top of page
  • Kubus

Naar een mondiale dictatuur

Bijgewerkt op: 18 mei 2021

Men moet wel stekeblind zijn om de ontwikkeling naar een wereldwijde dictatuur nog langer te ontkennen. Toch is er voor ons land, theoretisch gezien, nog één kans om aan die slavernij te ontkomen. Die ene kans komt aan bod in dit artikel.

Inleiding

De consequente ontkenning/onwetendheid, dat onze wereld geregeerd wordt door een kwade god en zijn archonten, geeft deze macht vrijwel alle ruimte om zijn kwade plan ongehinderd voort te zetten. In een oorlogssituatie bestaat niets, dat gevaarlijker is voor een land, dan te strijden tegen een vijand, die men niet kan zien. Oud-president Bush Sr verzon zijn oorlog tegen het terrorisme door een zgn. “inside job”: het ineen laten storten van de Twin Towers in september van het jaar 2001.

De gehele wereld werd door deze verschrikkelijke gebeurtenis toen op het zijspoor gezet dat het hier ging om een terroristische aanslag. De wereld maakte sindsdien voor het eerst kennis met “the War on Terror”, de oorlog tegen een abstracte, niet-zichtbare vijand! Onder dit valse voorwendsel konden de Amerikanen o.a. de olielanden, zoals Irak en Libië, “legaal” binnenvallen, die hun olie tegen een andere munt wilden verkopen dan de Am. Dollar. Alle landen, die zich verzetten tegen Amerikaanse belangen vielen van toen af aan onder die noemer.


De meerderheid van de mensheid leert niet Het is de immer terugkerende klacht dat de mensen, die hun ogen wijd open hebben, in een samenleving steeds een minderheid vormen. Deze tweedeling, als gevolg van afwijzing, negatie en ontkenning van de werkelijkheid door de grote massa, tekent zich zonder uitzondering af door de menselijke geschiedenis heen! Het is de onwetende meerderheid, die de maatschappij telkens weer naar een crisis leidt. De grote massa leert niet uit de geschiedenis en de geestelijkheid evenmin. Wijsgeren en vele grote denkers werden in hun tijd niet geacht; Socrates bijv. kreeg de gifbeker toegediend. En het was de heersende geestelijkheid die Jezus aan het kruis liet nagelen.


De meerderheid van de geestelijken leert niet uit de geschiedenis

Jezus bestrafte de geestelijkheid in Zijn dagen: “Wee jullie, Schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het Koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe”. En tegen de mensen, die bij Hem stonden, zei Hij: “Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één Meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters”.

De rabbi van toen is nu in onze tijd de geestelijke leider. In die tijd, dat het christendom voor het eerst gevestigd moest worden op aarde, was het nodig dat ingewijden, zoals de apostelen en de discipelen die Jezus hadden meegemaakt, de eerste christenen moesten ondersteunen en hen Zijn leringen bijbrengen. Vóór die tijd bestond immers het christendom niet. Jezus wist, en alle ingewijden wisten dit ook, dat de misleiding in latere tijden van dien aard zou worden, dat slechts de mens die de innerlijke Meester en Leidsman – de Lichtvonk in zich – heeft gevonden, gered zal kunnen worden.


“En noem niemand op aarde jullie vader, want jullie hebben maar één Vader, Hij, die in de hemelen is”. Zij zijn het, die door de Vader gekend zijn, zij zijn zelfstandig en autonoom in hun geloof. Zij hebben geen gebouwen en uiterlijke “geestelijke leidslieden” nodig. De kerken wilden niets weten van een onafhankelijke gelovige en zij werden in het verleden daarom bijna geheel uitgeroeid.


En toch is dit het Evangelie, waar de hele wereld op wacht en over de gehele wereld zal onze schepper als god van de leugen ontmaskerd worden. Zie hier de betekenis: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen”. Wolken hebben in de profetieën de betekenis van “oordelen”. Alle verraders van het Evangelie, de lafhartigen die Hem verloochenen, zij allen zullen Hem zien, wie Hij in werkelijkheid is!


De overgrote meerderheid (nog steeds) in diepe slaap Waarom de uitgebreide inleiding zo noodzakelijk is, zal tijdens het vervolg van dit artikel duidelijk worden. Wij zijn wereldwijd in een alarmerende fase terechtgekomen en in dit artikel wil ik mij zoveel mogelijk beperken tot de gebeurtenissen en ontwikkelingen in ons eigen landje. Met grote regelmaat wordt even een tipje van het gordijn opgelicht waardoor de politieke leeuwenkuil voor het grote publiek zichtbaar wordt gemaakt, om daarna snel weer neergelaten te worden. Dit verschijnsel heeft een naam: doofpotten affaire.


