top of page
  • Kubus

Naar een permanente lockdown

Alle desastreuze maatregelen, die noodzakelijkerwijs genomen moesten worden, waren vanwege de onbekendheid met wat voor virus de wereld te maken heeft gekregen. De minister van VWS, Hugo de Jonge, heeft terecht het virus voorlopig de A-status gegeven in afwachting op nader onderzoek of deze plaatsing op de A-lijst van gevaarlijke infectie ziekten wel of niet terecht zou zijn.


Intussen blijkt uit medisch-wetenschappelijk onderzoek dat het Covid-19 virus niet op de A-lijst thuishoort, en zouden daarmee alle maatregelen dus van tafel kunnen. Waarom blijven deze maatregelen dan toch overeind en worden ze zelfs aangescherpt?


Democratie functioneert niet Steeds openlijker wordt het voor sommigen, die de Kamerdebatten volgen, duidelijk dat alle kritische geluiden om onze regering te controleren m.n. door coalitie genoten in de Kamer gesmoord worden. Door de lakse taakuitoefening van het grootste deel van onze volksvertegenwoordigers zijn zij mede verantwoordelijk voor de misère waarin het gehele volk in is gedompeld. Zij lieten toe hoe onze regering zonder al te veel tegenstand de World Economic Forum (WEF)-agenda kon uitrollen.

De tweedeling onder het volk, die steeds dieper en onoverbrugbaar blijkt te worden, vindt zijn oorsprong in het hart van onze democratie: ons parlement. Want niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer is te merken dat er niet inhoudelijk gereageerd wordt op kritische argumenten. Door het huidige klimaat lukt het gewoon niet meer om met elkaar, met verschillende maatschappelijke opvattingen en politieke belangen, tot een gerede afweging te komen over beter beleid. Ieder compromis wordt gezien als gevaar voor verlies van je achterban.


Lessen uit de geschiedenis Er is een gezegde: “Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen”. En precies deze ontwikkeling is bezig te gebeuren. Machthebbers willen niet dat het volk zich herinnert en lering trekt uit de verschrikkingen van de afgelopen oorlog. Om herhaling van de afschrikwekkende gebeurtenissen, die gedurende de laatste wereldoorlog hebben plaats gevonden te voorkomen, is toentertijd het Neurenberg Tribunaal opgericht. In de aanloop naar die oorlog keken de meeste mensen in die tijd toe hoe de tweedeling groeide en lieten zij deze ontwikkeling zonder al te veel protest gebeuren.


Hypocriete samenleving

In Lucas 12 v.a. vs 54 uit het Nieuwe Testament van de Bijbel lezen we het volgende: “Tegen de menigte zei Jezus: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?”

Het zal iedereen opgevallen zijn dat wij sinds de lente van vorig jaar in een bizarre tijd terecht zijn gekomen. De onlogica van de genomen maatregelen om het corona virus te bestrijden, dat bij nader onderzoek een lab-gegenereerde griepvirus blijkt te zijn, behoort bij het publiek op z’n minst een gevoel van onzekerheid op te roepen. Zoiets van: “Wat gebeurt hier allemaal?”

Het handjevol kritische denkers onder het volk herkent al gauw vergelijkbare lijntjes naar de gebeurtenissen van de afgelopen wereldoorlog. De regering haast zich dan ook om daar schande van te spreken, deze “complot denkers” belachelijk te maken en te demoniseren.

De corrupte media werkt al te graag aan deze hetze mee, zodat het grote publiek, dat zich vnl. door hun nieuwsprogramma’s laat informeren, hen alleen maar hoeft na te papegaaien dat wij met staatsgevaarlijke extremisten te maken hebben. Uiteindelijk zijn het juist de vele huichelaars onder het volk die in belangrijke mate bijdragen aan de tot standkoming van het totalitaire regime!


Verzetshelden van nu

Het consequent niet ingaan op gestelde kritische vragen, de onwil om daarop met deugdelijke tegenargumenten te komen en het verdedigen van regeringsbeleid i.p.v. dit te controleren, geeft de regering alle ruimte om de Agenda van het World Economic Forum in stilte en voortvarendheid uit te rollen. Dat deze gang van zaken onder de noemer landverraad valt, daar maakt vrijwel niemand zich druk om. Waar men echter wel ophef over maakt is dat mensen, die de vergelijking van de huidige ontwikkelingen met de aanloopperiode naar de Tweede Wereldoorlog maken, nodig bestraft dienen te worden.

