top of page
  • Quiasinon

Het hogere Plan met de mensheid

Mensheidsgeschiedenis in vogelvlucht Deze vijandschap is sinds het begin van de schepping ontstaan zodra onze schepper, de demiurg, in de gaten kreeg dat zijn schepsel, de mens, een hogere Macht in zich droeg. Deze hogere Macht in de mens was een soort “degradatie” voor de demiurg; hij was niet de enige Alleenheerser van het universum, zoals hij dat van zichzelf dacht.

Zijn schepping was ondergeschikt gemaakt aan het Universum en had slechts een dienende rol in de uitvoering van een Hoger Plan. Uit machteloze woede vervloekte hij de aarde en de mens. In het Bijbelboek Genesis staan deze gebeurtenissen opgetekend en de navolgende Boeken vertellen over de omgang van de demiurg met de mensen. Deze Boeken zijn gebundeld in het Oude Testament van de Bijbel. In dit gedeelte van de Bijbel kun je lezen hoe Jehova of Jahweh (YHWH), zoals de demiurg zich laat noemen, voor zich een eigen volk uit de mensheid selecteert en hen zijn wetten (de Tien Geboden) oplegt. Hoewel deze Oudtestamentische god zichzelf als enige god van het universum presenteert aan zijn uitgekozen volk, klinkt regelmatig de woorden van de hogere Macht door de oudtestamentische verhalen door.


Het hogere Plan met de mensheid Mensen zijn niet voor niets op aarde, ook al denken velen daar anders over. De mens is drager van bewustzijn. Zijn lichaam is de arena waar niet-zichtbare krachten het tegen elkaar opnemen. Vergelijk het maar met een fenomeen als de zwaartekracht. De kracht zelf is niet waarneembaar, maar de gevolgen van die kracht ervaar je volop in je dagelijkse leven. En als je daar niet in gelooft, ervaar het maar eens door over het balkon te springen. In tal van gelijkenissen heeft Jezus Christus het hogere Plan van Zijn Vader met de aarde en haar bewoners bekend gemaakt. Onder het regime van de demiurg had de mens geen toekomst. Evenmin hebben allen, die in de demiurg geloven een toekomst, behalve dan dat zij gevangen blijven in zijn web.


Slechts het ware geloven, dat Jezus Christus de Zoon is van de Vader en niet de zoon van de demiurg, leidt tot wedergeboorte uit (levend) water en Geest. Alleen gnosis, de ware kennis van het hart, geeft ons het Inzicht om Hem op de rechte wijze te kennen. Johannes, de leerling van Jezus, verwoordt het zo: “We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden”.


De tegenwoordige tijd Terwijl het demiurgische net zich boven en over onze hoofden heen aan het sluiten is, onderkent het merendeel van de mensen de ernst van de tegenwoordige tijd niet. Wie heeft het door dat onze regering en media door demonische machten gegijzeld zijn, en erop uit zijn om ons menswaardige bestaan af te nemen en dit te vervangen door een bestaan dat te vergelijken is met een boer, die een melkveehouderij houdt? Degenen, die dit behoren te weten zijn onze geestelijke leiders. Waar zijn zij? Kerkelijke genootschappen zijn tot lege cocons geworden waar de Geest sinds de begintijd uit verdreven werd. Degenen, die uit God geboren zijn, weten dat “de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is” en keren zich af van de afgoden.


De demiurg wil koste wat het kost de mens gevangen houden binnen zijn matrix en overlaadt zijn geldbeluste dienaren met alle rijkdom, macht en welstand. Vele burgers zijn graag bereid om hun medemensen via de kliklijn te verraden t.b.v. onze overheid. Ons volk wordt m.n. de laatste tijd overladen met leugens en bedrog door onze omgekochte regeringen en de media in haar kielzog. Het is vaak de, in onwetendheid en dom gehouden, burger die de overheid hierbij helpt. De wetenschap, de RK-kerk, het onderwijs, de jeugd en zelfs de kinderen worden ingezet om de kwalijke politieke doeleinden te bereiken. Wij zien hoe de lock down leugen wordt gebruikt om de 1,5 meter te handhaven, terwijl deze afstand in werkelijkheid bedoeld is om de gezichtsherkenning bij 5G gebruik te vergroten.


De dingen naderen hun einde “U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.” Het gaat hier om de mens van nature, de goede burger die “geen vlieg kwaad doet”, zijn eigen leventje zo goed mogelijk probeert te leiden en over wie gewoonlijk niets kwaads over te zeggen valt. Het is deze mens, die opgeroepen wordt om uit zijn (bewustzijns)slaap te ontwaken en zich voor te bereiden op de komende tijd die wij binnengaan.


De (uit) werking van de Heilige Geest Hoewel het gros van de mensen geen idee heeft wat er in werkelijkheid met de maatschappij aan het gebeuren is, ervaren zij aan den lijve hoe allerlei gebeurtenissen elkaar snel achtereen opvolgen. Het vorengenoemd voorbeeldje over de niet-zichtbare zwaartekracht, maar voor iedereen wel degelijk ondervonden wordt, is ook in onze tijd van toepassing. Drie maanden geleden, het is op dit moment van schrijven 1 juni 2020, kon niemand bedenken in wat voor maatschappij wij vandaag terecht zouden komen. De scheiding van energievelden zet zich intussen onzichtbaar, maar zeer goed waarneembaar, onverminderd voort. Jezus zei: “Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde”!

Hij sprak hier over het vuur van de Heilige Geest, de Trooster voor het bekeerde volk, voordat Hij terugkeerde naar Zijn Vader (Hemelvaart). Dit vuur is een on-aards vuur dat mensen redt uit het satanische vuur, dat nu in volle voorbereiding is om aangestoken te worden op het geschikte moment.


Hoe bereid ik mij voor? In het laatste Bijbelboek Openbaringen vertelt Johannes: “Verder zei hij (de engel) tegen me: “Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog meer worden geheiligd.” Hier lezen wij over de scheiding brengende werking van de Geest. We lezen verder: “Ik kom spoedig, en heb het loon bij Mij om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij mogen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan”.


Hier lees je over hoe je je voorbereidt door je (karmische) kleren te wassen in het reinigende bloed van het Lam, Christus. Door de “ongehoorzaamheid” van de mens heeft de schepper de mens uit het paradijs verjaagd, waardoor de toegang tot de levensboom, die in het Paradijs stond, sindsdien werd geblokkeerd door de opstelling van wachters voor de poorten.

We lezen verder: “Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt”.


Met “buiten” wordt de matrix, het universum van de demiurg, bedoeld. Het netwerk van manipulatie, leugens en bedrog waar de mensheid als een vlieg in verstrikt is geraakt en waaruit alle energie (levenskracht) uitgezogen wordt door het satanisch collectief, de spin in dit web.

We lezen vervolgens: “Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.” De oorlog van de duivelse machten op aarde is gericht tegen de Geestvonk in de mens, om de mens terug gevoerd te krijgen naar zijn oorspronkelijke staat van bewustzijn, namelijk dat van een beest. Zij, die vast blijven houden aan de demiurg als hun enige god, zullen ook deelhebben aan zijn komende “vrederijk”, de Nieuwe Wereldorde.


En tenslotte lezen we: De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie het hoort, zeggen: ‘Kom!’ En laat wie dorst heeft, komen; laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft!”


In vele opzichten en op velerlei manieren is door middel van mijn publicaties aangegeven dat de wereld beheerst wordt door mens vijandige machten. Bron: Levensreis


109 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Комментарии


bottom of page