De grote massa is vaak te moe om politieke zaken zelf te onderzoeken en beperkt zich tot hetgeen de massamedia hen te bieden heeft. Die mensen lijken zich te schikken in de manipulatieve leugens van de media, ervan uitgaande dat zij onafhankelijk nieuws verspreiden. Velen baseren daar hun visie op, en alle afwijkende meningen en protesten worden voor het gemak onder het kopje “complot denken” en vele andere benamingen geschoven.


De politieke situatie op dit moment Eerder maakte ik de vergelijking over de mensen, dat zij door de schepper geschapen zijn met het bewustzijn als dat van een kudde buffels. Hoewel zij groter en machtiger in aantal zijn, laten zij zich in angst domineren door een, naar verhouding, gering aantal hongerige leeuwen; de psychopaten, die vaak de hoogste posten in de regering en maatschappij bekleden. Dit samenspel van macht en onmacht is gemakkelijk te onderkennen voor degene, die een soort “helicopterview” ontwikkeld heeft; zoals iemand bijv. de grootte van een bos het beste kan beoordelen vanuit de lucht.


Bekijken wij het gebeuren rond de toeslagenaffaire dan is duidelijk te zien dat de buffels in de Tweede Kamer zich aanvankelijk als één man schaarden tegen de leeuwen, met premier Rutte als de hoofdleeuw van de regering. Dit kabinet heeft, met WEF-voorvechters Rutte, Kaag en Hoekstra in de hoofdrol, ons hele land naar de rand van de afgrond gemanipuleerd. De leider van de buffels is, om bij de vergelijking te blijven, in deze politieke arena Pieter Omtzigt. Hij is tenslotte degene, die in de leeuwenkuil de meeste onrust heeft veroorzaakt.

Wanneer de buffels hun rijen aaneen gesloten hadden gehouden door de hoofdrolspelers onder de leeuwen naar huis te sturen, dan kan het mens vijandige WEF-plan in ons land geen poot aan de grond krijgen. De hoofdrolspelers Rutte, Kaag en Hoekstra zijn immers geheel op de hoogte van het WEF plan en de geheim gehouden Agenda om de wereldbevolking bijna in zijn geheel uit te roeien.


Een laffe streek uitgehaald

Het gehele kijkerspubliek zal getuige zijn van de laffe terugtrekking van de buffels; de Kamerleden, die aanvankelijk hun vertrouwen hadden opgezegd in de premier en c.s., krabbelen geleidelijk aan terug, waardoor de leider van de buffels, Pieter Omtzigt, nu alleen overblijft en overgeleverd is aan de groep leeuwen. Pieter Omtzigt wordt nu gezien als de “enige, die de formatie van een nieuwe regering tegenhoudt”.


Dat de Kamerleden hun eis van aftreden van het gehele kabinet uiteindelijk hebben laten vallen kan niet anders gezien worden dan een soort verraad, zowel naar Omtzigt als naar het gehele Nederlandse volk. De tijdsdruk rust nu geheel op zijn schouders. Het is duidelijk dat Pieter Omtzigt niet langer kan functioneren in de arena tussen de leeuwen, dat meer weg heeft van een slangenkuil, en het ziet er naar uit dat hij zich uiteindelijk w.s. toch zal terugtrekken. En daarmee zal hij de zoveelste kritische luis zijn die nodig uitgerangeerd dient te worden. In de bronvermelding staan trouwens nog meer zaken, waar hij zich in vastgebeten heeft en nodig in de doofpot gehouden dient te blijven.


Er wordt nu eraan gewerkt dat het gordijn, dat de afgelopen weken even opgetild is geweest, weer neergelaten zal worden en kan de grote meerderheid van de Kamerleden buffels weer verder loeien zonder dat er naar hen geluisterd wordt. Het WEF genocide-plan was heel even in gevaar, maar de gekooide, tandeloze tijger heeft haar aard voor de zoveelste keer niet verloochend: het kabinet mag haar valse streken met de belofte “onder strikte voorwaarden en alle transparantie” voortzetten. Het afzetten van de verantwoordelijke ministersploeg incl. de premier was de enige kans om aan de slavernij te ontkomen en het ziet er naar uit dat deze mogelijkheid verspeeld zal gaan worden.


Is het dragen van een mondkapje nu wel of niet verplicht? Het dragen van een mondkapje is medisch bewezen ineffectief tegen het griepvirus. Zelfs het RIVM heeft dit toegegeven stelt dat het dragen ervan nu dient als “gedragsbeïnvloeding” om elkaar te herinneren dat een levensgevaarlijk virus rondwaart dat op elk willekeurig moment op de dag toe zou kunnen slaan. Het dagelijks permanent dragen van een mondkapje is op den duur zelfs schadelijk voor de gezondheid van de drager.


