top of page
  • Kubus

Einde van onze democratie

Bijgewerkt op: 31 mrt. 2021

Nu wij de Tweede Kamerverkiezingen zo’n 2 weken achter de rug hebben is het tijd om hier eens de balans van op te maken. Het was al ver voor de verkiezingen duidelijk dat de VVD en D66 als de grote winnaars van de verkiezingen tevoorschijn zouden komen. Onze premier en Sigrid Kaag zijn immers, tezamen met ons koningshuis, de belangrijkste voorvechters van het World Economic Forumplan, dat de volkerenmoord als doel heeft.


Volksopstand bleef uit Slechts een massale keuze van de kiezers voor ieders persoonlijk recht van vrijheid en onafhankelijkheid om zelf te beslissen en te bepalen wat goed is en wat niet, zou de beoogde omslag kunnen maken. Bij een overweldigende meerderheid van stemmen zou fraude namelijk gemakkelijker zichtbaar worden. Helaas, het was eigenlijk wel te verwachten dat een te groot deel van de massa de voorkeur zou geven aan eigen veiligheid boven vrijheid. Dit fenomeen van veiligheid, om de persoonlijke verantwoordelijkheid over te laten aan de overheid, vinden wij ook terug in de doorsnee gelovige, die de verantwoordelijkheid van zijn zielbehoud graag overdraagt aan zijn kerkleider.


Frauduleuze verkiezingsuitslag Dat er op zeer grote schaal gefraudeerd zou worden lag eveneens voor de hand. Het mocht niet gebeuren dat het bekokstoofde moordplan van onze regering met de WEF-voorzitter Klaus Schwab vertraging zou oplopen of mogelijk zelfs geen doorgang zou vinden bij een massale opkomst van rechtse "complot denkers". Vandaar dat slechts een massale bewustwording van het gehele volk de “Great Reset” verandering naar een menselijker bestaan zou kunnen bewerkstelligen. Jammer, de zoveelste gemiste kans!


De nieuwe kabinetsformatie De poppenkast om een nieuw kabinet te formeren zet zich voort om bij het onnozele volk de indruk te wekken hoe moeilijk het is om een coalitie te vormen en ons land door de heftige “Covid19 pandemie” heen te loodsen. Een ongelukkig voorval van kabinetsformateur Ollongren, waar uit haar vertrouwelijke stukken bleek dat voor lastige Kamerleden geen plek is in de politiek, loopt even vertraging op, terwijl het al lang van te voren vaststaat dat VVD en D66, met nog enkele verliezende partijtjes om hen naar een meerderheid te helpen, een links kabinet zullen gaan vormen. De nieuwe kabinet formateurs zullen de ontstane vertrouwenswond al snel doen vergeten.


Het nieuwe kabinetsbeleid Het nieuw geformeerde kabinet zal vanzelfsprekend het mensvijandige genocide plan kunnen voortzetten, maar dan met “instemming van het volk” vanwege de verkiezingswinst. De hopeloze verdeeldheid onder het volk als gevolg van het kabinetsbeleid, met name waar het gaat om de handhaving van de volstrekt achterhaalde coronamaatregelen, zal het gehele land in de beoogde ellende storten.


Het indienen van initiatieven, zowel afkomstig van burgers als van de oppositie, ook al zijn zij nog zo aannemelijk en op deugdelijke argumenten gefundeerd, zullen onder het nieuwe kabinet simpelweg genegeerd worden; zaken, waar wij al vaker getuige van zijn geweest. Grote groepen mensen, die opkomen voor hun rechten op basis van de Neurenberg afspraken, zullen worden gedemoniseerd en weggezet als het uitschot van de maatschappij. Ook kritische politici zullen een soortgelijk lot ondergaan door hen te isoleren van de rest van onze “volksvertegenwoordigers”.


Zij allen zullen de schuld krijgen van de hoog oplopende besmettingscijfers, die het kabinet tijdens de periodieke persconferentie het volk zal voorhouden. Telkens weer wijst onze premier, zowel impliciet als expliciet, erop dat mensen nog meer “de handen stuk moeten wassen”, dat mensen vaak niet voldoende afstand van elkaar houden, en dat men zich niet altijd houdt aan het bezoekersaantal van maximaal 2 mensen, enz. met de bedoeling dat mensen vooral ook elkaar hierop meer zullen aanspreken. Het volk wordt behandeld als een stel kinderen, die nog geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en voor elkaar.

Onder de slogan “Wij moeten samen het virus te lijf gaan” zijn wij al onze vrijheden kwijtgeraakt en is het gehele midden- en kleinbedrijf nagenoeg failliet verklaard. Het kleine restant ondernemers, dat doorvecht om te overleven, zal weldra volgen naarmate zij er achter gaan komen dat de lockdown permanent zal blijken te zijn. De worst, die de regering het gehele volk steeds opnieuw voorhoudt, zal niemand ooit krijgen; dit hoort namelijk bij het spel dat met hen gespeeld wordt.

