top of page
  • Kubus

Gevangen in angst deel 2

Bijgewerkt op: 23 jul. 2023

“In een negatieve wereld is het gemakkelijker om mensen te misleiden dan om ze ervan te overtuigen dat ze misleid zijn” is een uitspraak van Mark Twain dat zeer past in deze tijd. Want de wereld, waarin de leugen en het kwaad de boventoon voert, kan met recht een negatieve wereld worden genoemd. En dat het zeer moeilijk is om misleide mensen te overtuigen dat ze misleid zijn (lees: om slapende mensen te overtuigen dat ze in diepe slaap zijn) blijkt uit de negatieve, ellendige staat waarin de gehele mensheid terecht is gekomen.

Door leugens gevangen Voortdurende herhalingen van dezelfde slogans en angstcampagnes van regering en overheid hebben het denken van de massa gevuld met leugens. Onze corrupte media, die grotendeels in globalistische handen is, hebben als spreekbuis van de regering er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de hersenloze massa meegaat in elke meest absurde eis, die aan hen gesteld wordt. Dit heeft de afgelopen Covid19 periode toch wel afdoende aangetoond!

Onderzoeken is een vereiste Bij een veelheid aan informatie is onwetend blijven een keuze. Stel jezelf eens de vraag: Wat houdt jou tegen om je aan te sluiten achter de verzetsgroepen, die doorgaans heel goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de wereld? Onderzoek zelf de dingen en vooral: onderzoek jezelf! Geloof je echt dat we door goedwillende overheden, w.o. onze eigen regering, worden bestuurd? Als je dit nog steeds gelooft, al is het maar uit angst, dan zal je als eerste geslacht worden, want een makkelijker prooi is er niet!


Wereldwijde misdaad Karen Kingston is een biotechnologisch analiste en voormalig medewerkster van Pfizer die als een van de eersten waarschuwde voor de gevaren van de zogenaamde CV19 “vaccins”. Het Covid19 vaccin is helemaal geen vaccin, maar een biowapen in handen van globalistische organisaties, zoals Big Pharma. Ondanks alle negatieve feiten over de “vaccins” en de biotechnologie met mRNA-nano deeltjes daarin, worden de injecties nog steeds onverminderd gegeven. “Deze vaccins zijn ontworpen om schade en ziekte te veroorzaken en er wordt op ons geëxperimenteerd” aldus Kingston.

Ware bedoeling van de vaccins Deze psychopaten “wetenschappers” experimenteren op mensen om de toepasbaarheid van kunstmatige intelligentie te verbeteren . Dat is wat er aan de hand is. Het zijn criminele menselijke experimenten met wapens. Mensen werd niet verteld dat er op hen geëxperimenteerd werd door Big Pharma. Kingston wijst erop: “De klinische proeven waren nooit ontworpen om aan te tonen dat ze infecties konden voorkomen en tegen ziekten konden beschermen. Mensen werden niet geïnformeerd over de risico’s die de Food and Drug Administration (FDA) in oktober 2020 al wist, namelijk een dozijn neurologische aandoeningen en cardiovasculaire problemen. Dit werd hen dus allemaal niet verteld. Dat is dus geen bonafide onderzoek. Dat is crimineel onderzoek. . . . “


mRNA nanodeeltjes ook in andere producten “De mRNA/nano partikels worden nog steeds geïnjecteerd en ze worden ook in andere producten gebruikt zonder dat het publiek hiervan op de hoogte is”. “Grote farmaceutische bedrijven stoppen deze technologie in veel injecteerbare producten. Er zijn dus nog andere mensen die geïnjecteerd worden en sterven. . . . Ze stoppen het in cosmetica zoals Botox en fillers. We moeten dit nu stoppen, maar we moeten beginnen met de Covid 19 injecties. . . . . Dit zijn geen vaccins. Dit zijn injecties met nanodeeltjes. Van deze nanodeeltjes is bekend dat het giftige stoffen zijn. In 2017 zijn de nanodeeltjes geregistreerd als wapens voor tweeërlei gebruik van bio-oorlogsvoering. De nanodeeltjes zijn dus wapens” aldus Kingston.

