top of page
  • Kubus

Waarom de 2G-maatregel?


Steeds meer mensen hebben het door dat de 2G maatregel, die het kabinet van plan is door te voeren, niets met de volksgezondheid te maken heeft. Integendeel, zijn het juist de gevaccineerden die de belangrijkste doorgevers zijn van het corona-virus met al zijn varianten. De debatten in de Tweede Kamer over corona zijn een tactiek om de aandacht van de werkelijke reden af te leiden. Wat is dan die werkelijke reden waarom het voor alle overheden, en dus ook voor de onze, zo belangrijk is om deze maatregel toch te nemen. Het stond immers al lang van te voren vast waarom die zou moeten komen . . . .


Verstrengelde belangen in de Kamer Allereerst is het van belang voor een ieder in dit land om te weten dat ons parlement sinds vele jaren vleugellam is gemaakt vanwege allerlei verstrengelde belangen van Kamerleden met allerlei in het buitenland gevestigde personen, volgens de grondwet van art. 97a. In een democratische rechtsstaat zou dit verboden moeten zijn, en in geval van verstrengeling door zowel Kamerleden als leden van de regering, is er wel degelijk sprake van landverraad!


Maar wie deze feiten, want wij hebben het inderdaad over meerdere zaken, in het parlement aan het licht brengt door deze bespreekbaar te maken krijgt met steigerende parlementsleden te maken om hem de mond te snoeren.

Vanwege deze verstrengelingen is het voeren van een inhoudelijk debat niet meer te voeren. Met name tijdens de laatste debatten wordt de spreker van het Forum van Democratie herhaaldelijk het spreekrecht ontnomen door de Kamervoorzitter. Enkele Kamerleden, die zich aan deze praktijken schuldig maken, sluiten zich gretig bij haar aan.

Typerend daarbij is dat de interrupties dan niet gaan om de inhoud maar, zoals wij dit zo vaak hebben gezien, om de vorm. Terecht moet de rol van de Kamervoorzitter hierbij ter discussie gesteld worden, omdat zij zelf degene is die de spreker interrumpeert en de reagerende Kamerleden toestaat om niet met inhoudelijke argumenten tevoorschijn te komen.


De Tweede Kamer is vleugellam gemaakt Ons parlement, de zetel van de democratie, waar onze volksvertegenwoordigers deel van uitmaken, heeft de taak om de regering te controleren en haar beleid te toetsen. De debatten rondom corona en klimaatverandering laten steeds duidelijker een ander beeld zien, vanwege het feit dat de meerderheid van de volksvertegenwoordiging een kartel heeft gevormd dat het regeringsbeleid verdedigt i.p.v. dit aan de grondwet te toetsen. Kritische stemmen over deze misvatting van hun taak van deze leden worden onmiddellijk tot zwijgen gebracht.


Dit consequent monddood maken heeft het mogelijk gemaakt dat onze regering ongrondwettelijke maatregelen vrijwel moeiteloos door kon voeren. Het kartel in het hart van onze democratie wordt niet alleen verantwoordelijk gehouden voor de misère waar het gehele land in terecht is gekomen, maar ook voor het genocide BBB/WEF-beleid van een, in het buitenland gevestigd persoon, Klaus Schwab genaamd. De meeste volgers van de Tweede Kamerdebatten zijn getuige van het landverraad van onze premier, die de vertrouwelijke band met het WEF/Klaus Schwab glashard ontkend heeft. En de Kamer?? Hoeveel Kamerleden hebben hier op ingehaakt?? En uitgerekend zij roepen het hardst dat wij in een parlementaire democratie leven en iedereen, die dat in twijfel durft te trekken, krijgt een stel steigerende leden voor zijn spreekstoel, dat elkaar verdringt om hun argument loze protesten te laten horen.


Doorlopend landverraad

Niet alleen deze, maar alle voorgaande regeringen, hebben zich in feite schuldig gemaakt aan landverraad. Het plegen van landverraad is niet nieuw. Dit hebben zij gedaan vanwege het simpele feit dat zij decennia lang een andere Agenda hebben gevolgd zonder het parlement daarover in te lichten. En Kamerleden, die dit verraad aan de orde probeerden te stellen, zijn domweg doodgezwegen door de meerderheid van de Slaapkamer.


