top of page
  • Quiasinon

Uiteindelijk leven we in een vrij land

Het is onvoorstelbaar hoe in korte tijd vele mensen zo onvriendelijk tegen elkaar geworden zijn. We hebben het niet alleen over mensen die elkaar niet eens kennen - uiteraard is dat ook niet prettig - maar het fenomeen onvriendelijkheid is zelfs tot in de huiskamer, op scholen, op het werk, in winkels, etc. doorgedrongen. Dat allemaal in naam van onze gezondheid, bescherming voor een virus, veiligheid en zelfs vrijheid. Voordat je verder leest, laten we vriendelijk en respectvol blijven, ongeacht wat je gelooft op basis van welke feiten dan ook of misschien op basis van helemaal geen feiten: je kunt iets aannemen zonder ook maar een letter te checken. "Vriendelijkheid is een sociale waarde die is gebaseerd op respect, genegenheid en welwillendheid in onze manier om met anderen om te gaan,"

Van Hugo mag je mag wel op het terras maar niet naar binnen om te plassen!

Respect is een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens. Het woord 'respect' betekent oorspronkelijk 'omzien naar' en van daaruit 'rekening houden met'. Hoe is het dan mogelijk dat een minister, waarvan je zou verwachten dat hij een maatschappelijke voorbeeldfunctie heeft, het volgende uitspreekt: "Ik heb nul begrip voor mensen die de coronaprik weigeren," Hugo de Jonge op een persconferentie in maart '21. Zo'n uitspraak getuigt niet van vriendelijkheid en respect naar de mensen die je als minister moet dienen en die geacht worden je beleid te volgen.


Ook deze uitspraak is niet ministerwaardig: "Het heeft iets decadents om een vaccin te weigeren." Dat Hugo de Jonge in zijn opleiding tot basisschoolleraar nog nooit van Hippocrates en zijn hoge moraal heeft gehoord, is hem niet kwalijk te nemen. Maar dat hij als dominee' s zoon, Christen Democraat en lid van een Protestantse Kerk in Rotterdam nog nooit van de Tien Geboden heeft gehoord, is zeer onwaarschijnlijk. Ook de Bijbel leert een ieder die hem leest: "Wees vriendelijk en medelevend" Hij heeft een paar jaar geleden zelf nog op de kansel gestaan om een preek te houden, waarbij hij toegaf totaal geen verstand van vaccins te hebben en dat hij voor advies op dat gebied zijn broer Marien belt.Voor vele beroepen heb je een gedegen opleiding nodig, maar minister kan blijkbaar iedereen worden zonder enige specifieke opleiding... het zij zo.

Feit blijft dat hij met zijn onkunde op de stoel van een arts gaat zitten en dat hij door het kabinetsbeleid uit te dragen gezinnen uit elkaar drijft, individuen tot wanhoopsdaden drijft, ervoor zorgt dat vriendschappen worden verbroken, mensen tegen elkaar opzet, uitsluit en discrimineert en uiteindelijk het respect naar anderen in de prullenmand gooit. Waarom deze houding? Waarom moet hij iemand die geen vaccinaties wil een anti-vaxxer en een gevaar voor de gezondheid noemen?


Er is vast een reden waarom iemand ervoor kiest om geen chemicaliën in zijn lichaam te laten spuiten. Misschien heeft diegene zich verdiept in het fenomeen vaccinaties en meer gelezen over het onderwerp, zowel in boeken over de geschiedenis als in hedendaagse artikelen. Of misschien heeft iemand een video gezien van een van de medisch directeuren van Moderna, waarin deze in 2-3 minuten uitlegt dat het corona-'vaccin' geen vaccin is, maar een experimentele gentherapie, wat die directeur van Moderna, Tal Zaks zelfs: 'hacking de software van het leven' (een genetische codeverandering) noemt. En passant vertelt hij ook dat ze het lichaam zien als een operating system (zoals bij een computer).

Het woord 'corona-vaccin' en al helemaal het woord 'prik' zijn eufemismen en een verkeerde voorstelling van zaken. Waarschijnlijk heeft mevr. dr. Nicki Pouw-Verweij (JA21) deze video niet gezien en beroept ze zich op het feit dat ze de enige arts is in de Tweede Kamer. Maar ook artsen kunnen onvolledig geïnformeerd zijn en de video van Tal Zaks niet gezien hebben. Waarom dus zo onvriendelijk en zonder enig respect iemand een anti-vaxxer noemen - want het woord is zeer beladen - terwijl deze persoon zich meestal meer heeft verdiept in het fenomeen dan degene die hem zo noemt?


Iemand die geen auto wil, omdat hij in de binnenstad woont of om wat voor reden dan ook, is toch ook geen anti-autopersoon? Iemand die niet gelooft in vegetarisme, is toch ook niet tegen planten of een anti-planteneter-persoon?

Waarom moet iemand die tegen het binnenhalen van andere bevolkingsgroepen is en zich al tientallen jaren heeft verdiept in dit onderwerp, een racist genoemd worden? Waarom moet iemand die een andere visie heeft op grote gebeurtenissen in de wereld en het niet eens is met de zienswijze van een overheid (gebaseerd op feiten en niet alleen afgaand op 'het nieuws') een complotdenker genoemd worden? Waarom moet iemand een wappie genoemd worden? Volgens Wikepedia (overigens een niet-objectieve online encyclopedie, die iedereen kan muteren): Wappie is een benaming voor personen die de ernst van COVID-19 ontkennen en de coronapandemie zien als een complot dat door de elite is bedacht om 'het volk' te controleren.


