top of page
  • Kubus

Het reddende inzicht

Na een ban van 3 dagen op Facebook heb ik 2 dagen later opnieuw een ban gekregen van 7 dagen. Het is nu de derde dag, vanaf de 28e juli mag het weer, maar . . . . voor hoe lang??

Deze keer wil ik dit artikel besteden aan het zoveel mogelijk ingaan op de vele vragen, vooral m.b.t. de gebeurtenissen van de laatste tijd, die elkaar razendsnel opvolgen.  “De tijd zal ingekort worden” zegt de Bijbel, die op de stroomversnelling wijst, waarin wij met z’n allen terecht zijn gekomen.  Toch zal ik proberen om een samenhangend geheel te breien rondom het onderwerp van dit artikel.

Onze wereld is een schaduw werkelijkheid De Archontische machten, ook wel “kwade machten” of “demonen” genoemd, manipuleren de mensheid dankzij hun handlangers op aarde, die zich hebben verenigd onder namen als Cabal, Satanisten, Illuminati, globalistische elite, enz. Hun leider is de Hoofd Archont, ook Demiurg of Wereldbouwer genaamd. Deze god laat zich door zijn schepsels, de mens, de “enige God, en buiten Mij is er geen” noemen, terwijl hij in feite niets zelf heeft bedacht, maar alles heeft afgekeken van het Universum, de Wereld van de ware God. “Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen”.

Onze schepper is een blinde god In vorige artikelen schreef ik al dat de spirituele blindheid van de schepper een bepaalde trillingsveld beslaat en zijn frequentie of trillingsgetal niet in staat is om hoger te reiken. Hij begrijpt niets van wat verder c.q. hoger reikt dan het eigen frequentieveld. Hun leider is blind. Vanwege zijn macht en onwetendheid en arrogantie, heeft hij over zijn macht gezegd: ‘Ik ben god en buiten mij is er geen ander’.  Toen hij dat zei, zondigde hij tegen het Al. En deze uitspraak steeg op tot de Onvergankelijkheid. En er ging van de Onvergankelijkheid een stem uit, die zei: ‘Je vergist je, Samaël (wat betekent : god der blinden)’.” Uit: Wezen van de Machten. De mens echter is behept met een potentieel dat in staat is om zijn demiurgische bewustzijn verder uit te breiden dan de begrenzing van de archonten. Jezus Christus sprak dit potentieel in de mens aan. Dit potentieel is de essentie, het stukje Goddelijkheid of Lichtvonk in de mens. Het ego bewustzijn, ook wel de persoonlijkheid van de mens, is niet meer dan een masker, dat de essentie bedekt.

De mens als geconditioneerd wezen De mens is van nature een geconditioneerd wezen. Van de wieg tot zijn graf wordt zijn persoonlijkheid, en daarmee zijn waarneming gevormd (geprogrammeerd) door zijn opvoeding, het onderwijs, de media, groepsdruk van zijn omgeving, enz. die door het demiurgische programma zijn gevormd en doorgegeven aan hun kinderen, en die geven de conditionering weer door aan hun kindskinderen en zo door van generatie op generatie. Het is de bedoeling van de archonten om de menselijke waarneming in hun eigen trillingsveld te trekken en te houden. Dat is wat wij vandaag in versneld tempo zien gebeuren.

Onderzoek en denk zelf! De eeuwenlang doorgegeven conditioneringen van generatie op generatie zijn de oorzaak dat men moeilijk tot bewustwording kan komen, en nog moeilijker om tot zijn essentie te komen. Dat bleek zo in Jezus’ dagen en dat is heden niet anders. Demonische machten zijn erop uit om jouw waarneming in hun trillingsveld te houden. Vanuit die waarneming ontstaat alles. Want alles wat je waarneemt dat ga je ook doen, je gaat daarnaar leven, de keuzes die je maakt wat je wel en niet wilt doen, wat je wel of niet wilt steunen, waar je wel of niet achter staat, wat je ziet als mogelijk en niet mogelijk, dat komt allemaal voort uit dat wat je waarneemt, kortom: je waarneming omvat alles! Bewaak vooral je hart. Het is de bron van je leven!” Mensen kijken naar de waarneming en de gedragingen van elkaar zoals die geprogrammeerd is door de oudtestamentische god.

Transformatie door Inzicht Het ware geloof reikt voorbij het verstandelijke brein, dat als een sluier de essentie, de Lichtvonk in de mens, bedekt. Het menselijke (ego)bewustzijn ook wel zijn persoonlijkheid, dat geprogrammeerd is door YHWH, kan het Evangelie van het Licht niet begrijpen. Zijn trillingsgetal is niet toereikend; hij is blind. “Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan, de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is”.

