, socialisten, communisten en alle soorten van utopisten. Wij hebben hen allen voor ons wagentje gespannen. Ieder van hen ondermijnt van zijn plaats af de laatste puinhopen van de vroegere macht en probeert de bestaande rechtsorde omver te werpen. Alle staten lijden onder zulke kuiperijen, zij roepen om rust, zij zijn bereid voor de vrede alles op te offeren. Wij echter zullen hun de vrede niet schenken alvorens zij onze opperheerschappij openlijk en volkomen zullen hebben erkend.


7. Het volk zal kreunen en de oplossing van de sociale vraagstukken langs de weg van een internationale overeenkomst verlangen. De versplintering in partijen heeft ons deze in handen gespeeld, want om een partijstrijd te steunen is er geld nodig en dit is alleen in ons bezit.


8. Wij zoude kunnen vrezen dat de regeringen zich met de blinde macht van het volk zou kunnen verbinden, maar wij hebben alle noodzakelijke maatregelen tegen zulk een mogelijkheid getroffen; tussen deze twee krachten hebben we een muur opgericht en wel in de gestalte van de terreur, die we beide om beurten uitoefenen.


9. Op deze manier blijft de blinde macht van het volk zo onze steun. Alleen wij zullen leider zijnen het naar ons doel leiden.


10. Opdat de hand van deze blinde zich niet uit onze omklemming zal bevrijden, moeten wij van tijd tot tijd met het volk in verbinding treden, zo al niet persoonlijk, dan toch door bemiddeling van onze trouwste landen. Zodra onze heerschappij erkend is, zullen wij op de openbare pleinen met het volk praten en het in politieke vraagstukken onderwijzen in die zin, die ons bevorderlijk toeschijnt. Wie zou kunnen nagaan wat er in de dorpsscholen onderwezen wordt? Wat echter de vertegenwoordigers der regeringen of de vorst zelf het volk zullen zeggen, dat zal zonder mankeren direct in de hele staat bekend zijn, want het wordt door de stem van het volk gauw verbreid.


11. Om de instellingen van de mensen niet ontijdig te verwoesten pakten wij ze voorzichtig aan; we namen de afzonderlijke regeringstakken van het staatsmechanisme in bezit. Deze ambtsgebieden waren vroeger streng. maar billijk afgebakend. Wij echter vervingen haar door een organisatie van vrije willekeur. Zo veranderde de rechtspraak, het kiesrecht. De pers, de individuele vrijheid en in het bijzonder het opvoedingswezen als de hoeksteen van de vrijheid.


12 Wij hebben de jeugd wereldwijd versuft en bedorven, terwijl wij haar opvoedde volgens principes en theorieën die ons als vals bekend waren, maar die wij haar opzettelijk op het hart hebben gedrukt.


13. Over de bestaande wetten heen hebben we verrassende resultaten bereikt, terwijl wij ze zonder wezenlijke wijziging door tegenstrijdige interpretaties misvormden. We hebben ze langs de weg der interpretatie eerst verdraaid, daarna echter geheel vertroebeld, zo dat de regeringen in een dusdanig verwarde wetgeving geen weg meer weten Daaruit ontwikkelde zich de theorie van de rechtspraak volgens vrije beoordeling,


14. U zult tegenwerpen, dat men zich tegen ons gewapenderhand zal verzetten, als men ontijdig merkt waar het om gaat. Voor dit geval bezitten we zo'n verschrikkelijk middel, dat zelfs de dapperste daarvoor sidderen. Spoedig zullen in alle hoofdsteden metro's zijn gebouwd. vandaar uit kunnen we alle steden met hun instellingen en documenten de lucht in doen vliegen.


