top of page
  • Kubus

Wat is waarheid?

Toen Hij Jeruzalem voor Zich zag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat jou vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.”


Deze woorden sprak Jezus zo’n 2000 jaren geleden uit omdat Hij toen al wist dat de mensenmassa weliswaar Zijn Evangelie aanhoorden, maar dat zij de boodschap daarvan niet wilden aannemen.

Want de boodschap van Zijn Evangelie hield in dat Hij gezonden was uit het Koninkrijk van Licht naar deze aarde, die op dat moment in duisternis verkeerde.


Je zou toch mogen verwachten dat Jezus de vrome Farizeeën en Wetgeleerden, die zich strikt aan de opgelegde Wetten van Mozes hielden, grote complimenten zou maken vanwege hun godsdienstige ijver voor Zijn Vader??


Maar in plaats daarvan ontstond een discussie omdat zij weigerden om Jezus als Licht van de wereld te erkennen en in Hem te geloven:

Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’ Ze zeiden: ‘Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.’

‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u Mij liefhebben, want Ik ben bij God vandaan gekomen toen Ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar Mij gelooft u niet, want Ik spreek de waarheid”.


Deze woorden gelden ook voor de zogenaamde christenen in deze tijd, die de farizese theologie volgen, en vanwege die ongehoorzaamheid de hele wereld naar de rand van de afgrond hebben gebracht met hun krachteloze gewauwel maar intussen hun nep god alle ruimte hebben gegeven om de mensheid opnieuw in diepe ellende te storten.


Bewuste misleiding binnen het christendom

De missie van Jezus op aarde was niet om de hele mensheid te redden, terwijl zijzelf, gezellig met de armen over elkaar, alleen maar hoeven te geloven dat Hij alle zonden heeft vergeven en nu bezig is om voor hen allen een plekje in de hemel te reserveren.

De allermeeste gelovigen zoeken, uit het ruime aanbod aan christelijke kerken, sekten en stromingen, een lekker in het gehoor klinkende gemeenschap uit, met het liefst een charismatische voorganger of dominee op wie ze hun persoonlijke verantwoordelijkheid af kunnen schuiven.

En vaak hoeft dat uitzoeken naar een andere geloofsrichting ook niet eens, want hun ouders waren, soms vele generaties lang, traditiegetrouw al verbonden aan dezelfde kerk.

De huidige staat van het christendom is het rechtstreeks gevolg van de farizese overlevering, die de demiurg als enige god erkent.


De missie van Jezus Christus

De missie van Jezus Christus was om de mensen te herinneren aan hun Aard en Afkomst en dat zij daar verder gevolg van hun redding aan dienen te geven door in Zijn Naam te geloven.

De wedergeboorte uit God komt tot stand door de oude ik, wiens denken vnl. is opgebouwd uit conditioneringen van jongs af aan, aangeleerde dogma’s en overleveringen, enz. achter zich te laten en zich een nieuw denken eigen te maken dat met de boodschap resoneert, en dit te volgen.


Want aan alle mensen die Hem, d.w.z. Zijn Evangelie, hebben aangenomen, aan hen heeft Hij macht gegeven om een kind van God, Zijn Vader, te worden.

De apostel Johannes verwoordt dit als volgt: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, aan hen heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden; zij, die in Zijn Naam geloven.

Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God”.


Mensen leren niet uit de geschiedenis

Talrijk zijn de waarschuwingen dat de mensenmassa niet leert uit de lessen die in het verleden liggen opgesloten.

Die lessen zijn bedoeld om de mensen het besef bij te brengen dat de wereld door demonische machten (Archonten) wordt bestuurd met de satan aan het hoofd, de vermomming die de “demiurg” of “Wereldbouwer” gebruikt om de wereld te misleiden.

De hardnekkige ontkenning van dit Bijbelse feit leidt onherroepelijk naar het onheil, waar Jezus het in de vorenvermelde tekst over had: “Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend”.


Voor elke krijgsmacht is er niets gevaarlijker dan te vechten tegen een vijand, die je niet ziet. En met zo’n onzichtbare vijand heeft de mensheid namelijk te maken.


Onrust binnen kerkelijke gelederen

Rond eind februari jl. verscheen een artikel in het Reformatorisch Dagblad dat het slapende kerkvolk even dit opschrikken. Het ging over een eindtijd bericht waarbij citaten uit het Bijbelboek Openbaringen van de apostel Johannes werden aangehaald en toegepast op deze tijd.

Wat mij vrijwel direct opviel was dat een kennelijk gerespecteerde Schriftgeleerde er als de kippen bij werd gehaald om het even wakker geschudde kerkvolk geruststellend weer in slaap te wiegen door hen te laten geloven in een Jezus, die hen noch redden noch verlossen kan.