Wie in alle objectiviteit de heilige Schriften, zoals de Bijbel, van de Boeddha en Indiase godsdiensten onderzoekt zoals een kind dat doet, zal een andere realiteit waarnemen dan die van de oudtestamentische god. De liefdevolle God uit het Nieuwe Testament kan daarom niet dezelfde god zijn als JHWH, de Oudtestamentische god, omdat het niet dezelfde waarneming is. Zij, die het gnostieke Inzicht bezitten, dat van de Kennis van het hart uitgaat, doorzien de valse maskers van de verkeerde god, die zich verschuilt achter het masker van de satan. De apostel Paulus benadrukt in zijn tweede brief aan de Korinthiërs: “We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar” om jouw demiurgische bewustzijn, de verkeerde conditionering, los te laten; het is slechts een masker, die jouw essentie bedekt. Het ware geloof reikt voorbij de waarneming van het menselijke (ego)bewustzijn en transformeert de mens door Inzicht, de gnostieke Kennis van het hart.

De profeet Daniël In vervolg op het vorige artikel wil ik nog eens verder ingaan over “het vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten”. Dit malen en vertrappen van fundamentele rechten van de mens en van de democratie zien wij volop gebeuren op de manier hoe de overheid omspringt met het volk. We zien het vrijwel dagelijks in de reguliere Nieuwsgaring. Het zijn demonische, zeer kwaadaardige en mensvijandige machten, die de mensheid manipuleren door gebruik te maken van menselijke lichamen, die als voertuig dienen om de wereldbevolking nagenoeg geheel uit te roeien in ruil voor macht, eer, aanzien, geld en noem alle rijkdommen en comfort, die de wereld hen maar te bieden heeft, maar op.

Satanisten zijn de medewerkers, die hun ziel aan de demonen hebben verkocht. Zij houden hun diensten en rituelen in satankerken, onderaardse gewelven van burchten en landhuizen, ver buiten het zicht van het grote publiek. Met hen heeft deze mensheid te maken. Terwijl de stroom van leugens, misleidingen, onderlinge verdeling en manipulaties over de mensheid gestort wordt om de duivelse Agenda uitgerold te krijgen, maakt de Bruid zich klaar om Jezus Christus, haar Bruidegom, te ontmoeten. Op dat moment zullen velen gedwongen worden om alsnog te kiezen tussen het ware Inzicht en het hardnekkig vast blijven houden aan hun schepper, die het Eeuwigheidsbeginsel, de Christus-in-de-mens, in hen zal vernietigen.

Zij, die dan standhouden Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en er een Oude van dagen plaatsnam . . . enz. . . Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de horen, ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven.” In vorige artikelen gaf ik al aan dat het verhogen van iemands trillingsgetal of frequentie de meest doeltreffende manier is tegen demonische machten. Zolang de mensen binnen hun eigen (ego)bewustzijn blijven en harmoniëren met het frequentieveld binnen het demiurgische scheppingsgebied, de matrix, blijven zij gebonden aan de aarde en worden zij geslachtofferd aan demonische machten. Zij, die standhouden onder het regime van de Antichrist, ook wel de grote verdrukking genoemd, zijn de zogenaamde “tweedelingen”; zij komen tevoorschijn tijdens de nalezing van de oogst, na de opname van de “eerstelingen”, de Bruid van Christus.

Over de “tweede groep” lezen we in het laatste Bijbelboek: “Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten als koningen met Christus duizend jaren lang. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding”.

Het reddende inzicht Steeds meer mensen ervaren aan den lijve hoe de overheden wereldwijd in ras tempo hun vrijheid beperkende maatregelen aan de mensheid opleggen. Het uiteindelijke doel van de globalistische satanisten is om elk mens te veranderen in een monster, net als zijzelf zijn. En dat kan alleen als de Geestvonk in de mens volledig is uitgedoofd; dat is “in den beginne” precies ook het doel geweest dat onze schepper met de mensen voor ogen had en in onze tijd aan het uitwerken is.

Het is namelijk niet (meer) van belang om over allerlei twistpunten, zoals klimaat, CO2, groene energie, enz., te debatteren, want dan blijven we op hetzelfde frequentieniveau van de demiurg en zijn Archonten. Hun handlangers Satanisten zijn een zeer goed georganiseerde groep pedofiele psychopaten en zij hebben de wereldmacht in handen. De mensen zullen zich eindelijk eens realiseren, dat zij alleen gered kunnen worden wanneer zij dit Inzicht in hun leven integreren:

Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot inzicht gekomen zijn en we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt”.


Dit artikel heb ik overgenomen van mijn site:


185 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page