top of page
  • Kubus

Opnieuw een lockdown!

Bijgewerkt op: 30 sep. 2021

Met de komende lockdown in zicht zijn wij met z’n allen weer terug bij af, met dit verschil dat een nog groter aantal mensen zich heeft laten vaccineren. Welke signalen wijzen op de onvermijdelijke lockdown wil ik in dit artikel uiteen zetten.


Complot theorieën nog volop aangehangen Vrijwel alle kritische geluiden, die tegen het vnl. linkse gedachtegoed van de regering ingaan, worden stelselmatig door de overheid en corrupte MSM weggezet als aanhangers van complot theorieën, die je niet serieus hoeft te nemen. Allen, die de waarheid aan het licht proberen te brengen of achter allerlei feiten proberen te komen vallen daar onder.

De overheid mag zich verheugen in een grote aanhang, die vnl. bestaat uit wegkijkers, negeerders en ontkenners van de actualiteiten, die dreigend op hen overkomen. En terecht! Want zolang het merendeel van de mensen uit angst de “innerlijke” ogen gesloten houdt kunnen kwaadaardige machten, ook wel “archonten” of “demonen” genoemd, hun lugubere plannen vrijwel ongehinderd voortzetten. Hoeveel mensen zien de zin en het doel van hun leven op aarde niet eens zitten of zijn die zingeving intussen kwijtgeraakt? Ook de geestelijkheid is misleid en ziende blind om mensen de weg te wijzen!


Jezus zegt over hen in Matth.15 vs 12: “Daarop kwamen de leerlingen bij Hem en zeiden: ‘Weet u dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’”

Het gros van de mensen heeft nog steeds geen idee dat de wereld met niet-zichtbare, vijandige entiteiten te maken heeft en dat alle wereldleiders door deze demonische machten geleid worden. De onwetende massa gelooft dat gewetenloze machthebbers bestreden en uiteindelijk afgezet dienen te worden en er daardoor een betere wereld zal ontstaan. De geestelijkheid in ons land zijn blinde wegwijzers die zich ergeren aan de uitspraken van Jezus. Wereldwijde vormen van verzet worden verzwegen

Wij bevinden ons nu namelijk in het stadium, dat aan allerlei vormen van verzet, rechtszaken, demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid vanwege onze afgenomen grondrechten nauwelijks aandacht wordt besteed door de MSM. Deze geluiden worden zoveel mogelijk doodgezwegen, zodat vnl. eenzijdige informatie in praatprogramma’s op TV en documentaires doorklinkt. Naarmate de corona maatregelen de vrijheid van vaccinatie weigeraars inperken, viert de rest van de gevaccineerden groot feest: alles mag weer! Dat de invoering van de QR-code een tijdelijke maatregel zou zijn, die onmiddellijk losgelaten kan worden zodra de besmettingscijfers het toelaten is een smoes die alleen door, tot kuddedier gevaccineerde, mensen geloofd wordt.


Zij weten niet dat de bevrijdende maatregelen slechts van tijdelijke aard zijn en dat deze op den duur tot grotere inperking van hun vrijheden zullen leiden. Deze mensen zullen verplicht worden gesteld om het gehele vaccinatie programma te blijven volgen. Zodra zij één of meer vaccinaties missen komen zij alsnog onder de groep niet-gevaccineerden terecht. Op dit moment worden vaccinatie weigeraars door velen van de gevaccineerden gezien als de tegenhouders op de weg naar het oude normaal; geheel overeenkomstig het narratief van de overheid. Tijdens het feestgedruis zal een groot aantal vaccinatie twijfelenden alsnog over de streep getrokken worden vanwege het verlokkende vooruitzicht van “vrijheid” dat onze regering hen biedt.

Het kabinet pakt de oude draad weer op Al langere tijd was het onder vele wakkeren onder het volk bekend dat ons gehele land is overgeleverd aan een globalistisch-kapitalistisch systeem, geleid door de VN, dat zich steeds openlijker manifesteert. Het democratische stelsel werd, sinds tientallen jaren al, geleidelijk aan in een theaterstuk veranderd, dat aan de onwetende kudde met volle overtuiging werd opgevoerd door onze regering en het merendeel van de volksvertegenwoordigers. Tijdens de laatste verkiezingen is de klucht voor de hele kudde, het ingedutte Nederlandse volk, in openbaarheid gekomen; wij waren met z’n allen belogen, gemanipuleerd en bedrogen.

Het wakker schudden was echter maar van korte duur, want nu zijn we ruim een half jaar verder en het grootste deel van de massa heeft zich intussen weer lekker in slaap laten sussen. En het partijen kartel zorgt er, zoals vanouds, voor dat de oude bestuurscultuur van manipulatieve leugens en achterhouden van cruciale informatie, zoals bijv. het Build Back Better dossier, voortgezet kan worden. Het bestaan en onderzoeken van satanische, rituele kinderoffers dat onlangs voor de zoveelste keer op de agenda van de Tweede Kamer werd geplaatst wordt ook deze keer door Justitie bewust gefrustreerd en daarmee in stand gehouden.


