top of page
  • Kubus

Het Oude Testament

Inleiding Steeds meer gelovigen vragen zich af of het Oude Testament in de Bijbel nog wel zin heeft om te lezen, omdat met de komst van Jezus Christus de focus in het algemeen meer gericht is op Zijn rondgang op aarde en Zijn verkondiging van het Evangelie. Met de moord op de laatste profeet van het Oude Testament is namelijk een nieuw tijdperk aangebroken, dat door Jezus Christus werd ingeleid. Zijn daden tijdens Zijn rondwandeling op aarde staan hoofdzakelijk beschreven in het Nieuwe Testament.


Een tijdperk werd afgesloten Johannes de Doper was de laatste profeet, die optrad als wegbereider voor de nieuwe periode die was aangebroken met de komst van Jezus. Allen, die vóór Zijn komst geboren waren konden het Koninkrijk van God, de hemelse Vader, niet binnengaan! En nog steeds geldt voor alle gelovigen, die geen afstand nemen van de farizese overlevering, dat zij het Koninkrijk niet binnen kunnen gaan.

Laten wij eens lezen wat Jezus in Lucas hfdst 7 v.a. vs 27 te zeggen heeft over Johannes de Doper: “Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, Ik zend Mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” Ik zeg jullie: van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het Koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.”’

Door Jezus, die in Johannes 14 vs 6 van Zichzelf getuigt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij”, is voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid mogelijk geworden om het Koninkrijk binnen te gaan langs dezelfde weg, die Hij voor ons geopend heeft.


Deze toelating tot het Koninkrijk van de hemel geldt de weder geborenen, die door het ware geloof in Hem tot een nieuwe schepping: de Nieuwe Mens, zijn gekomen. Tijdens de gehele periode van zo’n 4000 jaren onder het demiurgische regime was de toegang tot het Koninkrijk van de Vader voor alle mensen toegesloten geweest.


Een nieuw tijdperk was aangebroken We lezen verder in hfdst 7: “Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid: zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de farizeeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God: zij hadden zich niet door hem laten dopen”.


Het verwijt, dat zij het plan van God verwierpen betrof de Farizeeën van toen en klinkt bij de Farizeeën van vandaag nog door. Nu steeds meer gelovigen het farizese bedrog beginnen in te zien en afstand nemen van de dogma’s, die zij van jongs af overgeleverd hebben gekregen, gaan daarmee ook de afbraak processen van de opgebouwde, demiurgische systemen in een verhoogd tempo door. Alleen het ware geloof, dat gebouwd is op Kennis en een gezond Inzicht, is een volwaardige tegenstander tegen de mensvijandige, demiurgische Machten, die de gehele wereld en haar mensheid naar de totale vernietiging drijven!


Wie is onze schepper? Het Oude Testament van de Bijbel laat de lezer/gelovige kennismaken met de schepper van hemel en aarde. Hij is de Hoofd Archont, de demiurg of wereldbouwer van de matrix, het scheppingsgebied of universum dat hij van Sophia (= goddelijke Wijsheid) toegekend heeft gekregen en waar hij de scepter over mag zwaaien. De Hebreeuwse naam voor de schepper god is Jahweh of YHWH.


In Spreuken 8, vers 22-36, vertelt Wijsheid hoe zij er al was in de fase voor de schepping van het universum en hoe zij als uitvoerster aan de zijde van de Vader stond bij de schepping van de aarde. De demiurg is een geschapen wezen; alles wat een begin heeft, kent ook een eind. Hoewel hij voor menselijke begrippen voor “eeuwig” doorgaat, is hij in spiritueel opzicht een eindig wezen.


De nieuwe Mens De nieuwe Mens daarentegen was er reeds vóór dat de demiurg zijn scheppingswerk – de matrix - begon! De nieuwe Mens is Gods schepping, die pas tevoorschijn kon komen nadat Jezus, als Voorloper van de weg, deze geopend had voor de mensen om uit de matrix te ontsnappen.


