top of page
  • Kubus

Zij hielden vol

Bijgewerkt op: 31 jan. 2021

Inleiding In dit artikel wil ik een poging doen om de vele visies die onder de mensen leven en die gezamenlijk het collectieve wereldbeeld vormen, te rangschikken en globaal onder te verdelen in drie groepen; de groep mensen: 1 met linkse wereldbeeld of visie en toekomstverwachting 2 met rechtse wereldbeeld of visie en toekomstverwachting 3 met spirituele of geestelijke wereldbeeld of visie en toekomstverwachting.


De scheiding der machten Het hebben van een visie en de bereidheid om deze voortdurend te toetsen en zo nodig bij te stellen wanneer nieuwe feiten en/of inzichten zich aandienen, dragen in belangrijke mate bij aan iemands persoonlijke ontwikkeling als mens.

Het is vnl. te danken aan grote denkers, die de menselijke beschaving op een hoger plan wisten te brengen door een zekere orde te scheppen waar voordien chaos heerste.

Kijk maar eens welk een zegen de gedachte van de Franse filosoof Montesquieu (1689 – 1775) heeft gebracht voor de ontwikkeling van de rechtstaat! De scheiding van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht wordt trias politica genoemd.

Rechtstaat behoort de democratie te waarborgen Een democratie is een land met een bestuursvorm waarin het volk regeert d.m.v. zijn vertegenwoordigers in het parlement. Met de toetreding van ons land tot de Europese Unie is het begin van het einde van de democratie ingeluid; het project is op illegale wijze tot stand gekomen en blijkt uiteindelijk een mislukking te zijn.

De geschiedenis heeft keer op keer aangetoond dat regeringsleiders hun boekje te buiten gingen door het volk te verraden voor geld en macht. De beide wereldoorlogen werden gevoerd voor en door het Bankkartel, dat zich daarmee aanzienlijk verrijkt heeft.


De actuele situatie Doordat het merendeel van de mensen de vaste overtuiging heeft dat wij nog steeds in een democratie leven waar onze regering het voor het zeggen heeft en het landsbelang voor ogen heeft, is er een ernstige verdeeldheid ontstaan tussen degenen, die duidelijk een andere waarneming hebben op de dagelijkse gebeurtenissen en feiten, en degenen die hun waarneming en feitenkennis vnl. ontlenen aan de beelden die hen via de bekende media kanalen getoond worden. Deze tweespalt tekent zich steeds duidelijker af en zal op den duur onoverbrugbaar blijken.


Zij vinden ook dat als iedereen zich maar aan de quarantaine maatregelen houdt en zich t.z.t. laat vaccineren, dat het aantal ziekenhuisopnames spoedig zal afnemen en de lock down opgeheven zal kunnen worden. Bovendien zullen wij ws al in deze zomer kunnen terugkeren naar het “oude normaal” omdat tegen die tijd de meeste kwetsbare mensen gevaccineerd zullen zijn.

Zij vertrouwen op de deskundigheid van het RIVM/OMT, die onze regering adviseert, in hun streven naar een positieve uitkomst.

De linkse toekomstverwachting is een wereld van vrede en gelijkheid voor alle mensen. Immers, als er één wereldregering is, dan is geen oorlog nodig want er zijn geen grenzen meer; ieder kan overal vrij wonen en werken en reizen. Gevaarlijke ziekten zullen mondiaal worden bestreden, zoals wij dat nu al zien gebeuren. Dit is namelijk ook het streven van de NWO, de nieuwe Wereldorde.

Zij die deze toekomstverwachting dwarsbomen, o.a. door protest demonstraties te voeren, worden beschouwd als het uitschot van de maatschappij en al snel weggezet als oproerkraaiers, ziekelijk tuig, en zelfs als leden van terroristische organisaties, zoals Blue Tiger Studio en de wereldwijde Q Anon beweging.


Het rechtse wereldbeeld en toekomstverwachting Zij, die het rechtse wereldbeeld volgen, vallen onder de grote groep complotdenkers, die zich vaak verenigd hebben in diverse, voor de meesten wel bekende, organisaties zoals vorengenoemd en die bijv. ook het blaadje “Gezond Verstand” verspreiden.

Deze groep mensen verzet zich vooral tegen “de buiten proportionele maatregelen” - dat vinden zij – die onze regering het volk oplegt t.a.v. corona, klimaat, milieu, e.d. maar ook tegen het vnl. linkse beleid, dat grotendeels overeenstemt met dat van de VN, WHO en vele andere wereldorganisaties.

