top of page
  • Kubus

Logica van het verstand

Bijgewerkt op: 25 nov. 2020

Wanneer ik het heb over de logica van het verstand, dan zou ieder, die deze titel leest, behoren te weten dat ik hiermee de logica van het gezonde verstand bedoel. Wij gaan een tijd binnen, of beter gezegd, zitten wij met z’n allen al in die tijd dat de dagelijkse gebeurtenissen niet meer zo logisch zijn zoals ze behoren te zijn.


Onlogica in de maatschappij

De logica van het gezonde verstand zegt dat 2 + 2 = 4. Elke andere uitkomst is onlogisch. De bewering dat 2 + 2 = 7 of welk ander getal je daar als uitkomst ook achter zet, kan zelfs niet eens een leugen genoemd worden. Een paar dagen geleden las ik een artikel in het blaadje “Gezond Verstand” dat het woordje “bullshit” gebruikt zou hebben voor een dergelijke uitkomst. De maatschappij wordt overladen met bullshit en veel mensen zijn zich bij voorbaat al aan het aanpassen aan de veranderde omstandigheden; sterker nog: zij beginnen te wennen aan de opgelegde maatregelen van bijv. het dragen van een mondkapje.

Zonder enige vorm van protest passen zij zich aan de veranderende omstandigheden aan die plaatsvinden op school, op de werkvloer, in het openbare leven en zelfs in hun persoonlijke leven.


Onlogica in de politiek

De huidige maatschappij is een voortvloeisel van de besluiten, die onze regering neemt en/of heeft genomen in de afgelopen tijd. Het betekent, dat bij afwezigheid van enige logica in deze besluiten de gevolgen waarneembaar en duidelijker voelbaar worden voor steeds grotere groepen mensen in de samenleving.


Vanwege de onverschilligheid van het merendeel van het volk kon het mogelijk zijn dat demonische entiteiten met behulp van hun omgekochte medestanders, die wij de Cabal noemen, vrijwel onbelemmerd hun destructieve plannen, de Agenda 2030, konden uitvoeren.


Bekijken wij, om één voorbeeld te noemen ter illustratie, de onlogica of bullshit van het CO2 besluit. Het klimaat van de aarde wordt al heel wat jaartjes, namelijk sinds haar bestaan, bepaald door de zon. En ons Nederland zal, als voorbeeldland voor de rest van de wereld, daar wel even verandering in proberen te brengen door o.a. de CO2 uitstoot te beperken. Dat dit plan niet slechts een gigantisch financieel offer vereist van de burgers, maar dat ook m.n. onze boeren rechtstreeks in hun bestaansrecht bedreigd worden, wordt op de koop toe genomen. Het boerenbedrijf en enkele activisten/sympathisanten protesteren heftig tegen deze maatregel en de rest van het volk “graast zijn gras” zoals een buffel dat doet, terwijl zijn soortgenoot naast hem door hongerige leeuwen verscheurd wordt.


Onlogica tijdens de Nieuwe Wereld orde (NWO)

Kijken we naar de onlogica of bullshit van de redenering achter de klimaathype, de massale migratiestromen, de lockdown maatregelen e.d. dan kan ik mij niet aan het stellige vermoeden onttrekken dat deze slechts rookgordijnen zijn om de werkelijkheid erachter te verbloemen. Het vermoeden is dat achter deze camouflage praktijken een gigantische financiële bubbel schuil gaat dat op het punt van knappen staat om op het geschiktste moment over de wereld los te barsten.


Nu de bullshit achter de Amerikaanse verkiezingen achter de rug is, staat de weg vrij om de wereld de Nieuwe Wereldorde (NWO) in te leiden. De uitslag noem ik bullshit - bah, wat een naar woord - omdat het reeds lang de bedoeling was dat de Democraten de verkiezingen zouden winnen. Het was van het begin af aan al duidelijk dat gefraudeerd zou worden, de uitslag ten gunste van de Democraten zou uitvallen en Trump op een zijspoor gezet zou worden. Nadat de Democraten officieel tot winnaar van de verkiezingen uitgeroepen is geworden, is het te verwachten dat Joe Biden zich terug zal trekken en de nog linksere Kamala Harris naar voren geschoven zal worden als de nieuwe president van de V.S.


Onder haar leiding zullen de beleidslijnen van Trump, die zich tijdens zijn presidentschap verzette tegen de globalistische machts-elite, één voor één teruggedraaid worden en de banden met de globalistische bolwerken, zoals de Verenigde Naties (VN), de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), UNHCR, enz., van waaruit de globalisten hun destructieve macht uitoefenen, snel weer hersteld worden.


Onlogica in het christendom

De onlogica van de tegenwoordige christelijke verkondiging is de belangrijkste reden van de chaos in de wereld. Het ware geloof is namelijk de enige bederfwerende Kracht tegen het demonische geweld die de aarde en haar mensheid teistert. Maar de onlogica in de christelijke verkondiging, zoals die door de vroegere Kerkvaders is aangenomen en verordineerd, heeft het christendom krachteloos gemaakt tegen deze helse machten. Wat is er gedaan met de christelijke opdracht: “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt”.


Alleen een gedachteloos kuddedier is in staat om in het bestaan van een wraakzuchtige, wrede god te geloven, die plotseling verandert in een liefdevolle god, nadat hij zijn eigen zoon aan een wrede dood heeft overgeleverd. Pas dan is die god in staat om alle mensen hun zonden te vergeven en hen, dankzij die moord op zijn zoon, de vrije toegang te verlenen tot zijn koninkrijk. Ze hoeven alleen maar dit verhaaltje te geloven, dan zijn zij gered. Welk kinderhartje zou je met zulke bullshit willen besmetten/belasten? Terecht, dat de Bijbel spreekt van een ontaard en verkeerd geslacht dat als vrucht ontstaat als gevolg van het verbreiden van een dergelijke verkondiging.


