top of page
  • Kubus

Vrijheid van denken

Bijgewerkt op: 22 jan. 2022

Nu het voor zeer velen onder het volk steeds duidelijker lijkt te worden dat de gehele wereld door zeer slechte mensen bestuurd wordt is het van het allergrootste belang dat ieder voor zich de verantwoordelijkheid neemt om zijn lot in eigen hand te nemen.

Zoveel mogelijk mensen dienen in te zien dat zij zich niet langer afhankelijk mogen stellen van incapabele, kwaadaardige autoriteiten. Mensen moeten het verschil leren zien tussen machtswellustige psychopaten en wijze leiders. Nog beter is het als ze geen leiders meer nodig hebben omdat ze, door zelf te onderzoeken, zelf wijs genoeg geworden zijn.


De werkelijke bestuurders Regeringsleiders, koningshuizen, en vele andere hoog geplaatsten zijn een soort woordvoerders geworden van de werkelijke machthebbers, die zich over het algemeen buiten het gezichtsveld van het publiek bewegen. De wereldwijde schaduwregering is een permanente machtsbasis, die vele decennia lang ook ons landsbeleid bepaald heeft en dit nog steeds doet. De Achilleshiel van de mensheid is, dat zij niet willen/kunnen geloven dat de wereld geleid wordt door zeer kwaadaardige, mens-vijandige archontische machten, die in bezit zijn gekomen van menselijke lichamen. Daardoor hebben zij hun grip op de wereld en haar mensheid aanzienlijk kunnen verstevigen.


Zorgvuldige selectie vooraf Alle systemen in de wereld selecteren op intelligentie en psychopathie. Psychopaten hebben een amper ontwikkeld geweten. Het kost enige moeite om psychopathische mensen te selecteren die capabel genoeg zijn om voor hoge posities in de samenleving opgeleid te worden. Binnenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden deze mensen op machtsposities onder controle omdat zij zichzelf chantabel hebben gemaakt door deel te nemen aan kinderseks partijen.

Een beproefde methode van inlichtingendiensten en andere netwerken, zoals Kinder- en Jeugdzorginstellingen, om de carrière makers chantabel te maken is de zogeheten honey trap; een selectie-mechanisme, waar de meest gewetenloze mensen deelnemen aan “feestjes” om de meest kwetsbare wezens probleemloos te misbruiken, te vernederen en te martelen.

Nooit eens afgevraagd waarom ALLE onderzoeken naar deze schandalen door Justitie consequent werden gefrustreerd? De makers en medewerkers van het immens populaire TV programma The voice of Holland hebben een tiental jaren een wegkijkcultuur gekend. Nu de misbruikpraktijken openbaar zijn gemaakt wordt in medialand en ook door de politiek geschrokken gereageerd??


Een leugenachtig beleid Het feit dat kabinetten jarenlang het gehele volk bedrogen, misleid en zelfs ons gehele land ronduit verraden heeft, mag in de politiek geen reden zijn om de verantwoordelijken te vervolgen. Integendeel! Binnenlandse belangen worden moeiteloos opgeofferd aan buitenlandse belangen. Ook al is men leider in eigen land, de keuzes worden gemaakt binnen dat internationale systeem. Men noemt zich dan internationaal, globaal georiënteerd en dat heet dan progressief denken. Je hoeft dus niet corrupt of chantabel te zijn om je eigen land te verraden! Een centraal geleide, uniforme wereld gaat altijd ten koste van de individuele, nationale autonomie; dit is onze realiteit.


Het corona beleid is gebaseerd op leugens. De klimaatverandering is een hoax. En een samenleving, die dit accepteert is ten dode opgeschreven in de meest letterlijke zin van het woord. Mensen worden door het leugenachtige beleid van de overheid in een angstpsychose gedreven die hen “dwingt” om verkeerde keuzes te maken. En zo zetten velen zichzelf gevangen in een “bubble” van zalige onwetendheid, inschikkelijkheid en goedgelovigheid.

Hoewel wetenschappelijke feiten aantonen, dat het vermeende levensgevaarlijke virus intussen tot een verkoudheidsgriepje is gereduceerd, blijven de allermeeste mensen in de betrouwbaarheid van onze overheid geloven, die hen daar de verlangde (schijn)veiligheid voor terug biedt.


De geestelijkheid laat het afweten De tegenwoordige geestelijkheid, die net als de Schriftgeleerden en Farizeeën in Jezus’ dagen, weigert de Zoon van de hemelse Vader als de enige God te erkennen, wordt door Hem het zuurdesem genoemd waar de mensen voor moesten oppassen. In Mattheus 16 v.a. vs 11 kun je lezen hoe Jezus Zijn leerlingen bestrafte vanwege hun onwetendheid over het heersende geestelijke gezag: “Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat Ik het niet over brood had? Wees op je hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en de sadduceeën!’ Toen begrepen ze dat Hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de farizeeën en de sadduceeën”.

De tegenwoordige geestelijkheid spreekt zich niet uit tegen alle vrijheidsberoving door de overheid, noch neemt het daar een standpunt over in, maar dekt deze toe met de mantel der liefde. Sterker nog: de Christen Unie trad op het nippertje op als de reddende (verderf)engel toen het kabinet op het punt van vallen stond! De val van het demissionaire kabinet was noodzakelijk vanwege de bewuste misleiding van het kabinet naar de Tweede Kamer en het achterhouden van informatie.


De Schriftgeleerden van de tegenwoordige tijd houden het volk slapend en treden alleen op zodra een van de vooraanstaande kerkleden zijn mond open doet over de onheilspellende dagen, die ons allen, volgens de Bijbelse profetieën, te wachten staat. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden” is nu de waarschuwing in 1 Timotheus 1 vs 19 van de apostel aan ons allemaal.


