top of page
  • Kubus

Gevangenschap of bevrijding

Onderlinge verdeeldheid wordt vergroot En zo wordt geleidelijk aan de kloof tussen bevolkingsgroepen dieper en dieper, zelfs in die mate dat families van elkaar gescheiden worden en gezinnen uit elkaar gedreven worden.

In de ban van de leugen Het is jammer, dat het grootste deel van de bevolking nog steeds in de goede bedoelingen van onze regering gelooft. Zeer velen geloven dat onze regeerders de belangen van het volk behartigen en alle mogelijke moeite doen om ons landje door de corona-crisis heen te leiden. Wie echter verder kijkt dan het kabinet de mensen voorspiegelt ontdekt een andere werkelijkheid, die een realistischer beeld schetst over wat er echt aan de hand is. De journalistiek laat ons al tientallen jaren in de waan dat zij objectief en onpartijdig nieuws brengt.

Steeds duidelijker blijkt dat het van de overheid helemaal niet de bedoeling is dat de mensen massaal gezond worden en daarmee hun vrijheden weer terugkrijgen!

Wat er echt aan de hand is wordt door zowel de politiek als de media in alle toonaarden ontkend, namelijk dat beide door de machtige wereld-elite zijn gegijzeld. Hun tentakels zijn diep doorgedrongen in alle lagen van ons koningshuis, onze overheden en onze maatschappij. Er is in ons land geen sector aan te wijzen die gevrijwaard is van de invloed en daarmee de controle van deze kwaadaardige dynastieën, die de gehele aardbol beheersen. Hier ligt de verklaring waarom bij alle protesten tegen het gevoerde beleid vanwege de kwalijke gevolgen nauwelijks enige verandering is waar te nemen.

Voorspellingen komen uit! Bijbelse profeten uit de oudheid verwezen met hun voorspellingen allen naar onze tijd als “de dagen, dat vervuld zal worden hetgeen gesproken is.” Jezus Christus, de apostelen en vele zieners daarna waarschuwden de mensen tegen het onheil dat demonische machten op aarde zullen aanrichten en tegen de ellende en het lijden van mens en dier.

Laten we een stukje lezen wat de apostel Johannes hierover schrijft in zijn eerste brief aan zijn toehoorders, de eerste christenen: “We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden”.

De weder geborene wordt hier “iemand die uit God geboren is” genoemd. Hij/zij is degene, die de arrogante nep-god in navolging van Christus mee ontmaskerd heeft als de vader van de leugen. Jezus heeft tijdens Zijn dagen deze bedrieglijke Janus met zijn vele gezichten ontmaskerd en de Farizeeërs en Schriftgeleerden bestraft omdat zij weigerden Zijn Vader, de enige ware God van Liefde, te erkennen.

De macht van het kwaad in het nu De boze machten waren in de tijd van de apostelen reeds actief om de eerste christengemeenten, als het Lichaam van Christus op aarde, te infiltreren en de christenen uiteen te drijven. De apostelen voorzagen dit toen al en de geschiedenis laat een spoor van wrede christenvervolging – zij werden “ketters” genoemd – zien met de duistere middeleeuwen als tragisch dieptepunt. De wrede christenvervolgingen zijn in onze tegenwoordige tijd, althans voor het westen, voorlopig gestopt. De niet-zichtbare machten in de atmosfeer, die hun invloed laten gelden met behulp van de globalistische wereld-elite, de Cabal genaamd, hebben een minder opvallende en toch zeer doeltreffender manier gevonden om de mensen hun eindbestemming te laten mislopen: de vaccinatie.

Doel van het vaccineren Wie wat kritischer naar het nieuws kijkt zal er vrij gemakkelijk achter kunnen komen dat de Covid19 pandemie en de daarbij genomen desastreuze maatregelen nauwelijks iets met de volksgezondheid te maken heeft.

Alle doeltreffende alternatieven om het corona-virus te behandelen werden genegeerd en gerenommeerde medici werden steevast het zwijgen opgelegd en op non-actief gesteld; vrijwel de gehele medische- en zorgsector is eveneens gegijzeld door de machts-elite, die haar dwingende invloed doet gelden door middel van één van haar bolwerken in de wereld, de WHO.

Door angst bevangen verliezen massa’s mensen hun gezonde verstand en laten zich gewillig inspuiten met een middel, dat de naam “vaccin” niet eens waard is en zich bovendien in een experimentele fase bevindt.

Afgezien van de schadelijke gevolgen van de maatregelen, zowel economisch als psychisch, gaat het de kwaadaardige machten vnl. om de vaccinaties zelf. De, door Big Pharma/Bill Gates en c.s. aangeprezen, vaccins zijn niet alleen het perfecte moordwapen op de (middel)lange termijn, maar vooral bedoeld om het Licht in de mensen te doven.

Jezus antwoordde hen: “Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat”. Zij dreigen hun eindbestemming definitief mis te lopen!

Kijk uit wie jij volgt! Als wij nog even de tekst uit de brief van Johannes erbij nemen dan laat hij een ernstige waarschuwing horen nadat hij zijn toehoorders uitdrukkelijk op het hart gedrukt heeft wat zij behoorden te weten en voor altijd bij zich dragen: “We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt”.

Zij erkennen weliswaar de demiurg als de schepper van hun mens-zijn (oude mens of hun ego), maar zij erkennen de schepper niet als de enige god, die beweert “buiten Mij is geen ander. Ik ken er geen.” Uit dit laatste blijkt de arrogantie van de schepper; de ware christen weet dit en heeft zich van hem afgekeerd.

Voor de ware christen geldt het volgende: “De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft”.

De apostel herinnert de christen ook aan het volgende: “We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.

Tenslotte een waarschuwing Het tegenwoordige christendom, die in de schepper als enige god gelooft en hem als zodanig aanbidt en bejubelt, is vlak na het ontstaan van het christendom geïnfiltreerd geweest. De ware christenen zijn nagenoeg uitgeroeid, hun boeken verbrand en de paus werd aangesteld als hoofd van de Kerk; de paus is de aanbidder van Lucifer, de tegenhanger van Christus.

Tegenwoordig kan geen enkele evangelische stroming, kerkelijke gemeenschap of christelijke sekte zich het Lichaam van Christus noemen. En de leden van die lappendeken aan kerkelijke gezindten verloochenen massaal de Christus in de hoop dat Hij die ontkenning van Zijn Vader wel door de vingers zal zien. Tegen beter weten in maken zij zichzelf wijs dat Jezus wel zo genadig zal zijn om hen te vergeven dat zij verbonden bleven aan hun kerk. “Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden”.

Jezus kwam om de mensen te redden, die zelfs nog een sprankje van Zijn Licht in zich dragen. Hij zal geen transhumanen en halve robotten kunnen redden. Ware christenen worden tot eenlingen naarmate wij verder komen in de tijd. Zij, die volhouden in hun strijd voor hun vrijheid en behoud van hun lichamelijke soevereiniteit en zelfbeschikking zullen de bevrijding uit hun gevangenschap bereiken.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Complot theorieën komen als feiten aan het licht: https://www.levensreis.nl/index.php/het-vrederijk-van-het-beest-2/

Zij bereikten de volledige bevrijding:

336 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page