top of page
  • Kubus

Wie overwint

De titel van dit artikel luidt: Wie overwint. Achter deze titel zou je een vraagteken (?) maar ook een uitroepteken (!) kunnen zetten, geheel afhankelijk van iemands levensstatus. Keuzevrijheid, het recht om in vrijheid te kiezen hoe iemand zijn leven inricht, is door de eeuwen heen een zwaar bevochten goed van de mens geweest. Vanaf het prille begin van zijn bestaan heeft de mens te maken gehad met het overheersen van elkaar; net als bij de dieren gold het recht van de sterkste.

Sinds het Oerweten (tegenwoordig bekend als: het geweten) in hem werd geplant verdween deze natuurdrift naar de achtergrond om plaats te maken voor een menselijker bewustzijn en kreeg de mens ook de mogelijkheid om te kiezen mee. Met die mogelijkheid van keuze kwam ook de verantwoordelijkheid mee.

De apostel Paulus schreef in zijn brief aan de Galaten (Hfdst 5 vs 13): “Jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf”.


De verantwoordelijkheid van de christelijke vrijheid bestaat om elkaar in liefde te dienen; niet de menselijke, zelfzuchtige liefde, maar de Liefde om Waarheid aan het licht te brengen. Wij zien hoe overheden er op uit zijn om de fundamentele, menselijke grondrechten van vrijheid en zelfbeschikkingsrecht, die in nauwe relatie staan met het christelijk recht, aan banden te leggen.

Grote verontwaardiging Vooral de laatste weken is de verontwaardiging in de straat sterk hoorbaar toegenomen. “Gebeurt dit echt in ons land? Waar zijn wij in hemelsnaam in terecht gekomen!!” en “Is dit Nederland??” en “In wat voor maatschappij leven wij?”


Het lijkt of een groter aantal mensen nu pas echt begint te ontwaken; bij velen komt de ontstane QR-code realiteit en haar gevolgen voor onze maatschappij over als een boze droom waarin men terecht is gekomen en waaruit ze niet meer uit wakker (kunnen) worden. De snelheid van de gebeurtenissen overviel hen en deze hebben zo’n impact op hun gemoed, dat ze het dagelijkse leven als in een roes zijn gaan beleven.

Het fundament waar zij hun levenshuis hebben gebouwd is verzakt en velen zijn daardoor grotendeels apathisch geworden.

Wie overwint? Zoals gezegd brengt vrijheid ook verantwoordelijkheid met zich mee. Het tijdperk van Aquarius dwingt de mens om te kiezen: neem je de vrijheid en daarmee jouw verantwoordelijkheid of geef je jouw vrijheid weg en schuif je de verantwoordelijkheid van je af. Bij het overgrote deel van de mensen blijkt dit laatste het geval: door het ontkennen, wegkijken en negeren van mogelijk feitelijke informatie, zonder enig eigen onderzoek te doen, hebben zij zich in hun leven, geleidelijk aan en onbewust, verschanst achter een “comfort zone”, waarachter zij dachten veilig te zijn. Zij hebben gemakshalve alle leugens van onze overheid en de massa media voor zoete koek aangenomen en alle terechte kritieken, geheel in lijn met de overheid, als “complot denken” afgedaan.

De consequent volgehouden weigering om zelf op onderzoek uit te gaan heeft deze wegkijkers in de uitgezette val laten lopen, waaruit geen ontsnappen meer mogelijk is! Zij worden massaal meegenomen in de stroom van manipulatieve leugens naar een maatschappij van afgedwongen vrede, waarin zij, niets bezittend, hun meesters in alles onderdanig mogen gehoorzamen. Hun “comfort zone” is straks de “veiligheid en geborgenheid” die de Staat hen biedt. De Staat neemt alle zorg van hen over, zoals wij nu in China zien gebeuren; ontdaan van alle menselijkheid is de transhumane mens Staatsbezit geworden, dat op dit moment voor hem voorbereid wordt om te passen in het komende “rijk van (afgedwongen) vrede.”

Wie overwint! In tegenstelling tot de transhumane mens, de moderne mens 2.0, zijn degenen, die vasthouden aan hun universele grondrechten de overwinnaars, mits zij tot het einde toe standhouden in hun strijd. Zij komen niet alleen op voor zichzelf, maar zij gaan vooral ook de barricaden op om zoveel mogelijk mensen weg te trekken van de uitgezette valstrik, die onze overheid voor het onnozele volk gespannen heeft. In deze propaganda oorlog wordt alles en iedereen, van jongs af aan, betrokken; zo vroeg mogelijk beginnend op de basisscholen.


Op waarheid berustende feiten worden door de overheid en de haar ten dienste staande massa media onder “desinformatie” geschaard en zij, die meegaan in het verhaal van de regering worden “beloond” met allerlei privileges en vrijheden. Strijders voor fundamentele grondrechten van de mens worden uitgerangeerd, raken hun baan kwijt en/of worden in veel gevallen zelfs geweerd uit de samenleving. Wie zijn ogen open heeft ziet hier de voortgang van een “beloning- en strafsysteem” als opstapje naar het sociaal-kredietsysteem, dat in China al ruimschoots toegepast wordt. Onze volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer heeft onlangs nog met een krappe meerderheid VOOR het sociaal kredietsysteem gestemd.