PROTOCOL 10 (voorbereiding op macht)

1. Ditmaal begin ik met een herhaling van het vroeger gezegde en ik verzoek U zich te herinneren, dat de regeringen en de volkeren alleen op de schijn van de dingen letten. Hoe zouden zij ook de diepere zin begrijpen, als hun vertegenwoordigers slechts aan praten denken? Voor onze politiek is het heel belangrijk, dit bijzondere feit te beseffen. Dit besef zal ons van nut zijn, als wij zullen spreken over de verdeling van de macht, de vrijheid van het woord, de pers, de gewetensvrijheid, het recht van vereniging en vergadering, de gelijkheid voor de wet, de onschendbaarheid van de eigendom, van de woning, de belasting en de terugwerkende kracht van de wetten. Dat zijn allemaal vraagstukken, waarover men zich tegen het volk nooit openlijk mag uitspreken. Ingeval men ze echter noodgedwongen moet uiteenzetten, mag men ze niet afzonderlijk opsommen, doch moet men alleen maar in het algemeen verklaren, dat de grondslagen van het moderne recht door ons erkend worden. De betekenis van deze terughoudendheid ligt daarin, dat een niet openlijk uitgesproken principe ons de vrijheid laat het een of andere punt er uit te nemen zonder dat iemand het merkt, terwijl men een eenmaal uitgesproken principe ruiterlijk zou moeten handhaven


2. Het volk heeft een bijzondere voorliefde en een grote achting voor politieke genieën en beantwoord hun daden van geweld met woorden als: "Wat een gemene streek, maar handig gedaan!" of: "Het is een boevenstreek, maar goed in elkaar gezet en wat een moed!"


3. Wij houden er rekening mee, dat wij alle volkeren tot ons zullen trekken met de oprichting van het nieuwe fundamentele gebouw, welk plan wij ontworpen hebben. Daarom moeten wij mannen zoeken, die met vermetelheid en geestkracht zijn toegerust en die de bekwaamheid bezitten om alle hinderpalen die ons in de weg zouden kunnen staan, te overwinnen


4. Als wij onze staatsomwenteling voltrokken hebben, dan zullen we tot de volkeren zeggen: "Alles is tot nu toe slecht gegaan, allen hebben geleden. Wij echter nemen nu de oorzaken van uw kwalen weg: de nationaliteiten. de grenzen, de veelsoortigheid van de muntstandaard.

Zeker, gij zijt vrij ons te veroordelen, maar zal Uw oordeel rechtvaardig uitvallen, als ge het velt voordat ge onderzocht hebt wat wij voor Uw welzijn deden?" Dan zullen ze ons toejuichen en ons met vurig enthousiasme in triomf op hun schouders dragen. Het algemeen kiesrecht, waarvan wij ons bedienden als middel om tot onze macht te geraken en waarmee we de onderste lagen van de maatschappij gelukkig gemaakt hebben - die nu door verenigingen en dergelijke medeleden der mensheid werden - zal zijn rol voor de laatsten keer spelen in de eensgezinde wens om ons - voordat men over ons oordeelt - zal leren kennen.


5. Tot dit doel moeten wij alle mensen naar de stembus leiden, zonder onderscheid van stand en vermogen, om de heerschappij van de absolute meerderheid te verkrijgen, die door middel van de beschaafde standen alleen nooit zouden kunnen bereiken.


6. Terwijl wij op deze manier alle mensen van de waarde van hun persoonlijkheid overtuigd hebben, zullen we de familiebanden en haar Christelijke opvoedende invloed vernietigen.


7. We zullen verhinderen, dat hoogbegaafde mannen zich op de voorgrond dringen. Onder onze leiding zal het gepeupel niet toestaan, dat zij zich doen kennen, niet eens, dat ze spreken, want het is gewend alleen te luisteren naar ons, die hem zijn gehoorzaamheid en oplettendheid betalen. Zo zullen we van het volk een zo blind meegaande macht maken, dat het niet in staat is zich te bewegen zonder de leiding van onze vertrouwensmannen, die wij op de plaats van hun tegenwoordige leiders zetten. Het volk zal zich aan dit systeem onderwerpen. Omdat het zal weten dat van deze nieuwe leiders beloningen, geschenken en alle weldaden zullen afhangen.


8. Het regeringsplan moet geheel gereed uit één enkel brein voortkomen, want de eenheid zou er aan ontbreken. als meer kopstukken er aan meegewerkt zouden hebben. Daarom mogen we zelf het plan kennen. maar mogen er nooit over spreken, opdat geen afbreuk zal worden gedaan aan zijn verheven betekenis. de samenhang van de afzonderlijke delen. De praktische waarde en de geheime betekenis van elk punt afzonderlijk. Zou zo'n plan aan een algemene bespreking en stemming worden onderworpen, dan zou het onvermijdelijk alle sporen vertonen van de opvattingen van mensen, die niet tot zijn diepere zin en samenhang kunnen doordringen. Onze plannen moeten scherp en logisch opgebouwd zijn.

