top of page
  • Kubus

Demonen bestaan echt!

Bijgewerkt op: 24 aug. 2022

Demonen bestaan echt! En zij bevinden zich onder ons.

Verstandige, intellectuele mensen zijn veelal te nuchter om dit soort onzin te geloven en al helemaal om zich daarmee bezig te houden, over na te denken of daar enigszins rekening mee te houden. “Verstandige” mensen vinden dat het bestaan van engelen en duivels thuishoort in sprookjesland en in warhoofden. Ieder mag tegenwoordig zelf het zijne van de Bijbel vinden en die mening is bij velen algemeen geaccepteerd.


Over deze tijd waarschuwde de apostel zijn leerling in 2 Timotheüs 4 al: ” Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels”.


Demonische aanwezigheid Jezus Christus had de tegenovergestelde nuchterheid en sprak de boze geesten aan die bezit hadden genomen van het slachtoffer. Hier zijn meerdere Schriftplaatsen over te vinden. Ik zal er eentje uitlichten, die staat in Marcus hfdst. 5: “Toen Jezus uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. . . . . Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer, en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!’ Want Hij had tegen hem gezegd: ‘Onreine geest, ga weg uit die man.’ Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.’ Hij smeekte Hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. De onreine geesten smeekten hem: ‘Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’ Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen gingen kijken wat er was gebeurd”.

Demonische machten zijn doorgaans niet zichtbaar; hun beïnvloeding is dat des te meer. Christenen behoren deze realiteit te weten!


Demonen verduisteren het gezonde verstand en sluiten de poort naar het hart toe. De mens maakt zichzelf daardoor onbereikbaar voor christelijke impulsen die op hem appelleren.

De apostel Paulus waarschuwt de Efeziërs in hfdst 4 vs. 17 als volgt: “Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben”.


De wereld in het boze Tijdens de periode van het Oude Testament, onder het regime van Jahweh, de demiurg, verkeerde de wereld in diepe duisternis. De Tien Geboden met al zijn bepalingen, die Jahweh aan zijn knecht Mozes doorgaf, waren niet in staat om de mens dichter naar de Vader te brengen. Het Licht, dat de hele wereld verlichtte, was pas met de geboorte van Jezus Christus op aarde gekomen.

In die begintijd beleefden velen, dankzij Christus’ verkondiging van het evangelie, de opstanding uit de (geestelijke) dood als enige reddingsmogelijkheid om uit het scheppingsdomein van Jahweh te komen. Toen pas was de toegang tot het eeuwige Koninkrijk geopend en werden mensen door Jezus in staat gesteld om uit de matrix te ontsnappen door wedergeboorte. Johannes, een discipel van Jezus, schrijft in hfdst.3 hier over.

De profeet Jesaja profeteerde in hfdst. 60: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden”.


Het zal, voor degenen die hun ogen open hebben om te durven zien, ondertussen toch wel duidelijk zijn dat deze geciteerde tekst in Jesaja niet kan gelden voor allen, die zich lieten besmetten met het wijdverbreide farizese “evangelie” dat Jahweh de enige god is en Jezus Christus de Zoon is van deze nepgod.


Ontdaan van dit farizese zuurdesem is het jouw opdracht om in dit leven eerst de opstanding te verwerven; dan pas kun je sterven aan je oude mens, je ego. De schittering van het Licht wordt gezien door de demonische machten, die de aarde met de duisternis van manipulatie en leugens bedekken.

Demonische machten hebben decennialang door consequent verraad van onze wereldleiders steeds meer en beter grip weten te krijgen op de wereld en haar bewoners. Ze is steeds dieper ondergedompeld in een poel van misleiding en bedrog en naar verhouding slechts een handjevol mensen hebben dit echt door. En zij, die de desastreuze plannen van de globalistische elite doorzien, vechten en strijden tevergeefs een bij voorbaat verloren strijd tegen het linkse blok, dat de globalistische Agenda volgt.


De tegenwoordige actualiteit Overheden en machten zijn erop uit om de godsvonk, het Oerweten of geweten, in de mens te doven, zodat zij t.z.t. tot een gemakkelijk controleerbare slaaf gevormd kunnen worden ten dienste van de globalisten, de Cabal. Overheden hebben niets te vrezen van het innerlijk verdeelde christendom, die een verkeerde god bejubelen.

De profeet Jesaja vertolkt in hfdst. 28 vs 14 wat demonen de mensen ingeven: “Wij hebben een verbond gesloten met de dood, met het dodenrijk zijn we een verdrag aangegaan. Wanneer de striemende gesel voorbijkomt zal hij ons niet raken. Wij houden ons schuil in bedrog en verbergen ons in leugens”.

De ontwikkelingen van de wetenschap om de mens met behulp van kunstmatige intelligentie om te vormen tot de mens 2.0 loopt op rolletjes. Wie verlangt niet naar een wereld waarin de mens afrekent met ziektes; waar het saaie werk door machines wordt gedaan en waar oorlogen niet meer bestaan?