Naar een zorgeloze maatschappij Het zal voor sommigen duidelijk zijn dat de moderne mens 2.0 het wezenlijke, wat hem tot mens maakt, door de opname in het vaccinatie programma, is kwijtgeraakt. En er zijn zeer sterke aanwijzingen, dat de mensheid die kant opgaat. Demonische, zeer mensvijandige machten drijven de wereldleiders naar een wereldbevolking met de status van een zombie. Volgens Wikipedia is “de zombie een slaaf die na zijn dood moet doorwerken voor zijn meester, degene die hem uit de dood heeft doen herrijzen”. De rol van Hoofd Archont, de god en schepper van de mens, is hier duidelijk te herkennen.

Het fundament van ons christendom rust op deze Janus; zij eren en erkennen hem als de enige god en “buiten hem is er geen”. Dit valt o.a. te lezen in Jesaja hfdst. 44 vanaf vs.6. De levende mensen, dat zijn zij, die nu nog de typisch menselijke eigenschappen, zoals liefde en affectie bezitten, zullen de komende tijd getuige zijn van mensonterende praktijken, waar wij zo af en toe een tipje opgelicht krijgen van de sluier, die even nog voor het publiek gesloten blijft. Het eten van mensenvlees, het ritueel slachten van kinderen, het drinken van hun bloed, zijn enkele van die voorbeelden die de doorsnee mensen met afschuw vervullen. Deze zaken worden tot heden toe door onze regering en het koningshuis zorgvuldig in de doofpot gehouden.


Onder het regime van een bloeddorstige en afgunstige god zal de mens 2.0 zich steeds meer aan weten te passen aan de “vernieuwende” maatschappij. Kijk maar eens goed om je heen hoe gemakkelijk het gros van de mensen zich weten aan te passen en zonder al te veel protest gehoorzamen aan de meest idiote maatregelen! Hun morele kompas raakt verdoofd en zij vertonen geleidelijk aan psychopathische kenmerken; deze typeren de moderne mens 2.0.

Spirituele duiding De spiritueel niet ontwaakte mens wordt in de Bijbel de “oude mens” genoemd. Allen, die zich tegen beter Weten in, vast blijven klampen aan de farizese overleveringen worden tot mens 2.0 getransformeerd. Jezus Christus keerde Zich tegen hun overleveringen: “Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het Koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen, die er willen binnengaan, niet toe”. Matth.23:13


Door de gigantische informatiestromen is bij veel mensen hun innerlijke kompas op hol geslagen. Van de tijd, dat de hemelse Vader naar hen omzag, hebben zij niet kunnen/willen profiteren. In de Bijbel lezen we over Timotheüs, een jonge leerling, die door de apostel Paulus gemaand wordt om de profetische woorden tot steun te gebruiken in “de goede strijd die je, toegerust met geloof en een zuiver geweten, moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden”. 1 Tim.1 vs.19


Velen voelen zich veilig en geborgen binnen de kerkmuren van hun geloofsgemeenschap. Dat zij daarmee Christus verloochenen vinden zij kennelijk niet zo erg; Hij zal hen vast wel willen vergeven, zou mogelijk de gedachte kunnen zijn.

Tenslotte Onder onze strijders voor het christelijke recht van vrijheid en individuele soevereiniteit bevinden zich ongetwijfeld veel a-theïsten. In Mattheus hfdst.7 vs 22 e.v. is af te leiden, dat zij die handelen naar de wil van de hemelse Vader beter af zijn dan de z.g. “naam-christenen”, die de voorkeur geven aan gezelligheidspraatjes boven het zich uitspreken tegen het desastreuze regeringsbeleid, dat de mensheid in de diepste ellende stort. Onze christelijke minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt binnen de aanstaande regeringscoalitie nota bene mee aan de Agenda van de globalistische machtselite.


Hier het bedoelde citaat: “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”


Alle duistere praktijken zullen aan het licht gebracht worden om vervolgens voorgoed weggedaan te kunnen worden bij de komst van de ware Christus . . . .


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Gezichtsherkenning technologie wordt wereldwijd ingevoerd: https://www.youtube.com/watch?v=CLo3e1Pak-Y


Het kritische geluid wordt de mond gesnoerd: https://www.youtube.com/watch?v=nLDoGannzvA


Tipje van de beerput rond satanische rituelen gelicht: https://www.youtube.com/watch?v=g7YSXKWxEMUVelen beleven de dagen als in een droom: https://www.levensreis.nl/index.php/de-mens-als-kuddedier/


Onze publieke omroep (NPO) als dienaar van de Staat: https://www.youtube.com/watch?v=BhiDA-xxrr0


Oproep: Verlaat jouw comfort zone van zelfgenoegzaamheid: https://www.levensreis.nl/index.php/2019/08/22/zoals-de-vader-is-zo-is-ook-de-zoon/
Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scène gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. https://www.levensreis.nl/index.php/nadere-mededelingen-over-de-nwo/


Hier ligt de ware pijn van de zorg: https://verzorgdezorg.nl/brandbrief/Kamer stemt VOOR sociaalkredietsysteem: https://www.youtube.com/watch?v=DSkB5uvQhRk


Recente blogposts

Alles weergeven

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page