Covid-19 is een biologisch wapen De geschiedenis laat zien dat het gebruik van biologische wapens door de nazi’s tijdens de Eerste Wereldoorlog al bekend was en veelvuldig werd toegepast. Deze kennis is al meer dan 100 jaar alleen maar toegenomen en door de wetenschap geperfectioneerd om te gelegener tijd op de mensheid toegepast te kunnen worden.

Onze “onderzoeksjournalistieke” media blijven stellig beweren dat het Covid-19 virus niet in het lab is geproduceerd terwijl alom het tegendeel bekend is en dat dit virus zich niet als een “normale” griepvirus gedraagt. Optimistische vooruitzichten en positieve propaganda over de geperfectioneerde vaccins moeten zoveel mogelijk mensen er toe bewegen dat zij zich als gewillige proefkonijnen laten gebruiken.


De uiterst kwalijke rol van eenzijdigheid door de reguliere media zien wij terug in de berichtgeving over het hoge percentage gevaccineerden in landen als Israël en Engeland, terwijl men zwijgt over het aantal doden en schadegevallen als rechtstreeks gevolg van de vaccinaties. Is het niet meer dan logisch dat als meer mensen zich laten testen, dat dan het aantal “besmettingen” ook toeneemt? Het is in de medische wereld algemeen bekend en verzwegen dat een groot aantal mensen positief getest werd nadat zij gevaccineerd waren.


Wanneer men de doden en het ongekend hoge aantal slachtoffers ten gevolge van de vaccinaties ook nog eens bij elkaar optelt en rekent bij het aantal besmet geraakte patiënten door het corona virus, dan is het angstplaatje, dat een levensbedreigende virus rondwaart, voor het onnozel gehouden volk compleet. Dat er dagelijks wereldwijd luide protesten tegen de coronamaatregelen en de fake daar omheen gehouden worden, daar wordt geen of nauwelijks aandacht aan gegeven. Teveel mensen hebben de eenzijdigheid van berichtgeving door onze reguliere media niet eens door.


Ook in de vaak vooraf geregisseerde praat- en actualiteiten programma’s zie je dat de focus vnl. gericht is op de “ongehoorzame burgers” die feitelijk opkomen voor hun grondwettelijke rechten, terwijl de buitenwettelijke rol van de overheid onderbelicht blijft en/of goedgepraat.


Einde van onze democratie De waarheid is, dat er nimmer van een echte democratie sprake is geweest. Aan de mensen is altijd de schijn van democratie voorgehouden, terwijl zich in werkelijkheid, achter de schermen en geheel buiten het zicht van het grote publiek om, zich een andere wereld afspeelde.

Welnu, die zorgvuldig geheim gehouden wereld maakt zich voor onze wijd gesloten ogen steeds nadrukkelijker bekend en naar verhouding zeer weinigen worden dit naderend onheil gewaar. Het bewijs, dat het collectief bewustzijn van de mensheid en ook dat van ons land nog in een toestand van slaap verkeert, is, dat het gros van de mensen geen idee heeft waar ik het in al mijn artikelen over heb en over schrijf. Op diverse sociale media platforms circuleren plausibele waarheidsvindingen en publicaties van onafhankelijke wetenschappers, medici en vele andere waarheidszoekers.

Het behoort tegenwoordig tot een dagelijkse plicht te zijn voor ieder mens om zaken te onderzoeken en voor zichzelf na te gaan wat er klopt en wat niet.

Het is de bedoeling om uit de wirwar van desinformatie en leugens, die als rookgordijnen iemands bewustzijn benevelen, het onderscheidingsvermogen te oefenen en te scherpen, zodat men het gezonde verstand behoudt en niet wegzinkt in angst. Want dat is precies de bedoeling van de overheden, omdat een angstig mens alle logica, die inherent is aan het gezonde verstand, kwijt is geraakt.


Het wordt steeds moeilijker gemaakt om verhalen, bijv. over welke nadelige effecten de verschillende vaccinaties hebben, op social media te vinden en/of erover te berichten sinds de Tech giganten zich het recht hebben toe geëigend om te bepalen wat onder desinformatie valt en wat niet. Dagelijks worden duizenden “verspreiders van desinformatie en complot theorieën” van de social media kanalen verwijderd door het leger “fact checkers” en de zogenaamde overheidstrollen. Trollen worden door de overheid ingehuurd en betaald om kritische geluiden tegen het overheidsbeleid te ontkrachten.


