top of page
  • Kubus

Kerstboodschap aan de wereld

Bijgewerkt op: 9 dec. 2022

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen, die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht”. Deze profetie van de profeet Jesaja, hfdst.9, werd, zo’n 2000 jaren geleden, met de geboorte van Jezus Christus in de wereld gerealiseerd. “Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit” lezen we verder.

De actuele politieke situatie Niet alleen ons volk maar de gehele wereldbevolking is ondergedompeld in een poel van leugen en bedrog. “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt” zegt 1 Johannes hfdst 5 vs 19. Het Nederlandse volk wordt, vanwege zijn lidmaatschap aan de Europese Unie, de Commissie onder voorzitterschap van Ursula von der Leyen, op zeer gevaarlijke wijze betrokken in een oorlog tegen de Russen. De bedrieglijke oorlogspropaganda vertelt ons dat wij strijden voor een goede zaak en dat de Russen de slechteriken zijn, die wij succesvol aan het bestrijden zijn. Wie zich beter liet informeren dan onze corrupte media weet inmiddels dat “ons” wapentuig ver ondergeschikt is aan dat van de Russen, en de Russen in Oekraïne aan het winnen zijn van de NAVO. De Oekraïense oorlog heeft, behalve dat het de westerse landen veel geld heeft gekost, de wapenvoorraden flink doen slinken. Als tasjesdrager van de VS is de EU haar belangrijkste handelspartner en energieleverancier kwijtgeraakt. Bovendien was het niet eens onze oorlog tegen de Russen, maar als schoothondje van de VS zijn wij daarin meegesleept.


De domme mens Als schepping van Jahweh is de mens, met al zijn intelligentie, qua bewustzijn een kortzichtig, fragmentarisch en dom wezen. Hij is geformeerd uit aardse stof (materie) naar het beeld en gelijkenis van zijn scheppers. “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” lezen we in Genesis hfdst 1. In tegenstelling tot zijn makers, Jahweh en zijn archonten, heeft de mens echter een potentieel in zich, dat hen in Wijsheid en Kennis verre overtreft. Het overgrote deel van de mensheid erkent geen god boven zich; de mens is zijn eigen god! Jahweh erkent immers ook geen God boven zich en beweert, dat hij zelf de enige god is voor zover hem bekend is.


Onzekere tijden Velen voelen intuïtief aan dat er grootse dingen staan te gebeuren maar weten dit niet echt te duiden. De gebeurtenissen in de wereld vervult de mensen met onzekerheid en angst. De menselijke neiging om de werkelijkheid niet onder ogen te zien en deze weg te stoppen in de complothoek, te negeren en te ontkennen, is een kwalijke eigenschap, die tot begrijpelijke, schadelijke gevolgen leiden, zowel voor hemzelf als voor degenen, die hem horen. De mens is op aarde om te onderzoeken en te leren. Zo vermaande de apostel “Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden” in 1 Timotheüs 4.


De tijd nadert zijn einde De 6000 jaardagen zijn bijna voorbij en de 7000e jaardag staat voor de deur. De demiurg Jahweh en zijn archonten weten dat hun tijd er bijna op zit en zetten nu alles op alles om zoveel mogelijk mensen met hun einde mee te trekken. De gehele, geschapen wereld is in de demonische macht terecht gekomen. De mensheid is massaal belogen, misleid en bedrogen! De strijd concentreert zich nu om de individuele mens binnen de matrix te houden. De praktijk laat zien dat het overgrote deel van de mensen niet in staat is om hun potentieel, de Christus-in-u, te gebruiken, zodat zij uit de matrix kunnen ontsnappen. Zij verkiezen de “veiligheid en geborgenheid” die Kerk en Staat hen biedt boven de verlossende “eenzaamheid” van Christus.


Misleid jezelf niet Voor degenen, die zich niet lieten misleiden door de leugenachtige slogan: “doe het voor die ander” van de overheid is er hoop in de nabije toekomst. De herhalende mantra om zoveel mogelijk mensen te injecteren met verdovende “vaccins” heeft de massa in een toestand van hypnose gebracht waar ze zich met moeite (vaak door onwil) uit kunnen bevrijden. De verdoving richt zich met name op iemands vermogen om de buitenaardse, hoogfrequente energieën, de zgn. Aquarius stralingen, in zich op te nemen.


Met de enorme toevloed van informatie over de aantoonbare, schadelijke uitwerking van de COVID injecties is onwetendheid hierover een keuze! Wie vrijwel kritiekloos de soevereiniteit over zijn lichaam en geest uit handen geeft en deze overdraagt aan de demonische machten van Overheid en Kerk zal de hoge prijs met zijn leven moeten betalen. Zorg er dus vooral voor dat je de regie over jouw lichaam en geest in dit leven behoudt door jouw talent, die je ontvangen hebt, te gebruiken. Jouw talent is jouw vermogen om Hem te kennen.


Gebruik je talenten Het onderzoek naar de grote oversterfte en schadelijke bijwerkingen in de wereld sinds de toediening van de Covid injecties wordt door de overheden bewust tegengehouden. Dat de mensheid te maken heeft met een “dodelijke” virus is door de feiten, dat dit een leugen is, al spoedig achterhaald. De Covid “pandemie” werd aangegrepen om genocide te plegen op de wereldbevolking.