Pfizer, god van de pest en de onderwereld Het bekend worden van de betekenis van 'Rezifp', of Pfizer achterstevoren gespeld, heeft in de wereld gemengde reacties uitgelokt. De Hebreeuwse Bijbel associeert Resheph met rampspoed, met name met pestkoorts, pijlen en vuur. We kunnen over de aard van Resheph leren uit o.a. Habakuk’s beschrijving in hfdst 3 vs 5 van de demiurg YHWH: “Voor hem uit gaat de pest (Resheph), de koorts (Dever) volgt hem op de voet”.

Dever en Resheph zijn krachten die YHWH dienen en hem vergezellen wanneer hij zich als krijger manifesteert. Hun functie is om zijn vijanden aan te vallen. Je zou kunnen zeggen dat Dever en Resheph zijn als de paarden en strijdwagens van de Heer of als de pijl en boog. Het is niet duidelijk of ze worden beschouwd als twee afzonderlijke krachten met vergelijkbare functies. Zoals we weten, beschouwden de Kanaänieten Resheph als de god van de pest, en soms wordt hij geïdentificeerd met de Babylonische Nergal en de Griekse Apollo, die beide verantwoordelijk worden geacht voor allerlei plagen.


Meer over de betrokkenheid van YHWH Resheph verschijnt ook naast andere destructieve krachten in dienst van YHWH in de strijd tegen zijn vijanden, zoals hongersnood in Deut. hfdst 32 vs 24: “Honger zal hen uitmergelen, de pest hen verteren, ziekten zullen hen te gronde richten. Ik geef hen ten prooi aan wilde dieren, giftige slangen laat ik hen bijten”. In hetzelfde hoofdstuk van Deuteronomium (vs 23) gebruikt Jehova pijlen om mensen te straffen: “Ramp na ramp breng ik over hen, al mijn pijlen schiet ik op hen af”. Binnen de 3D wereld, de matrix van Jehova, worden zij, die het meest presteren om de aarde en haar mensheid te gronde te richten, rijkelijk beloond, zoals ook Pfizer, die $50 miljard ging verdienen, kreeg het bedrijf bovendien de leiding over veiligheid, ethiek en gegevensinterpretatie. “Dit was dus geen bonafide onderzoek. Het was crimineel experimenteren”.


Gevangen in angst De mensheid zal moeten wennen aan het gegeven dat de gehele wereld uiteindelijk bestuurd en geregeerd wordt door kwaadaardige, zeer mensvijandige wezens, zoals Anunnaki, Draco’s, Greys om enkele daarvan te noemen. Zij hebben bezit genomen van de aarde en zijn er verantwoordelijk voor dat alle religies werden vervormd, zodat de weg terug naar Huis voor de mensheid voor eeuwig werd geblokkeerd. Als gevolg daarvan zijn in de wereld ontelbare religieuze oorlogen gevoerd!


De onderlinge verdeeldheid in alle sectoren van de samenleving, dus niet alleen op religieus gebied, wordt als feitelijk gegeven algemeen geaccepteerd en als “normaal” beschouwd. Dat is het dus niet! Alle mensen die onderzoek deden naar Waarheid werden tegengewerkt en zelfs vermoord; alle vervormingen en leugens worden nog steeds gepromoot en rijkelijk beloond! Dat is niet normaal! De rest van de massa wordt in een constante angstpsychose gehouden zodat van hen geen verzet verwacht hoeft te worden. Dat is niet normaal!

Een wereld van leugens komt aan het Licht Om de gevangen mensheid uit de matrix, het scheppingsgebied van YHWH, te bevrijden is zo’n 2000 jaar geleden de Zoon van de hemelse Vader op aarde verschenen. Hij heeft YHWH Jehova ontmaskerd als de vader van de leugen, en dat allen, die Jezus Christus, en daarmee Zijn Vader erkenden en aanvaardden, naar Huis konden terugkeren. Joh.1 vs 11: “Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in Zijn Naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden”. Het zal de oprechte lezer opgevallen zijn dat Jezus met “kinderen van God” hier niet kinderen van de wereldschepper YHWH bedoelde.


