top of page
  • Kubus

Het grote ontwaken deel 2

Bijgewerkt op: 16 mrt. 2023

Dit artikel gaat wat dieper in op de omstandigheden waarin aarde en mensheid terecht zijn gekomen.

Deze zijn enerzijds nodig om de ogen van zoveel mogelijk mensen te openen voor de feitelijke situatie waarin wij, met ons allen, in bevinden. Anderzijds dwingen deze omstandigheden alle mensen naar bewuste keuzes, die bepalend zijn voor het nu en ieders individuele toekomst. M.a.w. het grote ontwaken gaat nog komen!


Een pijnlijke confrontatie Koningin Maxima had gelijk, toen ze zei: “De Nederlander bestaat niet!” Sterker nog: De Staat der Nederlanden is niet legaal en behoort vanaf 13 mei 1945 tot Duitsland. Omdat het Koninklijk Huis met het Staatshoofd was gevlucht toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, betekent dit dat Nederland na de oorlog niet legaal is. Dit komt, omdat Koningin Wilhelmina als Staatshoofd de eerste regering heeft benoemd. De eerste regering dient namelijk op democratische wijze gekozen te worden. En als de eerste regering niet op democratische wijze tot stand is gekomen, zijn alle regeringen daarna dat ook! Een illegale Staat heeft geen grondwet meer.


Directe gevolgen van de illegale status Omdat de grondwet toentertijd volledig is uitgeschakeld bestaan alle artikelen ook niet en dat alle wetten, die afgeleid zijn van niet-bestaande artikelen ook niet bestaan, zodat alle uitspraken, beschikkingen, boetes, vonnissen, enz. die na de Tweede Wereldoorlog zijn gegeven, juridisch ongeldig zijn. Het betekent dat de stateloze Staat der Nederlanden enorme schade claims dient uit te keren aan de burgers die, vanwege het catastrofaal wanbeleid op alle sectoren van de maatschappij, schade geleden hebben.


Om de scheefgroei bij de wortel aan te pakken zouden wij terug moeten keren naar de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog. Het betekent dat het Verdrag van Maastricht, dat gaat over de tot standkoming van de Europese Unie, niet rechtsgeldig is; omdat deze getekend is op illegaal grondgebied en dus de hele EU feitelijk een illegale status heeft. Dus: Nederland uit de EU en terug naar de nationale munt: de gulden.


Het spel wordt gewoon door gespeeld

Wij bevinden ons juridisch nog steeds onder Duits nazi-bewind; eerst onder Hitler en tegenwoordig onder het World Economic Forum onder Klaus Schwab. Dit verklaart het gelieg en gedraai van het kabinet Rutte vanwege de ontstane tweespalt binnen het kabinet: aan de ene kant moet men de schijn ophouden dat wij in een parlementaire democratie leven en aan de andere kant dient de regering, als “provincie” van Duitsland, de WEF-bevelen uit te voeren.


De massa wordt daarmee bewust in onwetendheid gelaten en allen, die hun nek boven de slapende massa uitsteken worden op alle mogelijke manieren tegengewerkt en in de complothoek geduwd.


Alle verborgenheid komt aan het licht De steeds sterker wordende stralingsenergieën van de Aquariuszon brengen alle angstvallig gehouden verborgenheden van zowel de overheden als de individuele mensen onbarmhartig aan het licht! Alle leugens van overheid en reguliere media kunnen hier niet tegen standhouden. Professionele bevolkingsgroepen, zoals vele medici- en zorgpersoneel, zijn tijdens de corona “pandemie” onterecht op een zijspoor gezet en van velen zijn hun licenties afgepakt.


Ziekenhuisbedden waren toen niet overvol vanwege het hoge aantal Covid-patiënten, maar vanwege het sluiten van diverse afdelingen in de ziekenhuizen! Door de vaccinatieplicht haakte een groot deel van het verplegend personeel af zodat hele afdelingen noodzakelijkerwijs gesloten moesten worden. Het Nederlandse volk is indertijd bewust belogen en de woordvoerder van deze bedriegerijen is heden onze minister van Volksgezondheid geworden.