Een ander belangrijk onderdeel van het WEF-plan is de omstreden klimaathoax, die in het kabinetsbeleid past, zodat de kabinetsformatie m.i. vermoedelijk zal uitkomen op een coalitie van VVD, D66, CDA, Groen Links/PvdA en Christen Unie.

Een nieuwe lockdown is in aantocht Een belangrijk signaal naar de onvermijdelijke lockdown is duidelijk waar te nemen rond de gebeurtenissen van de laatste weken in het “hart van de democratie”, de Tweede Kamer. Wie de Tweede Kamer debatten enigszins heeft gevolgd kan het bestaan van een partijen kartel onmogelijk nog ontkennen. Dit kartel beslaat de meerderheid van de Kamerleden. Deze volksvertegenwoordigers zijn medeverantwoordelijk voor het uitrollen van de genocide plannen van het World Economic Forum/Klaus Schwab.

Het partijenkartel zorgt er voor dat alle kritische geluiden over het kabinetsbeleid m.b.t. de coronamaatregelen in de kiem gesmoord worden. Deze meerderheid van Kamerleden stemde bijv. ook tegen het wegsturen van de WEF-handlangers Rutte en Kaag, zodat beiden hun kwalijke plannen tegen het volk kunnen voortzetten. Het kwalijke plan tegen het volk is, dat beide partijleiders zeer goed op de hoogte zijn van het feit, dat de corona vaccinaties het natuurlijke immuun systeem van de gevaccineerde afbreken, waardoor de gevaccineerde vatbaarder zal blijken te zijn dan de niet-gevaccineerde. Door hun grotere vatbaarheid vormen zij een groter gevaar van besmetting, zowel voor hun mede gevaccineerden als voor de niet-gevaccineerden.

Tegen de tijd dat het komende griepseizoen aanbreekt zullen de besmettingscijfers snel stijgen, maar ook de IC-bedden zullen naar verwachting sneller bezet worden. Het ligt voor de hand dat onze bewindslieden de schuld op de niet-gevaccineerden zullen leggen en aanvoeren dat de IC-bedden vnl. door vaccin weigeraars bezet zullen zijn, met een dieper gapende kloof van verdeeldheid en vijandschap tot gevolg.


Contouren van de Wereldregering worden zichtbaar Met het intrekken van al onze grondwettelijke en mensenrechten wordt tegelijkertijd de macht van alle soevereine regeringen en democratische instellingen, wat er nog van overgebleven is, overgedragen aan mondiale entiteiten, die aan niemand verantwoording schuldig is en geen enkele loyaliteit heeft aan welke natie of bevolking dan ook. Wat is een entiteit? Een entiteit beklemtoont de hoedanigheid dat het er is. Dit is wat er nu gaande is en waar wij naar toe gaan.


Het Boek Openbaringen hfdst.17 vs 8 schrijft hier dit over: “Het beest, dat je zag, was en is niet, en het zal opkomen uit de onderaardse diepte en het zal vernietigd worden. en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was en niet is en er toch zal zijn”.

De nieuwe Wereldregering

Omdat elk kritische geluid door de meerderheid van de Kamer consequent wordt weggestemd, richtten sommige Kamerleden zich zo nu en dan rechtstreeks vanuit de Kamer tot het volk, omdat hun speeches niet serieus genomen lijken te worden. Het demissionaire kabinet met VVD, D66 en CDA is volledig op de hoogte waar het met ons land naar toe gaat. Feitelijk maakt het ook niet uit welke status het kabinet heeft, als de WEF-plannen naar een autoritair systeem maar onverminderd voortgezet kunnen worden.


In een autoritair systeem zal politieke oppositie verboden worden. In de troonrede was aangekondigd dat men serieus werk gaat maken met de verwijdering van alle “desinformatie”, waar deze site ook onder valt. Het ziet er naar uit dat tijdens demonstraties en protesten tegen de grondrechten en mensenrechten, zoals gebruikelijk, de knokploegen van het Nieuwe Normaal op de demonstranten losgelaten zullen worden. Als de demonstraties te massaal worden zal zelfs het leger ingezet worden, zoals o.a. in Australië al gebeurd is om de naleving van de regeringsverordeningen af te dwingen.


In het kader van Build Back Better (BBB) zal het ondernemerschap verdwijnen en opgaan in multinationals als Amazon. Nu al vernemen wij dat supermarkten noodgedwongen moeten fuseren om te overleven. Vooruitlopend op de geplande massale faillissementen en een volledige lockdown in het vooruitzicht heeft “filantroop” Bill Gates onlangs een bedrag van zo’n 600 miljoen geïnvesteerd in bezorgdienst aandelen van Picnic.