De hoop van velen

Het gros van de mensen laat zich leiden door de gedachte: Hoop doet leven. Ook al voelen sommigen intuïtief al wel aan dat het om een valse hoop gaat. Anderen geloven in het menselijke vermogen van goedheid, liefde en positiviteit, dat het kwade wel zal verslaan.

Zij klampen zich vast aan elke toezegging van onze regering over bijv. de geleidelijke opheffing van de lockdown en de mondkapjesplicht mits wij ons allemaal zo veel mogelijk aan de maatregelen houden en vooral laten vaccineren.

De gunstige vooruitzichten, waarvan ik enkele in de bronvermelding heb geplaatst, liegen er niet om: ons land zou een positieve draai naar rechts meemaken na een zeer heftige periode ten gevolge van de covid-19 maatregelen.

De meeste mensen zijn het zat en de burgerlijke ongehoorzaamheid tegen alle beperkende maatregelen steekt de kop op.

Om het stemgedrag van de kiezer enigszins positief te beïnvloeden kan plotseling wèl een lichte versoepeling toegelaten worden.

Progressieve rechtse partijen als PVV en FvD en vele nieuwkomers staan gunstig in de peilingen en worden er initiatieven ontwikkeld en alternatieve suggesties aangedragen om aan de “Great Reset” verandering op een menswaardiger manier invulling te geven.


“Onderzoek eens de mogelijkheid om bijv. gescheiden openingstijden in te voeren; dat zij, die achter de corona maatregelen staan op een bepaalde tijd hun inkopen en boodschappen doen en dat zij, die zich op basis van hun recht van vrijheid en soevereiniteit beroepen, hun inkopen en boodschappen op een andere tijd doen” zou mijn persoonlijke suggestie zijn. De lockdown zou geheel overbodig zijn.

Het komt bij mij weinig overtuigend over dat een lockdown, dat zoveel verwoesting en ellende, op zowel materialistisch, als psychisch, economisch en fysiek vlak, veroorzaakt heeft, echt de enige mogelijkheid is om deze griepvirus te bestrijden.De a.s. verkiezingen in maart

Laatst schreef ik hier al een artikel over waar ik aangaf dat deze gehouden worden voor de show, om de massa het gevoel te geven dat ons land een democratie is en hun stem het ertoe doet.

Ondanks alle kritiek op het kabinetsbeleid zal het linkse blok, met VVD/Mark Rutte en D66/Sigrid Kaag aan de leiding, de verkiezingen winnen om het World Economic Forum plan voort te kunnen zetten.

Het gros van de mensen is blind voor het feit dat wij ons naar een dictatuur bewegen en in veel gevallen bevinden wij ons al in een dictatuur.

De komende Eén-wereld regering, in spiritueel opzicht “het Vrederijk van het Beest” genaamd dat door een bloeddorstige nep-god wordt bestuurd, is een communistische technocratische dictatuur waar de mensen alle verworven rechten van individuele vrijheid en soevereiniteit kwijt zijn en “alleen maar gelukkig hoeven te zijn”.

Slaven hebben geen eigendomsrechten, sterker nog: zij zijn het bezit van de Staat.

Onder mooi klinkende humane namen als “diversiteit” en “cultuur verrijking” wordt het Europese volk vermengd met andere rassen en hun cultuur zodat een identiteit loze massa ontstaat om slechts een kleine groep pedofiele, psychopathische machthebbers ten dienste te staan.

Onder dit regime worden ouders gezien als producenten van kinderen, die nodig zijn om in de steeds sterker wordende behoefte aan de stof Adrenochrome te voorzien.

Vooruitlopend op die tijd zien wij nu reeds hoe de Staat schijnprocessen (Avondklok, lockdown) voert om een gunstig klimaat te scheppen waar deze (nu nog) duistere praktijken uitgevoerd kunnen worden.

Wie het opneemt voor de rechten van het kind wordt monddood gemaakt en processen tegen “opstandige” ouders vallen te vaak uit in hun nadeel. Bij wie kun je terecht als de Staat jouw kind(eren) bij jou weghaalt omdat jij niet meewerkt aan het vaccinatie programma voor zowel jou als voor jouw kind(eren)? Onder het mom van “gezondheidsredenen” legaliseert de overheid het weghalen en doen verdwijnen van kinderen, zelfs al op zeer jonge leeftijd; vele jaren lang eerst in het geniep onder allerlei valse voorwendselen, nu steeds meer in het openbaar in de vorm van het voeren van schijnprocessen en straks zullen de “ontzettingen uit de ouderlijke macht” om voornoemde reden geheel gelegaliseerd gebeuren.


