top of page
  • Kubus

De zuurdesem van de Farizeeën

In Lucas hfdst 12 legt Jezus uit wat Hij met de zuurdesem van de Farizeeën bedoelt: “Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeën”.


De zuurdesem is de hypocrisie, de huichelarij. Huichelen is “het verbergen van zijn mening en zich beter voordoen dan men is. De huichelaar wendt gevoelens en gezindheden voor, die hij niet bezit; de schijnheilige gebruikt vroomheid en deugd als een dekmantel om zijne slechte bedoelingen te verbergen” volgens de officiële omschrijving van dit woord. In de volksmond wordt huichelarij heel treffend farizeïsme genoemd. In hfdst 11 v.a. vs 52 lezen we een voorbeeld over het waarom van deze uitdrukking.

Jezus was op dat moment in het huis van een Farizeeër om te komen eten, waar ook wetgeleerden uitgenodigd waren: “Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden”. Toen Hij het huis verliet, waren de Schriftgeleerden en de Farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen hem over van alles uit te vragen, in een arglistige poging om hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak”.


Bescherm jezelf! Terwijl zich duizenden mensen elkaar verdrongen om Hem te horen, begon Hij allereerst te spreken tot Zijn discipelen. Dit is van betekenis om te weten dat Hij zich eerst richtte tot degenen die oren hebben om te horen en vervolgens tot de menigte: “Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeën”.


Hoeden in de betekenis van: afdekken, afschermen, bedekken, behoeden, behouden, beschutten, beveiligen, bewaken, bewaren, dekken, vrijwaren. Deze waarschuwing is dermate belangrijk dat wie hier geen acht op slaat gevaar loopt om zijn levensbestemming, na het overlijden, te missen.


We komen telkens weer de confrontaties tegen, hoe de geestelijkheid in Jezus’ dagen de vele bewijzen, dat Hij de Zoon van de Vader was, negeert, ontkent en afwijst! De tekenen en wonderen van genezingen, die Hij deed, verwezen ze als afkomstig van Beëlzebub, de vorst van de demonen.

Deze, zeer kwalijke, eigenschap van ontkenning en negatie van feiten, die zij voor hun ogen zagen gebeuren, komen we vandaag de dag nog steeds tegen bij de overgrote meerderheid van het volk op allerlei gebied van het maatschappelijke leven en vooral ook in de geloofsbeleving van degenen, die zich “christenen” noemen.


Valse profeten Valse profeten houden zich, tegen beter Weten in, vast aan de farizese overlevering dat YHWH, de oudtestamentische schepper, die geen andere god kent dan hijzelf, inderdaad de enige god is. Trouwens, ook de islam erkent alleen Allah als de enige god.

Zij, de Farizeeën en Schriftgeleerden, beraamden een complot (= samenzwering) tegen Jezus om Hem uit de weg te ruimen. “jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden”.


Dit is in onze tijd, waarin wij nu leven, niet anders! Ware christenen en allen, die voor de christelijke waarden opkomen, worden vervolgd. De Staat en Kerk kijken weg en spreken zich niet uit.

De Bijbel waarschuwt ons, bij monde van de profeten, Jezus Christus en de apostelen, over de onheilstijdingen, die in onze dagen de wereld en haar mensheid zullen teisteren. Zij geven duidelijke richtlijnen aan hoe de mensen zich kunnen verdedigen tegen “de overheden, tegen de machten, de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten” zoals we dit lezen in Efeziërs hfdst 6 vs 12.


De valse profeten is de toegang tot het Vaderhuis ontzegd en zij, die de Bijbelse waarschuwingen door willen geven, “worden tegengehouden”; hen wordt verteld dat zij zich bezig houden met complottheorieën. De sussende woorden van de Farizeeër van nu dekt het slapende bewustzijn van het volk nog wat extra toe; de injecties doen de rest.


Spirituele duiding van deze tijd De Farizeeër in de dagen van Jezus is de valse profeet in onze tijd. Het overgrote deel van het christelijke volk is misleid door het farizese zuurdesem, dat is de huichelarij. “De huichelaar wendt gevoelens en gezindheden voor, die hij niet bezit” staat omschreven in het woordenboek.

Hij staat weliswaar in zeker aanzien bij het volk, meestal vanwege zijn hoge theologische studie, maar de geestelijke wet beoordeelt ieder mens op andere gronden. En toch laten velen zich graag door zo’n figuur gerust stellen.


Ondanks alle vrijheidsmarsen, alle verzetsbewegingen en allerlei dreigingen van tribunalen, e.d., wordt het WEF programma in alle voortvarendheid voortgezet om de mensheid en haar wereld in de diepste ellende te storten. Voorlopig mag het volk nog even van de vrijheid genieten, die hen op onrechtmatige wijze werd afgepakt, om t.z.t definitief afgenomen te zullen worden. De mensen willen zich toch niet laten waarschuwen.


Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!” lezen we in Mattheus 23 vs. 39. Slechts een klein deel van de mensen zal tenslotte de naam van de Vader aanroepen. En pas dan zal Hij antwoorden met Zijn Komst om Zijn Vrederijk op aarde te stichten!


Bronvermelding: Een complot tegen de Verlosser: https://www.levensreis.nl/index.php/2022/02/22/het-zendingsbevel/


De onlogica van Kerk- en Staatsinrichting: https://www.tribute.nu/post/logica-van-het-verstand

250 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 Comments


dwarswatering
Feb 26, 2022

🌺 Soms is het verlangen erg groot dat de komst van Christus liever vandaag gebeurt dan morgen zodat de demonen de kans niet krijgen hun moorddadige plannen uit te voeren. We blijven vertrouwen in het Licht en de Liefde van de Vader dat Hij ons niet in de steek zal laten. 🌺Like
wolfijnwolf
Feb 26, 2022
Replying to

Aan de Vader zal het niet liggen . . .

Like

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page