Leugens houden geen stand

De volgehouden leugen van onze regering en corrupte media, dat de oorlog in Oekraïne in het nadeel zou zijn van de Russen en de westerse sancties effectief zijn, wordt door de werkelijkheid onderuit gehaald. De VS en hun schoothondje EU hebben de oorlog verloren en de sancties hebben tegen onszelf gewerkt. De rest van de wereld, de zgn. BRICS landen, hebben zich tegen het Westen gekeerd en nu dreigen de VS, met behulp van de NAVO landen, de gehele wereld in een nucleaire wereldoorlog te storten. Gelukkig vinden de VS weinig medestanders vanwege het feit dat het Russische wapenarsenaal dat van het westerse verre overtreft!


Oproep van Amerikaanse generaal De afgelopen boerenprotesten werden wereldwijd gevolgd. Een niet bij naam genoemde Amerikaanse generaal schreef, n.a.v. de laatste boerenprotest in Den Haag, het volgende: “De regering wil 3000 boerderijen liquideren. Beste Roverheid, stop met dreigen!! Het leger inzetten tegen het volk wat jullie horen te dienen is een schande, die wereldwijd niet gewaardeerd en geaccepteerd zal worden! Sinds jullie coupe om van Nederland een EU-staat te maken, hebben jullie geen donder meer voor het Nederlandse volk gedaan!!! Donder op!! Nederlandse volk, laat je niet wegmeppen maar blijf staan! Militairen, denk na, voordat jullie je laten gebruiken door de criminelen in Den Haag!” Tot zover dit schrijven. Hoewel ik de bron niet direct kan achterhalen, ben ik er zeker van dat de generaal de gedachte van een zeer groot deel van het Nederlandse volk heeft weten te vertolken.


Wereldwijde ontmaskering en de gevolgen Nu het bestaan van de Deep State als schaduwregering bij een steeds groter deel van het volk bekend is geworden komen ook de plannen van deze misdadigers gilde in het volle licht te staan.

Echter, wetenschappers zijn wereldwijd tot de conclusie gekomen dat de Covid injecties verspreiding of besmetting van het virus niet konden voorkomen. Zelfs de top van de farmaceutische industrie, Dr. Fauci, moet deze conclusie toegeven. De roep om de criminelen, die het Covid “vaccin” fabriceren, promoten en verspreiden, voor het tribunaal te slepen wordt nu steeds luider. Ook regeringsleiders, managers en journalisten vallen hieronder. Tegelijkertijd haasten de satanisten zich om het genocide plan, om de wereldbevolking terug te brengen tot een gemakkelijk controleerbaar aantal individuen, uit te voeren. Ook in ons land maakt onze regering bovendien nog grote haast om allerlei omstreden maatregelen, zoals o.a. de digitale munt CBDC, die de individuele vrijheden nog meer beperken en zelfs afschaffen, versneld door te voeren.


Is de lockdown nu overbodig? In mijn vorige artikel is deze vraag aan de orde gesteld en het geruststellende antwoord van de onderzoekers luidt dat bij een volgende virus uitbraak een “meer regionale aanpak beter werkt dan het hele land op slot te gooien.” Gelukkig, we kunnen nu gerust zijn, toch? Maar wie onder de mensen heeft het addertje onder het gras weten te ontdekken dat zich achter de, eveneens zo om omstreden, Wet publieke gezondheid, de WPG, schuilhoudt???

Onze regering heeft de Nederlandse soevereiniteit, geheel buiten onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer om, overgedragen aan de Wereld Gezondheidsorganisatie, de WHO. De WPG sluit hier naadloos op aan. De beslissingsbevoegdheid om maatregelen te nemen is in handen gelegd van de WHO, en de regering “kan hier helaas niets meer aan veranderen”. Zoals ik herhaaldelijk in mijn artikelen heb doorgegeven, zijn wij massaal verraden en is het lot van ons land geheel overgegeven aan wereldorganisaties, zoals de NATO, de WHO, VN, enz.


