top of page
  • Kubus

Het doel is: Transhumanisme

Bijgewerkt op: 24 jul. 2021

Dit artikel legt uit hoe en waarom transhumanisme doorgezet zal worden. Alle protesten van de afgelopen tijd, de rechtszaken die mondiaal tegen de coronahoax werden gevoerd hebben nauwelijks impact gehad op het Build Back Better plan van het World Economic Forum (WEF)/Klaus Schwab. Alles wijst erop dat “The great Reset”, waarin het plan om de wereldbevolking te reduceren is opgenomen, tegen elke prijs zal worden doorgezet.

Alle overheden in de wereld zijn bij dit grote “reset” plan betrokken en de overheden, die weigeren krijgen sancties opgelegd en/of het regime wordt geïnfiltreerd en omver geworpen, het volk wordt tegen hun regering opgehitst zodat het gehele land ondergedompeld wordt in chaos, het staatshoofd afgezet en/of vermoord, kortom er werden en worden nog steeds diverse praktijken toegepast om tegenstribbelende regimes op de knieën te krijgen.


Hoe wordt transhumanisme doorgezet Er is een periode van vele tientallen jaren van voorbereiding vooraf-gegaan om de gehele wereld zover te krijgen dat bijna alle mensen het transhumanisme als nieuwe levens-filosofie zullen omarmen. Die voorbereiding begon al in het onderwijssysteem, door alle christelijke lesmateriaal te vervangen door een nieuwe, meer materialistischer religie, waarin de mensheid werd vereerd; de mens is zijn eigen god. De linkse indoctrinatie in het onderwijssysteem vanaf het basisonderwijs tot en met onze universiteiten levert gehoorzame,


vrijwel kritiekloze burgers op die na hun studie belangrijke posten in de maatschappij en de overheid toebedeeld krijgen. Wij zien hoe mensen massaal gehoor geven aan vaccinatie campagnes met het vooruitzicht op meer vrijheid en tenslotte de terugkeer naar “het oude normaal”.


Als palingen zwemmen zij de uitgezette fuik in waaruit geen ontsnappen meer mogelijk is; zij hebben hun individuele grondrecht van vrijheid uit handen gegeven aan onze overheid, en daarmee aan de demonische machten.


Uit onwetendheid en/of deels uit gemakzucht hebben zij het toegelaten dat deze machten hen besturen; zij zijn wezenlijk tot hun slaaf geworden.
Waarom is transhumanisme het doel Het vaccinatiebeleid dat nu nog “vrijwillig” is, wordt naarmate de tijd vordert steeds dwingender opgelegd en tenslotte ontkomt niemand er aan. Covid kreeg de A status via stemming, niet via wetenschappelijk bewijs. Daarmee heeft de overheid de mogelijkheid gekregen om onze rechten en vrijheden ongelimiteerd te kunnen beperken. De stemming werd uitgebracht door Kamerleden, die van de partij-top te horen kregen dat ze voor of tegen een wetsvoorstel moeten stemmen, maar de Kamerleden zelf hebben geen idee wat er zich in werkelijkheid afspeelt!


Wat mensen niet wordt verteld is, dat zij met de vaccinatie een chip mee geïnjecteerd krijgen, die hun gedachtengang overneemt en bestuurt zonder dat zij dat zelf door hebben. Het doel van transhumanisme, dat nu als aantrekkelijk en fascinerend wordt voorgesteld, is om de mens gehoorzaam en gedwee te maken; alle verzet en tegenstand is dan, dankzij de verdovende vaccinaties, van binnenuit reeds gebroken. De chip zorgt er voor dat de gevaccineerden in angst gevangen zullen blijven en alle hoop en veiligheid van de overheid verwachten.


Verzet heeft geen impact tegen de bevolkingsreductie De algemene gedachte is: Als er maar genoeg mensen gemobiliseerd worden en zich gaan verzetten tegen alle knechtende maatregelen dan zullen uiteindelijk de goede krachten het winnen van de kwade. Dan zal het licht door de duisternis heen breken en de mensen massaal in opstand komen, zodat een betere, rechtvaardiger wereld gesticht kan worden.

Zij, die een filosofischer standpunt huldigen geloven dat eens het licht zal doorbreken; en als je maar in het positieve van de mens blijft geloven, dat dan “als vanzelf” het negatieve zal verdwijnen. En zo kan ieder voor zichzelf zijn/haar verwachtingen en hoop voor de toekomst wel invullen; hoop doet immers leven, toch?


Angst voor het levensgevaarlijke corona-virus en de nog veel besmettelijker varianten houdt het overgrote deel van de wereldbevolking in haar greep. Die alles overheersende angst vernauwt het bewustzijn en verlaagt het collectieve bewustzijnsgetal van de massa, wat weer de weg plaveit voor de demonische massamoordenaars, die de leiding hebben over onze planeet. De al of niet bewust gekozen onwetendheid over deze machten, die erop uit zijn om zoveel mogelijk mensen te elimineren, maakt dat mensen niet voldoende voorbereid zullen zijn om te overleven zodra vooraf geplande clusters van catastrofes de wereld zullen teisteren.

Het gros van de massa verwerpt het idee van kwaadaardige machten die de wereldregie in handen hebben en gelooft nog steeds in een maakbare maatschappij, mits voldoende mensen zich verzetten tegen het coronabeleid, dat steeds idiotere vormen aanneemt.