De wereld in de macht van het Kwaad Allen, die deze 3D wereld, de wereld die wij met onze zintuigen waarnemen, voor de enige werkelijkheid houden zijn een gemakkelijke prooi voor de demonische machten, die deze aarde in hun greep hebben. De gehele 3D wereld bevindt zich, in spiritueel opzicht, in diepe duisternis. Zodra de mens zich afkeert van deze 3D werkelijkheid van illusie en bedrog, inclusief YHWH als de schepper van deze matrix, staat hij in de juiste hoedanigheid om te veranderen. Het Taoïsme noemt dit Wu wei. Voor grote Chinese denkers is Wu wei het uitgangspunt dat je leert om écht los te laten. Echte verandering kan alleen plaatsvinden door kennis van de Waarheid.

Daarom steken degenen, die geen wijdverspreide verandering willen, zoveel energie in het tegenhouden van mensen om te weten wat Waarheid is. Zij worden in/vanwege hun onbewustheid gestimuleerd en aangedreven door de leugenachtige, demonische wezens, waar de apostel Petrus ook naar verwees in zijn 2e brief hoofdstuk 2 over “dat God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren.” Lach zoveel je wilt, Waarheid brengt alles aan het licht.


Spirituele duiding over de actualiteit Wie zijn ogen enigszins open heeft neemt gemakkelijk waar dat onze overheid de controle over het gehele land volkomen kwijt is geraakt, en dat wij geregeerd worden door machten, waar niemand nog enige invloed kan/durft uitoefenen.

Kortom: wij zijn sinds lange tijd door onze politieke leiders bewust verraden, voorgelogen en overgeleverd aan de demonische overheden die onze planeet in bezit hebben genomen en de mensheid besturen! Ondanks alle protesten wordt de globalistische Agenda om de wereldbevolking te reduceren en vele andere mensvijandige maatregelen daarom onverminderd doorgezet. Deze negatieve ontwikkeling heeft direct te maken met de weigering van het overgrote deel van de mensen om hun bewustzijn te transformeren naar de hogere 5D staat van de komende Nieuwe Aarde. Het verhogen van ieders individuele bewustzijn is het meest effectieve wapen tegen de machten der duisternis. Daar is inzet en moed voor nodig om de eigen, innerlijke satan op te sporen en uit je systeem, je lichaamshuis, te jagen. Voor lafhartigheid is in de spirituele wereld geen plaats, want je komt alleen te staan in jouw persoonlijke strijd!


Spirituele vooruitzichten Ondanks de vele ernstige oproepen van de wakkere minderheid om in verzet te komen tegen de naderende catastrofe, die ons land te wachten staat bij ongewijzigd landbeleid, blijft het merendeel van de massa in de opgelegde angst psychose door de overheid hangen. Daarom zal een relatief klein deel van de wereldbevolking de overgang naar de 5D wereld kunnen maken. Heeft de Heer niet gezegd: “Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.” Wij beleven de tijd die de apostel Johannes in hoofdstuk 3 vs 19 beschreef: “Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen: Covid 19 injecties zijn geen vaccin: https://www.frontnieuws.com/cv19-vaccin-lopende-wereldwijde-criminele-experimenten-karen-kingston/
Geschiedenis herhaalt zich: de mens verandert niet: https://www.levensreis.nl/index.php/2021/03/29/einde-van-onze-democratie/Recente blogposts

Alles weergeven

2 kommentarer


dwarswatering
22 juli 2023

Gevangen door de angst maar ook de "goedgelovigheid" in de Staat hebben de gevaccineerden gedreven de prik te aanvaarden. Ook aanvaarden ze al hetgeen door de politieke leiding wordt opgedrongen, zelfs hun eigen armoede omdat we onze medemensen (gelukszoekers) moeten helpen. Ze zien het onderscheid niet meer en wenden zich hierdoor ook steeds verder af van de wakkeren, de wappies en ongevaxten. Diezelfde politieke leiding weet en ziet dat, sterker:het is in hun plan verweven. Kennen alle ins en outs en hebben de psychologie zelfs voorhands bekonkeld en in werking gezet. De tijd dringt steeds meer, zelfs een gewapend conflict, ook onder de bevolking zelf, schuwen ze niet meer. Was er maar een engel met een vlammend zwaard die Davos,…

Gilla
wolfijnwolf
22 juli 2023
Svarar

Er komt geen engel van buiten, boven of waar dan ook. De mens zal zichzelf moeten redden door zijn bewustzijn te verhogen . . .

Gilla
bottom of page