Daarom mogen we de geniale arbeid van onzen leider de menigte niet voor de voeten werpen en mogen hem zelfs niet aan een engere kring ter hand stellen.


9. Deze plannen zullen de bestaande regelingen voorlopig niet omver werpen. Zij zullen alleen verandering brengen in de economische principes en dientengevolge in hun verdere ontwikkeling, die haar weg volgens onze richtlijnen zal nemen.


10. In bijna alle staten vinden we in verschillende vormen dezelfde instellingen: de volksvertegenwoordiging, de ministers, de senaat, de raad van state, de wetgevende en uitvoerende lichamen, Ik behoef U de betrekkingen van deze instellingen onderling niet te verklaren, omdat zij U welbekend zijn. Let U er slechts op, dat elk van deze instellingen betrekking heeft op de een of andere belangrijke functie van de regering. Met het woord “belangrijk‚” bedoel ik hier de functie en niet de instelling. Dus niet de instellingen, maar de werkzaamheden, die zij omvatten, zijn het gewichtigst. Deze instellingen hebben alle werkzaamheden van de regering onderling verdeeld: de administratie, de wetgeving en de uitvoerende macht. Zij vervullen in het staatslichaam dezelfde taak als de organen in het menselijk lichaam. Als wij een lid van de staatsmachine beschadigen. zal de staat – evenals het menselijk lichaam - ziek worden en sterven.


11. Nadat we het staatslichaam het gif van het liberalisme ingegeven hadden, is zijn hele politieke toestand veranderd. De staten werden door een dodelijke ziekte, de ontbinding van het bloed, aangetast. Men behoeft slechts het einde van hun doodstrijd af te wachten.


12. Uit het liberalisme zijn de constitutionele staten, die de enige nuttige regeringsvorm voor de niet ingewijde zijn, voortgekomen. Ze traden in de plaats van de vroegere autocratieën. zoals U zelf wel weet, is de staatsregeling niets anders dan de school voor onenigheden, tweedracht, twisten en onvruchtbare partijstrijd, in één woord: de school voor alles wat aan de staat de kracht van zijn individualiteit ontneemt. Het spreekgestoelte en evenzo de pers hebben de regeringen gedoemd tot werkeloosheid en machteloosheid en zij werden daardoor van geen nut en overbodig. Eerst daardoor werd de eeuw van de republieken mogelijk en wij vervingen de vorst door de karikatuur van een president, dien wij kozen uit de volksmassa, midden uit onze creaturen en staven. Dat was de bom, die wij onder alle staten en volkeren legde.


13. In de naaste toekomst zullen wij de constitutionele verantwoordelijkheid van de presidenten invoeren. Dan zullen wij ons bij de uitvoering van onze handelingen geen beperkingen opleggen, omdat onze stroman de verantwoordelijkheid zal dragen. Wat is er ons aan gelegen, als de rijen van diegenen. die naar de macht streven, dunner worden en wanneer er onlusten ontstaan, omdat men geen president kan vinden, met onlusten die ten slotte het land ondermijnen?


14. Om dit resultaat te bereiken, zullen wij zorgen voor de verkiezing van die presidenten, in wier verleden de een of andere zwarte plek is. De angst voor onthullingen en de wens die ten slotte ieder mens - die aan de macht gekomen is - heeft n.l. zijn voorrechten en de aan zijn ambt verbonden voordelen en onderscheidingen te behouden. zullen trouwe uitvoerders van onze bevelen van hen maken.


15. De volksvertegenwoordiging zal de president kiezen, ondersteunen en verdedigen, echter zullen aan dit instituut het recht ontnemen wetten te maken of te veranderen. Dit recht zullen wij verlenen aan de verantwoordelijke president. die een speelbal in onze handen zal zijn. De president zal zeer zeker het mikpunt van alle aanvallen worden. Om zich te kunnen verdedigen, zullen wij hem daarom het recht verlenen buiten de afgevaardigde om een beroep te doen op het volk. d.w.z. de beslissing van een ons blindelings toegewijde meerderheid te verkrijgen.


