top of page
  • Kubus

Het onmisbare nut van “complot denken”

Bijgewerkt op: 15 aug. 2020

Nu het Bewustzijn toeneemt lijkt het alsof de gebeurtenissen elkaar evenredig sneller opvolgen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de geplande invoering van de spoedwet die gepland was op 10 september a.s. en verschoven wordt naar volgende week 20 augustus.

Duistere zaken komen aan het licht

Het is vrijwel algemeen bekend, dat de door Bill Gates gesponsorde Wereld gezondheidsorganisatie WHO met haar vaccinatie beleid een uiterst kwalijke reputatie heeft opgebouwd door de jaren heen!


Wat ook duidelijker aan het licht is gekomen, is de eveneens kwalijke reputatie van RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar onze regering haar adviezen van overneemt en deze omzet in beleid.

De leugen, die de overheid en media met grote regelmaat over het volk uitstort is, dat de uitbraak van het coronavirus de laatste tijd onder controle is gebracht dankzij de quarantaine maatregelen van onze overheid. Het aandeel van ieders sociale verantwoordelijkheid van de burgers als belangrijkste oorzaak van de terugdringing wordt nauwelijks belicht. Ondanks de afname van het aantal corona patiënten vindt de overheid het toch nodig om de omstreden spoedwet versneld in te voeren onder het voorwendsel dat de noodwetgeving een vervalbepaling heeft van 1 jaar.

Gevolgen van invoering van de Noodwet

Het is de bedoeling om de noodwetgeving om te zetten in permanente wetgeving, zoals onze premier dit vlak na de corona uitbraak al wist te melden: wij moeten wennen aan het nieuwe normaal. Dit betekent in de praktijk van het dagelijkse leven o.a. dat huisvredebreuk wordt opgeheven. Iedereen in huis kan opgepakt worden als daar aanleiding toe is. Wanneer groepsbijeenkomsten niet gehandhaafd worden zijn ambtenaren met bijzondere opsporingsbevoegdheid aangesteld om boetes uit te delen.


Mate en tijdsduur van onderling contact tussen mensen, het bezoeken van risicovolle groepen zoals zieken, behoeftigen en bejaarden, worden bij wet geregeld en in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij vermoeden van besmettingsgevaar, zelfs verboden. De overheid kan beschermende middelen (zoals het dragen van mondkapjes) en hygiëne van de burger eisen; ook het zich houden aan de uitgevaardigde quarantaine maatregelen, behandelingen en vaccinatie kunnen nu op basis van de Noodwet van de burger afgeëist worden.

Een anti christelijk project

Met name in mijn laatste artikelen besprak ik de diverse hypes en hoaxen die door de handlangers satanisten, ook wel Illuminati, Cabal, globalistische elite, enz. worden genoemd, als rookgordijnen de wereld in gezonden worden met de bedoeling om de mensen in opperste verwarring en chaos te storten. En dan zal, uit die radeloze angst en paniek onder de volkeren, het Vrederijk van het Beest herrijzen. Maar eerst zal de hoge vibratie van het Bewustzijn van de aarde verwijderd moeten zijn. Degenen, die in deze tijd het transformatie proces hebben ondergaan van mens tot Mens, worden “Bruid van Christus” genoemd.

Het nieuwe Wereldorde (NWO) project is een eeuwenoud plan dat zich in onze dagen steeds duidelijker manifesteert, en daaraan onderkennen en “leren wij van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is”

De totstandkoming van het “Vrederijk van het Beest” zoals de benaming voor de komst van de Antichrist ook genoemd wordt, wordt “de dag van de Heer” genoemd. “De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf”.

De nieuwe Wereldorde is de ultieme poging van onze schepper, de demiurg, om het Christusbewustzijn uit de wereld te verwijderen. Dat dit een periode van grote benauwdheid zal zijn, heeft betrekking op de godsvonk in de mens, die behoorlijk onder druk komt te staan tijdens het demiurgische regime.

Nog meer ontwikkelingen

Wie mijn artikelen enigszins heeft doorgelezen kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat de demiurg met zijn helse legerscharen alles in het werk stellen om de uitwerking van het plan, de Agenda, dat resulteert in de Eén Wereldregering (NWO) te doen slagen.

Kijken wij bijvoorbeeld naar de regering Trump, die bij zijn aantreden te kennen gaf dat hij de Deep State binnen zijn regering en in de wereld zou bestrijden dan viel dat voornemen niet bepaald in goede aarde, om het maar eens netjes uit te drukken.

Ik schreef daar toen een artikeltje over (zie bij bronvermelding) dat, alle hoopgevende berichten ten spijt, hij de satanische horden weliswaar een behoorlijke slag heeft toegebracht door de kindermisbruik schandalen (Pizzagate) aan het licht te brengen en zoveel mogelijk te ontmantelen, maar dat men sinds zijn aantreden als president al behoorlijk aan het zagen is geweest aan de poten van zijn presidentiële zetel. Toen de impeachment (= afzetting) poging was mislukt blijft er niet veel anders meer over dan hem uit de weg te ruimen.

Intussen heeft zich ook een Democratische presidentskandidate gemeld voor de functie.

Ik vond het van belang om dit even te melden vanwege de noodzaak, die tot de mensen door dient te dringen, om te weten dat de mensheid niet met mensen te maken heeft zoals jij en ik zijn, denken, voelen en reageren, maar met psychopathische, pedofiele satanisten, die over ons regeren. Onze eigen regering en overheden (de departementen) zijn allemaal gegijzeld en zijn verworden tot machteloze marionetten, die als enige functie hebben om de burgers zo veel en zo lang mogelijk in diepe slaap te houden. Daardoor kon het mogelijk zijn dat de Deep State tentakels zich zo diep, ook tot in vrijwel alle lagen van de maatschappij, heeft kunnen indringen. Wie niet in het psychopathische stramien past maakt doorgaans geen carrière; je bent dan te soft om allerlei hoge posities te bekleden.