Bijbelse profetieën komen uit

De Bijbel geeft geen rooskleurig beeld over de toekomst van de mensen. Een vergelijkbare citaat als bovenvermeld is deze, waarin Jezus zegt: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild”.


Waar de eerstgenoemde tekst zegt: “Had ook jij op deze dag maar geweten wat jou vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu; omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend”, wijst de zojuist genoemde tekst de zere plek van de mensen aan wat de werkelijke reden is dat zij “de tijd van Gods ontferming niet hebben herkend.”


En die reden is: jullie hebben niet gewild.

Mensen geven graag andere factoren, zoals religie, de schuld van een groot deel van het menselijke leed op aarde. En terecht, de geschiedenis kent vele godsdienst oorlogen, waarvan vele gevoerd zijn onder de christelijke vlag, in naam van het christendom.

Maar, zoals ik meermaals in mijn schrijfsels heb aangetoond, is het christendom vanaf het prille begin al vrij snel gekaapt en is er een surrogaat christendom voor in de plaats gekomen. Het tegenwoordige surrogaat christendom is een verlengstuk van het heersende kerkelijke gezag in die tijd: het farizese geloof in de nep-god, die tot heden toe door de allermeeste christenen bezongen en geëerd wordt.


Zij, die deze nep-god als de satan hebben ontmaskerd en zich openlijk van hem hebben afgekeerd, zijn de weder geborenen, die met Christus bekennen: ons Koninkrijk is niet van deze wereld.


Rudolf Steiner, grondlegger van de Antroposofie

Mensen worden voortdurend bespeeld, belogen en in steeds sneller tempo in de armen van de Antichrist gedreven. De grote ziener van zijn tijd, Rudolf Steiner (1861 – 1925) voorzag begin vorige eeuw dat er vaccins ontwikkeld zouden gaan worden met als doel de ziel van de mens te “doden”, zodat deze geen enkel verlangen meer heeft naar spirituele ontwikkeling.


Op 27 oktober 1917 hield hij een voordracht die gepubliceerd is in de verzamelde lezingencyclus “De val van de geesten van de duisternis” waarin ik een stukje van zijn werk letterlijk uit citeer: “Ik heb u erop gewezen dat weliswaar de mensenlichamen zich zodanig zullen ontwikkelen dat daarin een zekere mate van spiritualiteit kan plaatsvinden, maar dat de materialistische zin die alsmaar meer zal uitbreiden door de aanwijzingen van de geesten van de duisternis (Archonten), die daar tegenin zullen werken en met materiële middelen daar tegen zullen strijden.

Ik heb u verteld dat de geesten van de duisternis hun gastheren, de mensen in wie zij wonen, ertoe zullen inspireren zelfs een vaccinatiemiddel te vinden om bij de zielen al in de prilste jeugd langs de omweg van de lichamelijkheid de neiging tot spiritualiteit uit te drijven.


Zoals men de lichamen tegenwoordig inent tegen het één en ander, zo zal men in de toekomst de mensen met een stof inenten die eigenhandig geproduceerd kan worden, zodat door deze inenting de mensen immuun zullen worden om de “dwaasheden” van het spirituele leven niet vanuit zichzelf te ontwikkelen; dwaasheden natuurlijk, in materialistische zin.”


Wat is waarheid

“Maar allen, die Hem aangenomen hebben, aan hen heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden; zij, die in Zijn Naam geloven.

Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.


Bronvermelding Wat is waarheid?


Kracht van binnenuit:


De enige bedoeling van het leven op aarde:


Ieder mens persoonlijk verantwoordelijk voor zichzelf:


Voorgestelde alternatieven voor corona maatregelen worden niet gehoord:


Wie ons land regeerde:


Mensen met een geweten stappen uit de VVD:


Alternatief voor opvang en behandeling van Covid-19 patiënten:


Buitenparlementaire Onderzoekscommissie Covid-19 maatregelen:


Lockdowns en andere coronabeperkingen oorzaak van economische crash:


Verslag van de presentatie van het rapport van de BPOC2020:


Duidelijke taal, klacht tegen overheidsmaatregelen:


Het gaat op 17 maart niet eens om de verkiezingen:


Schijnprocessen in de Jeugdzorg:


Wie de machtselite in de weg staat wordt monddood gemaakt:


De a.s. verkiezingen zijn slechts een theaterstuk voor de massa:


Wat doen we onze kinderen aan? 3 Vrouwen Luiden Noodklok!


Eind maart wordt de quarantaineplicht ingesteld:


Wat is waarheid?

119 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page