16. Bovendien zullen wij hem het recht overdragen de staat van beleg te doen verklaren. Dit laatste voorrecht zullen wij daarom in het leven roepen, omdat de president als hoofd van het leger het recht moet hebben de nieuwe republikeinse grondwet, waarvan hij de verantwoordelijke vertegenwoordiger is, te verdedigen.


17. Onder deze omstandigheden zal de sleutel tot het heiligdom in onze handen liggen enniemand buiten ons zal de wetgeving leiden.


18. Zodra we de nieuwe republikeinse grondwet ingevoerd hebben, zullen wij verder devolksvertegenwoordiging het recht van interpellatie ontnemen, onder het voorwendsel, dat het staatsgeheim in acht moet worden genomen.


19. Ook zullen we het getal der afgevaardigde tot een minimum terugbrengen. Daardoor verminderen we ook naar evenredigheid de politieke hartstochten.


20. Tot de bevoegdheden van de president behoort ook de benoeming van de voorzitters envice-voorzitters van de volksvertegenwoordiging en van de senaat. In plaats van de doorlopende zittingen zullen wij de vergadering duur van, de volksvertegenwoordiging tot enige maanden beperken. Bovendien zal de president als drager van de uitvoerende macht het recht hebben de volksvertegenwoordiging bijeen te roepen of te ontbinden en in dit laatste geval het opnieuw bijeen roepen te verdagen.


21. Opdat de president echter vanwege al deze duidelijk onwettige handelingen niet ter verantwoording wordt geroepen, nog voor wij onze plannen uitgevoerd hebben, zullen wij de ministers en overige ambtenaren uit de omgeving van de president verleiden, zelfstandig maatregelen te nemen, waarvoor ze zelf de verantwoordelijkheid dragen. Wij zullen echter adviseren deze zaak aan de senaat of de raad van state of de ministerraad toe te vertrouwen en niet aan afzonderlijke personen.


22. De president zal de bestaande wetten, die voor verschillende interpretaties vatbaar zijn, inde door ons gewenste zin uitleggen. Hij zal ze buiten werking stellen, zodra wij hem op de noodzakelijkheid zullen wijzen. Hij zal het recht hebben voorlopige besluiten te nemen met kracht van wet en zelfs om de grondwet te veranderen. beide onder voorwendsel van staatsbelang.


23. Deze maatregelen zullen het ons mogelijk maken allengs alles te vernietigen, wat wij inde tijd, dat we naar de macht grepen - noodgedwongen in de staatsregelingen – moesten opnemen. We zullen hierdoor ongemerkt tot een terzijde-stelling van alle grondwetten komen, zodra de tijd gekomen zal zijn, dat we alle regeringen onder ons gezag zullen brengen.


24. De erkenning van ons gezag kan al volgen voordat de grondwetten terzijde worden gesteld, wanneer de volkeren - afgemat door onlusten en het volkomen mislukken van de staatsleiders, welke mislukkingen door ons teweeg werden gebracht - zullen uitroepen: "Zet hen af, geeft ons een wereldvorst die in staat is ons allen te verenigen en de oorzaken van onze vijandschap, d.w.z. de staatsgrenzen, godsdiensten" staatsschulden te verwijderen een koning, die ons vrede en rust schenkt, welke wij onder onze tegenwoordige heersers en regeringen niet kunnen vinden."


25. Gij weet zelf zeer goed, dat men - om de massa tot zulke eisen te brengen - ononderbroken in alle lande de betrekkingen tussen volk en regering moet verwarren en de gehele wereld door onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen zo moet afmatten, dat men geen anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersing volkomen te onderwerpen.


26. Als we de volkeren tijd geven om op adem te komen, dan komt het gunstige ogenblik misschien nooit weer.


PROTOCOL - 11 (De Totalitaire Staat)

1. De 'raad van state' zal tot taak hebben de macht van de regering te onderstrepen. Het zal slechts in schijn een wetgevend lichaam zijn, in werkelijkheid zal dit echter een redactiecommissie zijn voor het uitwerking der wetten en regeringsverordeningen,


2. Een wezenlijk deel van het program van onze staatsregeling bestaat daarin, dat wij de wetten maken, dat wij recht spreken en dat tegelijkertijd de administratie in onze handen is.

Deze werkzaamheid zullen wij uitoefenen:

a. Door voorstellen aan het wetgevend lichaam.

b. Door verordeningen van de president in de vorm van algemene besluiten, door terzijdestelling van de senaat en door beslissingen van de raad van state in de vorm van ministeriële besluiten. c. Op het geschikte ogenblik in de vorm van een staatsgreep.