De rol en het nut van complot denkers

Hoewel ik in vele artikelen aandacht besteed heb aan het feit dat de wereld en haar mensheid te maken heeft met mensvijandige machten en “onze strijd niet is gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen”, houdt men daar toch niet altijd rekening mee..

Naarmate het steeds duidelijker werd dat onze regeringsleiders niet het welzijn van haar burgers voor ogen had maar een ander destructief belang diende, dat zich tegen de burgers keerde, is daarmee het aantal complot denkers in het land aanmerkelijk gestegen.

De rol van complot denkers blijkt zeer cruciaal bij een onbetrouwbare regering, die het volk heeft verraden en het daardoor zelf niet meer voor het zeggen heeft gekregen, maar het overheidsbeleid opgelegd kreeg van “bovenaf”. En daar bedoel ik de Brusselse elite machthebbers mee, die buiten het democratische proces om zijn gekozen.

Hun taak is overeenkomstig het Bijbelse gebod “Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’”

En over hoe Jezus deed, zegt de apostel: “Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.”

Het gaat hier om het in openbaarheid brengen van de leugenachtige en manipulerende maskerades van de duivelse machten, die d.m.v. onze gegijzelde regering het gehele volk in verwarring brengen en verdeeldheid zaaien.

Omdat de meeste complot denkers het kennelijk niet door hebben dat wij met kwaadaardige machten te maken hebben, die onder leiding staan van de verkeerde god, de demiurg, is de verleiding groot om de poppen of marionetten zelf iets aan te doen, schade toe te brengen, om zeep te helpen of op andere manier om hen de oren te wassen. Tijdens de ontmaskeringen ligt het accent niet zozeer op de details, bijvoorbeeld of Epstein vermoord is of zelfmoord heeft gepleegd, maar om de persoon zelf en de misdaden, die hij heeft gepleegd, die aan het licht zijn gekomen.

Achter de werkelijke oorzaak van alle gecreëerde chaos zitten echter de poppenspelers, die zich gevestigd hebben in wereldorganisaties, zoals de VN, de WHO, UNHCR, e.d. en van daaruit de wereld en haar mensheid leiden naar de ondergang. Denk aan de chemtrails, die dagelijks in de lucht verschijnen om zwaar vergiftigde metalen uit te spreiden over de burgers en alle gewassen, die wij uiteindelijk als voedsel tot ons nemen. Denk aan de massale “vluchtelingenstromen” die onder het mom van humaniteit en diversiteit de Europese bevolking aan het vervangen is. En niet te vergeten de ontwikkelingen rond het hoogst omstreden vaccinatie programma, die uiteindelijk tot de verdelging van bijna de gehele wereldbevolking zal leiden.

Want niet degenen, die de waarheid in het licht stellen zijn de complot denkers, maar de complot denkers zijn onze machthebbers zelf; het is een voortdurende omkering van feiten, waar de schuld gelegd wordt op de burgers, terwijl de schuld bij de overheid zelf ligt.

En laten wij, “complot denkers,” het spel spelen volgens de regels van het spel; niet volgens de regels van de verkeerde god, die zich achter allerlei maskers en rookgordijnen verschuilt, maar door het wegslaan ervan en hun ware gezicht blootleggen. De schepper van de mens is een bloeddorstig wezen en evenzo bestaat zijn aankomende “Vrederijk” vnl. uit machthebbers, verslaafd aan de bloeddrug Adrenochrome.

Het goddelijke Plan

De schepping van het universum, de aarde met daarop de mens, dient een doel, dat is opgenomen in het goddelijke Plan. Dat plan heb ik op eenvoudige wijze proberen over te brengen in enkele van mijn artikelen, wat in grote lijn erop neerkomt, dat de, van oorsprong goddelijke, Mens zijn lessen leert en ervaringen opdoet onder het regime en leiding van een strenge meester, de demiurg.

Na de opgedane ervaringen zal hij verrijkt terug kunnen keren naar zijn Thuisland, het Koninkrijk van Licht en Liefde. Vrijwel alle gelijkenissen wijzen daarheen evenals de vele artikelen op mijn site.


Wat ik jullie tenslotte in herinnering wil brengen is, dat Jezus, volgens de Schrift, tweemaal terugkomt op aarde. De eerste maal om Zijn Bruid te halen, de eerstelingen van de (mensen)oogst en de tweede maal om Zijn Duizendjarig Rijk hier op aarde te komen vestigen.

Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.' Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen


Bronvermelding en verwijzingen:

Versnelde invoering van de spoedwet:

De twijfelachtige reputatie van Bill Gates:

Het aantal nieuwe IC- en ziekenhuisopnamen is verwaarloosbaar klein.

Dramatische afname van het aantal corona patiënten:

Invoering van de Noodwet in het dagelijkse leven:

noodzaak van “nieuwe wereldorde”

Mensen worden de nieuwe Wereldorden in gelogen:

De versnelde invoering van de Noodwet:

grote haast om “ongehoorzame” burgers te kunnen straffen:

zo gaat de maatschappij eruit zien:

De agenda achter de vernietiging van onze samenleving:

De dagen van de Amerikaanse president Trump zijn geteld:

Complot denkers in de regering:

het onmisbare nut van complot denkers:

Het grote Plan achter alle gebeurtenissen:

229 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page