top of page
  • Kubus

Het grote Babylon

Steeds meer mensen zijn het doel en de zin van het leven kwijt geraakt of zijn er hard op weg om deze kwijt te raken. De wereldbeheersers van deze wereld, die intensief samenwerken met de aardse overheden, hebben het bijna geheel voor elkaar gekregen om de zingeving van de mensen weg te halen. Dit artikel “Het grote Babylon” vertelt hierover.

Inleiding Oude tijden herleven weer. De geschiedenis van de mensheid laat keer op keer het overtuigende bewijs zien dat het gros van de mensen niet leert van de lessen uit het verleden. En wie niet leert uit de lessen van het verleden is gedwongen om deze opnieuw te ondergaan.


De Bijbel is een sprookjesboek Al eerder heb ik hier een hoofdstuk aan gewijd en beweerd dat de Bijbel een sprookjesboek is voor volwassenen. En daarmee bedoel ik niet de geleerde volwassenheid van het intellect, verkregen uit wetenschapsboeken. Alle ware heiligen, zoals Jezus Christus, de Boeddha, de apostelen en andere avatars, spreken het kind in de volwassene aan. Aardse wijsheid leraren en valse profeten zijn veelal meesters in het ontkrachten en ontkennen van de lessen die in vele Bijbelse verhalen liggen opgesloten. De apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korinthiërs: “Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen”. (hfdst 14 vs 20)


De christengemeenten op een dwaalspoor gebracht In Efeze 4 vanaf vs 12 lezen we het volgende: “Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde”.


Wat een schril contrast komen wij tegenwoordig tegen in de lappendeken van christelijke stromingen, sekten en kerken!

In de volgende verzen lezen we over oorzaak van de christelijke ontreddering in onze samenleving: “Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken”.

De verwarring binnen het christendom is het resultaat van de verkeerde verkondiging dat Jezus Christus de Zoon zou zijn van Jahweh. Wie dit onderwijst wordt in de Bijbel een valse profeet genoemd.


Terug naar de Bijbel In de Bijbelse vertellingen en verhalen liggen lessen opgesloten, die geschreven zijn voor alle mensen, en die bedoeld zijn om daar lering uit te trekken. Daarvoor is het noodzakelijk om het zuurdesem van onze tegenwoordige valse profeten uit ons denken te verwijderen!

Laten we de volgende verzen eens lezen: “Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid”.


Het zuurdesem van de Farizeeën De geloofsleer van de Farizeeën ontkent dat Jezus Christus de Zoon is van God, de Vader. De kerkelijke kaste uit Jezus’ dagen erkent de demiurg Jahweh als enige God en zet Jezus Christus neer als een godslasteraar; een oproerkraaier die zo snel mogelijk uit de weg geruimd diende te worden! Hij noemde Jahweh een mensenmoordenaar en vader van de leugen. Het Evangelie van Christus hebben de kerkelijke leiders van toen vermengd met de leringen van de Farizeeën, waardoor zich door de eeuwen heen een krachteloos christendom heeft kunnen ontwikkelen. Heeft Jezus niet gewaarschuwd dat “een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur”? Bovendien heeft de vroege Kerk van Hem de Zoon van Jahweh gemaakt. En deze lering wordt onderwezen en in stand gehouden door de valse profeten in onze tijd.


Wat is en wat doet Gods genade? Lees bovenstaande citaat maar nog eens goed door wat Jezus leerde en waar Zijn genade voor bedoeld is en wat het uitwerkt in iemands persoonlijke leven. In Titus 2 vs 11 staat het ook: “Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven . . ,” De mens van nature is echter niet in staat om een dergelijk leven te leiden. De geest van zijn denken zal omgevormd moeten worden: “Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar”.

De Christus- of wedergeboorte vindt plaats door “ons denken voortdurend te vernieuwen”.


Het christelijke leven “Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door Zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen”.