Eed van Hippocrates Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asclepius, Hygieia et Panaceia, en bij alle goden en godinnen, die ik tot getuigen roep, dat ik deze eed en deze verklaring, naar beste weten en vermogen, zal nakomen. Ik zal hem, die deze kunst aan mij heeft onderwezen, beschouwen als een vader, hem laten delen in mijn levensonderhoud, en, als hij in schulden of nood zou geraken, hem op zijn verzoek steun verlenen. Zijn zonen zal ik gelijk stellen met mijn eigen broers; ik zal hun, als zij de wens daartoe te kennen geven, deze kunst leren zonder vergoeding en zonder schuldbewijs; tot mijn voorschriften, voordrachten en heel mijn verdere onderricht zal ik toegang geven aan mijn zonen, aan die van mijn leermeester en aan die leerlingen die zich bij mij hebben ingeschreven en gehouden zijn aan de medische wet; maar aan niemand anders. Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, - maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.

Dit is natuurlijk een onvriendelijke mening en berust niet op feiten, want als je geen nieuws zou kijken, zou je niet weten dat er op dit moment een pandemie aan de gang is. Bij een echte pandemie vallen mensen om je heen dood neer. Ook de feiten, opgetekend door het RIVM, een overheidsinstelling die valt onder het ministerie van Hugo de Jonge, zeggen dat er niet meer doden zijn gevallen in het griepseizoen 2020-2021 dan in andere hevige jaren. Laten we afspreken dat we iedereen, ongeacht zijn of haar mening of wat hij of zij gelooft, net zo behandelen als Hippocrates en Jezus hun leerlingen behandelden: met vriendelijkheid en respect. Heden ten dage leggen afgestudeerde artsen nog steeds de Eed van Hippocrates af. Uiteraard zijn de woorden anders dan ruim 2000 jaar geleden, maar de strekking is nog steeds de hoge moraal die artsen beloven aan hun patiënten.


Test op vriendelijkheid

Stel, je bent gevaccineerd omdat je 100% gelooft in wat Hugo de Jonge al vanaf maart 2020 roept: "Alleen een vaccin krijgt ons uit deze situatie" en: "Alleen een vaccin geeft ons onze vrijheid terug", of woorden van die strekking. Hoe reageer je dan op iemand die zegt: "Ik ben niet gevaccineerd, ik weiger geen vaccin, ik test mijn immuunsysteem en zit in de controlegroep." Of wat Peter Vlemmix, een Nederlands filmregisseur en filmproducent onlangs zei: "Als iets een booster nodig heeft, werkte het niet goed. Als het niet goed werkte, ben je voorgelogen. Als je voorgelogen bent, vraag je dan af waarom." Als je moeite hebt met bovenstaande uitspraken, denk dan aan Hippocrates of aan Jezus en blijf vriendelijk en respectvol: het verrijkt je eigen leven en is gezonder dan boos worden of in de stress schieten.


Lekker veilig zijn

* Ieder land in de wereld heeft een meldpunt voor o.a. bijwerkingen van medische handelingen. In Nederland is dat het Lareb (de link is lastig te vinden en het is begrijpelijk dat het Lareb als eerste vermeldt dat de bijwerkingen en doden niet perse met het vaccin te maken hoeven hebben), in België is dat het FAGG en in Amerika is dat het VAERS (Engelstalig, maar mogelijk kan je het laten vertalen door je browser). Aangezien het artsen en slachtoffers zeer moeilijk gemaakt wordt om een melding te doen, is de schatting dat slechts 1-10% van de bijwerkingen en sterfgevallen wordt gemeld. Het is bijna niet te geloven, maar toch waar.

* Inmiddels zal het weinigen zijn ontgaan dat de horeca wederom de pineut is en moet spelen voor onbezoldigd ambtenaar (of je het nou eens bent met de nieuwe maatregel of niet.) Er zijn al vele initiatieven gestart waar je zonder het meeziend oog van de overheid kunt eten. De maatregel is zo twijfelachtig - afgezien van de juridische haalbaarheid - dat heel veel mensen al geuit hebben: "Nu gaan ze te ver." De afgelopen weken, maanden kon je 'normaal' uit eten zonder controle, gedoe en gezeur. Vanaf 25 sept. '21 moet je de (horeca) bedrijven zoeken die niet meedoen aan de medische apartheid. Afgezien van de vraag of de horecaondernemer daar wel tijd voor heeft en het feit dat het vreselijk onvriendelijk overkomt (niet des horeca's), hij of zij geen arts is en het de vraag is of dit wel kan. Hippocrates zou zich in ieder geval in zijn graf omdraaien.


Overigens geldt deze controlemaatregel niet voor het terras, maar mocht je moeten toiletteren, dan zal je het gewoon moeten laten lopen indien je geen QR-code hebt. "Een terras kan kil zijn in deze tijd van het jaar, maar ja, je hebt er zelf voor gekozen om je niet te laten prikken en op een terras zitten is je vrije keuze en ook moeten plassen is je vrije keuze. Uiteindelijk leven we in een vrij land," zei Hugo de Jonge in bijna gelijke woorden.


* Een bijzondere blog/kijk op de ongevaccineerde groep.

* Bijzondere uitzendingen op het Blckbx.tv kanaal.

* Een website die continu zoekt naar de waarheid.

* Miljoenen Nederlanders buitengesloten.330 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


morgdoor
Sep 26, 2021

U slaat constant de spijker op zijn kop, zeer mooie artikelen, dank! 🌹❤

Like

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page