top of page
  • Kubus

Schapen, bestemd voor de slacht

Dit artikel sluit aan op het vorige artikel “Het grote afscheid”, dat afsloot met “slapen jullie nog maar even lekker verder, mensen”. Deze conclusie is het directe gevolg van de afwijzing door de meerderheid van onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer op het verzoek van Henk Krol/LHK. Een verzoek aan de regering om meer duidelijkheid te geven over de alom gebezigde slogan Build Back Better onder de hoogste regerings- en bestuurskringen in de wereld.

Het World Economic Forum (WEF) gaat ons allemaal aan

Bij alle WEF conferenties wordt de pers, net als bij de Bilderberg bijeenkomsten, zorgvuldig buiten gehouden zodat geen inhoudelijke mededelingen kunnen worden gedaan. Achter deze gesloten deuren wordt de mensvijandige Agenda besproken en steeds verder uitgewerkt; stapje voor stapje werden de Agenda punten door de regeringen omgezet in landsbeleid. Dit verklaart de dubbele agenda die onze politici tegen het publiek hanteren. Door de afwijzing om uitleg over nadere informatie over de verborgen gehouden plannen van onze regering heeft de Tweede Kamer zichzelf voor de zoveelste maal buiten spel gezet om de regering te controleren over de legaliteit van de plannen. En wordt het volk onwetend gehouden voor de komende tijd, die op ons af komt.


De wereldelite in het WEF De grote verandering, bekend als The great Reset, is onvermijdelijk en Build back better (BBB) is daar een integraal onderdeel van. BBB is een methode om “de toestand in de wereld te verbeteren.” De oude toestand met het “oude normaal” zoals de oudere generatie die nog herinneren, zal worden vervangen door een samenleving, die gestuurd gaat worden d.m.v. technologie met gebruikmaking van kunstmatige intelligentie.

Het is deze wereldelite variant, die onze politici, op dit moment achter de schermen van het politieke wereldtoneel, aan het uitrollen is. Intussen vechten zij een ware psychologische oorlog uit tegen de mensen om hun eigen kwalijke praktijken te maskeren en de schuld van de gevolgen van die praktijken af te schuiven naar de complot denkers.


De laatste tijd wordt het bestaan van Deep State, als schaduwregering achter de regering, door steeds meer mensen doorzien en als een realiteit erkend. “Wakkere” wetenschappers zijn nu een mens vriendelijker alternatief voor “the great reset” aan het bedenken als tegenwicht voor de wereldelite variant.

Velen kregen ook steeds meer in de gaten dat de huidige pandemie en maatregelen als rechtvaardiging dient om de mensen te monitoren en te controleren, en nauwelijks nog iets met gezondheid te maken heeft.

De fake media werken al vele jaren nauw samen met onze regering om de mensvijandige Agenda2030 van het WEF uit te werken: de oorzaak van het “hoge sterftecijfer” lag namelijk niet zozeer in de besmettelijkheid van het coronavirus; veel mensen overlijden nu als gevolg van de toegediende vaccinaties.

Demonische machten overheersen de wereld

Omdat het merendeel van de bedenkers voor een mensvriendelijker BBB variant als alternatief nog steeds niet gelooft of zelfs weigert te geloven dat de globalistische wereldelite geïnspireerd en geleid wordt door “demonische machten en wereldbeheersers” vervallen ook zij in de misleiding.

Hun bewustzijn is kennelijk niet in staat om de connectie te maken met hun waarneming van de feiten, die zich vrijwel dagelijks aan hen voordoen. Enkele voorbeelden ter illustratie. Er is geen democratie in de vorm van vrijheid van meningsuiting. Big Techbedrijven als Google, Twitter, Facebook, enz. laten vnl. nog linkse propaganda in nieuws blocks toe. Grondwettelijke rechten van de mens worden met voeten getreden, het rechtssysteem is tot op het bot krom en corrupt. Het Neurenberg tribunaal wordt aan de kant geschoven om aan het volk de vaccinatieplicht af te dwingen.