Nu dit onderwerp wat nadrukkelijker op de agenda is gezet en aan de orde is gesteld, m.n. door het FvD/Gideon van Meijeren, krijgt het publiek duidelijker de landverraders in beeld, juist vanwege hun protesten. Lezers van mijn artikelen zullen logischerwijs onmiddellijk de conclusie kunnen trekken dat ik mij door lidmaatschap of op enigerlei andere wijze met het FvD verbonden heb. Ik moet jullie teleurstellen, want ik heb mij met geen enkele partij verbonden om de simpele reden dat ik sinds jaren het politieke spel heb ingezien; het opgevoerde toneel voor een onnozel, dom gehouden massa, die ondanks alle moderne comfort en internet, aan het einde van de werkdag de nodige energie nauwelijks nog kan opbrengen om de regering en media op hun betrouwbaarheid te toetsen! Daardoor wordt de veronderstelling, dat het hart van de democratie, de Tweede Kamer, nog voor hen klopt, door het overgrote deel van het volk gedragen. Het Cabal-gebouw rust immers op het fundament van de onwetendheid. Intelligentie speelt bij dit soort onwetendheid nauwelijks een rol van betekenis.

Ieder parlementslid draagt verantwoordelijkheid dat hij zijn controlerende taak naar de regering (!) naar behoren vervult! Verderop in dit artikel staat ‘het waarom’ van deze verantwoordelijkheid in taakopvatting.


Het kabinet vergroot de verdeeldheid onder het volk De maatschappij wordt nu met rasse schreden voorbereid om de Een-wereldregering, de Nieuwe Wereldorde, in te voeren. Dat de 2G maatregel op slinkse wijze werd doorgedrukt zal onze regering a.s. vrijdag, de 27e nov. ,waarschijnlijk gaan compenseren door slechts een gedeeltelijke lockdown in te voeren onder het mom dat “de besmettingscijfers gelukkig nog meevallen”. Na een betrekkelijk korte tijd van “gewenning” zal naar verwachting de lockdown toch in zijn geheel doorgevoerd worden omdat dan “de besmettingscijfers weer onverantwoord hoog opgelopen zijn en de IC-bedden vooral door ongevaccineerden bezet zullen gaan worden”. Het is vooral hun schuld dat de noodzakelijke zorg uitgesteld wordt.


De werkelijke reden van de invoering van de 2G maatregel Doordat de duistere, verborgen en zorgvuldig geheim gehouden praktijken, die zowel in ons land als wereldwijd, door het FvD sinds enkele weken opnieuw bespreekbaar werden gemaakt, hebben zeer vele slachtoffers hoop gekregen dat het recht deze keer wél zijn beloop zal krijgen en er eindelijk naar hen geluisterd zal worden. Zij zien met grote bezorgdheid toe hoe de politiek op deze openbaarmaking reageert. En ook het publiek ziet met eigen ogen hoe zowel de regering als het partijkartel in de Tweede Kamer op luidruchtige wijze het deksel op de doofpot probeert te houden.

Ook de media roert zich in diverse praatprogramma’s over de “rondgaande complot theorieën”, over satanische rituelen van kindermisbruik en -folteringen, om zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat het allemaal speculatieve onzin is. Nu deze verderfelijke geest uit de fles is zal het niemand meer lukken om deze in de fles (= de doofpot) terug te drukken. De hint, die een van de slachtoffertjes doorgaf om mogelijke daders te kunnen herkennen, was, dat zich onder degenen, die de deksel op de doofpot proberen te houden, mogelijk daders bevinden en/of in ieder geval volwassenen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij deze misdaden. Voor meer details hierover verwijs ik jullie naar de bronvermelding; ook de reden, waarom de deksel dicht moet blijven, zal daarin gemakkelijk te vinden zijn!


Spirituele duiding van de ontwikkelingen

Het ritueel moorden en slachten van mensen, en vooral van kinderen vanwege hun puurheid, is van alle tijden en gebeurt mondiaal op zeer grote schaal! De god, die deze verordening heeft ingesteld, zal in het komende “rijk van (gedwongen) vrede” deze eredienst opnieuw instellen. De kans, dat deze satanische praktijken door een aards ingestelde rechtbank veroordeeld zal gaan worden is daarom uiterst nihil. De Janus god, die met zijn hoofd twee tegengestelde richtingen opkijkt, is de god van ons tegenwoordige christendom, die door het overgrote deel van de naamchristenen in deze tijd bezongen en geëerd wordt.