Alle grote gebeurtenissen zijn vooraf gepland. Weersatellieten berichten niet alleen over het weer, zij zijn ook in staat om het weer in bepaalde gebieden te veranderen. De afgebeelde kaart “Weersatellieten” geeft ons informatie dat de Illuminati de controle heeft over het weer op “Plaatsen” op aarde. De kaart vertelt ons dat “klimaat oorlogvoering” echt bestaat en dat de naties in staat zijn om een ravage van natuurrampen op elkaar los te laten.


Duitse weerdeskundigen hebben ontdekt dat de overstromingen, die onlangs ook ons land heeft getroffen m.n. in de provincie Limburg, het gevolg blijkt te zijn van weermanipulatie. Alle grote natuurverschijnselen, w.o. ook de grote bosbranden, tornado’s en orkanen in de wereld zijn het directe gevolg van weermanipulatie om de klimaathoax in stand te houden. Bij elke natuurramp wordt de “opwarming van de aarde” en de “klimaatverandering” ter sprake gebracht door onze weerdeskundigen, in de politiek en in de media.


Alle milieu- en klimaat activisten worden rijkelijk gesubsidieerd door onze overheid; zij worden ingezet om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten en verdeeldheid en chaos te scheppen. Veel “christenen” en hun geestelijke leiders verklaren deze verschrikkelijke rampen als “handelingen van godswege”; ja, zelfs de schadelijke Covid-vaccinaties zien velen als een “redmiddel uit de hand van god.” Wees daarom toch vooral dankbaar en laat je vaccineren!

Spirituele kijk op de gebeurtenissen Toen Michael Rothschild zijn uitspraak deed tijdens een Bilderberg bijeenkomst was hij zich zeer bewust wat hij zei. Ik herhaal het hier nog maar eens: “Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scène gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.


Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

De koningen, die het hier voor het zeggen hebben zijn vnl. de Rothschilds en aan de overzijde van de Oceaan, zijn het de Rockefellers. Zij zijn de wegbereiders voor de New Age christus, de vredevorst van de tegenwoordige christenheid. Volgens de profeet Daniël zal aan hun macht een einde komen. De voortekenen worden steeds duidelijker zichtbaar voor degenen die dit (willen) zien.


“Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de overtreders voorbij is, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in listen. Zijn kracht zal groot zijn – maar het is niet zijn eigen kracht – en hij zal een ongehoorde verwoesting aanrichten. Alles wat hij onderneemt zal hem lukken; machtigen zal hij in het verderf storten, ook het volk van de heiligen. Door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en velen onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder dat er een mensenhand aan te pas komt zal hij gebroken worden”.


Met in de laatste regel van dit citaat “zonder dat er een mensenhand aan te pas komt”, wordt het BewustZijn bedoeld.

Geloof is een geschenk; “elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen”, aldus de apostel Jacobus.

Geloof is een on-aards geschenk, dat gegeven wordt aan een ieder, die zich in gehoorzaamheid aan hun geloof have en goed hebben verlaten, zoals aartsvader Abraham dit deed “door zijn maagschap (familie, stam) te verlaten, zonder te weten waar hij uit zou komen”.


Hier onderscheidt de gelovige zich van de schijn gelovige; de christen van de “naam-christen”. Ook Jezus Christus onderscheidde Zich van Zijn aardse familie: ”Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten Zijn moeder en Zijn broers aan. Ze vroegen Hem dringend te spreken. Iemand zei tegen Hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ Hij antwoordde: ‘Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?’ Hij maakte een gebaar naar Zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn Mijn moeder en Mijn broers. Want ieder die de wil van Mijn Vader in de hemel doet, is Mijn broer en zuster en moeder.’”


Velen zijn geroepen tot dit Leven, maar zeer weinigen zijn uitverkoren omdat zij geen afstand konden/wilden doen van hun “maagschap”, hun “comfort zone”, uit angst voor de smaad die zij zullen ervaren om buitengesloten te worden.

Als het erop aankomt, dan kiezen velen toch voor de “veiligheid en geborgenheid” van hun geconditioneerde harnas, dat zij vanaf hun geboorte hebben meegekregen en de rest van hun leven bij zich dragen.

Zij houden liever vast aan de vertrouwde farizese overlevering van Janus met de twee gezichten; de god van de leugen, de duisternis en de (spirituele) dood. De apostel Jacobus maant de naamchristenen en hun leiders dan ook:“ . . . u kunt beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch”.


“Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de Naam van Gods enige Zoon.


Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht”.
Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Alle interrupties Gideon van Meijeren vs Rutte, de Vries en Paternotte+ motie - Debat Tweede Kamer: https://www.youtube.com/watch?v=BC2bftJHaE8

Onze premier liegt het land voor: https://www.youtube.com/watch?v=Laia-GQOVnE&t=27s

Officiële grafiek toont aan dat epidemie verleden jaar mei was afgelopen: https://youtu.be/sOlqEtA8nes

De voorbereiding van het transhumanisme in het Onderwijs systeem: https://www.levensreis.nl/index.php/2019/06/09/de-nwo-het-tijdperk-van-de-antichrist/


Volg het vrije nieuws en wees geinformeerd over wat er ECHT gebeurt in de wereld! Ondersteun de vrijheidsstrijd, kom op voor jouw toekomst, van je kinderen, van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!


532 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page