Zij scharen zich onder de z.g. “wakkeren” die het als hun taak zien om zoveel mogelijk mensen uit het linkse kamp uit hun bewustzijnsslaap te halen en naar het rechtse kamp te krijgen. Zij, die een rechtse kijk hebben op de gebeurtenissen, zijn de zogenaamde doemdenkers, die een donkere toekomst tegemoet zien onder het NWO-regime. Zij staan op tegen de beroving van fundamentele grondrechten van de mens, zoals ik in mijn vorige artikel een voorzetje van heb gegeven. Onder hen (Q Anon) is een groot aantal die het sterke vermoeden hebben, dat ongrijpbare super nationale krachten werkzaam zijn in de politiek waartegen de mensen te strijden hebben.


De spirituele of geestelijke visie en toekomstverwachting Deze is nagenoeg bekend bij degenen, die mijn artikelen op de levensreis site hebben doorgelezen. De spirituele of geestelijke kijk op de gebeurtenissen en feiten, die zich in de wereld afspelen, is vooral gebaseerd op Bijbelse c.q. gnostieke basis. Ook de voorspellingen over de dingen die stonden te gebeuren, zoals bijv. wie de president van de VS zou gaan worden, waren maanden voor de verkiezingen vanuit die basis bekend gemaakt, evenals de komende tijd, die de wereld en haar mensheid tegemoet zal gaan.


Hier dan nu een summiere schets over de geestelijke visie op de gebeurtenissen in de wereld, die zich voor onze ogen ontvouwen. Onze wereld wordt bestuurd door demonische wezens, die zich op aarde lichamen hebben toegeëigend, om de mensheid, nu steeds gemakkelijker bereikbaar, zoveel mogelijk schade te berokkenen en om deze mens tenslotte nagenoeg in zijn geheel uit te roeien. De onbewustheid van de mensen over deze onzichtbare vijand geeft deze kwalijke wezens vrij spel om de destructieve plannen vrijwel ongehinderd uit te kunnen rollen.


Er zijn echter, m.n. de laatste tijd, krachtige bewegingen tevoorschijn gekomen die strijden voor hun grondwettelijke rechten van vrijheid en individuele soevereiniteit. Deze fundamentele rechten worden door onze regering in meerdere opzichten geschonden, ondanks het feit dat het kabinet nu demissionair is. Een noodtoestand voor gezondheid kan, om welke reden dan ook, niet worden ingeroepen om de burgers hun vrijheid of constitutionele rechten te ontnemen! Alle overheidscontroles vanwege de veronderstelde pandemie zijn ongrondwettig en in strijd met de constitutionele beginselen van de rechten van de mens, die in onze grondwet verankerd liggen en waar het Tribunaal in Neurenberg juist voor is opgericht; om dit soort begane overtredingen uit het verleden te voorkomen.


De mensen hebben opnieuw te maken met een liegende overheid, die zich bedient van manipulatie technieken, zoals het omdraaien van feiten; niet het demonstrerende volk zijn de raddraaiers, maar het is de overheid zelf, die de aanleiding daartoe geeft vanwege haar schending van de grondwet!


Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk

“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht”.

Dat grote groepen mensen de Bijbel als achterhaalde sprookjesboek hebben weggelegd en in vele gevallen mogelijk zelfs uit hun leven hebben gebannen, betekent niet dat zij daarom gevrijwaard zijn van de mededelingen, die over hen en alle andere mensen geschreven staan. Kort gezegd is er voor elk mens geen verontschuldiging. Het betekent, dat mensen weliswaar zichzelf en anderen in hun omgeving voor de mal kunnen houden, misleiden en/of bedriegen, maar niet voor de Rechter, die binnen in tot hen spreekt.


Het Tribunaal wordt ingericht De profeet Daniel zag “dat er tronen werden neergezet en boeken werden geopend" waarin de daden der mensen staan opgetekend. Lees het maar na in hoofdstuk 7. Het gaat over onze tijd. Wat ga jij dan zeggen tot de Rechter, die nu in jouw binnenste Tribunaal spreekt, waar jij voor staat? Jij, burgemeester, die zich tot de “relschoppers” durft te richten, terwijl jijzelf de relschopper bent, die de grondwet overtreedt.


En jij, lid van de ME politiemacht, die de wapenstok hanteert om mensen, die zich voor de christelijke waarden van individuele vrijheid en soevereiniteit inzetten, in elkaar te rammen. Wat ga jij zeggen tot de Rechter die jou ter verantwoording roept voor het Tribunaal?