We lezen hier over de “spelregels” van het christelijke geloof om deel te mogen hebben aan de genade, die de christen doet ontsnappen uit de matrix naar het eeuwige leven.


Het grote Babylon Oude tijden herleven weer om de mensen er aan te herinneren dat zij de aangeboden lessen dienen op te pakken, nu wij in het einde der eeuwen terecht zijn gekomen.

De Bijbel vertelt in het profetische Boek Daniël over de hoogtijdagen van Babylon en in het Boek Openbaringen over haar val als symbool en gevolg voor haar hoogmoed en afgoderij. Het verhaal speelt zich af rond de jaren 600 voor Chr. onder de trotse koning Nebukadnezar II . Babylonië is gelegen in het gebied rond het tegenwoordige Irak. De hoofdstad van Babylonië is Babel of Babylon.

Eens liep de koning op het dak van zijn paleis: “Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?’” Onder zijn regime is Babylonië namelijk uitgegroeid tot het machtigste rijk in die dagen. In hoofdstuk 3 van het Boek Daniël lezen we hoe de koning zijn trots o.a. uitte door het bouwen van een gouden beeld waar alle onderdanen, van hoog tot laag, voor moesten knielen en aanbidden. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende vuuroven worden geworpen. En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken . . .


Er waren echter enkele Judese mannen, die zich niet stoorden aan het bevel: “Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.” De Judese mannen waren Daniël en zijn vrienden, die standvastig bleven weigeren om voor het beeld van de koning te knielen en te aanbidden. Die standvastigheid overtuigde Nebukadnezar op dat moment van zijn hoogmoedige trots, en hij gaf meteen bevel om de god van de Judese mannen te aanbidden. Verderop in het verhaal lezen we dat die verering van korte duur bleek te zijn.


De val van Babylon Het Boek Openbaringen vertelt in hfdst. 18 over de val van Babylon en, wat belangrijker is, wat de oorzaak van de val is geweest: “Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden


De wereldleiders en de overheden hebben van de wereld waarin wij leven een woonplaats van duivelen gemaakt! Wij zijn met z’n allen ondergedompeld in een poel van leugens, bedrog, manipulatie, kortom: bijna niets wat ons d.m.v. de reguliere media voorgeschoteld wordt klopt nog. Onze regering heeft het volk sinds lang verraden en het grootste deel van het volk heeft het niet eens door! De fundamenten van alle overheids- en maatschappelijke systemen zijn tot op het bot verrot en corrupt. Enkele parlementsleden doen nog verwoede pogingen om het lot te keren, maar het zal tevergeefs blijken te zijn.


De profeet Jeremia profeteert in hfdst. 51 over deze situatie: “Plotseling valt Babel, hef een klaaglied aan! Haal balsem die haar pijn verlicht, misschien geneest ze nog. Maar de artsen zeggen: “We hebben geprobeerd haar te genezen, ze was niet te redden. Laat haar achter, wij gaan terug naar ons eigen land. Deze straf gaat elke aardse maat te boven, dit vonnis reikt tot aan de wolken.


De symboliek verklaard

Daniël en zijn drie vrienden

vertegenwoordigen de ware christen en zijn medestanders, die strijden voor het behoud van de christelijke vrijheid en individuele soevereiniteit en zeggenschap over hun eigen lichaam en geest.

Wij zien hoe steeds meer mensen hun zingeving kwijtraken en vervallen in depressiviteit en suïcidaliteit. Van veel mensen is hun gezonde verstand weg geïnjecteerd en worden zij tot het bewustzijn van een zombie geprogrammeerd.

Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen’”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen

Door angst gedreven: Prikwens onder de mensen neemt toe: https://www.blckbx.tv/livestreams/blckbx-today-2022-05-11Geen actieve herinnering aan deze man: https://dissident.one/2022/01/27/27231/


Op 23 mei 2022: Overdracht van zeggenschap over Nederland aan WHO: https://dissident.one/2022/02/18/28166/315 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page