In ons land zou de uitslag van het onderzoek namelijk het huidige kabinet en de verantwoordelijke ministers als moordenaars van het Nederlandse volk aan kunnen wijzen. Niet alleen zij, maar ook allen die hun stem hebben gegeven aan politieke partijen als VVD, CDA, D66, Christen Unie en andere zogenaamde oppositie partijen, zijn medeverantwoordelijk voor de oversterfte en toegebrachte schade aan de slachtoffers.

Of menen jullie echt, dat je vrijuit gaat bij alle toegebrachte leed door jouw stem, en daarmee jouw toestemming, te geven aan dit beleid? Wie beweert Jezus Christus te kennen gebruikt zijn gezonde verstand en behoudt zijn lichamelijke en vooral geestelijke zelfstandigheid om verantwoorde keuzes te kunnen maken in een bedrieglijke wereld. Denk eens na! Is het normaal om je te laten injecteren met een experimenteel “vaccin” waarvan je niet weet wat het in/met jouw lichaam doet? Maar je “doet het toch voor die ander.”


Oude tijden herleven weer De Kerstboodschap van de profeet Jesaja werd met de geboorte van Jezus Christus in Mattheus 4 vs 16 vervuld. Onder het regime van Jahweh was de wereld in diepe, geestelijke duisternis gedompeld. Met behulp van zijn handlangers, de overpriesters en Farizeeërs, heeft het uitstralende Licht van Christus slechts een korte tijd mogen duren; het werd Hem tijdens Zijn leven lastig gemaakt en uiteindelijk hebben zij Hem vermoord. Omdat het krachtige Licht van Christus niet ontkend kan worden in de geschiedenis, heeft de demiurg het evangelie moeten aanpassen: Jezus Christus is nu de Zoon van Jahweh!

Deze godslastering zou als gezaghebbend de wereld in gestuurd en verkondigd worden. Allen, die dit verhaal tegenspreken werden als ketters vervolgd en vermoord. Dit vervalste evangelie wordt tot heden toe in onze kerken en christelijke stromingen verkondigd door de valse profeten, de dienaren van Jahweh. Maar de profetie in Jesaja gaat verder: “Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken.” De Waarheid komt aan het licht. Onder de vele geroepenen zijn er weinigen, die uitverkoren zijn om het Licht, de potentie die in hun harten is, geboren te laten worden. Deze tijd van de grote ontmaskering, omdat het Licht steeds sterker tevoorschijn komt, beleven wij in onze dagen!


Verwachtingen naar de toekomst Er is binnen de matrix, het universum van Jahweh, geen grotere kracht werkzaam dan de kracht van de profetie. De mens van nature weet niet dat “de gehele wereld in het boze ligt.” Hij gelooft dat de wereld maakbaar is en dat zijn inspanningen tot resultaat zullen leiden. Tevergeefs, want de profetieën worden onherroepelijk uitgerold. Gezien de ontwikkelingen zal de zesde bazuin in Openbaringen 9 spoedig klinken en zullen de Chinezen met hun legers het Noord-Amerikaanse vasteland binnenvallen. Het getal van hun legerscharen staat er bij: 200 miljoen, en het wapentuig waarmee zij aanvallen is er te lezen.

En ook de staat van het menselijke bewustzijn, die getroffen zullen worden.


Het machtsevenwicht is dan verstoord en Rusland zal als grootmacht overblijven. Europa, die onder leiding van de EU het schoothondje van de VS is geweest en tot heden het nog steeds is, heeft de woede van de Russen op zich geladen.

De profetie in Ezechiël 38 zal de verdere afbraak van de demiurgische wereld versnellen naar het eindspel zoals we dat in Openbaringen hfdst. 14 en 19 kunnen lezen. De bloedstroom van de slachtpartij, die reikt tot aan de tomen der paarden heeft een lengte van 1600 stadiën, dat is 296 km! Er is geen grotere kracht dan de kracht van de profetie; die is onafwendbaar!


De Kerstboodschap aan de wereld De wereld zoals wij die kennen en beleven is een steeds slechter wordende kopie geworden van de oorspronkelijke, paradijselijke wereld waarin wij waren. Maar Jahweh heeft ons daaruit weggejaagd en ons in zijn driedimensionale- of 3D wereld geplaatst en de terugkeer naar de oorspronkelijke staat onmogelijk gemaakt. Je kunt dit naslaan in Genesis hfdst. 3 vs 23 en 24. Jahweh heeft de mens daarna in een diepe (hypnotische) slaap gebracht waardoor de Lichtvonk in ons in vergetelheid is geraakt.

Maar “deze wereld gaat voorbij”, getuigen alle heiligen en profeten. Steeds meer mensen worden gewekt uit hun geestelijke doodsslaap en keren zich af van deze wereld en zijn god, die ons in zijn matrix gevangen hield.

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige” lezen we in Hebreeën hfdst 13 vs 14. Daar, in die wereld horen wij, die de Lichtvonk levend in ons hebben, thuis! Jaag de nepgod en zijn universum, de matrix, weg uit je leven en uit je hart! Zijn tijd staat er bijna op, zijn koninkrijk is aan het afbrokkelen om uiteindelijk plaats te maken voor de Zoon van de Hemelse Vader in het 1000 jarige Vrederijk; de zevende jaardag staat er aan te komen.


Tot slot lezen we de volgende verzen uit de Kerstboodschap in Jesaja 9: “Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen: Afscheid nemen van de bekende wereld: https://www.levensreis.nl/index.php/de-afbrekende-kracht-van-aquarius/

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page