top of page
  • Kubus

Openbaringen hoofdstuk 6

Bijgewerkt op: 24 aug. 2022

De titel van dit artikel verwijst naar het Bijbelboek Openbaringen. De inhoud van hoofdstuk 6 vertelt in grote lijnen waar de wereld en haar mensheid zich bevindt en waar zij naar toe gaat.

Het openen van de zegels

En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen” aldus de eerste 2 verzen van hoofdstuk 6. De ruiter op het witte paard staat symbool voor het evangelie van Jahweh, de oudtestamentische god en schepper van dit universum, de Jahweh. Onder leiding van Jahweh werd Jezus Christus vermoord en herstelde hij zijn opgelopen reputatie schade door de Boodschap, die Christus bracht, zodanig aan te passen dat alle mensen weer in Jahweh, als de enige god, gingen geloven. Zowel het christendom als de islam aanbidden dezelfde ene god!


De volgende verzen 4 tot en met 8 Er is weinig fantasie nodig om de ernst van deze verzen te begrijpen. En toen Hij het Jezus Christus opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde”.

Wij zien tegenwoordig steeds duidelijker hoe “de ploegscharen omgesmeed worden tot wapentuig” zoals in het Boek Joël hfdst 3 vanaf vs 9 geschreven staat: “Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; laat de zwakke zeggen: Ik ben een held”.

Wij allen maken mee hoe de westelijke landen o.l.v. de VS sancties tegen de “vijand”, zoals het leveren van de modernste wapens aan onze “vrienden”, doorzetten ten koste van het volk en de eigen economie. Ook al hebben wij onszelf daarmee economisch nog zo verzwakt, wij zullen onze vijand hoe dan ook eronder krijgen, toch? Intussen laten wij, het volk, de wilde dieren der aarde, de psychopaten die ons regeren, rustig hun gang gaan met het vernietigen van de aarde en haar mensheid! Het roffelen van de oorlogstrommels gaat gepaard met de nodige propaganda om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen: Heiligt de oorlog!


We gaan verder met vers 9 tot en met 11 Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben”.


Het gaat hier om mensen die vaak intuïtief wel weten dat wat onze regering met het volk doet totaal niet klopt! De gehele wereld is binnen de invloedssfeer van uiterst kwade machten terecht gekomen met behulp van slechte mensen, die zich georganiseerd hebben onder de naam Illuminati of Cabal. Deze wijdvertakte organisatie is als een octopus met zijn lange tentakels binnengedrongen tot in alle lagen van de overheid en maatschappij.

Kortom: het gros van de mensheid is misleid en bedrogen en gevangen in het uitgebreide web van Jahweh, de matrix. Naar verhouding slechts een kleine groep mensen komt op voor de christelijke basisrechten van de mens voor individuele vrijheid en soevereiniteit. Onder dit kleine groepje bevinden zich vele misleide christenen omdat zij geloofden in de farizese prediking van Jahweh. Anderen, binnen het groepje verzetsmensen, zijn in principe atheïst maar komen toch op voor hun christelijke rechten.

Met “de zielen aan de voet van het altaar” wordt deze groep verzetshelden bedoeld. Door de valse leer hebben zij hun zielen niet op het altaar kunnen leggen en bleven zij gevangen in de netten van de ene god waarin zij geloofden. Denk aan alle verzetshelden in de wereld, de slachtoffers, zoals degenen, die zich van de islam bekeerden! Luister wat Jezus hier zegt in Mattheus 7 vs 21: “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader”.

En toch worden ook deze atheïst verzetshelden behouden en ontvangen zij vergeving van hun zonden, hun onwetendheid, want “ieder van hen kreeg witte kleren.” Naamchristenen, die bij de farizese geloofsbelijdenis blijven, vallen hier duidelijk niet onder.


We gaan nu naar vers 12 tot en met 14 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats”.


Wij leven nu in de voorbereidingsfase van de komende grote oorlog. Tijdens deze periode moeten eerst andere dingen gebeuren, zoals ik t.z.t. nader zal toelichten.

De teksten, dat “er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood” duiden op een atoom explosie, die in grote delen op aarde zorgt voor een plaatselijke “zonsverduistering”. De “sterren, die op de aarde vielen” als gevolg van de oorlog, die ook om de hegemonie in de ruimte gevoerd gaat worden, zijn de duizenden satellieten, die om de aarde zweven en op aarde te pletter zullen vallen. Er zijn meerdere teksten in de Bijbel te vinden, die duiden op de gevolgen van nucleaire aanvallen.


De sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden doven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwenen”. Jesaja hfdst 13 vs. 10 en in Zacharias 14: “Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond”.

De vernietigingskracht van het tegenwoordige wapentuig is dermate krachtig, dat d.m.v. weermanipulatie en het opwekken van plaatselijke tsunami’s “geen berg of eiland op zijn plaats bleef.”


Tenslotte de laatste 3 verzen van hoofdstuk 6

Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?”


De laatste drie verzen geven de laatste periode van de grote verdrukking aan waar Jezus op doelde in Mattheus 24: “Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen”.


Het nep vrederijk van het beest, ook wel de Nieuwe Wereldorde geheten, zal dan tot een einde gekomen zijn; alle menselijke, corrupte instellingen en organisaties zullen in het volle licht komen te staan om vervolgens opgeruimd te worden. De laatste verzen duiden op een ingrijpen van “boven”, d.w.z. van binnenuit; vanuit het bewustZijn van de mensen die zijn overgebleven.


Spirituele duiding van hetgeen besproken is Alle mensen, die de regie over hun leven al te gemakkelijk uit handen hebben gegeven door zich hun persoonlijke vrijheden af te laten pakken, zullen het extra zwaar te verduren krijgen. Hoofdstuk 16 van het Bijbelboek Openbaringen is een sterke uitvergroting van het hier besproken hoofdstuk 6. Mogelijk dat ik er in komende artikelen meer over ga vertellen en ook meer in een spirituele context zal plaatsen.


Bronvermelding en aanverwante artikelen: Openbaringen hfdst 6 deel 1: https://www.levensreis.nl/index.php/de-ruiter-op-het-witte-paard/


Ga naar de Telegram groep van Tribute: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


morgdoor
Aug 22, 2022

❤, Dank!

Like

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page