Vanwege besmettingsgevaar mogen de mensen straks namelijk alleen om strikte redenen hun huizen verlaten.

De Staat krijgt verregaande bevoegdheden om huizen binnen te vallen voor controle op vaccinatie van de aanwezigen en om mensen op te pakken, die zich tegen vaccinatie verzetten en hen zo nodig op te sluiten in speciaal daarvoor ingerichte kampen. Iedere gevaccineerde, dus ook de kinderen vanaf 6 maanden, is eigendom van de Staat en mogen wegens “gezondheidsredenen” uit huis gehaald worden indien zij bijv. niet gevaccineerd blijken te zijn of vanwege andere doeleinden ten dienste van de Staat.

Spirituele kijk op de gebeurtenissen Allen, die “op de aarde wonen”, d.w.z. zij, die de schepper als hun God vereren en niets willen horen over een strenge, scheiding veroorzakende Jezus Christus, die Zijn uitgezette talenten van de mensen opeist (Matth.25), zullen onder de komende één-wereldregering kennis mogen maken met deze nep-god. Het aangehaalde citaat in Openbaringen gaat namelijk over zijn regime van afgedwongen “vrede”, waar alle mensen, niets bezittend alleen maar gelukkig hoeven te zijn. Waarheid loochenaars die, in navolging van de Farizeeërs, de wrede, bloeddorstige schepper als hun god bleven vereren zullen tijdens zijn regering te maken krijgen met deze bloeddorst wanneer de stof “Adrenochrome” als nieuwe drug gelegaliseerd gaat worden.

Op de scholen wordt er aan gewerkt dat kinderen vanaf 7 jaar seksueel voorgelicht gaan worden als voorzichtige voorbereiding op de tijd die komt, waar het brengen van rituele kinderoffers opnieuw geïntroduceerd zal gaan worden.

De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn verlokkende ongerechtigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld” lezen we in de tweede brief aan de Thessalonicenzen hfdst.2.

Het doel van vaccinatie is het verblinden van “het derde oog” dat zich in de pijnappelklier (het kruinchakra) bevindt. En dan, nadat de oudtestamentische schepper YHWH ontmaskerd is als de vader van de leugen "zal de Heer Jezus hem doden met de adem van Zijn mond en vernietigen door de aanblik van Zijn komst”.


Het ware Vrederijk van Christus breekt aan met Zijn Wederkomst!

Blijf dus standvastig in jouw vrijheid staan en bezwijk in de komende tijd niet onder de grote druk, die in de Bijbel beschreven wordt als “de grote verdrukking zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal”. (Matth.24)

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Uiteenzetting van de misleiding in het tegenwoordige christendom: https://www.levensreis.nl/index.php/zoals-de-vader-is-zo-is-ook-de-zoon/

Na corona “pandemie” is de klimaathoax aan de beurt: https://www.levensreis.nl/index.php/2021/04/30/een-zorgelijke-ontwikkeling/

Oud hoofdredacteur van de Telegraaf: Kaag niet echt meer nodig https://www.ad.nl/video/productie/we-hebben-gezien-dat-sigrid-kaag-overbodig-is-251531

Het Nederlandse volk wordt rechtstreeks toegesproken vanuit de Kamer: https://www.youtube.com/watch?v=vn2pyEnRyF0

Justitie frustreert onderzoek naar satanisch ritueel kindermisbruik: https://www.facebook.com/meldpuntnederland3/videos/352678253210367/


Gideon van Meijeren: "De Nederlandse democratie? Eén en al schijn.": https://www.youtube.com/watch?v=Ro5KSj7R4LY


“Het recht geldt niet in tijden van crises” over de A-status https://www.youtube.com/watch?v=rtVTDNd5DsM en de reactie op deze uitlating: https://www.youtube.com/watch?v=-as63D9iv7g

Gemeentebelangen Apeldoorn is tegen corona toegangsbewijs: https://www.youtube.com/watch?v=SSUC5YUCduU

Kinderen zingen: ik wil een prik in mijn schouders: https://twitter.com/oakentersagain/status/1438453963603554311

Jesse Klaver roept Klimaat noodtoestand uit en waarschuwt voor harde oppositie: https://www.youtube.com/watch?v=nqvE-DHa40w

Voor of tegen het QR-code systeem: https://www.youtube.com/watch?v=Oh3jRKeplBA

1.979 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 comentarios


morgdoor
30 sept 2021

En dank voor de bijgeschreven bronnen😉


Me gusta

morgdoor
30 sept 2021

Wederom, dank voor u waarheid❤

Me gusta

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page