3. Nu wij ons plan in grote trekken ontworpen hebben, willen wij de afzonderlijke maatregelen uiteenzetten, waarvan wij ons tot de opbouw van onze staat in onze geest zullen bedienen. Hiertoe behoren de vrijheid van drukpers, het recht van vereniging en vergadering, de gewetensvrijheid, het kiesrecht en vele andere dingen, die uit de menselijke gedachten wereld moeten verdwijnen of grondig moeten worden veranderd, zodra de nieuwe staatsregeling afgekondigd zal zijn. Slechts op het juiste ogenblik zullen wij onze vernieuwingen er door kunnen krijgen en om de volgende redenen. Wanneer de verandering met grote gestrengheid wordt gevoerd, kan ze vanwege de vrees voor veranderingen, welke er kort geleden geweest zijn, tot wanhoop voeren. Wanneer we daarentegen concessies doen, zal het volk zeggen, dat wij onze fouten ingezien hebben en dit zou het geloof aan de onfeilbaarheid van onze regering verwoesten of men zal zeggen, dat we bang zijn en slechts gedwongen concessies doen, waarvoor niemand ons dankbaar zal zijn, omdat men ze voor vanzelfsprekend houdt. Een en het ander zou de nieuwe staatsregeling maar schaden.


4. Op de dag van haar afkondiging, als de volkeren door de juist volvoerde staatsgreep nog geheel versuft en angstig en radeloos zijn, moeten zij erkennen, dat wij zo sterk, machtig en onkwetsbaar zijn, dat wij ons over hen niet meer bezorgd behoeven te maken, dat wij niet alleen geen acht meer zullen slaan op hun beschouwingen en wensen, maar dat voorbereid zijn op ieder ogenblik en op iedere plaats elke tegenstand en elke demonstratie te onderdrukken. De volkeren moeten weten dat wij de gehele macht met één slag tot ons hebben getrokken en dat wij onze macht in geen geval met hen zullen delen. Dan zullen zij de ogen sluiten en geduldig het verloop der gebeurtenissen afwachten.


5. De volkeren zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En weet gij wat er van de schapen wordt, als de wolven de kudde binnendringen? Zij zullen hun ogen weer sluiten, omdat wij hun de teruggave van al hun geroofde vrijheden zullen beloven, zodra wij alle vijanden van de vrede neergeveld hebben en de partijen tot onmacht zullen hebben veroordeeld. Ik geloof, dat Ik U niet behoef te vertellen, hoe lang zij op de terugkeer van hun vrijheden zullen wachten. Daarom hebben wij deze gehele politiek uitgevonden en het volk bijgebracht, zonder hen in staat te stellen haar diepere zin te onderscheiden, als het niet was om langs omwegen datgene te bereiken wat ons verstrooide volk langs de rechte weg niet zou kunnen bereiken?


6. Dat was de grondslag van onze organisatie van de vrijmetselarij welke plannen deze beesten in het geheel niet vermoeden. Wij nemen hen niettemin in onze loges op, zodat zij hun broeders zand in de ogen kunnen strooien.


7. De genade van god heeft ons over de gehele wereld verstrooid. In deze schijnbare zwakte ligt heel onze kracht, die ons heden op de drempel van wereldheerschappij heeft gebracht.


8. De eerste steen is gelegd. We moeten het bouwwerk alleen nog voltooien.


PROTOCOL 12 (Controle over de pers)

1. Het woord 'vrijheid', dat men op verschillende manieren kan verklaren, leggen wij zo uit: Vrijheid is het recht om te doen wat de wet toestaat. Deze uitlegging van het begrip legt de vrijheid volledig in onze hand, omdat de wet datgene zal vernietigen of oprichten wat volgens de boven ontwikkelde richtlijnen - voor gewenst houden.


2. Met de pers zullen wij op de volgende wijze te werk gaan. Welke rol speelt thans de pers? Zij dient er toe de hartstochten van de mensen te doen oplaaien of het zelfzuchtige streven van de partijen te bevorderen. Ze is hol, onrechtvaardig en leugenachtig. De meeste mensen weten in het geheel niet waartoe de pers eigenlijk dient.