De individuele soevereiniteit en vrijheid wordt voor onze aller ogen afgenomen. De lock down is op 22 januari 2021 door onze koning bij wet bekrachtigd: “Overwegende dat het in de huidige fase van de bestrijding van het coronavirus (Covid19) noodzakelijk is te beschikken over de buitengewone bevoegdheid om het vertoeven in de open lucht te beperken, en dat het derhalve noodzakelijk is dat artikel . . . enz enz . . . in werking treedt en in werking wordt gesteld”. Onze koning, die ons toesprak dat “wij niet normaal moeten maken wat niet normaal is” geeft nu zelf zijn toestemming voor deze abnormaliteit.


Hoop doet leven?

Het volk wordt keer op keer door een liegende regering bedrogen dat “het einde van de tunnel dichterbij komt als wij ons maar aan de maatregelen houden en ons t.z.t. laten vaccineren.”

Wanneer de besmettingscijfers tot een aanvaardbare aantal is terug gebracht dan kunnen we geleidelijk aan terugkeren naar het oude normaal, is de hoop, die ons allen voorgehouden wordt.


Terwijl men allang op de hoogte was, dat het absoluut niet de bedoeling was om de lock down ooit op te heffen. De middenstand moet immers verdwijnen om plaats te maken voor de grote multinationals, als Amazon.


De besmettingscijfers zullen nimmer tot aanvaardbare aantallen teruggebracht worden omdat het aantal corona doden ten gevolge van de experimentele vaccins te allen tijde ontkend zal worden. “Er is geen verband aangetoond tussen de vaccinatie en het overlijden van de cliënt” is dan de verklaring en slachtoffers gaan geregistreerd worden als “overleden aan onderliggende kwalen.” En daarom zal de lockdown tot in het oneindige verlengd worden, ook al is er tijdens de zomermaanden allang geen sprake meer van een rondwarend virus.


De hoge besmettingscijfers worden het volk door onze corrupte media herhaaldelijk voorgehouden zodat de mensen in hun angst gevangen zullen blijven. Die angst zorgt ervoor dat zij zowel zichzelf als hun omgeving zullen gaan afdwingen om alle maatregelen op te volgen en toch vooral alle vaccinaties te nemen.


En deze “verdeel-en-heers”-methode is precies ook het plan van de wereldelite: dat mensen elkaar zullen bevechten en verraden. De meeste doden en lijders ten gevolge van vaccinatieschade krijgen nauwelijks aandacht van de media omdat deze berichten schadelijk zouden kunnen zijn voor de reputatie van de vaccin fabrikanten en hun geldschieters.


Spirituele gedachten over onze tijd Spiritueel, zoals hier bedoeld, heeft niets met spiritisme, occultisme of wat voor mysterieuze geheimzinnigheid te maken. De dagelijkse ontwikkelingen en gebeurtenissen in de tegenwoordige wereld zijn vaak te herleiden naar soortgelijke situaties, die in de heilige Boeken beschreven staan. Mensen, die niets leren uit de geschiedenis – en dat is het overgrote deel van hen – worden gedwongen om deze lessen opnieuw te ondergaan.


Nu heeft de ware God, die Jezus Christus “Mijn Vader” noemt, geen boodschap aan de vele meningen en uitleggingen van de mensen over de Bijbel, waarin over Zijn Wil en Woord staat geschreven en waarin allerlei levenslessen staan opgetekend. Velen weten dat wij in de eindfase van de wereld, zoals wij die kennen, ervaren en meemaken, zijn beland. “Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt” zegt Hij over de onverschillige mens.

Met betrekking tot de Farizeeën die hun traditionele overleveringen, dat hun god de enige god is, niet wilden loslaten, zei Hij vervolgens tegen Zijn volgelingen: “Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil”.


Het grote gevaar van misleiding Vele christenen leven in de veronderstelling, dat wanneer Jezus terug komt, dat Hij orde zal scheppen in deze chaotische wereld door de wereldelite met hun satanische praktijken te binden en Zijn beloofde 1000-jarig Vrederijk op aarde te stichten. Deze denkfout is het resultaat van de farizese overlevering, de misleiding, waar zowel Jezus als de evangelisten in de begintijd de mensen voor waarschuwde.