In die tijd van oorlog waren er verzetshelden die moesten onderduiken. In de komende tijd zijn het degenen, die strijden voor hun grondrechten, die moeten onderduiken! Hoeveel mensen, die zich kritisch hebben uitgelaten over het overheidsbeleid, zijn er intussen monddood gemaakt en zelfs gevangen genomen? Bijna elke vreedzame demonstratie wordt steeds meer door de inzet van romeo’s met geweld beëindigd.


Als burger verklede politiemensen worden romeo’s genoemd. Zij mengen zich onder de betogers om d.m.v. rellen en vernielingen die zij plegen, de demonstratie uit de hand laten lopen, zodat de ME er aan te pas moet komen om de menigte uiteen te slaan. Talloze filmpjes, die deze beelden toonden en via YouTube kanalen werden verspreid, zijn vrijwel direct daarna weg gecensureerd. De politiek en media springen direct in op dit soort escalaties door schande te spreken over de relschoppers.


Ontwikkelingen in het actuele nu Het is nu voor velen intussen wel duidelijk geworden dat de pandemie een voorwendsel was om totalitaire controle aan de mensheid op te leggen. Om dat te bereiken moet de democratie uitgewist en de sociale media gecensureerd worden. Medici, die zich inzetten om de bevolking gezond te maken en te houden worden uitgerangeerd en op een zijspoor gezet. Zij doen niet meer mee. Want er is maar één weg: vaccinatie.

Alle hindernissen die daar tegen worden opgeworpen dienen uit de weg geruimd te worden. Het laatste bolwerk om de mensheid tegen de vaccinatieplicht te kunnen beschermen, is het Neurenberg Tribunaal, waarin o.a. de grondrechten van de Mens staan gewaarborgd. Maar daar trekken de machthebbers zich nauwelijks nog wat van aan en het Instituut staat bovendien op het punt om opgeheven te worden. Grote rechtszaken in voorbereiding, die op basis van het Neurenberg Tribunaal aangespannen werden tegen het wereldwijde coronabeleid, zullen zonder deze basis geen rechtskracht meer bezitten.

De voorzitter van de Europese Commissie zinspeelde er al op om dit Instituut te verwijderen, zodat de gehele Europese bevolking, stapsgewijs naar een steeds jongere leeftijd tot aan de babytijd, gevaccineerd zal kunnen worden; ongehinderd door allerlei beschermingswetten voor de mens. De dreiging van onze VWS-minister de Jonge, die zei “vrij goed, vrij precies per postcode, te weten waar alle ongevaccineerden wonen” is duidelijk niet bedoeld voor degenen, die zich tot op dit moment niet lieten vaccineren. Een eventuele rechtszaak zal bij voorbaat niets opleveren omdat van deze ongevaccineerden geen database voorhanden is. Zij kunnen dus ook niet worden getraceerd, zodat zij a.h.w. "onder de radar" blijven.


Gevaccineerden zijn eigendom van de Staat Het aankomende dictatoriale regime vereist een “vreedzame, gehoorzame samenleving, waar iedere onderdaan, niets bezittend, alleen maar gelukkig hoeven te zijn”. Om die onderdanige status te bereiken dienen alle gevaccineerden zich te houden aan het vaccinatie programma dat hen steeds verder verdooft tot het gewenste resultaat als die van een zombie, de zgn. mens 2.0, bereikt is.


Wie zich op enig moment wenst terug te trekken uit dit vaccinatie programma door één of meer injecties te weigeren zal onmiddellijk bezoek krijgen van het bevoegde gezag met de mededeling om de gemiste boosters alsnog te nemen. Van deze “ongevaccineerden” is wèl een database beschikbaar, zodat de minister “vrij goed, vrij precies per postcode, weet waar alle ongevaccineerden wonen”. Wie één of meer injecties mist uit het vastgestelde boosterprogramma raakt namelijk zijn QR-status kwijt en hij staat daarmee gelijk aan een vaccinatie weigeraar.