En jij, agent in burger, die betaald wordt om uit je politiebusje te springen en onze strijders voor grondwettelijke rechten onverhoeds aan te vallen en zo een, in aanvang vreedzame, demonstratie zodanig te laten escaleren, dat jullie collega’s er aan te pas moeten komen om een einde te maken aan de “gewelddadige demonstratie, veroorzaakt door relschoppers en oproerkraaiers”. Dit soort mededelingen verschijnen dan in de media om, door jullie toedoen, het “rechtse tuig” in een kwaad daglicht te kunnen stellen. Hoe wil jij je verantwoorden, wat ga jij tegen Hem zeggen?


En jij, ouder en opvoeder van je kind(eren), die uit angst(?) voor smaad en/of laster de Christus in jou verloochent door, nu je dit weet, vast te blijven houden aan de farizese overlevering en deze ook nog eens overdraagt aan jouw kind(eren). Wat ga jij zeggen? Denk jij dat voor jou een uitzondering gemaakt zal worden voor jouw bewust gekozen onwetendheid en jij jouw kind(eren) daarin meeneemt?


En jullie, wat gaat ieder van jullie zeggen, artsen, verpleegkundigen, ziekenhuis directeuren en verzorgend personeel, die betaling ontvangt om te zwijgen over de lege ziekenhuisbedden en daarmee de schijn op te houden van het hoge aantal corona slachtoffers? Jij staat daar als verrader van jouw collega’s! Denk jij dat jij vrijuit zal gaan bij het begaan van deze zwendel?


Allen, die “er niets van begrijpen” zoals onze politici en vele, vele anderen ook in de media, die zich hogelijk verontwaardigd en vooral negatief uitlaten over de protest demonstraties m.n. van de afgelopen tijd. Wordt het niet eens tijd om wakker te worden??

Nogmaals, ik keur geen enkel geweld goed! Maar ik sluit mijn ogen niet voor de oorzaken, die tot dit soort gevolgen van geweld leiden.

Toch zal aan de tijd van dit soort protest demonstraties een einde komen. Het is alles reeds lang van te voren zo geleid en gepland dat de politie uiteindelijk toegerust zal gaan worden met aan 5G gekoppelde, elektronische "crowd control" middelen waar onze Mona Keijzer (CDA) een tijdje geleden iets over heeft losgelaten. Het uitlokken van geweld is juist de bedoeling van de politiek om het gebruik van dit soort wapens tegen de “opstandige relschoppers” te rechtvaardigen. De verontwaardiging van politici, politie en andere ordehandhavers is een gespeelde emotie en de zoveelste poging om het volk weg te leiden van de werkelijke bedoeling: het inzetten van dit soort wapens tegen het eigen volk.


Bijbelse vooruitzichten Het linkse blok (de bokken) zullen gescheiden worden van het rechtse (de schapen); een onoverbrugbare kloof, die zich nu volop aan het ontwikkelen is. De Nieuwe wereldorde, op een communistische leest geschoeid regime, zal onafwendbaar zijn. Het zal erop uit zijn om de godsvonk in de mens voorgoed te doven. Voor degenen, die dan alsnog tot Inzicht en Kennis komen zal het een zware tijd worden, want “het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen”.

Ook deze tekst zal t.z.t. vervuld worden: “Degenen die standhielden prijzen we gelukkig”! Zij hielden vol.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Hoe kijken jullie naar dit filmpje? Met een linkse of rechtse visie? https://www.youtube.com/watch?v=nSviTuTF34w&feature=youtu.be

Vooraanstaande arts krijgt spreekverbod van 5 jaar: https://www.levensreis.nl/index.php/2020/05/13/het-opzienbarende-gesprek/

Mondkapjesplicht enkel bedoeld als gedragsbeïnvloeding: https://bewustnederland.nu/rechtzaak-tegen-mondkapjes/


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

1.060 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Johan
Jan 27, 2021

We zullen nog even geduld moeten hebben. Tot we de tijd voorbij zullen wezen, dat glashard ontkennen, doodzwijgen en liegen, tot het verleden zal behoren. De verdorven kliek van lieden die er niet voor terugschrikken anderen van hetzelfde te betichten waaraan ze zelf schuldig zijn. Door zonder enig bewijs en rechtsgang aanklager rechter en beul tegelijk te spelen.

Like

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page