Spirituele duiding van het nu Het naderend onheil wat zojuist ter sprake kwam wijst op de hier eerder, meermaals besproken komst van het Beest, waar m.n. de profeet Daniël veel over schreef en vele eeuwen later de, naar het eiland Patmos verbannen, apostel Johannes. In het 13e hoofdstuk lezen wij:

Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’”


Wie herinnert zich de dag in mei verleden jaar nog dat de paus, als vertegenwoordiger en uitdrager van het farizese geloof alle wereldleiders bijeen riep om de Nieuwe Wereldorde (NWO) te vestigen? De Bijbel, als het Woord van God, is een ware aanklacht tegen de mensheid; niet vanwege het feit dat zij mens zijn, maar vanwege het feit dat zij weigeren te veranderen. Het gaat hier niet om een beter mens te worden, maar om te transformeren (= omgevormd) tot een veranderd mens door verhoogd (onaards) bewustZijn.


Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat”, Zij waren niet geïnteresseerd om zich spiritueel te ontwikkelen; zij worden uit Zijn mond gespuugd. Ook het huidige christendom kent vele gelovigen, die niet geïnteresseerd zijn om de Schrift te onderzoeken; zij hebben Jezus Christus buitengesloten lezen wij hier: “Iedereen aanbad de draak.” Dit gaat over onze tijd; het speelt zich af in het hier en nu.

Verleden jaar mei zagen wij dat de draak zijn gezag aan het beest gaf. Sla mijn berichtgeving hier maar eens over na. De mensheid is aan de macht van het beest overgeleverd. En niemand kan het tegen hem opnemen! In de praktijk betekent het dat alle initiatieven en pogingen om tegen de Deep State – het beest – te strijden niets uit zullen kunnen richten. Vonnissen van Rechtbanken en Gerechtshoven worden net zo makkelijk terzijde geschoven. We zien deze ontwikkeling voor onze ogen gebeuren en wie het nog steeds niet (wil) zien, zal dit alsnog te zien krijgen en ervaren.


De hele wereld heeft het totale pakket aan coronamaatregelen – de mondkapjesplicht, de aanstaande verplichte vaccinatie, de invoering van de spoedwet, de lockdown, avondklok, de onderlinge afstand, de bezoekbeperking, enz. – laten gebeuren: “Wie kan het tegen hem opnemen?” De mens is door zijn schepper als kuddedier geformeerd en volgt gedwee het beest op weg naar zijn “vrederijk” waar hij als slaaf zijn meesters, aan de top van de mensheid piramide, mag dienen en “niets bezittend alleen maar gelukkig hoeft te zijn”.


Over hen staat in de volgende verzen geschreven: “Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat”. Deze lege hulzen, waar alle spiritualiteit uit verdwenen of aan het verdwijnen is, vormen tezamen het fundament waarop de wereldelite haar macht uitoefent en handhaaft. Door de meerderheid worden de wijze mensen, die altijd de minderheid vormen, de mond gesnoerd.


Vooruitblik op de toekomst Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg?” Op dit moment worden de enkelingen – vaak tot eenlingen van de gemeenschap veroordeeld - die wèl gehoor gaven aan Zijn stem geselecteerd om tot Zijn Bruid te behoren. Tijdens de technocratische dictatuur, onder het NWO-regime, worden wereldwijd de “tweede-lingen” geselecteerd.


Het betekent dat de druk op het innerlijk Christusbewustzijn, het Oer weten of geweten, dan dermate groot wordt, dat van binnen uit, dus recht vanuit het hart, een mondiale roep losbreekt naar de Vader om redding. Bewust Zijn is de enige macht om de duivelse macht te breken. Dit is de ware ontwaking waar de gehele schepping reikhalzend naar toe verlangt en waaraan gehoor gegeven zal worden door de Komst van de Christus, die Zijn Vrederijk hier op deze aarde daadwerkelijk zal vestigen.


Bronnen en aanverwante artikelen: Verkiezingsfraude op grote schaal: https://www.stopworldcontrol.com/nl/stemfraude/?tl_inbound=1&tl_target_all=1

Betekenis van Astra Zeneca: Astra: “De astra's zijn transcendentale, bovennatuurlijke wapens die door de Heer zijn gecreëerd en worden voorgezeten door een specifieke godheid. Om een ​​astra op te roepen of te gebruiken, moet men de vereiste kennis hebben, d.w.z. de specifieke mantra die de astra zal bewapenen, sturen en ontwapenen”. (Uit het Hindoeïsme)

Ze: Poolse vertaling van “dat”

Necare uit het Latijns vertaald: doodmaken https://www.vertalen.nu/vertaal?vertaal=necare&van=la&naar=nl

Eerdere publicatie over volkerenmoord: https://www.tribute.nu/post/kan-het-nog-duidelijker

Burgerinitiatief waarin we de Kamer expliciet vragen afstand te nemen van de Great Reset Initiatieve van het World Economic Forum: https://www.bbbdebat.nl/

Video: Mensen! Word eens wakker! https://www.youtube.com/watch?v=841w-vLIeaU

De volgzame massa op weg naar slavenbestaan: https://cosmicworld.site/trigger-warning-read-at-own-risk

Bezoek voor meer beeldmateriaal mijn galerij: https://www.levensreis.nl/index.php/gallerij/


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN! Link naar telegram.

137 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page