Naar een permanente lockdown Stapje voor stapje worden wij naar een situatie geduwd die niemand gewild heeft. Onder het mom van gezondheidsrisico’s wordt iedereen geleidelijk aan onder huisarrest geplaatst. Aan de mensen wordt het zgn. Stockholmsyndroom opgelegd dat hen dankbaar maakt voor hun gijzelnemers, die hen doet geloven dat absolute gehoorzaamheid en naleving van alle maatregelen de enige manier is om het virus te overleven.

De geïndoctrineerde, diepgewortelde angst maakt deze mensen onvatbaar en onbereikbaar om begrip op te brengen voor het feit dat er meer mensen sterven als gevolg van de maatregelen (Lockdown, quarantaine, economische) dan door het Covid virus. Covid vaccinaties en de -maatregelen verwoesten bovendien de sociale samenhang met name in de achterstandswijken van de steden. En intussen bestrijden de mensen elkaar i.p.v. de overheid, die daar de oorzaak van is.


De vaccins zijn een ware foltering Het is intussen bekend dat niet het corona virus de grote boosdoener is, maar dat het vaccin zelf een in het laboratorium gegenereerde ziekteverwekker is en dat het zeker niet bedacht is om mensen ter plekke te doden. Het is ontworpen om een vertraagde reactie te veroorzaken die geleidelijk maar onophoudelijk de gezondheid van de gevaccineerde aantast. Met andere woorden, het volledige effect van bloedstolsels, bloedingen, auto-immuunziekten en andere door vaccins veroorzaakte letsels zal pas later volledig worden gevoeld via toenemende incidenten van hartaanvallen, beroertes, vasculaire ziekten en zelfs kanker. En dat, terwijl nu al sprake is van “onverklaarbare” oversterfte.


Spirituele duiding van het nu De omstandigheden die tot de tegenwoordige situatie leiden zouden in deze gelijkenis van Jezus vervat kunnen worden in Mattheus 13 v.a. vs 25: “Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”


De knechten en de maaiers zijn de engelen, die tijdens de ineenstorting van het demiurgische regime het onkruid bij elkaar binden om het te verbranden. En wie dat zijn kunnen we lezen in Openbaringen 21: ”Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.”


De “tweede dood” betreft de ontlichaamde zielen die de Lichtvonk, het Christusbewustzijn, niet in zich dragen en zij, die het Christusbewustzijn tijdens hun verblijf op aarde onderweg zijn kwijtgeraakt . . . . Blijf dus standhouden en laat je vooral niet vaccineren!


Bronvermelding en aanverwante artikelen:


Wie niet leert zal worden gedwongen om te herhalen: https://www.levensreis.nl/index.php/2021/01/19/lessen-uit-de-geschiedenis/


Rockefellers operatie Lock Step vindt geen weerklank in de Kamer: https://www.youtube.com/watch?v=tpU9nNrJ7ao


Is dit onze dystopische toekomst? Het antwoord is Ja! https://www.fvd.nl/is-dit-onze-dystopische-toekomst


Hypocriete verontwaardiging in de Kamer: https://www.youtube.com/watch?v=vn2pyEnRyF0


Wij beleven de gevolgen van de verkiezingen: https://www.levensreis.nl/index.php/de-verkiezingen-in-maart/


Kiest de Kamer voor of tegen vrijheid? Alle partijen waren afwezig! https://www.youtube.com/watch?v=WjDPoxMzFqY


Ambtsmisdrijf van de minister aangetoond: https://www.youtube.com/watch?v=9QDfSI2DWkU


De voorzitter van de Europese commissie wil vaccinatieplicht https://mail.niburu.co/binnenland/16904-voorzitter-europese-commissie-wil-vaccinatieplicht met inzet van geheim gehouden Europees leger: https://twitter.com/SPnl/status/1468937340999585792
Brief van Prof. Sucharit Bhakdi aan de Europese Medicijn Agentschap: https://www.facebook.com/113266477112887/videos/439781527332490


Eenheden van Eurogendfor bij demonstraties gesignaleerd: https://www.bitchute.com/video/YbrKzT5BsrGe/ en hier: https://www.facebook.com/watch/?v=273906314320509


432 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

1 Comment


morgdoor
Dec 12, 2021

❤🌹dank!! ;))

Like

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page