Zo’n 38.000 zelfstandige ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) stelden dat ‘solidariteit spontaan en onbaatzuchtig dient te zijn’ en dat er ‘geen ethische of politieke rechtvaardiging is voor het wettelijk opleggen van solidariteit’. Dit is wat er aan de hand is: de overheid legt de mensen solidariteit op! Mensen kunnen worden beboet en in veel gevallen zelfs ontslagen als zij het dragen van een mondkapje weigeren. Nog steeds wordt niet duidelijk uitgesproken of de mondkapjesplicht nu wel of niet van toepassing is en worden weigeraars niet toegelaten in de horeca, in winkels en diverse andere gelegenheden. Dit is o.a. de reden waarom ik onze volksvertegenwoordiging een tandeloze tijger noem. Zij dienen een uitspraak af te eisen om duidelijkheid te verschaffen naar de samenleving!


Het einde van de tunnel komt in zicht? De vooruitzichten zijn intussen plotseling in positieve zin veranderd. De besmettingscijfers zijn sterk gedaald en het aantal ziekenhuis opnames op de ICE’s zijn terug gelopen. De versoepelingen kunnen daardoor voorzichtig worden verruimd en het ziet er naar uit, dat wij weldra terug zouden kunnen keren naar het oude normaal, waar wij onze vrijheden terug krijgen nadat het gros van het volk zich heeft gevaccineerd en wij voldoende beschermd zijn. Vliegtuigen worden uit de mottenballen gehaald en de reisorganisaties zijn voorzichtig optimistisch gestemd. Hoeveel mensen hebben het door, vraag ik mij voortdurend hardop af, dat wij massaal bespeeld worden en dat er bij voortduur geknoeid wordt met de besmettingscijfers om het publiek in constante angst te houden.


De werkelijkheid achter de toneelschermen

In het vervolg van voorgaande artikelen wil ik nog eens benadrukken dat het gevaar niet zozeer gelegen is in het corona griepvirus, maar dat het werkelijke gevaar gelegen is in het vaccin, dat als biowapen tegen de mensheid is ingezet. Een gezond werkend immuunsysteem kan het corona griepvirus namelijk gemakkelijk aan. Daarom is het de bedoeling om het natuurlijke immuunsysteem door allerlei maatregelen te verzwakken (mondkapjesplicht) en vooral af te breken (lockdown, PCR-testen).


Het spike eiwit in het vaccin is het bioactieve wapen en dat is ontworpen om zich van persoon op persoon te verspreiden. Mensen, die worden geïnfecteerd met het mRNA-vaccin laten hun lichaam veranderen in een biowapenfabriek. Het mRNA-vaccin wordt geproduceerd door Moderna en staat voor: modified RNA. Het vaccin veroorzaakt, dat het lichaam van de gevaccineerden spike eiwitdeeltjes produceert, die ze door hun mond en huid uitwasemen en iedereen in hun buurt infecteren.

Het spike eiwit is biologisch actief en bedoeld voor de gevaccineerde om de niet-gevaccineerden te besmetten. Het spike eiwit veroorzaakt bloedstolsels, wat leidt tot beroertes, hartaanvallen, longembolie en onvruchtbaarheidseffecten. Onafhankelijke medische wetenschappers hebben het exacte mechanisme ontdekt: het vaccin is ontworpen om wereldwijde uitroeiing te bewerkstelligen. Het wordt een “zelf replicerend” vaccin genoemd omdat het vaccin zich als een virus verspreidt en iedereen infecteert. De satanistische globalisten, die zich verenigd hebben onder diverse namen als Deep State, Cabal, wereldelite, Illuminati) hebben met behulp van de “Covid19 pandemie” het perfecte moordwapen de wereld in gelanceerd.


De Bijbel zegt dan ook: "Zorg ervoor dat niemand jou gevangen neemt door filosofie en leeg bedrog, volgens de menselijke traditie, volgens de elementaire geesten van de wereld. Ga hun uit de weg, want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden zij de argeloze mensen". Blijf vooral zo veel mogelijk uit de buurt van gevaccineerden!Bronvermelding en aanverwante artikelen:

De goden, die ons schiepen, leven van de angst: https://www.levensreis.nl/index.php/2016/08/29/29-augustus-2016/

De mens, gevangen binnen zijn universum, de matrix: https://www.levensreis.nl/index.php/de-mens-als-kuddedier/

Wat wist Pieter Omtzigt nog meer: https://www.stopworldcontrol.com/nl/ritueel/

Medewerkers van tientallen zorginstellingen voelen zich door hun werkgever onder druk gezet om zich te laten vaccineren: https://jdreport.us3.list-manage.com/track/click?u=298c15bf0f243bbc3cd05628d&id=3f84f906af&e=1b99b6e31f

Ook zij gaat over ons lot beslissen: https://www.youtube.com/watch?v=VKTJMl4t2ew

Dit artikel is uit het medisch platform weg gecensureerd: https://www.frontnieuws.com/covid-vaccins-noodzaak-doeltreffendheid-en-veiligheid/

Het “geneesmiddel” dat de bevolking uitroeit: http://finalwakeupcall.info/blog/2021/05/07/alleen-de-slimsten-overleven/


Volg Tribute op Facebookvoor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN! Link naar telegram.

472 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page