Spirituele vooruitzichten en toekomstverwachting Met de dag krachtiger wordende hoge frequenties van de Aquarius zon zijn er verantwoordelijk voor dat alle duistere, heimelijke plannen in openbaarheid worden gebracht. Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen” lezen we in Lucas 8 vs 17.

Deze veelheid aan onthullingen zullen er uiteindelijk toe leiden dat mensen massaal in opstand komen en regeringen wereldwijd afgezet gaan worden! De mensen pikken het niet langer dat de farmaceutische industrie feitelijk wereldwijd een machtsgreep heeft gepleegd en bepaalt nu wat er gaat gebeuren. Er zal overal een gigantische chaos heersen en de verantwoordelijken zullen voor het gerecht gesleept worden.


Het grote ontwaken gaat nog komen Tijdens het bewustwordingsproces van zoveel mogelijk mensen, dat nu volop aan de gang is, worden de “schapen van de bokken” gescheiden, zoals we dat in Mattheüs 25 lezen: “Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links”.

De volgende verzen kunnen jullie zelf opzoeken en voor jezelf bepalen aan welke kant je staat.


Het échte, grote ontwaken gebeurt met de komst van de Antichrist, de farizese god van de meeste naamchristenen. Met dit ontwaken wordt het geestelijk “wakker worden” bedoeld. Tijdens de periode van chaos, waar het recht van de sterksten geldt, zoals bij de dieren, klinkt de roep van het volk, om een sterke leider die de orde herstelt, steeds luider en je raadt het al: aan die roep zal gehoor gegeven worden door de globalistische, satanische machtselite, met de stichting van het vrederijk, waarin alle mensen, niets bezittend alleen maar gelukkig hoeven te zijn. Dit is altijd het ultieme doel geweest van de wereldelite, maar dan zullen de mensen hen erom smeken. Zij, die hun gezonde verstand weten te behouden en pal blijven staan voor hun individuele recht van vrijheid en soevereiniteit zullen danig last krijgen van de tot zombies geïnjecteerde robotmensen, de mens 2.0.

Om in dit “vrederijk” te kunnen overleven dienen de bewoners zich namelijk te onderwerpen aan het regime, die alle sporen van Christus bewustzijn uit het geheugen weg injecteert, zodat van elke ziel de weg terug naar Huis geblokt wordt. In de tweede brief aan de Thessalonicenzen hfdst 2 vs 9 e.v. lezen we over deze tijd het volgende: “De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in

onrecht, worden veroordeeld”.


Helaas is niet voor iedereen de hoopvolle toekomst weggelegd

Helaas is niet voor iedereen de hoopvolle toekomst weggelegd. Allen, die ongehoorzaam blijven en de farizese leerstelling blijven omarmen, zullen bij de tot standkoming van de Een wereldregering (NWO) in de veronderstelling verkeren dat het grote machtsvertoon de verwachte Wederkomst van Christus is, en hun knieën voor hem buigen.

De farizese leerstelling verwerpt immers het bestaan van de Hemelse Vader. Zij accepteert het bestaan van de ene god Jehova of YHWH als de enige god, en daar verschijnt hij dan, zichtbaar voor alle mensen!


De hoopvolle toekomst is voor al degenen, die standvastig zijn gebleven en de periode tijdens het regime onder de god van de 3D wereld of matrix, weten uit te houden. Jullie zullen ruimschoots toegang krijgen tot de 5D wereld, het Vrederijk met Jezus Christus als Vredevorst. Word wakker uit je verdoving van deze illusoire 3D wereld en haar god en koester jezelf in de warme stralengloed van de hoogfrequente Aquarius zon van de komende 5D wereld!


Bronvermelding en aanverwante artikelen: Koningin Maxima had gelijk: https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0


Het echte ontwaken, deel 1:


Overeind houden van leugens niet langer houdbaar: https://artsencollectief.nl/10-grootste-door-de-amerikaanse-overheid/


Evaluatie leidt tot ontstellende conclusies: https://artsencollectief.nl/de-nieuwe-wereld-blikt-terug-op/De WHO bepaalt de Corona maatregelen voor ons land: https://www.levensreis.nl/index.php/2023/03/04/weer-een-stap-dichterbij/

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page