Waarschuwing aan alle gelovige christenen

Jezus Christus waarschuwde zijn toehoorders in Zijn dagen voor de godsdienstige leiders, de Farizeeën en Schriftgeleerden, die bleven vasthouden aan YHWH of Jahweh, de oudtestamentische god als hun enige god.


“Maar wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. Toen zagen zij (hier: Zijn discipelen) in, dat Hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdesem [der broden], maar voor de leer der Farizeeën en Sadduceeën”.


De Farizeeën accepteerden Zijn verkondiging niet dat Hij gezonden was door Zijn Vader, de ware God en dat hun Jahweh of YHWH, de vader van de leugen was.


Ook de apostelen waarschuwden de christenen in hun tijd voor de leer der Farizeeën om zich daar niet mee te laten besmetten waardoor zij hun roeping van verlossing kwijt zouden raken. Het zuurdesem van de Farizeeën maakt de christen krachteloos, zodat hij niet opgewassen zal zijn tegen demonische machten, die erop uit zijn om zijn verlossing mis te laten lopen. De apostelen zagen dit gevaar gebeuren bij de Galaten zoals je dit kunt lezen in hoofdstuk 5: ”Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur”.


Het overgrote deel van de “gelovigen” mist de bereidheid om het oude zuurdesem van de Farizese overlevering uit hun denken te verwijderen en zich een nieuw denken eigen te maken. Zij klampen zich liever vast aan hun geestelijke leider zodat zij hun eigen verantwoordelijkheid menen te kunnen ontlopen.


Wereldwijde gevolgen

Het brede grijze gebied, de zogenaamde “comfortzone” ,waar het gros van deze kuddedieren zich in bevindt, wordt door de toenemende ontwikkelingen steeds smaller. De complete lockdown is in voorbereiding en zal onmiddellijk ingevoerd worden zodra de Covid-gerelateerde sterfte zal toenemen, mede ten gevolge van het “reddende virus vaccin”, welke laatste natuurlijk niet als doodsoorzaak genoemd mag worden. Nee, vrijwel alle sterfgevallen zijn Covid-gerelateerd. Zo was altijd al de boodschap geweest en het overgrote deel van het vee heeft de gemanipuleerde besmettingscijfers, die hen vrijwel dagelijks door onze premier en verantwoordelijke minister voorgehouden worden, klakkeloos geaccepteerd.


Terwijl de griepgolven Covid 20 en 21 elkaar snel achtereen zullen opvolgen na de Covid 19, wordt tegelijkertijd de bouw van quarantaine faciliteiten versneld uitgevoerd. Zij zullen t.z.t. als verzamellocatie kunnen dienen voor het grote aantal dodelijke slachtoffers ten gevolge van de (niet bestaande) pandemie.

De radeloze angst zal wereldwijd toenemen omdat het aantal corona slachtoffers niet zal afnemen en “op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen”.


Terwijl deze ontwikkelingen op wereldniveau in volle gang zijn, worden mensen tot een keuze gedwongen; het brede grijze gebied versmalt zich tot een scherpe scheidingslijn tussen Waarheid en waan. Ook mondiaal zijn beide bewustzijnsvelden zich aan het polariseren. Beide krachten voeren strijd in de menselijke arena, het lichaam, en het zal de gelovigen zeer zwaar gemaakt worden om zich, tijdens het regime onder de NWO, het spirituele Vrederijk van het Beest, alsnog tot God te wenden.


Vandaar de apostolische oproep, die meer dan actueel is in onze tijd: “U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje desem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg”.


Bronvermelding en aanverwante websites:

De onverschillige mens:

https://www.levensreis.nl/index.php/de-mens-als-kuddedier/


Gedragsbeïnvloeding via het on(der)bewuste:

https://www.levensreis.nl/index.php/de-gezonde-leer/

En hier:

https://www.alwareness.org/programmas-gericht-op-gedragsverandering/


Het NWO programma:

https://www.alwareness.org/agenda-21-het-geheime-plan-voor-de-aarde/

En hier:

http://marjadevries.nl/artikelen/PsychopathieAgenda2030enNWOversusSamenlevingeninBalans.pdf


Het dragen van mondkapje is schadelijk:

http://finalwakeupcall.info/blog/2020/11/17/jouw-gezichtsmasker-niet-het-virus-is-de-killer/


De onlogica van de christelijke religie:

https://www.levensreis.nl/index.php/de-oogst-der-mensenzielen/

En hier:

https://www.levensreis.nl/index.php/wat-niemand-heeft-zien-aankomen/


De “comfort zone” is aan het verdwijnen:

https://www.levensreis.nl/index.php/zoals-de-vader-is-zo-is-ook-de-zoon/


Aquarius werkt in op ieders bewustzijn:

https://www.levensreis.nl/index.php/wat-betekent-aquarius-voor-de-wereld-en-de-individuele-mens/


Wereldwijde polarisatie:

https://www.levensreis.nl/index.php/wie-behouden-worden/


Er komt wel degelijk een vaccinatieplicht:

https://www.security.nl/posting/678850


Vertolking van de Dag des Heren:

https://commonsensetv.nl/klokkenluider-nieuw-dodelijker-virus-wordt-losgelaten-in-februari-en-derde-totale-lockdown/?fbclid=IwAR2uLhEhlqwhL3VuqbMoaXWpnXAvSkzy_BZ1zxz926WZBENxwars6FqJnHY


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

285 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page