In Matth. 23 vs 15 staat over deze valse profeten geschreven: “Wee jullie, Schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele bekeerling te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind, tweemaal zo erg als jullie het zelf zijn!”


De dagelijkse actualiteit en toekomst verwachting Ondanks het feit dat zowel de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als Big Pharma erkennen dat de Covid-19 injecties de overdracht van het virus niet kunnen verhinderen houden de liegende verantwoordelijke politici vol dat de desastreuze maatregelen gehandhaafd dienen te worden. Doordat de IC-opnames in de ziekenhuizen tegen alle verwachtingen in blijven dalen wordt het accent, om de instandhouding van de maatregelen te rechtvaardigen, verschoven naar het aantal besmettingen, die uit de onbetrouwbare PCR-testen tevoorschijn komen. Zelfs het mondkapje moet aan strengere eisen voldoen, zodat de zuurstofinname van de drager nog verder beperkt zal gaan worden. Het is de verwachting dat de 2G-maatregel vanwege de injectie-schade t.z.t. toch ingevoerd zal gaan worden omdat de ziekenhuizen vol stromen.

In de loop van dit jaar zal het nieuwe kabinet met behulp van het kartel in de Tweede Kamer opruiende partijen, zoals het FvD en de PVV, het spreekrecht ontnemen en t.z.t verbieden/ontbinden. De regering wil “alle radicale of extremistische organisaties, waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde (waaronder de nationale veiligheid of de internationale rechtsorde), steviger aanpakken”. Deze ingreep zou alleen mogelijk zijn zodra de 2G maatregel ingevoerd wordt. Dan zal er ook op “legale wijze” een einde gemaakt kunnen worden aan de


anti-vax demonstraties. Demonstraties zijn toegestaan mits zij “niet in strijd zijn met de openbare orde” of beter vertaald: alleen demonstraties, die de World Economic Forum (WEF)-agenda promoten zijn toegestaan. Activistische milieu-groeperingen en andere linkse actievoerders mochten altijd al rekenen op een stevige subsidie.


Vooruitblik op de nabije toekomst De Pro-vaccin kant en de anti-vaccin kant zullen op zeker moment het kantelpunt doen omslaan, hun handen ineenslaan en gezamenlijk opstaan tegen de regering. Beide kanten voelen zich dan bedrogen; de pro-vaccin kant vanwege het toenemende aantal slachtoffers en de anti-vaccin kant omdat zij altijd werden genegeerd. In het kielzog van de anarchie zal de Nieuwe Wereldregering opstaan als de grote redder.


Spirituele duiding van onze tijd De injecties, die onterecht “vaccins” worden genoemd, zullen op den duur leiden tot meer infecties en meer doden. De mensen zullen woedend worden en hun regeringen tot de grond toe afbranden. De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn” (Openbaringen hfdst 16 vs 10) maar zij konden zich niet meer bekeren vanwege de verdovende werking van de injecties. Zij, die hun geloof en vertrouwen stelden in de demiurgische wereldsystemen zullen lijfelijk geconfronteerd worden met het bedrog van deze systemen; de politiek, de kerk en de economie.


Vele gelovigen zullen in de geplande anarchie de komst van de Messias menen te herkennen. Zij hebben zich in deze veronderstelling al die tijd laten misleiden door de valse profeten, ondanks de waarschuwing in 2 Thessalonicenzen 2 vs 3: “Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan”.

De “wetteloze mens, die verloren zal gaan” wordt in de Bijbelse profetie “het beest” genoemd, die een bepaalde tijd krijgt toegemeten om over de gehele aarde te regeren. Lees hier over in Daniel hfdst 7 vs 25 e.v.


Hij zal in opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de Hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dan zal het hof plaatsnemen en zal hem zijn heerschappij ontnomen worden, hij zal voor eeuwig verdelgd en vernietigd worden. Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen en gehoorzamen.”

Wij zien onze christelijke feesten in het gedrang komen en onze individuele grondrechten afgepakt worden. Totdat de Rechtszitting plaatsvindt!

Tenslotte

Wij zijn door de hemelse Vader geroepen om vrij te zijn, zoals te lezen staat in Galaten 5 vs. 18: “Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde”,

Wij zijn het aan elkaar verplicht om in deze vrijheid te staan en elkaar daarop aan te spreken. Ieder zal zich voor zijn innerlijke Tribunaal moeten verantwoorden hoe hij met zijn persoonlijke vrijheid is omgegaan. Laten zij, die strijden voor hun individuele grondrechten sterk en onwankelbaar staande blijven!


Bronvermelding en aanverwante artikelen


“Verdeel het volk” en tegelijkertijd roepen: “Zoek de verbinding” https://www.ad.nl/video/productie/arie-slob-geraakt-door-opmerking-van-voorbijganger-274591


Oprechte woede over de laatste persconferentie van 11 januari 2022: https://www.facebook.com/andre.burema.77/videos/352653083004181


Waarom de gezondheidszorg steeds duurder wordt: https://www.facebook.com/michel.powerfull/videos/244109220465045/Een naakt kind probeert uit het raam te ontsnappen en valt te pletter: https://www.bitchute.com/video/fShsIaHrwRIe/
5G als wapen ingezet om genocide op de mensheid te versnellen: https://www.frontnieuws.com/gevaccineerden-en-ongevaccineerden-zijn-allemaal-doelwitten/


Nog meer bevestiging over bestaan van Deep State in Nederland: https://www.facebook.com/Fedion/videos/3500118080046475

391 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page