Vanwege de “beschaving” van de mens verdween het offeren van mensen naar de achtergrond en werden onschuldige dieren voor hen in de plaats gesteld. In het Bijbelboek Hebreeën, hfdst 9 vanaf vs 19 lezen we: “Want nadat Mozes alle voorschriften van de wet aan heel het volk had voorgelezen, nam hij het bloed van jonge stieren en bokken, water, karmozijnrode wol en majoraan, en besprenkelde zowel het boek zelf als heel het volk, en verklaarde: ‘Dit is het bloed van het verbond dat God aan u heeft opgelegd.’ Vervolgens besprenkelde hij op dezelfde manier de tabernakel en alle voor de eredienst benodigde voorwerpen met het bloed. Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats”.


De zogenaamde door god aangestelde theoloog, die zijn mond durft te openen om de mensen te waarschuwen, wordt onmiddellijk door het kerkelijk gezag terug gefloten om zijn excuses aan te bieden vanwege de onbedoelde onrust onder het kerkvolk. Stel je toch eens voor dat ze door zijn preek gewekt zouden worden, dat mag geenszins gebeuren! Voor meer informatie over de bloeddorst van deze god verwijs ik naar vorige artikelen van deze site.


Tenslotte

De verwachting is dat mensen pas écht wakker worden zodra het “vrederijk van het beest”, de Nieuwe Wereldorde, een feit is geworden. Trouwens, alle verborgen, duistere en geheim gehouden praktijken komen tijdens het demiurgische bewind aan de oppervlakte, kenbaar en zichtbaar voor alle mensen. Nu nog worden ze door politiek en media zoveel als mogelijk onder het tapijt geschoven en onder “complot denken” geschaard, totdat die praktijken t.z.t. tot feiten worden. Het verboden woord “tribunaal” is, m.n. in de Tweede Kamer, meermaals uitgesproken uit een soort onmacht van kritische volksvertegenwoordigers tegen de verregaande mensenrechten schendingen van de machthebbers en hun medestanders in het parlement.


De “Dag van de hemelse Vader” zal alle onrechtvaardigheid van systemen, die de afgelopen 6 (jaar)dagen door de nepgod zijn opgebouwd teniet doen. Een jaardag staat voor 1000 jaren. De verantwoordelijken zullen voor dit Tribunaal verschijnen en hun straf niet ontlopen. Neem dus Zijn Woord in acht in Lucas 17: “Tegen Zijn leerlingen zei Hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf”!


Bronvermelding en aanverwante artikelen:


Klokkenluider toont de zere plekken aan van ons rechtssysteem: https://www.youtube.com/watch?v=C0ZGXYWntXI en hier: https://www.youtube.com/watch?v=wjpN0iLHyys


Wie controleert het parlement? Het misleide volk?! https://www.youtube.com/watch?v=_ZxVjzyEIIU


Misbruik-slachtoffers vertrouwen politici niet: https://www.youtube.com/watch?v=CoN3F6jQs2U


Slachtoffer ritueel misbruik: Geef ons onafhankelijk onderzoek! https://www.youtube.com/watch?v=ECRNFLgoRkQ



Tekeningen bevestigen hun verhaal: https://mobile.twitter.com/LisaLotgenoten






Pieter Omtzigt ondervraagt Gideon van Meijeren: https://www.youtube.com/watch?v=J8TkoJLe5to


Dirk-Jan Omtzigt is hoofdeconoom van het bureau OCHA/WEF: https://www.facebook.com/watch/?v=924505485115073



Het brengen van satanische rituelen is van alle tijden: https://www.levensreis.nl/index.php/2019/09/14/wat-niemand-heeft-zien-aankomen/


Hoe politici en ambtenaren worden gechanteerd: https://www.levensreis.nl/index.php/2020/08/17/de-volgende-kaart/


Geen toekomst voor de kinderen:


473 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page