De mensen wordt een futuristische wereld voorgelogen en velen geloven daar dan ook in.

Wij gaan de tijd binnen dat alle verzet tegen het globalistische beleid gebroken zal worden; politieke partijen worden nu al tegengewerkt en uiteindelijk verboden, publicaties worden al zoveel mogelijk als “desinformatie” weg gecensureerd. “ . . . de mensen aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?” valt te lezen in Openbaringen 13, en: “Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is”.


Ieders mensenleven is te vergelijken met een boek, waarin zijn levens staan opgetekend. De individuele mens en de mensheid beleven nu hun laatste bladzijden. Ieder mens zal op de inhoud van dit boek, zijn levensboek, beoordeeld worden.


Rots in de branding In tegenstelling tot wat veel mensen beweren, dat er vele waarheden zijn en dat ieder mens zijn eigen waarheid heeft, en dat de mensen elkaars waarheid dienen te respecteren, zegt Jezus dat er maar één waarheid is. Die ene Waarheid is niet te vinden binnen dit scheppingsdomein, de matrix. Daarbinnen wemelt het van de eigen meningen, visies en inzichten. De opgestane christen laat daarentegen zijn Lichtvonk schijnen in de donkerte van de nacht. Hij heeft zich afgekeerd van de leugenachtige verzinsels van het farizese christendom en haar god.

Het fundament van zijn geloof is gebouwd op de Rots die gelegen is buiten de matrix; ontoegankelijk en onbereikbaar voor “onveranderde” mensen. Op die plaats, waar de Vader woont, wordt de christen geleid door de ene Waarheid, de enige weg, die tot het Leven leidt. Op die plaats, buiten de matrix, bevindt zich de tempel waar de christen, zich richtend op Christus Jezus als hoeksteen, is ingebouwd tot een woonplaats van de Vader.

De apostel Paulus schrijft in hfdst. 2 vs 19 van zijn brief aan de Efeziërs: “Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

De maatschappij doordrenkt met leugens: https://stopworldcontrol.com/nl/leugens/Tegengif voor alle misleidende media informatie: https://ezaz.nl/medische-fraude-tijdens-covid-van-onvoorstelbare-omvang/Niet alleen door wapens: https://www.kla.tv/Kindermoord


Het rechtse blok tegen het linkse: https://www.levensreis.nl/index.php/zij-hielden-vol/


Ga naar de Telegram groep van Tribute: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P

321 weergaven5 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

5 Comments


wolfijnwolf
Jun 23, 2022

Wel bedankt voor jouw reactie, dwarswatering!

Het antwoord op jouw eerste vraag of de globalisten gaan winnen, is het antwoord: Ja!

En dat de gelovigen, die standvastig zijn het onderspit zullen delven is het antwoord ook: Ja!

De Bijbel verkondigt bij monde van de apostel Paulus in 2 Thessalonicenzen hfdst. 2 dat voor die tijd “de opneming” zal plaatsvinden. Hoe valt dit te rijmen?

Open deze link: https://debijbel.nl/bijbel/NBV/2TH.2/2-Tessalonicenzen-2

Als je het gehele hoofdstuk van 17 verzen doorleest in de nieuwe Bijbelvertaling, die m.i. wat begrijpelijker overkomt, dan vind je hopelijk de bevestiging van mijn antwoorden.

Mocht je toch nog nadere toelichting wensen, reageer gerust verder op info@levensreis.nl

Like

morgdoor
Jun 22, 2022

❤ dank! 🤲

Like

dwarswatering
Jun 22, 2022

Dus de globalisten gaan winnen? En de gelovigen die standvastig zijn zullen dan het onderspit delven. Er wordt verkondigd dat er voor die tijd "de opneming" zal plaatsvinden. Hoe moeten wij dat zien?

😇

Like
wolfijnwolf
Jun 22, 2022
Replying to

Wel bedankt voor jouw reactie!

Het antwoord op jouw eerste vraag of de globalisten gaan winnen, is het antwoord: Ja!

En dat de gelovigen, die standvastig zijn het onderspit zullen delven is het antwoord ook: Ja!

De Bijbel verkondigt bij monde van de apostel Paulus in 2 Thessalonicenzen hfdst. 2 dat voor die tijd “de opneming” zal plaatsvinden. Hoe valt dit te rijmen?

Open deze link: https://debijbel.nl/bijbel/NBV/2TH.2/2-Tessalonicenzen-2

Als je het gehele hoofdstuk van 17 verzen doorleest in de nieuwe Bijbelvertaling, die m.i. wat begrijpelijker overkomt, dan vind je hopelijk de bevestiging van mijn antwoorden.

Mocht je toch nog nadere toelichting wensen, reageer gerust verder op info@levensreis.nl

Like
bottom of page