Tegenwoordig zijn velen zo ver afgedwaald, dat zij er van overtuigd zijn, dat het goede in de mens uiteindelijk het kwade zal overwinnen. Op basis van die overtuiging worden prijzenswaardige initiatieven ontwikkeld als tegenzet op de wereldelite variant van “the big reset.”

Mensen worden aangemoedigd om zich te focussen op de macht van het goede in de mens, de kracht van de liefde en zich vooral niet door angst te laten leiden. Mensen proberen hoop te houden met de logische redenering, dat als ieder zich maar onderwerpt aan de corona maatregelen en de aangeraden vaccinaties van onze regering, dat het virus zo rond de zomer wel overwonnen zal zijn en wij geleidelijk aan terug zouden kunnen keren naar het oude normaal, de tijd van voor de corona crisis.

Echter zal, naarmate de tijd vordert, de angst zich verdiepen en de hoop spoedig vervliegen, omdat de grond of basis om geen angst te hebben en hoop te houden, ontbreekt. De goede eigenschappen van de mens of zijn hoge intelligentie, noch de macht van het getal, de massa, zullen niet bij machte zijn om de ingeslagen weg naar een technocratische dictatuur te keren.


Schapen, bestemd voor de slacht Vergeet niet, dat demonische machten parasitaire wezens zijn, die zich tegoed doen aan negatieve gevoelens van pijn, angst, ellende en alle lijden van de mensen. Denk aan de pijn van de bijwerkingen als gevolg van de vaccinaties en allerlei wetenschappelijke experimenten met het menselijk lichaam. Vandaar dat zij, die hun levenshuis – hun wereldbeeld – bouwen op het onaardse fundament, hun Geest- of Lichtvonk Christus, niet vatbaar zijn voor deze wezens in de niet-zichtbare of astrale gebieden van de atmosfeer rondom de aarde.


Misleide christenen hopen echter op de spoedige komst van Christus die in het wereldbestel zal ingrijpen. Zij weten niet dat Christus zal verschijnen om Zijn Bruid te halen en dat daarna het “vrederijk” van de Antichrist, de NWO, gevestigd zal worden. Velen zullen ten val komen in de veronderstelling dat de één wereldregering het beloofde 1000-jarig Rijk van de Christus zal zijn. Daarna, wanneer de wereld op het punt staat om geheel en al vernietigd te worden, zal goddelijk ingrijpen een einde maken aan het wrede regime van de nep-god, de schepper van de mens.


Wij beleven nu de tijd van de Tien Maagden in het Mattheus evangelie.


Bronvermelding en aanverwante artikelen

Regering voert psychologische oorlog via de media: https://www.facebook.com/forumvoordemocratie/videos/254154539492463

The Great Reset volgens de “Wisdom of the Crowd”: https://www.youtube.com/watch?v=wy82YduJ9_A

Overheid ondermijnt de rechtstaat al jaren zélf; talkshow over het 'RIEC': https://www.youtube.com/watch?v=-GafhDDKjN0

De overheid ondermijnt al jaren zelf de rechtsstaat: https://www.ellaster.nl/2021/02/08/de-overheid-is-onaantastbaar-geworden/

Er is sprake van desinformatie en ‘samenzweringstheorieën’ als een mening niet strookt met het ‘nieuwe normaal’ en de bijbehorende denkwijze: https://www.dlmplus.nl/2021/01/25/bol-verbant-alle-boeken-van-robin-de-ruiter-de-schrijver-reageert/?fbclid=IwAR1LKriit5EPmU4CNTcLKnhRrtTE7H66d5A60hyCGMRuRVXC2KmUG5Zwp5s

De tijd van de Tien Maagden in het Mattheus evangelie is nu: https://www.levensreis.nl/index.php/het-opstandingslichaam/

767 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comentarios


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page