De uitverkorenen zijn vóór de grondlegging van de wereld reeds door de Vader gekend. Zij waren, vóór de schepping van de demiurg, reeds in de boezem van de Vader in afwachting om tot aanzijn te komen in de laatste tijd; dat zijn de dagen die wij nu beleven. Jezus bidt tot Zijn Vader over hen: “Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.” Johannes hfdst.17 vs 24.


Wat is de bedoeling van de matrix? De matrix is het scheppingsdomein van Jahweh. Het is bedoeld als een soort leerschool voor de Mens om na een lange reeks van opgedane ervaringen binnen de matrix terug te keren naar zijn Thuis, die hij te voren verliet. Tijdens zijn verblijf op aarde maakte de Mens kennis met de schepper van zijn lichaam, die in Genesis hfdst 3 tegen hem zei: “Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.” De eerste mensen, die in dit Boek de naam Adam en Eva kregen, leerden de vergankelijkheid kennen en over hun bewustZijn legde Jahweh een deken van onWetendheid om hen hun Oorsprong te doen vergeten . . .


Het belang van het Oude Testament Tijdens de eerste hoofdstukken van dit gedeelte van de Bijbel krijgen we te maken met een wezen, dat zich een rechtvaardige “god” laat noemen, maar zich uiteindelijk als een bloeddorstige en jaloerse wreedaard laat kennen. Onder zijn regime is het bewustZijn van de mensen tot slechts een Licht- of Geestvonk gereduceerd en werd de wereld in diepe, spirituele duisternis gedompeld.

Jezus las in de boekrol, waarin door de profeten over Hem geschreven stond, wat Zijn taak was op aarde. Zo leerde Hij het onderscheid kennen tussen de waan van de Mozaïsche wetten en de waarheid van de wil van Zijn Vader. Ook de apostelen hadden “slechts” de beschikking over de boekrollen, die het Oude Testament bevatten. Zowel Jezus als de apostelen refereerden in hun verkondiging van het Evangelie regelmatig naar hetgeen in de Wet en de Profeten geschreven stond.


Een praktijkvoorbeeld van het gehoor geven Zoals Jezus uit de boekrol vernam wat er over Hem geschreven stond, zo lezen ook wij uit de Bijbel wat er over ons geschreven staat.

Laten wij eens lezen wat Mattheus hfdst 4 v.a. vs 12 te zeggen heeft: “Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Hij las wat de profeet Jesaja over Hem geschreven heeft en gaf daar gehoor aan. Wij lezen hier dat Jezus verscheen aan “een volk dat in duisternis leefde” en dat “zij woonden in de schaduw van de dood” als gevolg van het regime onder Jahweh, de demiurg.


Nu is het de beurt aan ons Wij zijn in het bezit van het Oude èn het Nieuwe Testament van de Bijbel. En op ons rust de taak om te onderscheiden tussen de waan van de leugengod en de waarheid van Jezus Christus. Zodat wij de waan achter ons kunnen laten door ons af te keren van het farizese gedachtegoed, zoals dat in Johannes hfdst 7 vs 47 wordt weergegeven: “De farizeeën zeiden: ‘Hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of farizeeër tot geloof in Hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent – vervloekt zijn zij!”

Wie zich niet ontdoet van het farizese zuurdesem blijft ziende blind; hij kent dit onderscheid tussen waarheid en waan niet omdat hij er geen afstand van kan/wil doen. De Mozaïsche wetten van Jahweh zijn slechts “een schaduw van hetgeen komen moest” lezen we in Colossenzen hfdst 2. Zij zijn een schaduw van de werkelijke bedoeling van God: het (op)offeren van je zelfgenoegzame ego; dat is de werkelijkheid van Christus.


Bronvermelding en aanverwante artikelenDe wereld in de macht van het Kwaad:

197 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page